Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lương_chương 4

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
215
lượt xem
65
download

Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lương_chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Số tuyệt đối là chỉ tiêu dùng để biểu hiện quy mô,khối lượng của hiện tượng -các loại số tuyệt đối: + số tuyệt đối thời kỳ: phản ảnh quy mô,khối lượng của hiện tượng trong một khoảng thời gian ,nó hình thành thông qua sự tích lũy về lượng của hiện tượng. + số tuyệt đối thời điểm: phản ánh mặt lượng của hiện tượng nghiên cứu tại một thời điểm nhất định....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lương_chương 4

 1. CHÖÔNG 4 MOÂ TAÛ DÖÕ LIEÄU BAÈNG CAÙC ÑAËC TRÖNG NG ÑO LÖÔØNG NG 1
 2. 4.1 SOÁ TUYEÄT ÑOÁI : 4.1.1 KHAÙI NIEÄM : SOÁ TUYEÄT ÑOÁI LAØ CHÆ TIEÂU DUØNG ÑEÅ BIEÅU HIEÄN NG QUY MOÂ, KHOÁI LÖÔÏNG CUÛA HIEÄN TÖÔÏNG. NG NG. 4.1.2 CAÙC LOAÏI SOÁ TUYEÄT ÑOÁI: I: 4.1.2.1 SOÁ TUYEÄT ÑOÁI THÔØI KYØ : PHAÛN AÛNH QUY NH MOÂ, KHOÁI LÖÔÏNG CUÛA HIEÄN TÖÔÏNG TRONG MOÄT NG NG KHOAÛNG THÔØI GIAN. NOÙ HÌNH THAØNH THOÂNG NG NH QUA SÖÏ TÍCH LUÕY VEÀ LÖÔÏNG CUÛA HIEÄN TÖÔÏNG. NG NG. VÍ DUÏ:NAÊM 2005 XN X SX ÑÖÔÏC 1000 SAÛN PHAÅM :NAÊ A. 4.1.2.2 SOÁ TUYEÄT ÑOÁI THÔØI ÑIEÅM : PHAÛN AÙNH MAËT NH LÖÔÏNG CUÛA HIEÄN TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU TAÏI MOÄT NG NG THÔØI ÑIEÅM NHAÁT ÑÒNH. VÍ DUÏ : DAÂN SOÁ VIEÄT NAM COÙ VAØO LUÙC 0 GIÔØ NGAØY 1/4/1999 LAØ 76.324.753 NGÖÔØI 2
 3. 4.1.3 ÑÔN VÒ TÍNH: COÙ 3 LOAÏI ÑÔN VÒ TÍNH CHUÛ YEÁU DUØNG CHO CAÙC SOÁ TUYEÄT ÑOÁI NHÖ SAU : NG Ñ/V HIEÄN VAÄT : LAØ Ñ/V TÍNH TOAÙN PHUØ HÔÏP VÔÙI ÑAËC ÑIEÅM VAÄT LYÙ CUÛA HIEÄN TÖÔÏNG. NG. - ÑVHV TÖÏ NHIEÂN : NGÖÔØI, CAÙI, CHIEÁC, CON … I, I, C, - ÑVHV QUY ÖÔÙC : KG, TAÏ, TAÁN, LÍT, MEÙT … N, - ÑVHV QUY ÑOÅI Ñ/V THÔØI GIAN : NHÖ GIÔØ COÂNG, NGAØY COÂNG … DUØNG ÑEÅ TÍNH LÖÔÏNG LAO ÑOÄNG HAO PHÍ. NG NG NG Ñ/V TIEÀN TEÄ : NHÖ ÑOÀNG, ÑOÂLA, BAÛNG ANH … NG, NG 3
 4. 4.2 SOÁ TÖÔNG ÑOÁI : 4.2.1 KHAÙI NIEÄM : SOÁ TÖÔNG ÑOÁI LAØ CHÆ TIEÂU BIEÅU HIEÄN QUAN HEÄ SO SAÙNH GIÖÕA CAÙC MÖÙC ÑOÄ CUÛA HIEÄN TÖÔÏNG NH NG NGHIEÂN CÖÙU.U. SO SAÙNH QUA : NH - THÔØI GIAN - KHOÂNG GIAN - BOÄ PHAÄN VÔÙI TOÅNG THEÅ NG - MÖÙC ÑOÄ CUÛA CAÙC HIEÄN TÖÔÏNG COÙ LIEÂN QUAN NG HÌNH THÖÙC BIEÅU HIEÄN SOÁ TÖÔNG ÑOÁI LAØ SOÁ LAÀN, N, PHAÀN TRAÊM, NGÖÔØI/ KM2… I/ 4
 5. 4.2.2 CAÙC LOAÏI SOÁ TÖÔNG ÑOÁI : 4.2.2.1 SOÁ TÖÔNG ÑOÁI ÑOÄNG THAÙI : NG y1 t= y0 y1: MÖÙC ÑOÄ KYØ NGHIEÂN CÖÙU (BAÙO CAÙO) O) y0: MÖÙC ÑOÄ KYØ GOÁC y1, y0 : PHAÛI BAÛO ÑAÛM SO SAÙNH ÑÖÔÏC VÔÙI CAÙC ÑIEÀU NH KIEÄN SAU : - PHAÛI CUØNG 1 PHÖÔNG PHAÙP TÍNH NG - CUØNG NOÄI DUNG TÍNH NG - CUØNG PHAÏM VI TÍNH NG - CUØNG ÑOÄ DAØI KHOAÛNG THÔØI GIAN TÍNH NG NG - CUØNG ÑÔN VÒ TÍNH NG 5
 6. 4.2.2.2 SOÁ TÖÔNG ÑOÁI KEÁ HOAÏCH : CH ∗ SOÁ TÖÔNG ÑOÁI NHIEÄM VUÏ KH: yK t NK = y0 yK: MÖÙC ÑOÄ KYØ KEÁ HOAÏCH CH y0: MÖÙC ÑOÄ THÖÏC TEÁ KYØ GOÁC 6
 7. ∗ SOÁ TÖÔNG ÑOÁI HOAØN THAØNH KH: NH y1 t HK = yK TA COÙ MOÁI QUAN HEÄ : t = tNK × tHK 4.2.2.3 SOÁ TÖÔNG ÑOÁI KEÁT CAÁU : y di = n i ∑ yi i=1 7
 8. 4.2.2.4 SOÁ TÖÔNG ÑOÁI CÖÔØNG ÑOÄ : NG DUØNG ÑEÅ BIEÅU HIEÄN TRÌNH ÑOÄ PHOÅ BIEÁN HOAËC NG TRÌNH ÑOÄ THOÛA MAÕN CUÛA MOÄT CHÆ TIEÂU NAØO ÑOÙ. 4.2.2.5 SOÁ TÖÔNG ÑOÁI KHOÂNG GIAN : BIEÅU HIEÄN QUAN HEÄ SO SAÙNH GIÖÕA CAÙC HIEÄN NH TÖÔÏNG CUØNG LOAÏI NHÖNG KHAÙC NHAU VEÀ KHOÂNG NG NG GIAN, HOAËC SO SAÙNH GIÖÕA CAÙC BOÄ PHAÄN TRONG NH CUØNG MOÄT TOÅNG THEÅ. NG NG 8
 9. • 4.3 CAÙC ÑAËC TRÖNG ÑO LÖÔØNG KHUYNH HÖÔÙNG NG NG TAÄP TRUNG : 4.3.1 SOÁ TRUNG BÌNH COÄNG (SOÁ TB SOÁ HOÏC) : ÑÖÔÏC NG C) TÍNH BAÈNG CAÙCH ÑEM CHIA TOÅNG TAÁT CAÛ CAÙC TRÒ NG CH NG SOÁ CUÛA CAÙC ÑÔN VÒ CHO SOÁ ÑÔN VÒ TOÅNG THEÅ. NG SOÁ TB COÄNG TÍNH TÖØ TOÅNG THEÅ CHUNG : NG NG N ∑ xi μ = i =1 N SOÁ TB COÄNG TÍNH TÖØ MAÃU : NG n ∑ xi x = i =1 n 9
 10. • VÍ DUÏ : MOÄT DOANH NGHIEÄP COÙ 7 CN, VÔÙI CAÙC MÖÙC LÖÔNG TRONG THAÙNG 4/2005 NHÖ SAU (TR. ÑOÀNG) NG NG) • 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 • TIEÀN LÖÔNG TRUNG BÌNH 1 CN TRONG THAÙNG NG 4/2003 : N ∑ xi 2,5 + 3 + 3,5 + 4 + 4,5 + 5 + 5,5 i =1 μ= = N 7 28 = = 4 tr.ñ 7 10
 11. • GIAÛ SÖÛ TA CHOÏN MOÄT MAÃU GOÀM 4 CN TRONG 7 CN, COÙ CAÙC MÖÙC LÖÔNG NHÖ SAU: • 2.5 3.5 4.0 5.5 • TIEÀN LÖÔNG TRUNG BÌNH TRONG MAÃU LAØ : n ∑ xi i =12,5 + 3,5 + 4 + 5,5 15 x= = = = 3,875 tr.ñ n 4 4 11
 12. • 4.3.2 SOÁ TRUNG BÌNH COÄNG GIA QUYEÀN (SOÁ TB SOÁ NG HOÏC COÙ TROÏNG SOÁ) : NG • ÑÖÔÏC TÍNH KHI CAÙC LÖÔÏNG BIEÁN xi COÙ CAÙC TAÀN SOÁ NG fi KHAÙC NHAU : • ÑOÁI VÔÙI TOÅNG THEÅ : NG k ∑ xifi k • μ = i =1 TRONG ÑOÙ: ∑ fi = N k i =1 ∑ fi i =1 12
 13. ÑOÁI VÔÙI MAÃU : k ∑ xifi k x= i =1 TRONG ÑOÙ ∑ fi = n k i =1 ∑ fi i =1 13
 14. • VÍ DUÏ : COÙ TÌNH HÌNH TIEÀN LÖÔNG TRONG THAÙNG NG 4/2005 CUÛA MOÄT TOÅ COÂNG NHAÂN NHÖ SAU : TIEÀN LÖÔNG SOÁ CN (fi) xi × fi (TR.ÑOÀNG)(xi) NG)( 2.5 10 25 3.5 15 52.5 4.0 12 48 5.5 3 16.5 COÄNG NG 40 142 4 ∑ xifi i =1 142 x= 4 = = 3,55 tr.ñoàng 40 ∑ fi 14 i =1
 15. • ∗TÍNH SOÁ TB COÄNG TRONG TRÖÔØNG HÔÏP TAØI LIEÄU NG NG PHAÂN TOÅ COÙ KHOAÛNG CAÙCH TOÅ : NG CH • NGÖÔØI TA LAÁY TRÒ SOÁ GIÖÕA MOÃI TOÅ LAØM LÖÔÏNG NG BIEÁN ÑAÏI DIEÄN CHO TOÅ ÑOÙ. VÔÙI: I: x max + x min • xi = 2 • TRONG ÑOÙ XMAX, XMIN LAØ GIÔÙI HAÏN TREÂN, GIÔÙI HAÏN DÖÔÙI CUÛA MOÃI TOÅ. 15
 16. NSLÑ (KG) TRÒ SOÁ GIÖÕA SOÁ CN (fi) xi fi (xi) 400-500 450 10 4500 500-600 550 30 16500 600-700 650 45 29250 700-800 750 80 60000 800-900 850 30 25500 900-1000 950 5 4750 COÄNG NG 200 140500 ∑ x i fi 140500 x= = = 702, 5kg ∑ fi 200 16
 17. MOÄT SOÁ TÍNH CHAÁT: T: n n ∑ x i fi ∑ xi 1. Neáu f1 = f2 =...= fn = f thì x = i=1 = i=1 n n ∑ fi i=1 fi 2. Neáu ñaët di = n ∑ fi i=1 n ∑ x i fi n thì x = i=1 = ∑ x id i n i=1 ∑ fi i=1 17
 18. n 3. ( ∑ xi − x = 0 ) i =1 n ∑ x i fi 4. x = i= 1 n ∑ fi i= 1 18
 19. 4.3.3 SOÁ TRUNG BÌNH ÑIEÀU HOØA : COÂNG THÖÙC : n ∑ Mi M1 + M2 +...+ Mn i =1 x= = M1 M2 Mn n Mi + +...+ ∑ x1 x2 xn i = 1 xi 19
 20. NEÁU M1 = M2 =...= Mn = M THÌ n n ∑ Mi ∑M x= i=1 = i=1 = nM = n n M n M n 1 n 1 ∑ i ∑ M∑ ∑ i=1 xi i=1 xi i=1 xi i=1 xi 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản