Biểu mẫu Giáo dục

Xem 1-20 trên 1034 kết quả Biểu mẫu Giáo dục
 • Tham khảo tài liệu 'biểu mẫu giáo dục', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p duahau0hat 06-02-2012 35 3   Download

 • UBND HUYỆN …………………… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Biểu 7 BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Giữa (Cuối) năm học 20..… – 20..

  pdf7p ctnhukieu9 23-04-2011 185 20   Download

 • Mẫu phiếu giám đốc sở giáo dục và đào tạo đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm GDDT (Ban hành kèm theo Thông tư số 42./2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf3p quadau_haudau 28-01-2011 93 4   Download

 • BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 / 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf3p quadau_haudau 28-01-2011 5556 311   Download

 • (Mẫu 1.1) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Hà Nội, ngày 4 tháng 03 năm 2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: THCS thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm Hà Nội. 1. Mục đích đánh giá ngoài : Xác nhận tính xác thực và khách quan của báo cáo tự đánh giá của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đã...

  pdf7p ctnhukieu9 23-04-2011 2335 168   Download

 • MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf2p quadau_haudau 28-01-2011 1738 101   Download

 • (Mẫu 5.1) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG: THCS THỊ TRẤN CẦU DIỄN Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT 1. Giới thiệu Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo quyết định số 4082 ngày 25/ 02/ 2011 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Bản báo cáo này khái quát quá trình đánh giá ngoài, các kết quả đạt được và những kiến nghị...

  pdf7p ctnhukieu9 23-04-2011 1532 72   Download

 • LÝ LỊCH KHOA HỌC (Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf3p quadau_haudau 28-01-2011 376 60   Download

 • ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP ĐÀO TẠO NGÀNH HOẶC CHUYÊN NGÀNH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ (Kèm theo Thông tư số:38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf3p quadau_haudau 28-01-2011 266 50   Download

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf6p quadau_haudau 28-01-2011 175 36   Download

 • PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGỌC HỒI TRƯỜNG MẦM NON ĐĂKXÚ..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc..ĐƠN XIN NHẬP HỌC.Kính gửi : BAN GIÁM HIỆU

  doc2p saobanght_91 16-06-2013 2579 33   Download

 • Mẫu phiếu giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc trung tâm GDĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf4p quadau_haudau 28-01-2011 250 19   Download

 • PHIÊN HỌP THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf4p quadau_haudau 28-01-2011 132 17   Download

 • PHIẾU THẨM ĐỊNH HỒ SƠ (Ban hành kèm theo Quyết định số 269 /QĐ-BGDĐT ngày 13 /01 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Đơn vị thẩm định: PHIẾU THẨM ĐỊNH HỒ SƠ Đề nghị cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ Tên cơ sở đào tạo: Ngành, chuyên ngành đào tạo: Trình độ đào tạo: Kết luận TT Nội dung thẩm định Nhận xét của đơn vị thẩm định (đáp ứng yêu cầu hay không đáp ứng yêu cầu) Đào tạo ĐH, ThS cùng ngành, chuyên ngành Thực...

  pdf3p quadau_haudau 28-01-2011 258 16   Download

 • Mẫu phiếu giám đốc trung tâm gdtx tự đánh giá (Ban hành kèm theo Thông tư số 42./2010/TTBGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf5p quadau_haudau 28-01-2011 220 15   Download

 • NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf5p quadau_haudau 28-01-2011 110 10   Download

 • Mẫu tổng hợp kết quả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc trung tâm GDĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 42./2010/TTBGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf5p quadau_haudau 28-01-2011 153 9   Download

 • PHIẾU NHẬN HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THIỆN (Ban hành kèm theo Quyết định số 269 /QĐ-BGDĐT ngày 13 /01 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf2p quadau_haudau 28-01-2011 70 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đơn xin việc (tiếng anh)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p ngodung2943 04-09-2009 6551 1439   Download

 • Biểu mẫu " Sổ chi tiết các tài khoản"

  doc2p duysuong1204 21-12-2009 5232 646   Download

Đồng bộ tài khoản