intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu công văn xây dựng

Chia sẻ: Võ Lý Lý | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

612
lượt xem
86
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu công văn xây dựngmẫu đơn xin, mẫu giấy chứng nhận, trữ lượng khoáng sản, Mẫu công văn, bộ tài nguyên môi trườngmẫu đơn xin, mẫu giấy chứng nhận, trữ lượng khoáng sản, Mẫu công văn, bộ tài nguyên môi trườngmẫu đơn xin, mẫu giấy chứng nhận, trữ lượng khoáng sản, Mẫu công văn, bộ tài nguyên môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu công văn xây dựng

  1. UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ XÂY DỰNG ------------------- -------------------------------------- Số / CV-XD Vĩnh Phúc, ngày ... tháng ... năm 200... " V/v ....................... .............................. " Kính gửi : ... - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng quy định tại quyết định số của UBND / QĐ-UBND ngày tháng năm tỉnh Vĩnh Phúc. - Căn cứ ... Để .... Sở Xây dựng rất mong được sự giúp đỡ của Qúy cơ quan. SỞ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC. Nơi nhận: - UBND Tỉnh (báo cáo). - Như trên. - Lưu VT, KTXD.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2