Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu.

Chia sẻ: Thái | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
910
lượt xem
120
download

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc ban hành mẫu này giúp cho các cơ quan quản lý, các đơn vị tổ chức thực hiện hoặc tham gia đấu thầu mua sắm hàng hoá thực hiện đầy đủ thủ tục, trình tự theo quy định hiện hành của Nhà nước, tiết kiệm thời gian, nhanh gọn thuận tiện và thống nhất. Bên mời thầu phải lập hồ sơ mời thầu theo mẫu này và không được thay đổi câu chữ chuẩn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu.

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA  TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM     Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số: 101/2001/QĐ­BNN  ­­­­­ o0o ­­­­­ Ngày 15 Tháng 10 năm 2001         QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BỘ TRUỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01/11/1995 của Chính Phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản.
  2. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này: "Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn". Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3: Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA áp dụng cho đấu thầu một giai đoạn (Ban hành kèm theo quyết định số 101 /2001/QĐ/BNN-XDCB ngày 15 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp&PTNT) Mục lục QUY ĐỊNH CHUNG Trang 7 PHẦN I MẪU THÔNG BÁO MỜI THẦU Trang 10 MẪU THƯ MỜI THẦU Trang 11 PHẦN II
  3. CHỈ DẪN CÁC NHÀ THẦU
  4. A - Quy định chung Trang 1 - Phạm vi đấu thầu 12 2 - Nguồn vốn 12 3- Tư cách pháp lý của Nhà thầu 12 4- Hàng hoá và dịch vụ phù hợp 13 5 - Mỗi Nhà thầu chỉ nộp một hồ sơ dự thầu 13 6 - Chi phí dự thầu 13 7- Khảo sát hiện trường 13 B - Hồ sơ mời thầu 13 8 - Nội dung hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự 16 thầu 16 9 - Làm rõ hồ sơ mời thầu 10 - Sửa đổi hồ sơ mời thầu 16 C - Hồ sơ dự thầu 16 11 - Ngôn ngữ trong hồ sơ dự thầu 17 12 - Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu 18 13- Giá dự thầu 18 14- Đồng tiền sử dụng trong đấu thầu và thanh toán 19 15- Tính hợp lệ và năng lực Nhà thầu 20 16 - Thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu 20 17 - Bảo lãnh dự thầu 20 18 - Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung ứng của Nhà 21
  5. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    THỨ TRƯỞNG    (Đã ký)           Phạm Hồng Giang   
Đồng bộ tài khoản