MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
456
lượt xem
39
download

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

  1. T hông t ư s ố 1 0 9 / 2 0 1 1 / T T - B T C n g à y 0 1 t h á n g 0 8 n ă m 2 0 1 1 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN Mẫu số: 01/MTK VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ Kính gửi Kho bạc Nhà nước: .................................................................................................................. Tên đơn vị: ............................................................................................................................................. Quyết định thành lập số: ..................................... Mã ĐVQHNS........................................................... Do cơ quan: ........................................................................................Cấp ngày:................................. Địa chỉ: ............................................................................................... Điện thoại: ............................... Họ và tên chủ tài khoản: .................................................................................................................................... .......................... Quyết định bổ nhiệm: Số............................ngày....... tháng..........năm...................... .......................... CMND số: ...................... Cấp ngày ... tháng .... năm ........ Nơi cấp:.................................................. Tên cơ quan cấp trên: ............................................................................................................................. Yêu cầu mở tài khoản: ........................................................................................................................... Tại Kho bạc Nhà nước: .......................................................................................................................... Để giao dịch về: ..................................................................................................................................... Mẫu chữ ký:
  2. T hông t ư s ố 1 0 9 / 2 0 1 1 / T T - B T C n g à y 0 1 t h á n g 0 8 n ă m 2 0 1 1 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis Chữ ký thứ nhất Chữ ký thứ hai Chủ tài khoản Kế toán trưởng Họ tên: 1 Họ 1 ......................... .................................... tên:........................... .................................... Chức vụ: 2 2 ....................... ................................... .................................... Người được uỷ Người được uỷ quyền quyền 1 1 Họ tên: .................................... Họ tên: .................................... ......................... ......................... 2 2 Chức vụ: .................................... Chức vụ: .................................... ....................... ....................... Người được uỷ Người được uỷ quyền quyền 1 1 Họ tên: .................................... Họ tên: .................................... ......................... ......................... 2 2 Chức vụ: .................................... Chức vụ: .................................... ....................... ....................... Người được uỷ quyền 1
  3. T hông t ư s ố 1 0 9 / 2 0 1 1 / T T - B T C n g à y 0 1 t h á n g 0 8 n ă m 2 0 1 1 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis Họ tên: .................................... ......................... 2 Chức vụ: .................................... ....................... Mẫu dấu: (1) (2) Chúng tôi xin chấp hành đúng chế độ quản lý, mở và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước đã ban hành có liên quan đến việc sử dụng tài khoản đăng ký trên. ............, ngày....... tháng....... năm ........ Chủ tài khoản (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI
  4. T hông t ư s ố 1 0 9 / 2 0 1 1 / T T - B T C n g à y 0 1 t h á n g 0 8 n ă m 2 0 1 1 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis Mã tài khoản kế toán:.................................. Tên tài khoản kế toán................................................. Mã cấp NS:.................................................. Mã ĐVQHNS:......................... ......................................... (Trong đó: ................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................ .................................................................................................................................... ................ Ngày bắt đầu hoạt động: ........................................................................................................................ Có giá trị đến ngày: ................................................................................................................................ Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định. Duyệt y ............, ngày....... tháng....... năm ........ Kế toán trưởng Giám đố c
  5. T hông t ư s ố 1 0 9 / 2 0 1 1 / T T - B T C n g à y 0 1 t h á n g 0 8 n ă m 2 0 1 1 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng tabmis (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) PHẦN BỔ SUNG - Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản (bổ nhiệm lại): Số Quyết định:.......... ngày.....tháng.........năm.............. - .................................................................................................................................... ................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản