Mẫu nghị quyết chính phủ

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
231
lượt xem
41
download

Mẫu nghị quyết chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(1) Năm ban hành. (2) Trích yếu nội dung nghị quyết. (3) Các căn cứ khác để ban hành nghị quyết. (4) Nội dung của nghị quyết. (5) Chữ viết tắt tên đơn vị hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu nghị quyết chính phủ

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:…../20…(1)…/NQ-CP Hà Nội, ngày ….. tháng….năm….(1)… NGHỊ QUYẾT .................…....... (2) ............................. CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ ................................................ (3) ......................................................; ...................................................................................................................., QUYẾT NGHỊ: Điều 1. ............................................... (4)....................................................... .............................................................................................................................. Điều 2. ........................................................................................................... .............................................................................................................................. Điều... ........................................................................................................... .........................................................................................................................../. Nơi nhận: TM. CHÍNH PHỦ - ...............; THỦ TƯỚNG - ................; - Lưu: VT, ...(5). A.XX(6). (Chữ ký, dấu) Họ và tên Ghi chú: (1) Năm ban hành. (2) Trích yếu nội dung nghị quyết. (3) Các căn cứ khác để ban hành nghị quyết. (4) Nội dung của nghị quyết. (5) Chữ viết tắt tên đơn vị hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
  2. (6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản