intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mô tả cấu trúc bài thi tiếng Anh thi tuyển sau đại học

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

562
lượt xem
170
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SECTION 3 là mot đoạn văn bản bao gôm 10 cho trông – là những từ thiếu trong câu liên quan. Thí sinh cần vận dụng kiên thức ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng để tìm ra từ thích hợp điền vào khoảng trông liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả cấu trúc bài thi tiếng Anh thi tuyển sau đại học

  1. MÔ T C U TRÚC B I THI TI NG ANH THI TUY N SAU ð I H C *** Dư i ñây là ph n gi i thi u tóm t t c u trúc bài thi ti ng Anh cho các thí sinh d thi kỳ thi tuy n sinh sau ñ i h c. Ph n mô t bao g m: (i) N i dung bài thi (ii) Lo i hình bài t p và m c ñích ñánh giá (iii) S câu, s m c trong t ng bài t p, và (iv) Thang ñi m t i ña cho t ng lo i bài t p. Th i gian làm bài là 120 phút. Bài thi g m 2 ph n chính PART 1 và PART 2 N i dung Lo i hình bài t p và m c ñích ñánh giá S câu/ Thang m c ñi m PART 1: PART 1: bao g m 3 lo i hình bài thi ñư c g i là SECTION 1, SECTION 2 & CLOZE Vocabulary & Reading PART 1 nh m ñánh giá kh năng s d ng Comprehension ti ng Anh c a thí sinh trong ñ c hi u. T ng s ñi m c a Part 1 là 55 SECTION 1: SECTION 1 g m m t h p t ch a 20 t và 15 15 nhóm t cho s n và 15 câu ñ c l p. M i Vocabulary câu ch a m t kho n tr ng – là t hay c m t thí sinh c n ph i l a ch n t h pt ñã cho. SECTION 1 nh m ñánh giá kh năng hi u và s d ng ñư c t v ng thích h p thông qua ng c nh cho s n. i
  2. SECTION 2: SECTION 2 bao g m các bài ñ c (2 ho c 4 20 30 Reading bài) có kh ong 5 (ho c 10) câu h i Comprehension m /ñóng. Ch ñ văn b n có liên quanñ n v n ñ v văn hoá, xã h i, kinh t , khoa h c, giáo d c v.v… Nh ng câu h i ñ t ra giúp thí sinh th hi n kh năng (i) hi u ý chính nêu trong văn b n, (ii) n m ñư c thông tin chi ti t , (ii) hi u ñư c quan h gi a các ý trong ño n văn và văn b n, và (iii) hi u ñư c thái ñ m c ñích c a tác gi / văn b n. SECTION 3 SECTION 3 là m t ño n văn b n bao g m 10 10 10 ch tr ng – là nh ng t thi u trong câu Cloze liên quan. Thí sinh c n v n d ng ki n th c nh pháp, c u trúc, t v ng ñ tìm ra t thích h p ñi n vào kho ng trông liên quan. PART 2: PART 2 bao g m 3 lo i hình bài thi ñư c g i là CONTROLLED/GUIDED WRITING, Writing SETENCE TRANSFORMATION và TRASLATION. PART 2 nh m ñánh giá kh năng s d ng ti ng Anh ñ trình bày/ di n ñ t ý tư ng dư i d ng vi t. ðây là bài t p khó, ñòi h i thí sinh ph i n m v ng ki n th c v ng pháp, c u trúc và t ng v ng trong ti ng Anh. T ng s ñi m c a PART 2 là 45 ii
  3. SECTION 1: SECTION 1: g m 10 nhóm các t r i, chưa 10 15 Controlled liên k t v i nhau. Trong m i nhó t ñư c Writing s p x p theo th t nh t ñ nh. Thí sinh c n s d ng nh ng t ñ c l p cho s n d ng thành câu hoàn ch nh – câu có ý nghĩa và ñúng ng pháp. SECTION 2: SECTION 2 là d ng bài t p chuy n hoá 10 15 Sentence câu, bao g m 10 câu hoàn ch nh cho s n. Transformation Thí sinh s d ng ph n g i ý ñã cho ñ hoàn thành câu m i mà v n gi nguyên ñư c ý. SECTION 3: SECTION 3 nh m ñánh giá kh năng s 15 d ng ti ng Anh c a thí sinh qua chuy n Traslation d ch ý t ti ng Anh ra ti ng Vi t và ngư c l i. Ch ñ c a nh ng câu chuy n d ch ph n ánh tình hình kinh t , xã h i, khoa h c, văn hoá giáo d c hi n nay. T ng ñi m bài thi 100 iii
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2