intTypePromotion=3

Mẫu Lý lịch trích ngang nữ công

Chia sẻ: Lalelu Lalelu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
34
lượt xem
0
download

Mẫu Lý lịch trích ngang nữ công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu cung cấp đến các bạn mẫu Lý lịch trích ngang nữ công, đây là tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình tiến hành lý lịch tự khai. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Lý lịch trích ngang nữ công

  1. LÝ LỊCH TRÍCH NGANG NỮ CÔNG 3x4 Họ tên giáo viên: LÂM THỊ TRANG Ngày tháng năm sinh: 01/01/1978. Nơi sinh: Ấp Thị Tường B, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Quê quán: Ấp Thị Tường B, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Thành phàn gia đình: Viên chức. Ngày tham gia cách mạng: 23/9/2018.       Đảng, Đoàn: 06/06/1999. Năm vào ngành: 1998.                Ngày vào công đoàn: 1/9/2001. Ngày vào biên chế: 01/2/2002.             Mức lương hiện lãnh: 3.33 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Đại học Sư Phạm. Chức vụ hiện nay: Chính quyền: Giáo viên.       ­Công đoàn: Chổ ở hiện nay: Đường D1 Khu đô thị Tài Lộc ­ Ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn  Lâm, tỉnh Cà Mau.    ĐT: 0945641448 Họ tên chồng(vợ): Chiêm Vũ Hồng. Số con hiện có: 1 Họ tên con 1: Chiêm Lâm Khánh Tân.          2:…………………………..          3:………………………….. 4:………………………….. Theo dõi sức khỏe­kế hoạch hóa gia đình: ­ Tình hình sức khỏe: Tốt. ­ Kinh tế gia đình: Đủ ăn. ­ Thực hiện KHHGĐ: Tự kế hoạch. */Theo dõi quá trình công tác:
  2. ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 8               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC                                                 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU                                  Phường 8, ngày 18 tháng 01 năm 2019 BẢN THU HOẠCH Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) của  Đảng Họ và tên: LÂM THỊ TRANG Chức vụ: Giáo viên Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu Sau khi học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8  (khoá XII) của Đảng, bản thân tôi đã rút ra được một số nội dung sau: 1. Nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân),  những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết  Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Hội nghị  trung ương 8 khóa XII thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh  tế ­ xã hội, tài chính ­ ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến kế hoạch phát   triển kinh tế ­ xã hội, tài chính ­ ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10  năm thực hiện Nghị  quyết Trung  ương 4, khóa X về  Chiến lược biển Việt   Nam đến năm 2020; quy định về  việc nêu gương của cán bộ, đảng viên,  trước hết là  Ủy viên Bộ  Chính trị,  Ủy viên Ban Bí thư,  Ủy viên Ban Chấp  hành Trung ương. ­ Trong 9 tháng đầu năm 2018, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng,   toàn dân, toàn quân, kinh tế ­ xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến   tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.  ­ Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu   dùng duy trì ở  mức dưới 4%. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được  bảo đảm ­ Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được  nhiều kết quả  quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì  ổn định chính  
  3. trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của   nhân dân.  ­ Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn  nhiều hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức trong phát triển bền vững   kinh tế  biển. Phát triển kinh tế  biển chưa gắn kết hài hoà với phát triển xã   hội và bảo vệ  môi trường. Công tác bảo vệ  an ninh, an toàn, phối hợp tìm  kiếm cứu hộ, cứu nạn,  ứng phó với sự  cố  môi trường trên biển còn nhiều   bất cập. ­ Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan, song  nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức của các cấp, các ngành, địa  phương và người dân, doanh nghiệp về vai trò, vị trí của biển, phát triển bền  vững kinh tế biển chưa đầy đủ. ­ Đến năm 2030 phấn đấu đạt các mục tiêu cơ  bản về  phát triển bền  vững kinh tế, xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo; tăng  trưởng kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành phố  ven biển ngày càng cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước. ­ Tăng cường năng lực, chủ  động, phân tích, dự  báo, theo dõi sát diễn   biến tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách phù hợp và kịp thời... ­ Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Kiên định mục   tiêu đổi mới thể  chế  là đột phá quan trọng, tập trung rà soát, hoàn thiện các   cơ chế chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhất là những ngành,  lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao... 2.Từ   những   nội   dung   đã   được   nghiên   cứu,   liên   hệ   với   thực  tiễn  nhiệm vụ  chính trị  ở  địa phương, nhà trường và trách  nhiệm của cá  nhân ­  Là một Đảng viên, tôi ý thức và quan tâm đến từng vấn đề  mà nghị  quyết Hội nghị  trung  ương 8 đã đề  ra. Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng   trong quần chúng nhân dân những vấn đề  cấp thiết mà Nghị  quyết đã nêu.  Bên cạnh đó, tôi cũng cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận  mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong quá trình đổi mới. Theo đó, tôi sẽ: ­ Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ  nghĩa Mác ­ Lênin, tư tưởng  Hồ Chí Minh. ­  Quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị  quyết của   Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên,  nhất là về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. ­ Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc;  mở  rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến,  những cách làm sáng tạo, hiệu quả. ­ Tăng cường công tác học tập chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách  mạng, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống 
  4. lịch sử, văn hoá của dân tộc. 3. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để  tổ  chức thực  hiện các Nghị  quyết Hội nghị  trung  ương 8 khóa XII của Đảng (nếu  có): Người viết thu hoạch Lâm Thị Trang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản