Mẫu số 8.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
1.013
lượt xem
56
download

Mẫu số 8.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 8.1 mẫu biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 8.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin

  1. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU, MẪU BIỂU GIÁM SÁT THI CÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Mẫu số 8.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– …………, ngày ….. tháng…… năm 20….. BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT TƯ, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DỰ ÁN:............................... Hạng mục: ................................................................................................................................ Đơn vị thi công: ....................................................................................................................... Đơn vị cung cấp: ...................................................................................................................... Loại vật liệu: ............................................................................................................................ I. THÀNH PHẦN NGHIỆM THU: Đại diện chủ đầu tư: 1. Chức vụ:………………… - Ông (Bà):…………………….. Chức vụ:………………… - Ông (Bà):…………………….. Đại diện tư vấn giám sát thi công: 2. Chức vụ: Cán bộ giám sát thi công - Ông (Bà):……………………..
  2. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU, MẪU BIỂU GIÁM SÁT THI CÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Đại diện đơn vị thi công: 3. Chức vụ: Cán bộ thi công - Ông (Bà):…………………….. II. THỜI GIAN NGHIỆM THU: Bắt đầu: ......giờ...... ngày.......... tháng......... năm.......... Kết thúc: .......giờ...... ngày.......... tháng......... năm.......... Tại: ………………… III. NỘI DUNG: 1. Về giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất. 2. Về kết quả kiểm thử, kiểm định chất lượng vật tư, thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật tư, thiết bị công nghệ thông tin lắp đặt trong dự án được nêu trong hồ sơ dự thầu trước khi đưa vào thi công. 3. Về các thông số kỹ thuật đối với các vật tư, thiết bị công nghệ thông tin so với các thông số kỹ thuật ghi trong hợp đồng và hồ sơ thiết kế thi công trước khi đưa vào thi công. IV. KẾT LUẬN: - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu. - Yêu cầu sửa chữa và các yêu cầu khác (nếu có). Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định nghiệm thu này.
  3. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU, MẪU BIỂU GIÁM SÁT THI CÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản