intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Module Giáo dục thường xuyên 24: Một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên - Kiều Thị Bình

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
184
lượt xem
31
download

Module Giáo dục thường xuyên 24: Một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên - Kiều Thị Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong module này trình bày một số vấn đề liên quan như: Những kĩ năng cơ bản của giáo viên chủ nhiệm, một số vấn đề về đối tượng học viên có liên quan tới công tác chủ nhiệm lớp trong trung tâm giáo dục thường xuyên, một số nguyên tác giáo dục cho người lớn có liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp trong trung tâm GDTX,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Giáo dục thường xuyên 24: Một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên - Kiều Thị Bình

 1. KIỀU THỊ BÌNH MODULE GDTX 24 Mét sè kÜ n¨ng ®Æc thï cña c«ng t¸c chñ nhiÖm líp ë trung t©m gi¸o dôc th−êng xuyªn | 55
 2. A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN i ng GV là l
 3. c lng nòng ct bin các mc tiêu giáo dc thành hin th
 4. c, gi vai trò quyt %&nh ch't lng và hiu qu( giáo dc. Xu h+ng %,i m+i giáo dc %ang %-t ra nhng yêu c.u m+i, cho %i ng GV nói chung và GVCN nói riêng. (ng ta %ã xác %&nh: " m bo ch t lng giáo dc trc ht phi gii quyt tt v n giáo viên". Rõ ràng GV nói chung và GVCN nói riêng ngày càng có v& trí vai trò quan tr9ng trong s
 5. nghip “tr!ng ng"i”, %ó là vic giáo dc và %ào t>o ng?i h9c. Vai trò c@a GVCN là không thC ph@ nhDn %c. V+i ng?i h9c trong % tu,i (h9c sinh ph, thông), s
 6. giúp %H c@a GVCN sI giúp h9 có %ng cJ, thái % h9c tDp %úng %Kn, tránh khLi nhng (nh hMng không lành m>nh tN phía xã hi. V+i ng?i h9c là ng?i l+n, GVCN vNa hO tr vP m-t tâm lí, vNa là c.u ni quan tr9ng gia ng?i h9c, nhà tr?ng, gia %ình và xã hi. Do vDy, dù b't cU c'p h9c nào, %ã có biên ch l+p h9c thì %Jng nhiên ph(i có GVCN l+p. Hiu qu( c@a công tác CNL ph thuc r't nhiPu vào kX nYng c@a GVCN. Vì vDy, %C công tác CNL th
 7. c s
 8. mang l>i hiu qu( góp ph.n th
 9. c hin mc tiêu giáo dc, ng?i GVCN r't c.n %c trang b& nhng kX nYng cJ b(n, c.n thit, phù hp v+i yêu c.u th
 10. c tiZn. Tu\ theo %-c thù c@a c'p h9c, c@a %i tng ng?i h9c, GVCN ph(i c.n có nhng kin thUc, kX nYng phù hp. i v+i giáo dc ph, thông và các tr?ng %ào t>o, công tác CNL %ã và %ang là %P tài thu hút nhiPu s
 11. quan tâm c@a các nhà nghiên cUu, các th.y cô giáo và các giáo sinh s ph>m. ã có khá nhiPu công trình nghiên cUu, nhiPu tài liu, sách và t liu vit ho-c luDn bàn vP công tác CNL và GVCN. Tuy nhiên, v+i GDTX, h.u nh cha %c %P cDp %áng kC. Trong th
 12. c t, M các trung tâm GDTX, công tác CNL và GVCN v^n luôn %_ng hành v+i các ho>t %ng d>y h9c nói riêng, giáo dc nói chung. Tuy nhiên, công tác CNL là s
 13. vDn dng nhng ni dung, kinh nghim, 56 | MODULE GDTX 24
 14. cách làm c@a công tác CNL M tr?ng ph, thông. GVCN hàng ngày, hàng gi?, ngoài ho>t %ng chuyên môn, %iPu hành, qu(n lí m9i ho>t %ng c@a l+p theo kinh nghim hin có c@a b(n thân. Vì vDy, ch't lng, hiu qu( c@a công tác CNL hoàn toàn tu\ thuc vào “thao lc” c@a GVCN. ây là mt trong nhng v'n %P b't cDp. -c bit là b't cDp v+i %i ng GV tr` %c phân làm công tác CNL trong trung tâm GDTX. Trong các trung tâm GDTX, do s
 15. %a d>ng vP chJng trình giáo dc, hình thUc t, chUc h9c tDp và %-c %iCm c@a %i tng ng?i h9c, theo %ó, công tác CNL cng có nhng yêu c.u khác bit so v+i các nhà tr?ng ph, thông cùng c'p h9c. Ngoài nhng kX nYng vP công tác CNL mà các GV %ã %c h9c trong chJng trình %ào t>o t>i các tr?ng/khoa s ph>m, GVCN c.n ph(i %c trang b& thêm nhng kX nYng mang tính %-c thù tJng Ung. Module này sI %P cDp %n mt s kX nYng mang tính %-c thù c@a công tác CNL, %ây cng là nhng yêu c.u c.n có %i v+i GVCN l+p trong các trung tâm GDTX. Hi v9ng, sI góp ph.n tháo gH b+t nhng khó khYn hin hu trong công tác CNL trong trung tâm GDTX, giúp cho ng?i d>y, ng?i h9c, ng?i qu(n lí %c kt ni thông tin c.n thit, góp ph.n nâng cao ch't lng, hiu qu( giáo dc toàn din. Module %c vit theo cách tip cDn: %i tN mc tiêu c@a module %C xác %&nh ni dung/ho>t %ng; tài liu cung c'p nhng thông tin c.n thit %C tìm hiCu ni dung thông qua các ho>t %ng, mOi ho>t %ng h+ng %n vic gi(i quyt mt v'n %P c thC vP ni dung, mOi ni dung hàm chUa mt ho-c mt nhóm kX nYng tJng Ung mà ng?i h9c (GVCN) c.n ph(i tìm hiCu thông qua các nhim v h9c tDp. V+i cách vit này, module vNa là tài liu %C phc v tDp hu'n b_i dHng nâng cao nYng l
 16. c cho GVCN (h9c tDp trung), vNa là tài liu giúp GVCN có thC t
 17. h9c, t
 18. nghiên cUu, t
 19. tìm hiCu %C nâng cao nYng l
 20. c công tác ch@ nhim, %áp Ung yêu c.u c@a nhim v %c %(m trách. MỘT SỐ KĨ NĂNG ĐẶC THÙ CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 57

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản