Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 9

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
86
lượt xem
27
download

Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phần 9 của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng PowerShell kết hợp với SMO để tạo kịch bản SQL Server. Tạo kịch bản SQL Server là một nhiệm vụ quan trọng cho quản trị viên và các chuyên gia phát triển cơ sở dữ liệu SQL Server.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 9

 1. Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 9 Nguồn : quantrimang.com   The MAK Sử dụng PowerShell và SMO để tạo kịch bản SQL Server Phần 1 và phần 2 của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu về cài đặt PowerShell và SMO, WMI cmdlets đơn giản. Trong phần 3 chúng tôi đã giới thiệu về cách lập kịch bản cho PowerShell và kết nối SQL Server. Phần 4 đã giới thiệu cách sử dụng kịch bản PowerShell để lặp trong nội dung file và kết nối các máy chủ khác nhau. Phần 5 là giới thiệu về cách tạo cơ sở dữ liệu SQL Server bằng PowerShell và SMO. Phần 6 nghiên cứu vấn đề backup một cơ sở dữ liệu SQL Server bằng PowerShell và SMO, phần 7 là cách tạo một danh sách các đối tượng trong một cơ sở dữ liệu và phần 8 là cách liệt kê tất cả các thuộc tính của các đối tượng trong cơ sở dữ liệu bằng PowerShell và SMO. Trong phần 9 của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng PowerShell kết hợp với SMO để tạo kịch bản SQL Server. Tạo kịch bản SQL Server là một nhiệm vụ quan trọng cho quản trị viên và các chuyên gia phát triển cơ sở dữ liệu SQL Server. Phương pháp 1 Hãy giả dụ rằng chúng ta muốn tạo một kịch bản “Create Database” cho cơ sở dữ liệu AdventureWorks từ máy chủ “HOME\SQLEXPRESS”. Thực thi cmdlets dưới đây (xem hình 1.1) [reflection.assembly]::LoadWithPartialName ("Microsoft.SqlServer.Smo") | out-null $MyScripter=new-object ("Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Scripter") $srv=New-Object "Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server" "HOME\SQLEXPRESS" $MyScripter.Server=$srv $MyScripter.Script($srv.databases["AdventureWorks"])
 2. Hình 1.1 Lệnh này sẽ tạo một kịch bản “Create Database” cho cơ sở dữ liệu AdventureWorks như thể hiện bên dưới (xem hình 1.2) CREATE DATABASE [AdventureWorks] ON PRIMARY ( NAME = N'AdventureWorks_Data', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\ MSSQL\Data\AdventureWorks_Data.mdf' , SIZE = 180992KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 16384KB ) LOG ON ( NAME = N'AdventureWorks_Log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\ MSSQL\DATA\AdventureWorks_Log.ldf' , SIZE = 2048KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 16384KB ) COLLATE Latin1_General_CI_AS EXEC dbo.sp_dbcmptlevel @dbname=N'AdventureWorks', @new_cmptlevel=90 IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled')) begin EXEC [AdventureWorks].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable' end ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET ANSI_NULLS ON ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET ANSI_PADDING ON ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET ANSI_WARNINGS ON ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET ARITHABORT ON ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET AUTO_CLOSE ON ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET AUTO_SHRINK OFF ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET CURSOR_DEFAULT GLOBAL ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL
 3. ON ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET QUOTED_IDENTIFIER ON ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET DISABLE_BROKER ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET TRUSTWORTHY OFF ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET PARAMETERIZATION SIMPLE ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET READ_WRITE ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET RECOVERY SIMPLE ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET MULTI_USER ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM ALTER DATABASE [AdventureWorks] SET DB_CHAINING OFF Hình 1.2 Phương pháp 2 Chúng ta hãy giả dụ rằng muốn tạo một kịch bản cho tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu AdventureWorks từ máy chủ “HOME\SQLEXPRESS”. Thực thi cmdlets dưới đây (tham khảo hình 1.3)
 4. [reflection.assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlSe rver.Smo") | out-null $MyScripter=new-object ("Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Scripter") $srv=New-Object "Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server" "HOME\SQLEXPRESS" $MyScripter.Server=$srv $MyScripter.Script($srv.Databases["adventureworks"].tables) Hình 1.3 Lệnh này tạo kịch bản CREATE TABLE cho các bảng trong cơ sở dữ liệu AdventureWorks từ máy chủ “HOME\SQLEXPRESS”. Thực thi cmdlets dưới đây (tham khảo hình 1.4) ..... ..... CREATE TABLE [Sales].[SpecialOffer]( [SpecialOfferID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [Description] [nvarchar](255) COLLATE Latin1_General_CI_AS NOT NULL, [DiscountPct] [smallmoney] NOT NULL, [Type] [nvarchar](50) COLLATE Latin1_General_CI_AS NOT NULL, [Category] [nvarchar](50) COLLATE Latin1_General_CI_AS NOT NULL, [StartDate] [datetime] NOT NULL, [EndDate] [datetime] NOT NULL, [MinQty] [int] NOT NULL, [MaxQty] [int] NULL, [rowguid] [uniqueidentifier] ROWGUIDCOL NOT NULL, [ModifiedDate] [datetime] NOT NULL ) ON [PRIMARY] SET ANSI_NULLS ON
 5. SET QUOTED_IDENTIFIER ON CREATE TABLE [Sales].[SpecialOfferProduct]( [SpecialOfferID] [int] NOT NULL, [ProductID] [int] NOT NULL, [rowguid] [uniqueidentifier] ROWGUIDCOL NOT NULL, [ModifiedDate] [datetime] NOT NULL ) ON [PRIMARY] SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON CREATE TABLE [Sales].[Store]( [CustomerID] [int] NOT NULL, [Name] [dbo].[Name] NOT NULL, [SalesPersonID] [int] NULL, [Demographics] [xml](CONTENT [Sales].[StoreSurveySchemaCollection]) NULL, [rowguid] [uniqueidentifier] ROWGUIDCOL NOT NULL, [ModifiedDate] [datetime] NOT NULL ) ON [PRIMARY] SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON CREATE TABLE [Sales].[StoreContact]( [CustomerID] [int] NOT NULL, [ContactID] [int] NOT NULL, [ContactTypeID] [int] NOT NULL, [rowguid] [uniqueidentifier] ROWGUIDCOL NOT NULL, [ModifiedDate] [datetime] NOT NULL ) ON [PRIMARY] ...... ......
 6. Hình 1.4 Phương pháp 3 Việc viết kịch bản cơ sở dữ liệu SQL Server và các đối tượng của nó có nhiều tùy chọn. Các tùy chọn này có thể được thay đổi bằng cách điều chỉnh cờ có sẵn thành “on” hoặc “off”. Thực thi cmdlets dưới đây để xem tất cả các tùy chọn có sẵn trong kịch bản (tham khảo hình 1.5) [reflection.assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlSe rver.Smo") | out-null $MyScripter=new-object ("Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Scripter") $srv=New-Object "Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server" "HOME\SQLEXPRESS" $MyScripter.Server=$srv $so=$MyScripter.Options $so Hình 1.5 Lệnh trên hiển thị tất cả các tùy chọn có sẵn cho kịch bản mà bạn có thể thay đổi
 7. như thể hiện bên dưới (tham khảo hình 1.6) FileName : Encoding : System.Text.UnicodeEncoding DriWithNoCheck : False ScriptDrops : False TargetServerVersion : Version80 AnsiFile : False AppendToFile : False ToFileOnly : False SchemaQualify : True IncludeHeaders : False IncludeIfNotExists : False WithDependencies : False DriPrimaryKey : False DriForeignKeys : False DriUniqueKeys : False DriClustered : False DriNonClustered : False DriChecks : False DriDefaults : False Triggers : False Bindings : False NoFileGroup : False NoCollation : False ContinueScriptingOnError : False Permissions : False AllowSystemObjects : True NoIdentities : False ConvertUserDefinedDataTypesToBaseType : False TimestampToBinary : False AnsiPadding : False ExtendedProperties : False DdlHeaderOnly : False DdlBodyOnly : False NoViewColumns : False Statistics : True SchemaQualifyForeignKeysReferences : False ClusteredIndexes : False NonClusteredIndexes : False AgentAlertJob : False AgentJobId : False AgentNotify : False
 8. LoginSid : False FullTextIndexes : False NoCommandTerminator : False NoIndexPartitioningSchemes : False NoTablePartitioningSchemes : False IncludeDatabaseContext : False FullTextCatalogs : False NoXmlNamespaces : False NoAssemblies : False PrimaryObject : True DriIncludeSystemNames : False Default : True XmlIndexes : False OptimizerData : False NoExecuteAs : False EnforceScriptingOptions : False NoMailProfileAccounts : False NoMailProfilePrincipals : False Indexes : False DriIndexes : False DriAllKeys : False DriAllConstraints : False DriAll : False
 9. Hình 1.6 Lúc này chúng ta hãy thử lưu kịch bản đã tạo “Create Database” vào một file bằng tùy chọn Scripting. Thực thi cmdlets như phần bên dưới (tham khảo hình 1.7) [reflection.assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlSe rver.Smo") | out-null $MyScripter=new-object ("Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Scripter") $srv=New-Object "Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server" "HOME\SQLEXPRESS" $MyScripter.Server=$srv $so=$MyScripter.Options $so.FileName="C:\MyDatabaseScript.sql" $MyScripter.Script($srv.Databases["adventureworks"])
 10. Hình 1.7 Lệnh này sẽ lưu kịch bản “Create Database” trên vào file C:\MyDatabaseScript.sql, như thể hiện trong hình 1.8 và hình 1.9. Hình 1.8 Hình 1.9 Kết luận Phần 9 của loạt bài này giới thiệu cho các bạn cách sử dụng PowerShell và
 11. SMO để tạo kịch bản cho cơ sở dữ liệu và các bảng. Nó cũng giới thiệu cả cách sử dụng các tùy chọn kịch bản để ghi vào một file dữ liệu. Phần 10 chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về các tùy chọn kịch bản và cách tạo các kịch bản PowerShell để từ đó tạo kịch bản SQL Server bằng các tham số chuyển.  
Đồng bộ tài khoản