intTypePromotion=1

Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
208
lượt xem
35
download

Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin thăm dò (khảo sát) khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản

  1. Mẫu đơn xin thăm dò (khảo sát) khoáng sản (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:........ ....., ngày... tháng... năm... ĐƠN XIN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) (Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................. Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:................... Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...). Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu có) Xin được thăm dò (khảo sát) khoáng sản (tên khoáng sản) ............ tại xã.............., huyện.................. tỉnh................... Diện tích là.....................(ha, km2) Được giới hạn bởi các điểm góc................ có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo. Thời gian là....... tháng, từ tháng.... năm...... đến tháng ....... năm ........ Dự toán chi phí : ...................... (Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. (Tổ chức, cá nhân làm đơn) Ký tên, đóng dấu Tài liệu gửi kèm theo: - - -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2