intTypePromotion=1

MẪU TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ BẢN SAO

Chia sẻ: An Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
444
lượt xem
115
download

MẪU TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ BẢN SAO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ BẢN SAO (Kèm theo Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, hồ sơ trình ký và ban hành văn bản của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số:3051/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ BẢN SAO

  1. Phụ lục II MẪU TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ BẢN SAO (Kèm theo Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, hồ sơ trình ký và ban hành văn bản của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số:3051/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ) Số Thành phần thể thức Loại chữ Cỡ Kiểu chữ Ví dụ minh hoạ TT và chi tiết trình bày chữ Phông chữ Time New Roman Cỡ chữ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Quốc ngữ - Dòng trên In hoa 12-13 Đứng, đậm CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 13 - Dòng dưới In thường 13-14 Đứng, đậm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Dòng kẻ bên dưới 2 Tên cơ quan, tổ chức - Tên cơ quan, tổ chức chủ quản cấp trên trực tiếp In hoa 12-13 Đứng UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 12 - Tên cơ quan, tổ chức In hoa 12-13 Đứng, đậm SỞ CÔNG NGHỆP 13 - Dòng kẻ bên dưới 3 Số, ký hiệu văn bản In thường 13 Đứng Số: 234/2005/QĐ-UBND; Số: 123/QĐ-UBND 13 4 Địa danh và ngày, tháng, năm In thường 13-14 Nghiêng Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 7 năm 2005 13 ban hành văn bản Phường Trần Hưng Đạo, ngày 20 tháng 7 năm 2005 5 Tên loại và trích yếu nội dung a Đối với văn bản có tên loại - Tên loại văn bản In hoa 14-15 Đứng, đậm CHỈ THỊ 14 - Trích yếu nội dung In thường 14 Đứng, đậm Về công tác phòng, chống lụt bão 14 - Dòng kẻ bên dưới b Đối với công văn Trích yếu nội dung In thường 12-13 Đứng V/v Thông qua dự thảo Quy định công tác văn thư 13
  2. 2 6 Nội dung văn bản In thường 13-14 Đứng Trong công tác chỉ đạo ... 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) a Gồm chương, mục, điều, khoản, điểm - Từ "chương" và số thứ tự của chương In thường 14 Đứng, đậm Chương I 14 - Tiêu đề của chương In hoa 13-14 Đứng, đậm QUY ĐỊNH CHUNG 14 - Từ "mục" và số thứ tự In thường 14 Đứng, đậm Mục 1. 14 - Tiêu đề của mục In hoa 12-13 Đứng, đậm THỦ TỤC TRÌNH KÝ VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN 13 - Điều In thường 13-14 Đứng, đậm Điều 1. Thủ tục trình ký 14 - Khoản In thường 13-14 Đứng 1. Các hình thức ... - Điểm In thường 13-14 Đứng a) Đối với ... b Gồm phần, mục, khoản, điểm - Từ "phần", và số thứ tự In thường 14 Đứng, đậm Phần I 14 - Tiêu đề của phần In hoa 13-14 Đứng, đậm QUY ĐỊNH CHUNG 14 - Số thứ tự và tiêu đề của In hoa 13-14 Đứng, đậm I. THỂ THỨC VĂN BẢN ... 13 mục - Khoản: + Trường hợp có tiêu đề In thường 13-14 Đứng, đậm 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 14 +Trường hợp không có tiêu In thường 13-14 Đứng 1. Nội dung văn bản hành chính ... 14 đề - Điểm In thường 13-14 Đứng a) Đối với ... 14 7 Chức vụ, họ tên của người ký - Quyền hạn của người ký In hoa 13-14 Đứng, đậm TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. GIÁM ĐÔC 13 - Chức vụ của người ký In hoa 13-14 Đứng, đậm CHỦ TỊCH PHÓ GIÁM ĐỐC 13 - Họ tên của người ký In thường 13-14 Đứng, đậm Nguyễn Văn A Trần Thị B 14 8 Nơi nhận a Từ "kính gửi" và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân
  3. 3 - Gửi một nơi In thường 14 Đứng Kính gửi: Sở Nội vụ 14 - Gửi nhiều nơi In thường 14 Đứng Kính gửi: 14 - Sở Nội vụ; - Sở Giao thông và Vận tải. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) b Từ "nơi nhận" và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân - Từ "nơi nhận" In thường 12 Nghiêng, đậm Nơi nhận: Nơi nhận: (đối với công văn) 12 - Tên cơ quan, tổ chức, cá In thường 11 Đứng - Sở Nội vụ; - Như trên; 11 - Sở Giao thông và Vận tải; - Sở Giao thông và Vận tải; nhân nhận văn bản, bản sao - Sở Tài chính; - Sở Tài chính; - Lưu: VT, TTLT(2), PB.25. - Lưu: VT, TTLT(2), PB.25. 9 Dấu chỉ mức độ khẩn In hoa 13-14 Đứng, đậm HOẢ TỐC THƯỢNG KHẨN KHẨN 13 XEM XONG TRẢ LẠI LƯU HÀNH NỘI BỘ 10 Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành In hoa 13-14 Đứng, đậm 13 11 Chỉ dẫn về dự thảo văn bản In hoa 13-14 Đứng, đậm DỰ THẢO DỰ THẢO LẦN 04 13 12 Ký hiệu người đánh máy, In thường 11 Đứng MT.16 nhân bản và số lượng bản 13 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa In thường 11-12 Đứng Số 52 đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng ngãi, tỉnh Quảng 11 ngãi chỉ E-Mail, Website; số điện ĐT: 055.822855, Fax: 055.822217; E-Mail: ubndqngai@.gov.vn thoại, số Telex, số Fax 14 Chỉ dẫn các văn bản (như In thường 13-14 Nghiêng (Ban hành kèm theo theo Quyết định 14 quy chế, quy định, phụ số:155/2005/QĐ-UBND lục ...) kèm theo văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khác ngày 15 tháng 02 năm 2005) 15 Phụ lục văn bản
  4. 4 - Từ "phụ lục" và số thứ tự của phụ lục In thường 14 Đứng, đậm Phụ lục I 14 - Tiêu đề của phụ lục In hoa 13-14 Đứng, đậm BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 14 16 Số trang In thường 13-14 Đứng 2, 4, 6 14 17 Hình thức sao In hoa 13-14 Đứng, đậm SAO Y BẢN CHÍNH, TRÍCH SAO, SAO LỤC 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản