intTypePromotion=1
ADSENSE

Module bồi dưỡng thường xuyên TH - Module 24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

298
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học 24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học nhằm giúp người học hiểu được chức năng cơ bản và nguyên tắc đánh giá kết quả học tập; hiểu và trình bày được bốn loại đánh giá ở tiểu học và xác lập được nội dung đánh giá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên TH - Module 24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

 1. 9 | cäh uÓit ë pËt cäh ¶uq tÕk ¸ig hn¸§ 42 HT ELUDOM ÀOH CỨĐ ÓHP
 2. 42 HT ELUDOM | 01 .áig hná gnud i n c p l cáX — .c h u it áig hná i ol n b c yàb hnìrt àv u iH — .p t c h uq t k áig hná c t nêyugn các àv n b c gn n c hc c u iH — UÊI T CỤM .B .c h u iT p c p t c h uq t k áig hná n v v nàb yàn 42 eludoM .c d oáig gn l t hc oac gnân c b gn t i ht gn ar c h y d uêit c m c t ó auQ .nâht n b a c c h gn t oh hn hc u i ,n ihk u i t hnis c h nòc ;c h y d gn t oh hn hc u i àv n ihk u i nêiv oáig ohc púig áig hná t àv áig hná .áig hná t àv áig hná t ib i hp c h i gn àv y d i gn i h iò ,c h nôm c ht irt gn v m n u c uêy n ih c ht ,y v hN .i n ih nâd gnôc i gn a c t iht n c t r c l gn n gn hn gnort t m — áig hná t c l gn n c h i gn ohc hnàht hnìh i ht gn ,nâht n b a c c l gn n oàv nit m in ,hn nêik gnòl c gn c ,c h i gn ohc p t c h c l gn ar o t s áig hná ,art m ik c iv t t n ih c ht , ht gn hn gnôhK .hnìm a c p t c h páhp gn hp hn hc u i t s c , c n c óc i ht gn ,nâht n b a c c l gn n n irt táhp àv o x k ,gn n k các n iht nàoh ,c h ã c ht n ik gn hn c gn c i h c óc c h i gn ,áig hná ,art m ik c iv auq gnôhT .c d oáig n n i m ohc c c hcít gn cát gn hn i l me s nauq hcáhk àv gn b gnôc hcác t m hnàh n it c c ht irt áig hná c i V .i h ãx nàot àv hnì aig i v gnêir ión p t c h uq t k àv gnuhc ión c h y d uq t k áoh iahk gnôc gn rt àhn ohc púig nòc áig hná ,ó hn c nêB .p h ùhp ohc y d gn t oh àv c h gn t oh hn hc u i páhp gn hp óc ó t ,yàn gn rt c ht a c nâhn nêyugn ar n ih táhp ,p t c h uq t k gn rt c ht c m n ,c h i gn aíhp t c gn u ih nít gn hn c uht m hp s àhn ohc púig áig hná .c h y d hnìrt áuq gnort u iht ht gnôhk n hp t m àl hn mex c c ht irt áig hná nV NA UQ GNỔ T/UỆIH T IỚ IG .A
 3. 11 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ .c h y d hnìrt áuq a c M hcí c m i v hnás os ,u ihc i m hn ,c gn h nêil c K uq t K — )p t c h uq t k :K ;c h gn t oh :H ;y d gn t oh :D ó gnorT( .K → H → D : s auq gnôht n ih c ht c yàn h nêil i M — )páhp gn hp :P ,gnud i n :N ,hcí c m :M ó gnorT( .P → N → M :iôux h nêil i m n ih ht n ihk u i t yuht íL — .n ihk u i t àv n ihk u i hnìrt áuq ,nit gnôht i h hn l àv nit gnôht hnìrt áuq i t n t ,c h y d hnìrt áuq gnorT — )s citenrebyC( n ihk u i t yuht íL .2.1 .hnis c h c ht irt áig hná ,art m ik hnìrt áuq hn o b m c c h y d gnort c gn h nêil i m các n ih c ht c iv ,y v hN ... uq t k ,c ht hnìh ,n it gn hp ,páhp gn hp ,gnud i n ,hcí c m : hn n hp hnàht các m g oab ,n v n rt , ht t hn hnít óc ,gn hc n ib ,t hn gn ht hnít gnam c h y d hnìrt áuQ — .gnos gnos àv i ht gn ar n id yàn gn t oh iaH .nêiv oáig a c o t gnás gn t oh uht p it ,o x k ,gn n k hnàht hnìh ,c ht irt i h hn l òrt iav gnó ,hnis c h a c c h gn t oh ,àl iah ;hnis c h ohc o t gnás gn t oh àl àv o x k ,gn n k ,c ht irt ht n yurt òrt iav gnó ,nêiv oáig a c y d gn t oh ,àl t M :gn t oh iah m g oab c h y d hnìrt áuQ .gn ht h hnít gnam c h y d hnìrt áuQ — gn ht h t yuht íL .1.1 ni t gnôhT .1 i n ih c h y d n ul íl cóg i d áig hná ,art m ik n v n c p iT :1 gn t oH C H U IT P T C H UQ T K ÁIG HNÁ À V GN L O V NAUQ GN T M IN IÁHK 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C
 4. 42 HT ELUDOM | 21 c h a c )c d oáig àv c h y d c( p t c h uq t k áig hná ,art m ik ,u c nêihgn c iv i v i r hcát ht gnôhk c h y d hnìrt áuq téx mex c iv ,ó oD — .ar hcí c m c t m hn ,gn ht h b nàot i v gn cát h nauq i m gnort ón a c gn t oh hc c t t hnàht gn t hcít nâhp uâs i a v i l , ht gn t t hc hnít y ht nìhn i hp a v àl c h y d hnìrt áuq u c nêihgn c i V — .hnis c h c ht irt áig hná ,art m ik hnìrt áuq gn b o b m c c h y d gnort c gn h nêil i m các n ih c ht c iv ,y v hN — .c h i gn a c p t c h uq t k àl K ó gnorT H → D → P ,N ,M → K :c gn h nêil hc c àv ...páhp gn hp ,gnud i n ,hcí c m các auq gnôht )c h gn t oh( c h i gn n )y d gn t oh( y d i gn t nit gnôht n yurt hc c :hn t hn hc c s t m oeht ar n id t hnàht các a c gn t oh cáC — ...)H( òrt a c c h gn t oh ;)D( y ht a c y d gn t oh ;)TH( c h y d c hc t c ht hnìh ;)P( c h y d páhp gn hp ;)N( c h y d gnud i n ;)M( c h y d hcí c m :uas t hnàht các m g oab c h y d hn ìrt áuq ,gn ht h t yuht íl oehT * :i n ih c h y d n ul íl cóg i d áig hná ,art m ik a c òrt iav àv írt V :ná pá 1 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4 .i n ih c h y d n ul íl cóg i d áig hná ,art m ik a c òrt iav àv írt V :p t iàB 1 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3 .i n ih c h y d n ul íl cóg i d áig hná ,art m ik n v v móhn n ul o hT ụv mệi hN .2 .oeht p it c h y d hnìrt áuq t m ar m ó t àv )n ihk u i t t yuht íl( nâht n b a c c h gn t oh hn hc u i t c h i gn nâht n b nòc ;y d gn t oh hn hc u i hc oh k t c h i gn a c c ht hnìrt c m n y d i gn púig s c gn h nêil gn —
 5. 31 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ .hnis c h a c c d oáig uq t k áig hná n it gn hp àl ioc c art m ik ,yâ .c h y d hnìrt áuq a c i r hcát ht gnôhk uâhk t m àl óN .c h y d hnìrt áuq gnort u iht ht gnôhk n hp t m ,n hp b t m àl áig hná ,art m ik ,y v hN .)9791 ,relliM .I drahciR( gn ht h a c )yportne( i yaht s ,n ib t hnít gn t màl àl a hgn ,hnìm a c n ihk u i hnít i t m n ihk u i óc gn ht h ohc màl s c ht nâhc s c hná n hp gnôhk áig hná ,art m ik u n ,i l c gN .gn ht h p h gn t ihk gn c hn cáx àl gnùc i uc àv gn ht h a c gn t oh các õr hn ,gn ht h a c uâs b oàv i gn h hn t u y các c hn cáx ,iáht gn rt các t k nêil màl ,ar y x uq t k náo d m hp s àhn púig gn d cát óc s cáx hníhc áig hná ,art m iK * .o t oà hnìrt áuq gnort hcí gn h hn hc u i hc c t m hnàht hnìh hn gn c gn ht h oàv gn rt iôm t gn cát các a c n l c o s áig hná ,art m ik a c uq t k auq gnôhT — .n ihk u i gn ht h t m àl gn c áig hná ,art m ik ,y v ìv hníhC .c h nôm hnìrt gn hc a c iõl t c u i t b m n p t c hp c ht n hn các àv c ht n ik i uhc các áoh n ig n màl gn d cát óc áig hná ,art m iK — .oeht p it c h y d hnìrt uhc ar m ó t àv c h y d hnìrt áuq hn hc u i hc oh k t c h i gn a c c ht hnìrt c m n m hp s àhn púig s yàn c gn h nêil gn .c h y d hnìrt áuq gnort yud t áig hná ,art m ik uâhk àl yâ — .K → H → D :gn t oh auq gnôht n ih c ht c yàn h nêil i M .P → N → M : h nêil i m các àl ó .n ihk u i t hnìrt áuq àv n ihk u i hnìrt áuq — nit gnôht i h hn l hnìrt áuq àv nit gnôht n yurt hnìrt áuq i t n t c h y d hnìrt áuq gnort ,)scitenrebyC( n ihk u i t yuht íl oehT * .)cigôlonhcod te tnemaxE( i m t ib u ih gn hn hnàht hnìh s àv art m ik s v c h aohk s c : n v iah gn a hc áig hná .n it c ht àv n ul íl v c c hp t yuht hn m c s óc gnàc yàgn yàn n V .”hnàht hnìh ón t c h aohk nôm t m àl áig hná “ gn r ohc ettelaV .M accebeR páhP i gn c h y d n ul íl àhN — .gnuhc ión c h y d hnìrt áuq i v b gn h nauq i m i hk i r hcát ht gnôhk gn c áig hná ,art m ik ,u c nêihgn c iv i ht gn .hnis
 6. 42 HT ELUDOM | 41 .p h hcíht gn hnàh gn hn ohc s c màl u il d các hcít nâhp ó uas ,gn ht h óc hcác t m i gn noc a c iv hnàh ,hnít c v u il d p ht uht n it gn hp gnùd àl c d oáig gnort gn l o — .gn l o ht óc áoh gn l c n c uêit c m các ,ó oD .c d oáig uêit c m các i t t c m gn l o ht óc c d oáig gnorT .i gn noc n nauq nêil c d oáig gnort gn l o — .gn l hn t m v uq t k yàb hnìrt gn n hk óc àv c m n uhc c oh o c ht i v gn t n ih t m yah t v t m hnás os s hc gnuhc m in iáhk àl gn l o — :gn l o v m in iáhK :1 p t iàB 2 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4 .áig hná mi gnaht àv áig hná c iv gnort o péhp hcít nâhP :2 p t iàB ?ìg àl gn l o m in iáhK :1 p t iàB 2 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3 .áig hná ,gn l o n v các v o hk maht hcás các àv u il iàt u c nêihgn nâhn áC ụv mệi hN .2 ...u il s ,i ol p x gn b các , s noc các n ih ht ón ,gn l hn v nòc ; t ôm s ,téx n hn i l n ih ht ón ,hnít hn V .gn h hn àv hnít hn m g oab gn l o — .áig hná s a c gn t i àl a v ,áig hná ht hc àl a v i gn noc ,y v hN .u ihc a h nauq i m i v ,c d oáig gn t oh a c ht hc àl hcác t i v i gn noc n nauq nêil c d oáig gnort gn l o — gn l o pé hP .2.1 .hn t hn o gnaht nêrt a d gn l o — .p h hcíht gn hnàh gn hn ohc s c màl u il d hcít nâhP — .gn ht h óc hcác t m i gn noc a c iv hnàh ,hnít c v u il iàt p ht uht n it gn hp gnùD — c d oáig gnort gn l o .1.1 ni t gnôhT .1 c d oáig gnort gn l o v u ih mìT :2 gn t oH
 7. 51 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ : s i gn d i d íhc m ht ;D ,C ,B ,A :iác hc gn d i d gnaht c oh ;)...hnàht nàoh a hc ,hnàht nàoh ,o t gnás ,áhk ,t t( téx n hn uâc c oh ;)01 n 0 t( s yãd :) ht — s( hparg t m gn d i d ar hc ht óc áig hná gnahT — .tás nauq c ã t u y gn hn v áig hná àv tás nauq t u y gn hn oàv gn h hn péhp ohc c gnôc t m àl áig hná gnahT — áig hná gnahT )b . )hnàht nàoh a hc( B àv )hnàht nàoh( A ,)u ihk gn n óc( +A :uas n uhc yuq oeht àm m i gn b gnôhk áig hná c i l nòc c h nôm cáC .nêrt c b ht oeht c h i gn i ol p x àv s m i gn b áig hná n v )5 àv 4 p l( s hc L àv íl a ,c h aohK ,t i V gn iT ,náoT àv )3 ,2 ,1 p l( t i V gn iT ,náoT c h nôm các ,)0002 m n t n ih c ht( c h u i T p c hnàh n ih hnìrt gn hc gnorT — .)o t oà àv c d oáiG B gn rt B a c 2002 m n 01 gnáht 22 yàgn T DGB— Q/2002/34 s t gnôhT oeht( u y ,hnìb gnurt ,áhk ,i ig :c b oeht c h i gn i ol p x ,ar n uhc yuq i hp gnùc i uc ,nêihn yuT ...ó n m i hnít uâ n màl ,c b ht oeht me các a c c l c h áig hná nêiv oáig ,náot p t iàb t yuq i ig hnis c H .cáx hníhc i m m i ohc i hp iàb gn hn óc gnoS .oàn i l ias gnôhk hnis c h i v cáhk i l 2 ias màl hnis c H .màl iàb a c c m nêl ión s noc i M .me các a c t hníhc i l s auq màl iàb áig hná nêiv oáig , t hníhc i l m hp ,iàb màl hnis c h ihK : d ív iàv t m yâ ar uên ht óC . n v a c c m các i v p h ùhp o gnaht s noc gn hN + .õr c tás nauq i hp àl c oh ,gnàr õr hn cáx c o n c n v gn hN + :c o ihk u c uêy gn hN — .c n hn p hc cigôl hn yuq t m oeht s noc t m o n c gn t i ohc hná n hp àl c o — áig hná gnort o péhP )a :áig hná gnaht àv o péhP :2 p t iàB .hcác gn ohk oeht aihc àv c b t ht oeht aihc gnaht a c b nâhp s hn a hgn ý óc c d oáig gnort gn lo gnaht nêrt b nâhp S .hn t hn o gnaht t m nêrt a d n c gn lo —
 8. 42 HT ELUDOM | 61 . n v a c c m i v p h ùhp o gnaht s noc gn hN — .õr c tás nauq i hp c oh ,gnàr õr hn cáx c o n c n v gn hN — :uas u c uêy các oeht nâut c d oáig gnort áig hná gnort o péhP .c n hn p hc cigôl t ul yuq t m oeht s noc t m o n c gn t i ohc hná n hp àl c o áig hná gnort o péhP .1 .2.1 áig hná gnahT .2.1 .m i ohc àv téx n hn ,cúx m c , iáht c ht hnìh i d n ih u ib áig hná — .m i ohc m in iáhk n h gn r gnud i n óc áig hná m in iáhK .uahn i v t hn gn gnôhk m in iáhk iah àl )kram( m i ohc àv )tnemssessA( áig hná — m i ohc àv áig hná .2 .1.1 .áig hná c i gn i v i s noc t m àl ihk iô ,p h gn t nit gnôht t m ohc áig hná i gn ,ó s c nêrT — .hn t hn n uhc t m oeht ,p h ùhp s i h iò , iáht ht u ib àl áig hná — cáhk m i nauQ )b .gn hnàh hcí c m àv n it gn hp , c gn hnít gnam áig hná — .hn t hn c o c m n uhc àv c t nêyugn gn hn i v gn x gn t gnúhc a c rt áig các hn cáx m hn áig hná — .i gn noc a c iv hnàh gn t oh ,i h ãx gn t n ih i v i iáht àl áig hná — c h t irt m i nauq oehT )a )tnemssessA( áig hná v nauq gn t m in iáhK .1 .1.1 ái g hná .1.1 ni t gnôhT .1 c h u it c d oáig gnort áig hná m in iáhk hcít nâhP :3 gn t oH D C B A 2 1 0 1— 2— 2 1 0
 9. 71 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ .nêrt m i nauq các c t t àL )e .c h i gn a c màl iàb m hp n s i v téx n hn hc àm m i ohc gnôhk àL )d .c h i gn a c t t màl iàb m hp n s i v )hnìb gnurt nêrt m i ( t t m i ohc hc àL )c .c h i gn a c màl iàb m hp n s téx n hn àL )b .c h i gn a c màl iàb m hp n s oàv s m i ohc àL )a )t hn gnú n hc a l uâc oàv × u d hná ( ?c d oáig gnort áig hná n v v oàn ht u ih hc/hnA :4 p t iàB .áig hná m i gnaht ar t c iv gnort n hk óhk àv i l n uht gn hn yàb hnìrT :3 p t iàB .m i ohc àv áig hná m in iáhk các t ib nâhP :2 p t iàB ?ìg àl áig hná m in iáhK :1 p t iàB 3 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3 .y d i gn a c u c uêy oeht 1 gn t oh a c n v các v nâhn ác hnìrt t yuhT :2 v m ihN .)i h n hp móhn àv yàb hnìrt móhn( i h n hp — nit gnôht :yàb hnìrt àv nêrt m in iáhk các t ib nâhp móhn 4 C .e .áig hná gnaht v n ul o hT :)4( móhN .d .áig hná gnort o péhp v n ul o hT :)3( móhN .c .áig hná m in iáhk hcít nâhP :)2( móhN .b .gn l o m in iáhk hcít nâhP :)1( móhN .a :1 v m ihN ụv mệi hN .2 .)...2+ ,1+ ,1 — ,2— ,3 —( s i gn d i d íhc m ht ;)D ,C ,B ,A( iác hc c oh ;téx n hn uâc gn d i d c oh ; s yãd t m gn b ht óc yàn gnahT .) ht — s( hparg t m gn d i d ar a ht óc áig hná gnahT — .tás nauq c ã t u y gn hn v áig hná àv tás nauq t u y gn hn oàv gn h hn péhp ohc c gnôc t m àl áig hná gnahT — áig hná gnahT .2 .2.1
 10. 42 HT ELUDOM | 81 .)1891 ,P .evrenmosiaM te F .tellai V( ”áig hná c i gn i v i s noc t m àl ihk iô ,p h gn t nit gnôht t m ohc áig hná i gn àm ó hN .hn t hn n uhc t m oeht ,p h ùhp s t m i h iò , iáht t m ht u ib àl áig hná “ :ión ht óC * .”hnìrt hnàh c t p it n ik u i óc i gn ohc n b i r péhp y ig p c“ hn mex hnìrt n hn cáx áig hná — .m hp s àhn a c téx n hn i l àv s m i i v a hgn gn ihk iô c oh c h i gn t c uht c ht irt gn l i hk hn cáx a hgn i v gnùd cáhk hc ,náo d àl gnud i n i v u ih c áig hná yàn hc :uahn cáhk a hgn ý u ihn màh oab áig hná gn t uhT — .)9791 ,ocsi cnarF naS ,gn rt à hn g nort áig hná c iV ,relliM .I drahciR( ht p t àv nâhn ác a c gn t oh n it i c s n n d gnùc i uc a hgn ý i v ” rt áig óc c iv s àl“ n hn p hc c áig hná — .)6891 ,.M ,ôX nêiL ht nàot aohk hcáB n i T( áoh n v hnìrt ,nauq i ig ht ,i h ãx írt v gn b hn cáx c ,hn t hn c o c m n uhc àv c t nêyugn các i v gn x gn t gnúhc a c rt áig gn hn hn cáx ;i gn noc a c iv hnàh gn t oh ,i h ãx gn t n ih gn hn i v i iáht t m àl áig hná ,c h t irt m i nauq oehT * :áig hná v nauq gn t m in iáhK :1 p t iàB 3 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4 .tás nauq c ã t u y gn hn v áig hná àv tás nauq t u y gn hn àl áig hná gnahT )4 oàv gn h hn péhp ohc c gnôc t m )d .c n hn p hc t ul yuq t m oeht s àl u ih c gn l o )3 noc t m o n c gn t i ohc hná n hp )c .hn t hn n uhc t m àl u ih c o péhP )2 oeht p h ùhp s i h iò , iáht ht u ib )b .gn ht h óc hcác t m i gn noc a c iv hnàh ,hnít c àl u ih c áig hná )1 v u il d p ht uht n it gn hp gnùd )a B A .c d oáig gnort áig hná n v các a c gnud i n i v p h ùhp ohc oas B t c ) t m c( t các i v A t c ) t m c( t các i n yãH :5 p t iàB
 11. 91 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ :m hp s àhn các àv y d i gn ohc i l n uht s t m óc áig hná m i gnaht ar t c i V * :áig hná m i gnaht ar t c iv gnort n hk óhk àv i l n uhT :3 p t iàB .hnis c h a c gnuhc ión p t c h hnìrt hná n hp yàn s m i gn ht H .m i ohc c ht hnìh i d n ih u ib áig hná s ,ó ihk ; s m i gn b màl iàb uq t k o c ht àl ht óc gn c áig hná * .nâht n b v c ht ý a c hn t hn t u y t m hn áig hná t iáht c h i gn hnàht hnìh s i v i n l ot a hgn ý óc áig hná iáhT .me các a c p t c h gnort m l ias gn hn rt iàb n it gn hp t m àl u x áig hná .hnìm a c gn n hk àv hnìm c s oàv c h i gn a c nit m in c gn c n it gn hp t m àl t t áig hná .hcárt êhc ,i gn nehk ,hnàht nát ,hnìt gn ý t ,t m tén , b u i ,ión i l gnort t n id c ht óc hnis c h a c màl iàb i v i y d i gn a c cúx m c , iáht àl hcác t i v áig hná * .tnemssessA gn t uht i v gn d s c ,hnis c h a c màl iàb m hp n s áig hná ,art m iK .áig hná v tnemssessA gn t uht i v os n h táuq iáhk ,gn r a hgn oeht u ih c noitaulavE gn t uhT — .m i ohc àv téx n hn ,cúx m c , iáht ,c ht hnìh i d n ih u ib áig hná .m i ohc m in iáhk n h gn r áig hná m in iáhK — .uahn i v t hn gn gnôhk m in iáhk iah àl m i ohc àv áig hná .gnú gnôhk àl y v hN .)kram( m i ohc gn t uht i v t hn gn c ihk u ihn )tnemssessA( áig hná gn t uhT * :m i ohc àv áig hná m in iáhk các t ib nâhP :2 p t iàB .n hn a ht i h ãx c àv i gn noc i v i a hgn ý óc nauq hcáhk n uhc gn hn oeht óc n v ón hn áig hná c gn t i a c c ht nâhc rt áig hn gn hk àl áig hná :ión ht óc ,i l móT * .a hgn ý óc àv nauq hcáhk i hp áig hná n uhc àv hn yuq ã áig hná n uhc i v p h ùhp i hp n ih ht áig hná i gn a c iáhT — .áig hná i gn a c m hp n s áig hná n h n yuq àv nôm nêyuhc hnìrt ,c l gn n ,t hc m hp óc h nên m hp s àhn ,oáig ôc y ht àl áig hná i gN — .áig hná i gn a c nauq hcáhk iáht n hn m n hn áig hná m in iáhK —
 12. 42 HT ELUDOM | 02 .)d i v i n )4 .)a i v i n )3 .)c i v i n )2 .)B t c( )b i v i n )A t c( )1 :ná pá :5 p t iàB .)e × ná pá :4 p t iàB .)LFEOT( m i 006 gn ht h gn d s ihk iô M i gn ,ó ihk gnorT .t hn oac àl i l 1 m i ,c .n ih t ux gnôhk hn u h 1 m i .5 ,4 ,3 ,2 m i :c b 4 áig hná hc , t c ht gnort ,)t hn oac àl 5 m i ó gnort( c b 5 m g agN a c i m m i gnahT — .n l rt áig óc )nôm b — c h gnòhp t yuht íl oeht gn d yâx( nab nêyuhc c h nôm v m i các ,y v hN .gn rt àhn a c ó oàn nab t m i v i c h nôm i m a c a hgn ý àv gn l gn rt hn cáx s h t m óc i l c h nêin i m ,ó oàv mêhT .02 gn ht h oeht hn cáx c uq t k các ,p ihgn t t iht ,p c i uc iht ,páhP àoh gn C i T — .m i các p h gn t gn ht h ,m i 5 ,m i 01 ,m i 02 ,m i 001 gn ht h :uahn cáhk t r gn rt àhn gnort s m i gn b áig hná gn ht h ,i ig ht nêrT * ...i l c gn c oh ,neuq ióht oeht t ohc n v nêiv oáig gnos túhc t m u c uêy 1 n h c oh u c uêy 1 c màl hc me ,yàn n l gn hn u c uêy 3 óc iàb ,p t iàb t yuq i ig ihk i ig hnis c h t M : d í V( .neuq ióht hnàht n l u ihn i l p l i p l ã gn h ux t m gnùc oeht màl iàb t m a c uahn cáhk u ih u d áig hná y d i gN — .nauq hcáhk gnôhk m i ohc c iv n n d ,)ar yâg ó oàn ht hc od ,ó oàn cáig m c t m( u ihn od gn h hn u hc ó oàn c m t m y d i gN — :n hk óhk s t M * .c h i gn hnìrt c t ib y d i gn ohc púiG — .tás nauq c u ih u d gn hn s m i ohc gnóhc hnahN — .áig hná gnort n it n uhT —
 13. 12 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ .)c h u it c h nôm 9 n 6( c h nôm các a c gnêir m i c các n ý úhc i hp i ht gn .n irt táhp àv n id nàot hnít o b m i hp áig hná — .uahn cáhk hcác các oeht áig hná c i hp hnis c h a c p t c h uq t k gnort uahn cáhk t m gn hN — áig hná c i v a c áoh nâhp hníT .3.1 .i h óc u áuq óhk c oh áuq d i h uâc gn hn ar yah m i gnân ,iãr gn r ,a hgn hc od t iáht ìv nauq hcáhk i hp m i ohc áig hná — .náuq t hn àv p l c hcác t m ión gn nôgn gnort c ht irt v n các i l t n yurt gn n hk cáx hníhc áig hná i hP — .c hc gn v àv c ht ý óc hcác t m c ht irt các m n ;c h i gn hnìh hnìt gnú hná n hp i hP — .c h nôm c ht irt m n c iv a c t ht hnìrt hná n hp i hp áig hná — áig hná c iv a c nauq hcáhk hníT .2.1 .)nialp( gnàr õr hnít o b m + .)laitnereffid( áoh nâhp hnít o b m + .)evitcejbo( nauq hcáhk hnít o b m + :u y hc c t nêyugn 3 m g oab áig hná — .hnis c h a c c d oáig uq t k áig hná hnìrt áuq t us nêyux s c àl áig hná t u y các ,y v hN — .oàv a d n c m hp s àhn ìht c h i gn a c m hp n s áig hná hnàh n it ihk àm n b c m i n ul các àl )tnemssessa fo elpicnirP( áig hná c t nêyugn cáC — .uahn cáhk gn t oh gn hn gnort man hc mik màl ó oàv a d ,táhp t ux s c hc gnùd c ) s c n ugn n gn hc àl a hgn óc ,muipicnirP :hniT aL gn it t( )elpicnirP( c t nêyugn gn t uhT — áig hná c t nêyugn v nauq gn t m in iáhK .1.1 ni t gnôhT .1 c h u it hnis c h c ht irt áig hná c t nêyugn các u ih mìT :1 gn t oH C H U IT HNIS C H C HT IRT ÁIG HNÁ C T NÊYUGN CÁC 2 g nud i ộN
 14. 42 HT ELUDOM | 22 . oh hnim d ív ohC ?ìg àl áig hná c iv a c gnàr õr hníT :3 p t iàB . oh hnim d ív ohC ?áoh nâhp hnít gnam áig hná àl oàn hT :2 p t iàB .c h u it c h y d gnort oh hnim d ív ohC .áig hná c iv a c nauq hcáhk hnít hcít nâhp àv yàb hnìrT :1 p t iàB 1 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3 1 móhN 3 c t nêyugn :3 móhN 3 móhN 2 c t nêyugn :2 móhN 2 móhN 1 c t nêyugn :1 móhN i h n hp móhN yàb hnìrt móhN :)móhn 3 màl aihc p L( uas u c uêy oeht i h n hp nit gnôht àv yàb hnìrt móhn cáC :3 v m ihN .gnàr õr hníT — .áoh nâhp hníT — .nauq hcáhk hníT — :áig hná c t nêyugn 3 v móhn n ul o hT :2 v m ihN .nauq nêil óc o hk maht hcás àv u il iàt u c nêihgn c h i gN :1 v m ihN ụv mệi hN .2 .)...màl iàb a c m l i l gn hn t it ihc a hc a s ,êhp i l ,téx n hn i l( ”áig hná n ik ý“ óc a v ,” s m i “ t m ohc a v áig hná — .t t áig hná c i m )màl iàb( m hp n s ìht )yud t a c o d m m hnít( iàb màl ihk o t gnás hnít c yuh táhp àv c ht irt gn v m n óc gn r õr u ih i hp c h i gN — .t t p t c h hnis c h hcíht hcík n it gn hp hnàht rt i m m i ohc , ht hn óC .y v hn áig hná c hnìm oas i t t ib i hp c h i gN — áig hná c iv a c gnàr õr hníT .4.1 .cáx hníhc àv gn b gnôc m i ohc ,áig hná ó t ;hnis c h a c p t c h c iv gn ht h óc tás nauq i hp m hp s àhn n ih ht áig hná a c oac áoh nâhp hníT —
 15. 32 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ .c d oáig àv c h y d cát gnôc a c gnuhc hnìh hnìt oeht àm )+A ,A c b yah( i ig hnis c h l t c oh p l nêl hnis c h l t oeht gnôhk )gn rt àhn a c cát gnôc áig hná àv( y d i gn a c cát gnôc áig hná n C — .c h i gn áig hná c iv gnort iãd d iáht y d i gn hnis y n c g n ugn àl s óN .m ih yugn hgn hcác t m àl )+A àv A i ol p x c oh( i ig hnis c h l t oàv c n c nêiv oáig a c àv c h u it gn rt àhn a c cát gnôc áig hná c i V — t c ht gnort d ív hcít nâhP )b .i h óc u áuq óhk yah áuq d i h uâc gn hn ar yah m i gnân ,iãr gn r ,a hgn hc od t iáht ìv nauq hcáhk i hp áig hná — .c h i gn i m n ol m hc mât nauq iáht i v oac i h iò s p h t k n c y d i gN .ehk t hk áuq m i ohc áig hná nên gnôhk gn c gn hN . t c ht hnìh hnìt v gn t m l ht p t àv me các nâht n b n ihk s y v hn màL .iãr gn r áuq me các )téx n hn c oh( m i ohc áig hná àm hnis c h i h gn ht ar t u n m l ias c m s nêiv oáiG — .t n yurt n c gnud i n i v p h ùhp t n yurt c ht hnìh ,náuq t hn àv p l c hcác t m ión gn nôgn gnort ó c ht n ik i l t n yurt t ib me cáC .c ht ý óc hcác t m c ht irt v n các m n c h i gn hnìh hnìt hná n hp àl c t ,c h nôm c ht n ik m n c iv a c t ht hnìrt hná n hp i hp áig hná — .áig hná i gn a c nauq hc n um ý oàv c uht hp gnôhk ,óc n v ón hn c h i gn a c màl iàb m hp n s áig hná — áig hná c iv a c nauq hcáhk hníT )a :1 p t iàB 1 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4 .nêrt c t nêyugn các c t T )d .gnàr õr hnít o b m c t nêyugN )c .nauq hcáhk hnít o b m c t nêyugN )b .áoh nâhp hnít o b m c t nêyugN )a .)p h ùhp n hc a l uâc oàv × u d hná ( t hn gn rt nauq òrt iav gnó oàn c t nêyugn ,hnis c h c ht irt áig hná c t nêyugn các gnort , hc/hna oehT :4 p t iàB
 16. 42 HT ELUDOM | 42 .hnìm p l hnis c h a c hnìrt c )áoh nâhp — t ib nâhp( i ol nâhp s m hp s àhn ht hN .hnis c h a c iàb màl gnort )yportne( n ib t hnít ,o t gnás gn n hk hcíhk n yuhk nên ,áig hná gnorT — .hnis c h a c iàb màl c ht hcác n ý úhc nòc àm ) s pá ( uq t k n gn rt úhc hc gnôhk ;)hnis c h( màl iàb a c cigôl hnìrt n it oeht c b gn t áig hná nêiv oáiG . ht p t n id gn hp nêrt c h i gn a c màl iàb m hp n s áig hná ihk k c hn nâc n c y d i gN .n irt táhp àv n id nàot hnít i v h nauq i m óc áig hná c iv a c áoh nâhp hníT — .)ôm iv n uhc — nôm b c h y d n ul íl cóg i d n uhc uêit gn ht h( c h nôm gn t a c ht c n uhc các oeht áig hná c i hp c h nôm a c uahn cáhk gn rt c ,gnud i n các õr n ih ht áoh nâhp hníT .uahn cáhk hcác các oeht áig hná c i hp c h u iT p c uahn cáhk c h nôm các gnud i N — áig hná c iv a c áoh nâhp hníT )a :2 p t iàB .)áig hná i gn a c nauq hc n um ý oàv c uht hp gnôhk s m i àl yâ ( nauq hcáhk m i àl ó ìht )n h gn hc 7 m i ( t hn gn ht s m i t m ohc gnùc uahn cáhk oáig ôc y ht 3 c i l gn hn ó A hnis c h me a c màl iàb m hp n s àl n v ,nêihn yuT .hn cáx )áig hná n uhc( c n c các óc gnôhk ìv i b ,nauq hcáhk àl oàn m i gnôhK .i l rt uâc c hn cáx gnôhK :3 n ik Ý + .oàn m i àl ó t ib gnôhk gn hn nauq hcáhk àl nêrt m i 3 gnort 1 ht óC :2 n ik Ý + .nêrt m i 3 a c gn c hnìb gnurt m i àl yâ ìv nauq hcáhk àl 8 m i :1 n ik Ý + ?nauq hcáhk m i àl oàn m i y V .m i 9 — m i 8 — m i 7 :uahn cáhk m i c m ab ohc oáig ôc y ht ab c A hnis c h a c màl iàb m hp n s t M :ar y x c h u it c h y d t c ht gnort gn uh hnìT — .m ihn nít t m nàot nàoh VG i gn ,me các t m noc gnorT .y d i gn i l gn hc s hnis c h ,ó t àv ;”nâhn n n các“ i v t ib c m c gnôht ,hnìt gn h ohc màl àv )”gn c noc“ gn hn( oáig ôc y ht a c hnìt m c c n hn me các i v i n gnú gnôhk iáht c h i gn ohc yâg s áig hná ihk y d i gn a c nauq hcáhk gnôhk hníT —
 17. 52 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ .nauq hcáhk hnít o b m c t nêyugN — )b( uâc oàv × u d hná :4 p t iàB .áig hná c c iv i v nãm oht c h i gn ohc màl áig hná c iv a c gnàr õr hnít ,y v hN . n v t yuq i ig c ht hcác v t t téx n hn i l t m oeht mèk ht óc n v gn hn )9 m i : d ív( a i t m i c gnôhk ht óc B hnis c h a c uahn cáhk màl iàb m hp n s t m ,ihk gnort ;)hnít hn ( náhp êhp s óc téx n hn i l oeht mèk n v gn hn )gn l hn — m i 01( a i t m i gn b áig hná ohc ht óc A hnis c h a c màl iàb m hp n s t M oh hnim d íV )b .c hp c hk c oh yuh táhp c h i gn ohc púig gn noc ar hc v ,i ig i l a c hc n h àv m i u gn hn gná oht hcác t m hcíht i ig m hn téx n hn a v m i ohc a v àl a hgn óc ,hnít hn gn b a v ,gn l hn gn b a v nên gnàr õr áig hná — .n h t t p t c h hnis c h hcíht hcík n it gn hp àl s m i àv y v hn s m i c hnìm oas i t c u ih i m c h i gn hc ,gnàr õr i hp m i ohc áig hná — áig hná c iv a c gnàr õr hníT )a :3 p t iàB .í hc uêit v uahn cáhk u ...n v màl p T , t hníhC ,t iv p T ,c p T ,uâc àv t n yuL hn t i V gn iT a c nôm nâhp các ohc áig hná gnaht íhc m ht ;t i V gn iT nôm cáhk náoT nôm ohc áig hná n uhc uêit gn ht h gnos ,)01 m i ( 01 n uhc uêit àl t i V gn iT àv náoT nôm ohc áig hná gnahT : d íV .) ôm v n uh c( gn uhc n u hc óc u gn úhc ùd c m ; cáh k c h nôm oàv ó c h nôm a c ) ôm v n uhc ( ái g hn á n uhc t p á gnam ht gnôhk yàn c h nôm ohc )+A yah ( A i ol p x c oh )01 m i ( a i t s m i t M — .áig hná c iv gnort tén õr màl n c c h i gn àm uahn cáhk hcí c m ,gnêir gn rt c óc c h nôm i m ,nêihn yuT .)ôm v n uhc( c h y d n ul íl cóg i d gnuhc áig hná n uhc hná n hp u )5 ,4 p l nôm 9 àv 3 ,2 ,1 p l nôm 6( c h u iT p c c h nôm cáC — oh hnim d ív hcít nâhP )b
 18. 42 HT ELUDOM | 62 .gnud i n t m v p h ùhp ohc oas B t c t m c các i v A t c t m c các i n yãH :3 p t iàB .n h t t p t c h hnis c h .............)6(............. àl i m m i ohc y p h gn rt gnort hc , ht hn m i gn b áig hná c hnìm oas i t õr t ib i hp hnis c h n ih ht áig hná c iv a c gnàr õr hnít nòc ;.............)5(............. oeht áig hná c i hp hnis c h a c p t c h uq t k gnort uahn cáhk t m gn hn n ih ht áig hná c iv a c áoh nâhp hnít ,hnìrt gn hc gnort ar ã c h nôm c ht irt m n c iv a c .............)4(............. hná n hp i hp áig hná c iv a c nauq hcáhk hnít ,ó gnorT .............)3(............. ;.............)2(.............. ;.............)1(.............. :m g oab hnis c h c ht irt áig hná c t nêyugN :uas n v n o gnort gn rt hc oàv p h ùhp t m c các n i hc/hnA :2 p t iàB .t iht n c m hp s n ul t k ar túr ó t ,hnis c h c ht irt áig hná c t nêyugn các a ig i l auq h nauq i m yàb hnìrT :1p t iàB 2 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3 .c t nêyugn 3 a ig h nauq i m yàb hnìrt àv n ul o ht móhn cáC ụv mệi hN .2 .t hn gn rt nauq òrt iav gnó áig hná gnort nauq hcáhk hnít o b m c t nêyugn ,yâ .y v hn s m i c hnìm oas i t õr u ih c h i gn ohc púig m hn gnàr õr hníT — .uahn cáhk hcác các oeht áig hná c i hp uahn cáhk m i c ,gnud i n i v uahn cáhk c h nôm các hc n ih ht áoh nâhp hníT — .áig hná gnort gn b gnôc ,cáx hníhc hnít n ih ht nauq hcáhk hníT — .áig hná c iv gnort gnàr õr hnít àv c h nôm gn t ohc ht c áoh nâhp hnít yuh táhp c iv ohc gn t n n s c àl nauq hcáhk hnít o b m — .uahn i v gn hc n ib h nauq i m óc hnis c h a c c d oáig uq t k áig hná c t nêyugn cáC — :áig hná c t nêyugn các a ig h nauq i M ni t gnôhT .1 áig hná c t nêyugn các a ig h nauq i m p l cáX :2 gn t oH
 19. 72 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ .)b i v i n )4 .)a i v i n )3 .)d i v i n )2 .)c i v i n )1 :uas t m c các i N :3 p t iàB .hcíht hcík n it gn hp )6( ;uahn cáhk hcác các )5( ;t ht hnìrt )4( ;gnàr õr hnít )3( ;áoh nâhp hnít )2( ;nauq hcáhk hnít )1( :gn rt hc oàv n i t m c cáC :2 p t iàB .c t nêyugn các gnort t hn gn rt nauq òrt iav gnó áig hná c iv a c nauq hcáhk hníT — .áig hná c iv a c nauq hcáhk hnít hnim gn hc s )gnàr õr hnít( y d i gn a c áig hná c iv nãm oht c h i gn àv )áoh nâhp hnít( uahn cáhk áig hná c i hp uahn cáhk c h nôm cáC — .gnàr õr àv áoh nâhp hnít gnam áig hná c iv gn t n n s c àl yâ .me các a c màl iàb m hp n s i v i gn b gnôc ,cáx hníhc nìhn iác óc )m hp s àhn( áig hná i gn n ih ht nauq hcáhk hnít o b m — .yàn h nauq i m ohc gnóm n n t nauq hcáhk hnít o b m c t nêyugN .uahn i v t iht t m h nauq i m óc hnis c h c ht irt áig hná c t nêyugn aB — :áig hná c t nêyugn các a ig h nauq i M :1 p t iàB 2 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4 .uahn cáhk n it gn hp àl m i ohC )4 hcác các oeht áig hná c i hp )d .p t c h gnort áig hná gnôhk iáht hnis c h ohc yâg s )c áig hná c t nêyugn cáC )3 .n h t t p t c h hnis c h hcíht hcík )b hnis c h a c p t c h uq t k a c uahn cáhk t m gn hN )2 .hnis c h c ht irt áig hná áig hná ihk y d i gn a c hnìrt áuq t us nêyux hc i s àl )a nauq hcáhk gnôhk hníT )1 B A
 20. 42 HT ELUDOM | 82 .áig hná ,téx n hn y d i gN .c h u iT c b ht c c h nôm các auq gnôht áig hná a c gn n c hc các gn d gn c iv v nâhn ác hnìrt t yuhT :2 v m ihN .o hk maht hcás àv u il iàt u c nêihgN :1 v m ihN ụv mệi hN .2 .c h i gn a c iv hnàh àv c ht ý hn hc u i c iv n gn cát s áig hná c iv auq gnôht ,y v hN .áig hná i gn a c iáht ht u ib àl t t a hc yah t t c h i gn a c màl iàb m hp n s áig hná — .cigôl ,gnàr õr ,a s gnás yàb hnìrt c ht hnìh ,cáx hníhc ,n ht n c hnít me các ohc nèr ,c h i gn a c )màl iàb( m hp n s yàb hnìrt c ht hnìh auq gnôhT . k gná c d oáig a hgn ý gnam m i ohc áig hná — c d oáig gn n c hc gnam ái g hná .3.1 .c ht n hn gn n hk v n irt táhp hnít gnam ,c c hcít yud t àl o t gnás yud T — .c h u it c h y d gnort yud t a c o d m m hnít n ih ht áig hná a c n irt táhp gn n c hC — .hnis c h ohc ut írt n irt táhp gn n hk ,o t gnás gn t oh n irt táhp àv hnàht hnìh ó t ,)o x k ,gn n k ,c ht irt v n các m g oab( c ht irt gn v m n c h i gn gn t n n nêrT — n irt táhp gn n c hc gnam ái g hná .2.1 .c h iàb gnud i n c gn c hcí c m m hn hnàh c ht gn hnàh àl o x k ,gn n k ,cát oaht cáC — .t ul yuq ,c t yuq ,t hc hnít ,c ht gnôc ,t ul hn ,m in iáhk các m g oab t yuht íl gn ht h àl c ht irt v n cáC — .o x k àv gn n k v cát oaht các ,c ht irt gn v m n c m õr hn cáx àl c h i gn a c p t c h uq t k áig hná nV — c h y d gn n c hc gnam ái g hná .1.1 ni t gnôhT .1 áig hná a c gn n c hc các n c p iT :1 gn t oH ÁIG HNÁ A C GN N C HC CÁC 3 g nud i ộN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2