Mẫu số: 03 – 2/TNDN Phụ lục chuyển lỗ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
316
lượt xem
65
download

Mẫu số: 03 – 2/TNDN Phụ lục chuyển lỗ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu số: 03 – 2/TNDN Phụ lục chuyển lỗ (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm .............

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: 03 – 2/TNDN Phụ lục chuyển lỗ

  1. Mẫu số: 03 – 2/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày Phụ lục 14/6/2007 của Bộ Tài chính) chuyển lỗ Theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm ............. Người nộp thuế..................................………………………………….. Mã số thuế:......................................…………………………………… I. Kế hoạch chuyển lỗ phát sinh các kỳ tính thuế trước và kỳ này: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Năm Số lỗ phát Số lỗ Số lỗ Số lỗ Số lỗ Số lỗ sinh chuyển chuyển chuyển chuyển chuyển sang năm sang năm sang năm sang năm sang năm ... (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 20... 20... ... II. Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế: Năm phát Số lỗ phát Sỗ lỗ đã chuyển Số lỗ được Số lỗ còn được sinh lỗ sinh trong các kỳ tính chuyển trong kỳ chuyển sang các thuế trước tính thuế này kỳ tính thuế sau (1) (2) (3) (4) (5) 20... 20... ... Tổng cộng: ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đồng bộ tài khoản