Mẫu đơn nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
2.222
lượt xem
260
download

Mẫu đơn nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- (1) Dùng trong trường hợp người nộp tiền trích tài khoản tại KBNN (hoặc trích tài khoản tại Ngân hàng) nơi đã tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế; - (2) Dùng cho cơ quan thu khi nộp tiền vào KBNN theo bảng kê biên lai; - (3) Chỉ dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn nộp tiền vào ngân sách nhà nước

  1. Mẫu số: C1- 02/NS Mã hiệu:………………… Không ghi vào Số:………………… GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC khu vực này Tiền mặt  chuyển khoản  (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Người nộp thuế: ................................................................................................................................................................... Mã số thuế:........................................ Địa chỉ:............................................................................................................. ................................................................................ Huyện: ...............................Tỉnh, TP: ......................................... Người nộp thay: ..................................................................................................Mã số thuế:...................................... Địa chỉ: ......................................................................................................................................................................... Huyện: ...................................................................Tỉnh, TP: ................................................................................ Đề nghị NH (KBNN): ............................................. trích TK số: .................................................................................. (hoặc) nộp tiền mặt để chuyển cho KBNN: ........................................................Tỉnh, TP: ......................................... Để ghi thu NSNN ể hoặc nộp vào TK tạm thu số: ................................................................................................ Cơ quan quản lý thu: ...............................................................................................Mã số: .................................................................................................................................. Tờ khai HQ, QĐ số: .................................. ngày: ............................ Loại hình XNK: ................................................. (hoặc) Bảng kê Biên lai số: ...................................... ngày ......................... Mã Mã Nội dung Mã Kỳ Số tiền STT ngành NDKT chương thuế các khoản nộp NS KT (K) (TM) Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ:........................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... PHẦN KBNN GHI Mã quỹ:..............................Mã ĐBHC: ............................ Nợ TK:...................................................................... Mã KBNN:..........................Mã nguồn NS:....................... Có TK: ..................................................................... ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NGÂN HÀNG A Ngày… tháng… năm… Ngày……tháng……năm…… Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng Kế toán Kế toán trưởng KHO BẠC NHÀ NƯỚC NGÂN HÀNG B Ngày……tháng……năm…… Ngày……tháng…..năm……. Kế toán Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Mẫu số: C1- 03/NS Không ghi vào Mã hiệu: ………………… khu vực này 7 Số:…………………
  2. GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ Tiền mặt  chuyển khoản  Sè:.......................... (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Người nộp thuế: ........................................................................................................................................................ Mã số thuế: .......................................Địa chỉ: .......................................................................................................... Huyện:......................................................................Tỉnh, TP: ................................................................................. Người nộp thay: ............................................................................................... Mã số thuế: .................................... Địa chỉ: ...................................................................................................................................................................... Huyện : ...............................................................Tỉnh, TP: ...................................................................................... Đề nghị NH ......................................................... trích TK số: ................................................................................. (hoặc) nộp ngoại tệ tiền mặt để chuyển cho KBNN : ......................................tỉnh, TP: .......................................... Để ghi thu NSNN ể hoặc nộp vào TK tạm thu số: ............................................................................................... Cơ quan quản lý thu : ..................................................................... Mã số: ......................................................................................................... Tờ khai HQ, QĐ số: .................................. ngày: ............................ Loại hình XNK: ............................................... (hoặc) Bảng kê Biên lai số: ...................................... ngày ......................... Mã Mã Nội dung Số nguyên ST Mã Kỳ Số tiền VNĐ NDKT ngành chương thuế tệ T các khoản nộp NS (TM) KT (K) Tổng cộng Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ............................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... PHẦN KBNN GHI Nợ TK:....................................................................... Mã quỹ:...........................Mã ĐBHC:......................... Có TK:....................................................................... Mã KBNN:.......................Mã nguồn NS:................... Tỷ giá hạch toán:....................................................... ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NGÂN HÀNG A Ngày… tháng… năm… Ngày……tháng……năm…… Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng Kế toán Kế toán trưởng KHO BẠC NHÀ NƯỚC NGÂN HÀNG B Ngày……tháng……năm…… Ngày……tháng…..năm……. Kế toán Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng BẢNG KÊ NỘP THUẾ Mẫu số: 01/BKNT 8
  3. Theo TT số 128/2008/TT- BTC Sè:.......................... ngày 24/12/2008 của BTC Người nộp thuế :............................................................................................ Mã số thuế :............................ Địa chỉ :......................................................................................Huyện.....................Tỉnh .......................... Phần dành cho người nộp thay : Người nộp thay: .............................................................................................. .Mã số thuế : ......................................................................................................................... . Địa chỉ :......................................................................................Huyện........................Tỉnh ................................................................................................... (1) Đề nghị KBNN (NH) .................................. trích TK số ................................... hoặc chuyển tiền mặt Để nộp vào NSNN ộ (hoặc) TK tạm thu số ........................................ tại KBNN ................................... Cơ quan quản lý thu : .................................. Mã số : .................. Tờ khai HQ, QĐ số :........ ngày ................. (2) Loại hình XNK ........................................(hoặc) Bảng kê biên lai số ............ ngày ..................................... Nội dung Mã ngành Mã NDKT Mã chương Kỳ thuế STT các khoản nộp NS kinh tế (K) Số tiền (TM) Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ:........................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... Bảng kê loại tiền nộp (sử dụng trong trường hợp nộp tiền mặt) Loại mệnh giá Loại mệnh giá Số Số Thành tiền Thành tiền tờ/miếng tờ/miếng Giấy Kim loại Giấy Kim loại Tổng số: …………………….. Bằng chữ: ......................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. Ngày… tháng… năm… ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN KBNN (NGÂN (3) (3) Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị HÀNG) Người nhận tiền (Ký, ghi họ tên) Ghi chú: - (1) Dùng trong trường hợp người nộp tiền trích tài khoản tại KBNN (hoặc trích tài khoản tại Ngân hàng) nơi đã tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế; - (2) Dùng cho cơ quan thu khi nộp tiền vào KBNN theo bảng kê biên lai; - (3) Chỉ dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản. 9
  4. 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản