Miến dịch học thực vật chương 4

Chia sẻ: Dao Thi Ngoan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
136
lượt xem
46
download

Miến dịch học thực vật chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'miến dịch học thực vật chương 4', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Miến dịch học thực vật chương 4

 1. Chương 4. Thuyết Gen - Đối - Gen Thínghi m   ề  ệnh  ỉ  ắt  1.   ệ v b đ g s  cây  ay  của  ar   or H olFl Thuyếtgen  đối–  2.   –    gen Đặ đ ể gen/ ản  ẩm   vr 3. c  i m   s ph A Đặ đ ể gen/ ản  ẩm   4. c  i m   s ph R 5. ương ác  vr –  T t A   R Đồ tế hóa  vr ­R 6. ng i n  A   
 2. I Thínghi m   ề    ệ v bệnh  ỉ  ắt g s   đay  ủa  or c Fl
 3. H ar   enr Fl olH y  or 1900   ­1991
 4. N hà  nh,văn  kí   phòng  phòng hínghi m  ại  và  t   ệ t   N or h  akot St e  ni siy  ơiFl  hực  ện  t D a  at U ver t n   or t hi các nghi cứu  ẫn ớikháini m   FG ên  d t     ệ G
 5. C ây anh  sản  ẩm l và  ph D ầu anh l H ạt l  anh C ây anh fax) l (l G í t ị  nh  a r di ( num   t i m um ) Li usiatssi   dưỡng  cao
 6. B ệnh  ỉ  ắtcây anh  nấm   ỉ  ắt g s   l do  g s   M el psor lni am a i
 7. Đặc  i m   ấm   .lni để n M  i Phân oại l  H ọ  el psor M am aceae  B ộ  r nal U edi es  Lớp  r ni ycet U edi om es  N gành  ấm   m   asi om ycot n đả B di a
 8. Đặc  i m   ấm   .lni để n M  i đờ Vòng  i  Là  ấm   ỉ  ắtchu r nh ớn vòng  n g s   tì l ( đờiđầy    nh hành ới5 oại   đủ hì t t   l   bào ử:B ào ử  m   bào ử  ống­ t   t đả –  t gi   bào ử  t xuân­bào ử  ạ   bào ử    t h ­và  t đông)   Là  ấm   ỉ  ắtđồng  ủ:  n g s   ch  hoàn  thành vòng  iđầy   r 1 oài đờ   đủ t ên  l   cây  chủ à anh ký  l l
 9. Đặc  i m   ấm   .lni để n M  i đờ Vòng  i B ào ử  m  n) t đả ( B ào ử  t K hác  ểu  ki ghép  ố (   gi ng n) cặp ­    +) ( )& ( (+) S ợitếp   i nhận n) (   () ­ B ào ử  t B ào ử  t B ào ử  t đông 2n) ( hạ n+n) ( xuân n+n) (
 10. Vòng  inấm   . đờ   M   lnit ên anh i  r l • Telum :ổ  i   bào ử  ông t đ • Telospor   i e:bào ử  ông t đ • Basi um :đảm di   • Basi ospor   di e:bào ử  m t đả • Pycni :Ổ  um   bào ử  ống t gi • Pycniospor ( e sper atum )  m i : bào ử  ống t gi • Aeci :ổ  um   bào ử  t xuân • Aeci e:bào ử  ospor   t xuân • U r um :ổ  edi   bào ử  ạ t h • U r spor   edi e:bào ử  ạ t h
 11. K ỹ huậtphân í l   ấm   . t   tch ain M   lnicủa  or i   Fl  N ấm   .lnigồm   ều  ủng  tnh  M  i   nhi ch có í độc khác nhau  Để phân í dit uyền í độc  ủa  tch   r tnh  c nấm ,Fl   cộng  ự  ã i n    or và  s đ tế hành ai l   chéo  ữa  gi các  ủng. ch  
 12. K ỹ huậtphân í l   ấm   . t   tch ain M   lnicủa  or i   Fl  K ỹ huậtl : t  ai   B ào ử  ông  đảm   bào ử  m   t đ =>  =>  t đả  B ào ử  m   nhi m   i t đả =>  ễ r êng  ẽ  hì t r =>  nh hành  các  ổ bào ử  ống. t gi    ào ử  ống +)  ủng    B t gi ( /ch A được  cho  ao  ối gi ph   vớisợinấm  i p  ận ­   ủa  ủng    F1 à      tế nh ( )c ch B =>  l bào ử  t xuân/ ạ h  N ếu  ần  t  hụ:bào ử  c F2 ự t   t xuân/hạ  được    F1  ễ r êng  ẽ nhi m   i r  Tr m ỗidòng    ên    F1,bào ử  ống +)được  t gi (   cho  gi phốivớisợinấm  i p  ận ­   bào ử  ao        tế nh ( )=>  t xuân/ ạ  t  hụ h F2 ự t
 13. C ác hínghi m   ủa  or t   ệ c Fl 1942 C hủng  ố   X C hủng    s 6     22 67  F2 Thử r 12  ống t ên  gi 57  ểu  nh ki hì không  c   độc 3  độ :1  1. i u  nh  ủa  chủng  K ể hì c 2  nhau r 12  ống  khác  t ên  gi K ể hì không  c à r i 2. i u  nh  độ l t ộ
 14. C ác hínghi m   ủa  or t   ệ c Fl 1946 C hủng  ố   X C hủng    s 24     22 133  F2 Thử r 14  ống t ên  gi 68  ểu  nh  ki hì kháng  ễm nhi • 3/ t ên  gi ng  ang  gen  1 r 9  ố m 1  kháng • 15/ t ên  gi ng  ang  gen  1 r 2  ố m 2  kháng • 63/ t ên  gi ng  ang  gen  1 r 1  ố m 3  kháng.  
 15. C ác hínghi m   ủa  or t   ệ c Fl 1946 Vídụ     Nấm Giống Race 24 Race 22 F1 F2 Tỷ lệ K N K:N Ottawa 770B K N K 101 32 3:1 Bombay K N K 105 28 3:1 K = kháng; N = nhiễm
 16. C ác hínghi m   ủa  or t   ệ c Fl 1955 S ử  ụng ại67    d l   con aiF2 1942) l   ( Thử r 32  ống, t ên  gi   phần ớn à  n  l l đơ gen K ếtquả ương ự   t t • Xuấthi n  ự    ệ s phân y í t ạng  l tnh r độ không  c/ độc r 24  ống  ỉ hị. t ên  gi ch t   • Tỷ ệ  l phân y r 23  ống  u à  1. l t ên  gi đề l 3/ • Đa  ố  s các  ặp  độ độ l khác  c không  c/ c à  nhau  phân y  c ập  ớinhau  vìchúng    l độ l v  
 17. C ác hínghi m   ủa  or t   ệ c Fl K ếtl ận  ủa  or  u c Fl • K hả năng gây bệnh của nấm  M . i  t ên   lni r cây lanh do sự t ng t   ủa các gen  ươ ác c kháng/ ễm   ủa  nhi c cây  chủ  gen  ký  và  không  độc/ c  ủa  ấm   độ c n gây  ệnh b • M ốit ng ác   ươ t này à  c  ệu  ĩa à  ột l đặ hi ngh l m   qui đ nh  í không  c/ c  ủa  ấm   gen    i tnh  độ độ c n ươ t ng t ác với ỉ m ột  ch  gen    định tnh  qui í kháng/ ễm   ủa  nhi c cây  chủ ký  • C ác gen qui định tnh kháng của cây và    í í không  c  ủa  ấm   tnh  độ c n các  tộ . gen r i
 18. I I   ệ K háini m   đố ­ gen­ igen
 19.   ệ gen  đối­gen K háini m   –     Fl   ã  ết( or đ vi  1971) ”  ivớim ỗigen     nh  í kháng  đố       quiđị tnh  t ong cây ký chủ có m ột r  gen  ương  t ứng qui định tnh gây bệnh  r   í t ong ký  si “ nh  For each  gene  t   condii   hat tons  r st esi ance  i t n  he  host t e  i a    her s  cor espondi r ng gene t  condii hat tons  pathogeni t i t par t   ciy n he  asie”.
Đồng bộ tài khoản