Mô hình mua theo nhóm liệu có đang chìm dần

Chia sẻ: A B | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
45
lượt xem
11
download

Mô hình mua theo nhóm liệu có đang chìm dần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một câu hỏi được đặt ra, liệu mô hình mua theo nhóm ở Việt Nam có chìm dần khi mà rủi ro lớn nhất của mô hình này chính người tiêu dùng lại phải gánh chịu? Trả lời câu hỏi trên, ông Nguyễn Thế Tân, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam (VC Corp), đơn vị chủ quản website Muachung.vn đang hoạt động theo mô hình mua theo nhóm, nói: Trước hết phải xác định bản chất mua theo nhóm xuất phát từ mô hình Groupon (Mỹ) đang bị biến đổi, không còn gọi mua theo nhóm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình mua theo nhóm liệu có đang chìm dần

  1. Mô hình mua theo nhóm liệu có đang chìm dần? Monday, January 7, 2013 2:04 pm, Posted by TranVanVe 0 | eCommerce Một câu hỏi được đặt ra, liệu mô hình mua theo nhóm ở Việt Nam có chìm dần khi mà rủi ro lớn nhất của mô hình này chính người tiêu dùng lại phải gánh chịu? Trả lời câu hỏi trên, ông Nguyễn Thế Tân, Phó tổng giám đốc Công ty C ổ phần Truy ền thông Việt Nam (VC Corp), đơn vị chủ quản website Muachung.vn đang ho ạt đ ộng theo mô hình mua theo nhóm, nói: Trước hết phải xác định bản chất mua theo nhóm xuất phát từ mô hình Groupon (M ỹ) đang b ị biến đổi, không còn gọi mua theo nhóm nữa mà là mô hình bán lẻ, giảm giá. Mục đích chính của mô hình đầu tiên là nhà cung cấp bán hòa ho ặc bán l ỗ, đ ể gi ới thi ệu s ản phẩm, dịch vụ. Nhưng gần đây, mô hình đã biến đổi. Ngoài vi ệc nhà cung c ấp s ử d ụng chương trình khuyến mại bán lỗ hoặc bán hòa để giới thiệu sản phẩm, dịch v ụ, còn nhi ều trường hợp khác như khách sạn, spa… không đủ công suất nên người ta bán l ấp ch ỗ tr ống, nhờ vậy giá giảm rất nhiều. Thực chất ở đây không phải bán để giới thiệu dịch vụ mà bán hàng tồn kho, và các nhà cung cấp có sản phẩm ở dạng tồn kho cũng xả hàng, thậm chí bán th ấp h ơn giá thành đ ể thu h ồi vốn. Vì thế đã và đang xuất hiện nhiều hàng hóa trên mô hình mua theo nhóm. Đứng từ góc độ của thị trường thì mô hình này phát tri ển từ d ịch v ụ, g ồm c ả hàng hóa và đang chuyển hướng sang là bán lẻ, giảm giá. Bản thân người dùng có l ợi và nhà cung c ấp có lợi. Vì thế, về bản chất thị trường này không có vấn đề gì về lợi ích c ủa các bên g ồm c ả người tiêu dùng, các nhà cung cấp và các website sàn giao dịch đều được lợi cả. Ông Nguyễn Thế Tân, Phó tổng giám đốc VC Corp Nhưng cách thức mua bán dịch vụ, hàng hóa của mô hình mua theo nhóm dường như đang đẩy mọi rủi ro về phía người tiêu dùng đấy chứ? Thực ra khách hàng có bị đẩy về mình nhiều rủi ro hay không là do cách k ết c ấu h ợp đ ồng của từng công ty. Nhiều công ty có cách kết cấu hợp đồng là thanh toán b ằng phi ếu gi ấy. Khách hàng s ẽ mua một phiếu giấy của công ty mua theo nhóm, sau đó c ầm phiếu gi ấy đó đ ến sử d ụng d ịch v ụ hàng hóa của nhà cung cấp, nhà cung cấp m ới gom toàn b ộ phi ếu gi ấy đó l ại và thanh toán. Thời gian gom phiếu càng lâu thì việc thanh toán càng chậm. Trong đó, nhiều kết cấu hợp đồng giữa công ty và nhà cung c ấp quy đ ịnh th ời h ạn s ử d ụng phiếu là hai tháng, và như thế hai tháng anh mới gom phiếu đi thanh toán một lần, nghĩa là nhà cung cấp cho công ty mua theo nhóm đó n ợ trong vòng hai tháng, vì th ế, r ủi ro c ủa nhà cung cấp sẽ bằng tổng giá trị trong vòng hai tháng. Tuy nhiên, cũng có công ty thực hiện kết cấu hợp đ ồng h ơi khác, ch ỉ 7 ngày sau khi khách hàng mua voucher, công ty mua theo nhóm sẽ thanh toán cho nhà cung cấp 20% tổng số tiền và 20 ngày sau sẽ thanh toán tiếp với tổng cộng là 80% số ti ền đã thu đ ược t ừ khách hàng. V ới hệ thống là phiếu điện tử nên cứ đến đúng ngày, hai bên mở hệ thống ra đ ối soát v ới nhau và chuyển tiền.
  2. Vì thế, rủi ro của nhà cung cấp trong khoảng thời gian này rất nh ỏ, ch ỉ b ằng 20% t ổng giá tr ị đơn hàng, thời gian gặp rủi ro chỉ 10-15 ngày và giá trị rủi ro t ối đa là 20%. V ới k ết c ấu h ợp đồng này, nhà cung cấp sẽ không có động lực từ chối đẩy rủi ro cho khách hàng, vì b ản ch ất họ cầm được khoản tiền 80% rồi, không lý do gì lại không cho khách hàng sử dụng d ịch v ụ, hàng hóa. Việc các công ty mua theo nhóm giữ lại 20% là để đảm b ảo nhà cung c ấp ph ục v ụ khách hàng, vì nó có thể còn rủi ro ngược lại nếu nhà cung cấp cầm 100% ti ền và t ừ ch ối cung c ấp dịch vụ cho khách hàng thì lúc đấy đi đòi ti ền rất khó. M ỗi thành ph ần đ ều có s ự ràng bu ộc lẫn nhau. Như vậy, tùy từng công ty, nếu kết cấu hợp đồng của công ty v ới nhà cung c ấp t ương đ ối lành mạnh thì thị trường sẽ được chấp nhận và người tiêu dùng sẽ không bị đẩy rủi ro về. Chính cách kết cấu hợp đồng sẽ tạo an toàn hơn cho khách hàng. Tất nhiên, không có mô hình nào là hoàn hảo. Mô hình mua theo nhóm cũng có những đi ểm yếu và hạn chế nhất định. Cụ thể những điểm yếu đó là gì, thưa ông? Có hai điểm yếu quan trọng. Thứ nhất, do dễ làm, dễ gia nhập cho nên sinh ra hàng trăm website hòa nhập, tham gia th ị trường. Khi có quá nhiều như thế thì đồng nghĩa với việc có website có ch ất lượng kém, làm ăn không đàng hoàng, và từ đấy gây ảnh hưởng xấu tới thị trường, gi ống như đầu s ố SMS một thời. Đó là điểm bất lợi cho thị trường. Trong giai đoạn vừa qua đã bung ra rất nhiều website mua theo nhóm, sau đó cũng “ch ết” r ất nhiều. Thị trường đang trong giai đoạn sàng lọc, số lượng website gi ảm bớt nhiều, nhi ều công ty không làm ăn được, không dễ như họ tưởng và tự rời khỏi thị trường. Điểm yếu thứ hai của mô hình là, bản chất website đứng ra thu ti ền tr ước c ủa ng ười tiêu dùng sau đó thanh toán lại cho nhà cung cấp, trong thời gian người tiêu dùng không dùng d ịch vụ ngay. Vì vậy, các sàn giao dịch được nắm vốn trước và khi đó tạo ra rủi ro cho người tiêu dùng cũng như voucher. Trong trường hợp công ty làm ăn không cẩn thận hoặc hợp đ ồng v ới nhà cung c ấp v ới l ộ trình thanh toán không được tốt thì lập tức, khi công ty gặp khó khăn v ề tài chính s ẽ đ ẩy r ủi ro về nhà cung cấp (voucher). Và khi nhà cung c ấp gặp r ủi ro v ề tài chính (ch ưa nh ận đ ược tiền từ công ty mua theo nhóm) thì hành động đầu tiên là đẩy r ủi ro cho người tiêu dùng, t ức người tiêu dùng sẽ không được chấp nhận thanh toán để sử dụng dịch vụ, hàng hóa. Điểm dở thứ hai và là điểm yếu chính của mô hình. Sau những “sự cố” trên thị trường mua theo nhóm th ời gian qua, ni ềm tin c ủa ng ười tiêu dùng vào thương mại điện tử nói chung và mua theo nhóm nói riêng, v ốn v ẫn mong manh liệu có dễ vỡ hơn? Sau nhiều vụ công ty mua theo nhóm đóng cửa chắn chắn lòng tin c ủa người tiêu dùng vào thương mại điện tử sẽ giảm, điều đó cũng sẽ bất lợi cho ngành thương mại điện tử. Theo tôi, những công ty còn lại nếu tiếp tục làm ăn nghiêm túc, có ch ất l ượng thì s ớm mu ộn cũng lấy lại được uy tín cho thị trường. Mình cứ làm tốt thì cuối cùng th ị tr ường cũng th ừa nhận tuy có nghi ngờ băn khoăn nhất định. Điều đó, nghĩa là theo ông, thị trường mua theo nhóm cửa vẫn rộng mở? Thị trường mua theo nhóm vẫn bền vững vì “đánh” đúng vào nhu c ầu gi ảm giá. Trong khi, giảm giá là nhu cầu chung của tất cả các doanh nghiệp và sàn giao d ịch th ương m ại khai thác
  3. nhu cầu giảm giá đấy. Còn nhu cầu của người tiêu dùng thì lúc nào cũng có r ồi. Vì th ế tính bền vững của mô hình là lâu dài. Đây là một thị trường quan trọng, giúp doanh nghiệp xả hàng t ồn kho, gi ới thi ệu s ản phẩm mới, đồng thời cũng giúp doanh nghiệp khai thác hết công su ất c ủa nh ững đi ểm còn ch ỗ trống. Hiện tại thị trường chưa phát triển hết quy mô và nó sẽ bứt phá sau đó m ới gi ảm xu ống. Vì chưa hết quy mô nên chưa chững lại và đi xuống. Tất nhiên, sẽ có m ột s ố công ty làm ăn kém bị đào thải khỏi thị trường, những công ty tốt sẽ tiếp tục được duy trì b ởi đây là th ị tr ường bền vững. Nếu nhiều công ty làm ăn tốt, nghiêm túc thì th ị tr ường s ẽ b ền v ững h ơn, ng ược lại người tiêu dùng có thể sẽ quay lưng lại với thị trường. Vậy để thị trường mua theo nhóm ở Việt Nam phát triển với đúng tiềm năng, theo ông cần hội tụ những yếu tố như thế nào? Các doanh nghiệp mua theo nhóm muốn làm ăn, phát tri ển tr ước h ết phải t ập trung vào ch ất lượng. Hiện nay nhiều doanh nghiệp chạy đua chiếm thị phần và bằng mọi giá, d ẫn đ ến r ủi ro, một số đơn vị làm suy giảm chất lượng, m ột số công ty khác l ại dùng quá nhi ều ti ền đ ể cạnh tranh và bị lỗ. Muốn phát triển thì phải lành mạnh, trong đó công ty phải đảm bảo chất l ượng, h ạn ch ế r ủi ro cho người tiêu dùng và phải có một lợi nhuận tổi thiếu. Còn quá nhi ều công ty nh ư hi ện nay để lâm vào tình trạng bán lỗ để chiếm thị phần, hoặc ki ếm l ợi nhu ận t ừ chất l ượng th ấp thì đều là những yếu tố phá hủy thị trường. Vừa rồi tôi có làm việc với Sở Công Thương Hà Nội và đưa một số ý kiến về mua theo nhóm để làm thế nào đảm bảo cho người tiêu dùng. Tôi cho rằng, thứ nhất, trong lúc bán hàng thông tin phải đ ược minh b ạch t ối đa giúp ng ười dùng hiểu được sản phẩm để mua, hiểu và nhận biết được tất c ả các r ủi ro phát sinh, đ ể lường được mặt lợi mặt hại, cũng như biết trước được sản phẩm mua sẽ như thế nào. Và thứ hai, nếu có những quy định tốt để hai bên doanh nghi ệp và sàn giao d ịch bán l ẻ gi ảm giá ký với nhau hợp đồng và cấu trúc hợp đồng tốt, đ ảm bảo r ủi ro cho ng ười tiêu dùng là t ối thiểu thì sẽ tạo nên sự lành mạnh, phát triển cho thị trường. Còn xu hướng chuyển dịch giữa dịch vụ sang bán lẻ, giảm giá sẽ phát triển theo hướng như thế nào? Đây là xu hướng quốc tế hóa, nhưng ở Việt Nam diễn ra rất nhanh. Qu ốc t ế bây gi ờ cũng đang dịch chuyển rất nhiều. Nhiều công ty mang tính ch ất gi ảm giá nên đã đ ổi thu ật ng ữ. Ngày càng xuất hiện nhiều công ty chuyên bán lẻ, giảm giá cho sản phẩm và đã tăng tr ưởng rất nhanh. Bản thân Groupon gốc bây giờ cũng chuyển sang bán s ản ph ẩm, tr ước d ịch v ụ là chính. Tỷ trọng bán lẻ, giảm giá hàng hóa hiện phải chi ếm t ới gần 50% trong t ổng doanh thu, d ịch vụ vẫn là chính. Dù vậy, xu hướng mua theo nhóm sẽ là bán lẻ, giảm giá.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản