Một số thủ thuật với máy Nokia

Chia sẻ: Vu Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

2
1.774
lượt xem
996
download

Một số thủ thuật với máy Nokia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này cung cấp cho các bạn một số thủ thuật liên quan đến máy Nokia một cách đầy đủ và chính xác. Bảo đảm là nhiều thủ thuật trong bài viết này mới được “bật mí” lần đầu tiên. 1 Các mã số bí mật của máy Nokia: +efr0# (+3370#) Kích hoạt chế độ EFR (Enhanced Full Rate Codec), cho chất lượng âm thoại tốt hơn, đồng nghĩa với việc tốn pin hơn trong khi đàm thoại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thủ thuật với máy Nokia

  1. Một số thu thuật vơi may Nokia ̉ ́ ́ Môt sô thu thuât vơi may  ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ Nokiammmmmmmmmm Bai viêt nay cung câp cho cac ban môt số ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ thủ thuât liên quan đên may Nokia môt ̣ ́ ́ ̣ cach đây đủ và chinh xac. Bao đam là ́ ̀ ́ ́ ̉ ̉ nhiêu thủ thuât trong bai viêt nay mơi đươc ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́̀ ̀ “bât mi” lân đâu tiên. 1. Cac mã số bí mât cua may Nokia: ́ ̣ ̉ ́ +efr0# (+3370#) Kich hoat chế độ EFR (Enhanced Full Rate codec), cho chât lương âm thoai ́ ̣ ́ ̣ tôt hơn, đông nghia vơi viêc tôn pin hơn trong khi đam thoai (thơi gian đam ́ ̀ ̃ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ thoai cua pin sẽ giam tư 5% - 10%). May Nokia sẽ khơi đông lai để chế độ nay ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ có hiêu lưc. ̣ #efr0# (#3370#) Không dung chế độ EFR. Phai khơi đông lai. ̀ ̉ ̣ ̣ +hrc0# (+4720#) Kich hoat chế độ HRC (Half Rate Codec), chât lương âm thoai sẽ kem hơn ́ ̣ ́ ̣ ́ binh thương, bù lai sẽ đơ tôn pin hơn trong khi đam thoai (thơi gian đam thoai ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ cua pin sẽ tăng khoang 30%). Phai sẽ khơi đông lai. ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ #hrc0# (#4720#) Không dung chế độ HRC. Phai khơi đông lai. ̀ ̉ ̣ ̣ +#0000# Xem thông tin về phân mêm (firmware) cua may. Thông tin gôm 3 dong. ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ + Phiên ban (version). ̀ ̉ ́ + Ngay san xuât. + Tên cua phân mêm (chăng han như NHL-6 đôi vơi may Nokia 6800). ̉ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ́ +#srn0# (+#7760#)
  2. Xem số xê-ri cua san phâm (PSN). ̉ ̉ ̉ +#war0anty# (+#92702689#) ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ́ Xem cac thông tin bao hanh cua may. Thông tin nay bao gôm năm hoăc sau menu, tuy theo tưng loai may. ̀ ̣ ́ + 1 (Serial Number): Số IMEI (International Mobile station Equipment Identity) ̉ ́ cua may. + 2 (Made): Ngay may đươc xuât xương. ̀ ́ ́ + 3 (Purchasing Date): Ngay mua may. Lưu y: ban có thể nhâp ngay mua may ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ vao băng cach chon menu Edit, nhưng chỉ nhâp vao đươc môt lân thôi và ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣̀ không thể sưa đươc. + 4 (Repaired): Ngay sưa may lân sau cung. Thông tin nay do nơi bao hanh ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ nhâp vao môi khi ban mang may đên hang để bao hanh hoăc sưa chưa. ̣ ̀ ̃ ̣ ́ ́ ̃ ̉ ̀ ̣ + 5 (Transfer User Data): Chuyên toan bộ cac thông tin đươc lưu trong may ̉ ̀ ́ ́ sang may tinh để lưu trư trươc khi tiên hanh sưa chưa may hoăc nap lai phân ́́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ mêm. Cac may Nokia đơi mơi không có menu nay do có thể dung phân mêm ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ Nokia PC Suite (trong đia CD kem theo) để sao lưu dư liêu cua may. ̃ ̀ ̣ ̉ ́ + 6 (Life Timer): Tông số thơi gian thưc hiên cuôc goi (đên và đi) cua may, ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ đươc ghi dươi dang :. Thông tin Life Timer sẽ băng chinh thông tin All Calls’ ̣ ̀ ́ Duration trong menu Call Register -> Call Duration, nêu ban chưa chon Clear ́ ̣ ̣ Timers để xoa bộ đêm thơi gian cuôc goi kể tư luc mua may. Tuy nhiên, khac ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ vơi thông tin All Calls’ Duration có thể xoa đươc nêu biêt mât mã cua may ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ (security code, măc đinh khi xuât xương là 12345), ngươi dung binh thương ̣ ̣ ́ ̀ ̀ không thể xoa đươc Life Timer, và đây chinh là thông số để ban có thể nhân ́ ́ ̣ ̣ biêt may đã đươc dung nhiêu hay it. Môt số may Nokia đơi cũ không có menu ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ nay. Để thoat khoi man hinh cac thông tin bao hanh nay, phai khơi đông lai may. ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ +#sim0clock# (+#746025625#) Kiêm tra xem thẻ SIM (Subscriber Identity Module) cua ban có hỗ trơ tinh năng ̉ ̉ ̣ ́ clock-stop hay không. SIM clock-stop là tinh năng cho phep may di đông ́ ́ ́ ̣
  3. chuyên sang chế độ chơ khi cân thiêt để tiêt kiêm pin. Môt số loai may Nokia ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ không hỗ trơ mã nay. ̀ +#rst0# (+#7780#) Khôi phuc cac cai đăt măc đinh cua may khi xuât xương (cung có thể truy câp ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̃ ̣ chưc năng nay thông qua menu Settings -> Restore factory settings), đoi hoi ̀ ̀ ̉ phai nhâp mât mã cua may. ̉ ̣ ̣ ̉ ́ +#res0wallet# (+#7370925538#) Môt số may Nokia cho phep lưu trư cac thông tin cá nhân môt cach bí mât goi ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ là wallet, cac thông tin đó đươc bao vệ băng mât khâu riêng, goi là wallet ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ code. Chưc năng nay cho phep xoa toan bộ cac thông tin lưu trư trong wallet ̀ ́ ́ ̀ ́ cung như wallet code mà không cân phai biêt wallet code, chỉ cân biêt mât mã ̃ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ cua may. +#opr0logo# (+#67705646#) Cho phep xoa logo cua nhà cung câp dich vụ (operator logo) trên man hinh ́ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ cua may Nokia, man hinh sẽ hiên thị tên mang măc đinh. Chưc năng nay chỉ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ lam viêc vơi cac loai may Nokia man hinh đen trăng. Đôi vơi may Nokia man ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ hinh mau, xoa logo băng cach truy câp vao menu Settings -> Display settings - > Operator logo -> Off. +#pca0# (+#7220#) Kich hoat chế độ PCCCH, man hinh sẽ hiên thị “PCCCH support enabled”. ́ ̣ ̀ ̀ ̉ May sẽ tư khơi đông lai để thay đôi nay có hiêu lưc. PCCCH (Packet Common ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ Control Channel) là môt khai niêm chỉ có ơ cac may có tinh năng GPRS, cho ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ phep thơi gian chơ ngăn hơn khi thuê bao truy câp GPRS. Tuy nhiên để dung ́ ́ ̣ ̀ đươc tinh năng nay, mang di đông cung phai hỗ trơ chế độ PCCCH. ́ ̀ ̣ ̣ ̃ ̉ +#pcd0# (+#7230#) Không dung chế độ PCCCH. Man hinh sẽ hiên thị “PCCCH support disabled”. ̀ ̀ ̀ ̉ May sẽ tư khơi đông lai. ́ ̣ ̣ xxx# Xem số thuê bao nao đươc lưu ơ vị trí xxx trong SIM card (xxx có giá trị tư 1 ̀
  4. đên 250 đôi vơi cac SIM card lưu đươc 250 số điên thoai). Chăng han như để ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ xem số thuê bao nao đươc lưu ơ vị trí số 15 trong SIM card, ta phai nhâp vao ̀ ̉ ̣ ̀ 15#. +#06# Xem số IMEI cua may. Đây là mã chuân cua GSM nên có thể dung cho cac ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̃ ́ loai may cua cac hang khac.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản