intTypePromotion=1

Mẫu quyết định huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
425
lượt xem
21
download

Mẫu quyết định huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính )Mẫu QĐ5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1. Mẫu QĐ5 BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Hà Nội, ngày……tháng……năm...... Số: /QĐ-UBCK QUYẾT ĐỊNH Huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Căn cứ……………………………………………………………………..…; Căn cứ hồ sơ vụ việc, xét hành vi vi phạm của ông (bà)/tổ chức ……………...……….…………………………………………………...…………………
  2. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số………ngày….tháng…..năm…….của….................. Đối với ông (bà)/tổ chức……..…………………… ………………………………..... Quốc tịch…………………………………………………………………..………..... Địa chỉ…………………………………………………………………………..………..... Giấy CMND/Hộ chiếu số……………Ngày cấp……………Nơi cấp …….…….….. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này được gửi tới ông (bà)/tổ chức:……………….………….để thực hiện việc hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính theo quy đ ịnh. Điều 3. Các ông (bà)/đơn vị ..……………………………………..có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) - Như Điều 3……… ….; - ……………………….; - Lưu:…………………..
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2