Mẫu số: 03/UNTH

Chia sẻ: Phamtuan Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
107
lượt xem
15
download

Mẫu số: 03/UNTH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM THU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: 03/UNTH

  1. Mẫu số: 03/UNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............, ngày..........tháng ........năm ...... BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM THU - Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu số............................ giữa ....................... và .................. ngày ...................................., Bên được uỷ nhiệm thu tổng hợp báo cáo cơ quan thuế………………về việc thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu như sau: Kỳ tính thuế: tháng … năm …… Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Loại thuế Số Số Số tiền Số tiền thuế đã nộp Số tiền STT được UNT tiền tiền thuế còn NSNN thuế đã thuế thuế phải thu thu chưa phải đã thu nộp thu Số tiền Số biên Ngày NSNN lai biên lai (1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7) (8) (9)=(4)-(6) 1 Thuế SD ĐNN 2 Thuế nhà đất 3 Thuế Môn bài 4 Thuế GTGT &TNDN 5 Thuế tài nguyên 6 Thuế thu nhập cá nhân ... .... Cộng Danh sách người nộp thuế còn nợ tiền thuế (kèm theo). Nguyên nhân dẫn đến việc nợ đọng tiền thuế như trên: …………………………………………………………………………………… ............................thông báo để cơ quan thuế được biết và có biện pháp phối hợp cùng thu tiền thuế nợ đọng./. Nơi nhận: BÊN ĐƯỢC UNT hoặc - Cơ quan thuế...; ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN ĐƯỢC UNT - Lưu bên được UNT. Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đồng bộ tài khoản