(Mẫu 5.1) BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
1.614
lượt xem
72
download

(Mẫu 5.1) BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(Mẫu 5.1) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG: THCS THỊ TRẤN CẦU DIỄN Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT 1. Giới thiệu Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo quyết định số 4082 ngày 25/ 02/ 2011 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Bản báo cáo này khái quát quá trình đánh giá ngoài, các kết quả đạt được và những kiến nghị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: (Mẫu 5.1) BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

  1. (Mẫu 5.1) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2011 TRƯỜNG: THCS THỊ TRẤN CẦU DIỄN BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT 1. Giới thiệu Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo quyết định số 4082 ngày 25/ 02/ 2011 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo H à Nội. Bản báo cáo này khái quát quá trình đánh giá ngoài, các kết quả đạt được và những kiến nghị đối với trường. 2. Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài Sau khi có Quyết định 4082 ngày 25/02/2011 của Giám đốc Sở GD&ĐT H à Nội về việc thành lập Đo àn đánh giá ngoài tại THCS Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội. Ngày 4/3/2011 , các thành viên của đoàn đã họp tại 23- Q uang Trung - H à Nội để công bố quyết định thành lập đo àn, nhận tài liệu (Báo cáo tự đánh giá của THCS Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội) và xây dựng kế hoạch đánh ngoài của Đoàn. - N gày 12/3/2011 họp đoàn tại THCS Ngọc Hòa - Chương Mỹ - H à Nội để nghiên cứu, trao đổi về báo cáo sơ bộ của các thành viên trong đoàn. Phân công mỗi thành viên nghiên cứu chi tiết một số tiêu chí. - N gày 22/03/2010 họp đoàn tại 2011 họp đoàn tại THCS Ngọc Hòa Chương Mỹ - 1
  2. Hà Nội để thông qua báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của các thành viên, lập kế hoạch khảo sát tại THCS Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm . - N gày 31/3/2011, Trưởng đoàn và thư kí đi khảo sát sơ bộ tại THCS Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm , có ông Phùng Thanh Q uang - Chuyên viên Sở GD&ĐT cùng đi. Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo nhà trường, thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ và thống nhất kế hoạch khảo sát chính thức - dự kiến vào ngày 8/04/2011. (có biên bản ghi nhớ) - Trong các ngày 8/04 /2011 , Đoàn tiến hành khảo sát chính thức tại THCS Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm. Các thành viên làm việc theo chức năng, quyền hạn được phân công. Chương trình làm việc tại trường theo gợi ý của Sở GD&ĐT đã được đoàn tuân thủ nghiêm túc, đạt kết quả. - Trong các ngày từ 09 đến 13/4/2011, Đoàn tập trung hoàn thành dự thảo báo cáo đánh giá ngoài và gửi lại cho trường sở tại. Thống nhất với trường sở tại cho đến ngày 27/4/2011, nếu không có ý kiến không nhất trí, Đoàn sẽ hoàn chỉnh báo cáo chính thức để gửi cho trường và Sở GD & ĐT. - N gày 28/4/2011: Đoàn gửi toàn bộ hồ sơ về Sở GD&ĐT, kết thúc quá trình làm việc. 3. Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài: a) Mức độ phù hợp của cấu trúc báo cáo tự đánh giá so với hướng dẫn tự đánh giá: + Cách thức mô tả các hoạt động liên quan đến tiêu chí cơ bản là phù hợp. + Cách thức phân tích, so sánh chưa sâu. Đ ã chỉ ra được điểm mạnh, điểm yếu của mỗi tiêu chí. + Cách thức đưa ra những vấn đề cần cải tiến và biện pháp thực hiện của trường nhìn chung là phù hợp. Tuy nhiên ở một số tiêu chí kế hoạch cải tiến chất lượng còn chưa cụ thể hoặc chưa có tính khả thi. + Đã nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí. Tuy nhiên điểm mạnh, điểm yếu ở một vài tiêu chí còn mâu thuẫn hoặc chưa rõ. + Đã thu thập các thông tin minh chứng nhưng một số tiêu chí chưa đủ minh chứng trong 4 năm. 2
  3. + Văn phong, cách thức trình bày của báo cáo tự đánh giá đáp ứng được yêu cầu. Đôi chỗ văn phong chưa thật phù hợp, cần miêu tả cụ thể điểm mạnh và điểm yếu để có kế hoạch cải tiến sát với tình hình thực tế của nhà trường. b) Mức độ bao quát bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng: Tất cả các tiêu chí trong các tiêu chuẩn đã được đề cập đến đầy đủ. c) Những tiêu chí chưa được trường phân tích, đánh giá chưa đầy đủ hoặc thiếu thông tin minh chứng dẫn đến thiếu cơ sở để khẳng định tiêu chí đó đạt hay không đạt: Gồm có:.................................. d) Thống kê kết quả đánh giá ngoài: Tiêu chuẩn Số tiêu chí Số tiêu chí chưa đạt Số tiêu chí đạt Ghi chú Tiêu chuẩn 1: 02 02 0 Tiêu chuẩn 2: 15 01 14 Tiêu chuẩn 3: 06 01 05 Tiêu chuẩn 4: 12 01 11 Tiêu chuẩn 5: 06 02 04 Tiêu chuẩn 6: 02 0 02 Tiêu chuẩn 7: 04 0 04 Tổng 47 07 40 Tỷ lệ % 100 14,89 85,11 đ) Nhận xét chung về quá trình tự đánh giá và báo cáo tự đánh giá của trường. Trường THCS Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm đã triển khai công tác tự đánh giá một cách nghiêm túc, theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT. Báo cáo tự đánh giá của trường nhìn chung đã đúng theo mẫu quy định. Tuy nhiên, còn có m ột số tiêu chí phần mô tả chưa thật cụ thể, chi tiết nên tính thuyết phục chưa thật cao. 3
  4. Một số các thông tin minh chứng cần được bổ sung đầy đủ hơn nữa. 4. N hững điểm mạnh của trường: *Tiêu chuẩn 1:  Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục từ năm 2005 đến năm 2010 .  Tiêu chuẩn 2:  Nhà trường về cơ bản có đủ các tổ chức, hội đồng và hoạt động theo đúng quy định của điều lệ trường học.  Hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường có đủ theo quy định của điều lệ trường học.  Công tác quản lý nhà trường của hiệu trưởng theo đúng quy định, có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, sát sao.  Tiêu chuẩn 3:  Hiệu trưởng, hiệu phó các giáo viên của nhà trường đạt các yêu cầu theo quy định của Bộ GD &ĐT.  Không có học sinh vi phạm những hành vi không được làm quy định tại Điều lệ trường trung học.  Tập thể trường đoàn kết, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên bị xử lý kỷ luật, cán bộ giáo viên, nhân viên của trường không vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo và pháp luật. *Tiêu chuẩn 4:  Trường thực hiện tốt kế hoạch, thời gian năm học, có truyền thống dạy tốt, học tốt. GV , CB, NV và học sinh luôn cố gắng phấn đấu giữ gìn phát huy truyền thống của nhà trường. Đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Chất lượng giáo dục đại trà đ ạt kết quả cao. Phong trào sử dụng trang thiết bị dạy và học tốt.  Nhà trường chỉ đạo thực hiện chương trình giáo d ục địa phương ở các khối lớp lồng ghép vào các bộ môn theo quy định. Các ban ngành đoàn thể trong xã, huyện và nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thu thập tài liệu biên soạn thành tài liệu giáo d ục địa phương. Nhà trường thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 4
  5. theo đúng quy định của Bộ GD& ĐT. Học sinh đã ứng dụng kỹ năng sống vào cuộc sống hàng ngày khá hiệu quả . *Tiêu chuẩn 5:  Có khuôn viên trường riêng biệt, đủ điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất hiện tại cơ bản đáp ứng yêu cầu.  Thư viện nhà trường đ ược công nhận chuẩn 2009 - 2010, sử dụng đồ dùng d ạy học trang thiết bị có hiệu quả.  Quản lý thu, chi tài chính theo đúng quy định. *Tiêu chuẩn 6:  Thực hiện m ối quan hệ giữa Nhà trường - G ia đình -Xã hội và các tổ chức trong và ngoài nhà trường có hiệu quả. *Tiêu chuẩn 7:  Kết quả rèn luyện học lực, đạo đức, giáo dục nghề phổ thông, hoạt động hướng nghiệp của học sinh đạt kết quả cao.  Kết quả hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đáp ứng yêu cầu và được cấp trên ghi nhận với nhiều thành tích. 5. N hững điểm yếu : *Tiêu chuẩn 1  Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2008 - 2013 chưa phù hợp với kế hoạch p hát triển giáo dục của địa phương. Chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. *Tiêu chuẩn 2:  Do cơ sở vật chất chưa đủ nên vẫn có sĩ số của một số lớp vượt quá 45 học sinh. *Tiêu chuẩn 3:  Còn có 05 giáo viên phải dạy chéo môn. *Tiêu chuẩn 4: 5
  6.  Chỉ tiêu dự giờ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ phó chuyên môn chưa đạt theo quy định. *Tiêu chuẩn 5:  Còn thiếu phòng học bộ môn: Lý, Hóa, Nhạc và Mỹ thuật.  Diện tích đất chưa đủ theo yêu cầu. *Tiêu chuẩn 6:  Nhà trường phối hợp và tác động tới nhận thức của một số PHHS chưa quan tâm tới học sinh hoặc có học sinh hư.  Bố trí thời gian hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhiều hơn và phong phú về nội dung, hình thức. *Tiêu chuẩn 7:  Một số học sinh chưa thực sự tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào. 6. Kiến nghị đối với trường  Tham mưu với cấp có thẩm quyền đ iều chỉnh chỉ tiêu k ế hoạch phát triển giáo dục 2010 - 2015 . Phê duyệt bản chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010- 2015. Công bố công khai bản chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường rộng rãi trên đ ịa bàn.  Tham mưu với cấp có thẩm quyền biên chế đủ cơ cấu giáo viên trực tiếp giảng dạy để nhà trường không còn hiện tượng giáo viên dạy chéo môn.  Nhà trường cần có kế hoạch bổ sung ĐDDH và sử dụng thiết bị dạy học đạt hiệu quả. Tăng cường dự giờ của đồng nghiệp, đầu tư có chiều sâu các hoạt động của tổ chuyên môn, đặc biệt là hồ sơ sinh ho ạt tổ cần chi tiết đầy đủ và thiết thực hơn.  Nhà trường cần chú trọng hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, tác phong, lối sống, giáo dục truyền thống. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của nhà nước đến học sinh; tổ chức cho học sinh học tập nội quy của trường, nhiệm vụ và quyền hạn của người học theo điều lệ. Đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các ho ạt động thiết thực, bổ ích. 6
  7.  Phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa với gia đình học sinh, với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp; phối hợp với chính quyền giáo dục pháp luật, đạo đức cho học sinh.  Có biện pháp tham mưu với chính quyền địa phương - UBND huyện phòng GD & ĐT đầu tư diện tích đất đáp ứng yêu cầu. Đầu tư đủ phòng bộ môn để có điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đáp ứng yêu cầu phấn đấu trường chuẩn quốc gia trong giai đoạn tới.  Tăng cường công tác quản lý, bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ đẩy mạnh phong trào cải tiến chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào cải tiến phương pháp , ứng dụng CNTT vào giảng dạy  Tiếp tục có biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, đại trà.  Nhà trường cần tăng cường công tác quản lý hồ sơ, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường, của tổ chuyên môn, đ ảm bảo tính pháp quy của giáo viên và các tổ chức Đoàn thể khác. Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2011 TRƯỞNG ĐOÀN Bùi Ngọc Khang 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản