intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

602
lượt xem
193
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu thuyết minh báo cáo tài chính', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  1. Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: B05 -H Đơn vị: ………… THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm:....................... I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 1- Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương - Số CNVC có mặt đến ngày 31/12 : người Trong đó : Hợp đồng thử việc: người - Tăng trong năm: ngườI - Giảm trong năm: người - Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: Đồng Trong đó : Lương hợp đồng: Đồng 2- Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản: ......................................................................................................................................................... II. CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT STT Chỉ tiêu Mã số Dư đầu kỳ Dư cuối kỳ A B 1 2 3 III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ STT Chỉ tiêu Quỹ khen Quỹ phúc Quỹ khác Tổng số thưởng lợi A B 1 2 3 4 IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH STT Chỉ tiêu Số phải nộp Số đã nộp Số còn phải nộp A B 1 2 3 V. THUYẾT MINH 1- Những tình hình và phát sinh không bình thường trong năm: ......................................................................................................................................................... 2- Nguyên nhân của các biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước: ......................................................................................................................................................... VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................................................................................................... Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2