intTypePromotion=1
ADSENSE

Module bồi dưỡng thường xuyên TH - Module 26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

547
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học 26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học nhằm giúp người học hiểu được đặc điểm của các hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học; vận dụng được những kĩ thuật và quy trình biên soạn bài trắc nghiệm để thực hành sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên TH - Module 26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

 1. 59 | cäh uÓit ë pËt cäh ¶uq tÕk ¸ig hn¸§ gnort mÖihgn c¾rt µv nËul ùt cøht hn×H 62 HT ELUDOM ÀOH CỨĐ ÓHP
 2. 62 HT ELUDOM | 69 .c h i gn a c c d oáig uq t k áig hná m hn n it gn hp àl u nauq hcáhk m ihgn c rt àv ) n ul àl i g nêt óc nòc( n ul T — gnuhc m in iáhk àv gn t uhT .1.1 ni t gnôhT .1 n ul t iàb v gnuhc m in iáhk u ih mìT :1 gn t oH N UL T IÀB 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C .gn d s hnàh c ht m ihgn c rt iàb n os nêib hnìrt yuq àv t uht k gn hn c gn d n V — .c h u it p t c h uq t k áig hná gnort m ihgn c rt àv n ul t c ht hnìh các a c m i c c u iH — UÊI T CỤM .B .c h u it hnis c h a c p t c h uq t k áig hná hnìrt áuq gnort uq u ih gn d s àv hnàh c ht ht óc nêiv oáig ó t m ihgn c rt iàb n os nêib hnìrt yuq àv t uht k ,áig hná c ht hnìh các v nauq gn t gnud i n các c h u it nêiv oáig ohc p c gnuc iôt gnúhc ,yàn eludom gnorT .m ihgn c rt àv n ul t :u y hc c ht hnìh iah gn d s maN t i V c h u it hnis c h c ht irt áig hná ,yan n iH .n hn a ht i h ãx c àv i gn noc i v i a hgn ý óc nauq hcáhk n uhc gn hn oeht áig hná c gn t i a c c ht nâhc rt áig hn gn hk s gnú áig hná .áig hná t àv áig hná t ib i hp c h i gn àv y d i gn i h iò c h nôm c ht irt gn v m n u c uêy n ih c ht c i V .gnêir ión yud t n irt táhp àv gnuhc ión ut írt n irt táhp c b gn t s c ht irt gn v m n c h i gn ihk gn d yâx c c h nôm c ht irt gn ht h ohc o b m yàn u i .c h y d c iv a c t hn n b c u c uêy gn hn gnort t m àl c ht irt gn v m n u c uêY NA UQ GNỔ T/UỆIH T IỚ IG .A
 3. 79 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ GNORT MỆIHGN CẮRT ÀV NẬUL ỰT CỨHT HNÌH .nêl n it s t m àl a hgn óc — hnìrt yuq ,hnìrt áuq :àl hc d t i V — agN n i T .ssecorp àl hnA gn it nòc ,”sussecorp“ àl hnitaL c g ,hnìrt yuQ — ni t gnôhT .1 n ul t iàb gn b hnis c h c ht irt áig hná hnìrt yuq gn d yâX :2 gn t oH .táuq gn t hnít hc n h àv tí c art m ik c ht n ik gn l ,naig i ht t m gnùc gnorT + .áig hná c iv gnort nauq hcáhk hnít hc n H + .art m ik iàb màl naig i ht u ihn t M + :n ul t m ihgn c rt a c hc n H — .n b n v yàb hnìrt gn n k óc c h i gn púiG + .gn s n v àv hcít nâhp gn n hk a i t yuh táhp c h i gN + . uq t k n i yud t hnìrt áuq c áig hná ,art m iK + :n ul t m ihgn c rt a c m i u — :p t iàB 1 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4 .n ul t m ihgn c rt a c hc n h àv m i u yàb hnìrT :p t iàB 1 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3 .n ul t m ihgn c rt v móhn oeht n ul o ht àv yàb hnìrT :2 v m ihN .o hk maht hcás àv u il iàt u c nêihgn nâhn ác cáC :1 v m ihN ụv mệi hN .2 .náot iàb t yuq i ig c oh u c uêy các hcít nâhp i hp c h i gn i h iò àv ,c ht n hn náot iàb àl ihk iô ,u c uêy u ihn c oh t m ar a m hp s àhn ,ó gnorT .)gn ht n yurt( art m ik iàb àl )tset yass e( n ul t m ihgn c rT .2.1 .i l c gn àv nauq hcáhk gnôhk àl n ul t m ihgn c rt a hgn óc gnôhk yàn u i .c ht hnìh hnít gnam t ib nâhp s àl hc ”nauq hcáhk m ihgn c rt“ àv ”n ul t m ihgn c rt“ gn t uhT — .téx yus àl ”m ihgn“ ,gn l o àl a hgn óc ”c rt“ ,ó gnort ;)tset( m ihgn c rt àl u nauq hcáhk m ihgn c rt àv n ul T —
 4. 62 HT ELUDOM | 89 .c h i gn a c )màl iàb( m hp n s yàb hnìrt c ht hnìh hn gn c ,o t gnás s óc ,i m gn uh hnìt oeht ,t ib ã gn uh hnìt gnort gn d n v ,hcíht i ig n ih iát oeht :uahn cáhk s áig hná uêit c m ,y v hN — ...,t ul yuq ,t hc hnít ,c t yuq ,m in iáhk v c ht irt ,n ik s c ht irt :uahn cáhk c ht irt i ol u ihn óC — .c ht irt áig hná hcí c m õr hn cáX :1 c B áig hná hnìrt yuq a c c b cáC .1.1 ni t gnôhT .1 áig hná hnìrt yuq a c c b các p l cáX :3 gn t oH .yan n ih c h u it c d oáig uq t k áig hná ,art m ik c iv a c nauq hcáhk hnít oac gnân m hn hnìrt yuq gn b áig hná — .n s hnìrt p l ã c b các oeht hnàh n it c m hp s àhn a c gn t oh àl hnìrt yuq gn b áig hná — .áig hná hnìrt yuq m in iáhK — .hnìrt yuq m in iáhK — :p t iàB 2 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4 ?hnìrt yuq gn b áig hná i hp oas i T .áig hná hnìrt yuq àv hnìrt yuq m in iáhk hcít nâhP :p t iàB 2 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3 .téx n hn àv i h n hp 4 àv 3 móhn ;áig hná hnìrt yuq àv hnìrt yuq m in iáhk hcít nâhp ,yàb hnìrt 2 àv 1 móhN :2 v m ihN .o hk maht hcás àv u i l iàt các nâhn ác u c nêihgN :1 v m ihN ụv mệi hN .2 .ar c h y d a c u c uêy hcí c m c t m hn )áig hná t(c h i gn àv y d i gn a c áig hná gn t oh các )cigôl( t hnìrt àl c h u it c d oáig uq t k áig hná hnìrt yuq ,y v hN — .)agN gn it n b ,6891 ,.M ,ôX nêiL ht nàot aohk hcáB n i T( ”.ó oàn uq t k t m c t m hn gn t oh các )cigôl( t hnìrt p h gn t àl ó — hnìrt yuQ“ :ión ht óC
 5. 99 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ GNORT MỆIHGN CẮRT ÀV NẬUL ỰT CỨHT HNÌH .téx n hn a v ,m i ohc a v :áig hná c ht hnìH — .áig hná c ht hnìh hn cáX :3 c B ...cigôl cúrt u c óc ,gnàr õr , s hc s iàb yàb hnìrt hcác ,cút mêihgn c iv màl hcác ,n ht n c hnít c h i gn ohc n yul nèr m hn c d oáig hnít gnam m n ht n uhc uêit nòC .)yud t a c o d m m hnít( c h i gn a c o t gnás c l gn n àv ut írt n irt táhp gn n hk hcíhk n yuhk m hn t ht n uhc uêiT .)o x k ,gn n k ,c ht irt gn ht h( c ht irt a c c hc gn v hnít o b m uht p it ã c ht irt i v p h ùhp s x hcác n ih ht — me các a c v m ihn hnàht nàoh c m i ol nâhp m hn ab ht n uhc uêiT .c t i hp c h i gn c ub t b u c uêy u n b c n uhc uêit iaH — .)nôm b c h y d n ul íl — ôm iv c m — c h nôm gn t ohc ht c áig hná n uhc gn d yâX( .nêrt uên áig hná n uhc uêit gn ht h áoh ht c s y d i gn , ht c c h nôm gn t áig hná gn d pá ihk ,)ôm v c m( yàn n b c áig hná n uhc uêit các T .áig hná hnìrt yuq gnort gn rt nauq c b t m àl yâ — .cigôl àv gnàr õr ,a s gnás màl iàb yàb hnìrt c ht hnìH + .o t gnás hnít gnam màl iàB + .i n ib ã cáhk gn uh hnìt gnort màl iàb c gn d pÁ + . t gn t gn uh hnìt gnort màl iàb c gn d pÁ + .)...hnàh c ht gn b ,t iv gn b ,i l gn b( iàb hn ,u iH + :)c h y d n ul íl — ôm v( n b c áig hná n uhc uêit cáC — .n b c áig hná n uhc uêit gn ht h auq gnôht n ih ht c óN .uahn cáhk c m các s gn c art m ik iàb gnud i n ,uahn cáhk áig hná hcí c M — .c h i gn c ht irt áig hná n uhc uêit gn ht h hn cáX :2 c B .c t ã u c uêy t gn hc u ih u d gn hn ar t ib i hp y d i gn ,áig hná u c uêy ,hc í c m ar t ihK :y d i gn i v i ý u L .c d oáig hnít àv n irt táhp hnít ,c h y d hnít gnam áig hná hcí c M — .áig hná u c uêy ,hcí c m i v p h ùhp ohc oas n hc a l c i hp c h i gn i v i ar t art m ik iàb ,ikxnolaP .M. V oehT — .áig hná hcí c m áoh ht c m hn c d oáig hnìrt áuq gnort m i i ht gn t hn yuq oeht art m ik iàB .)c h i gn a c màl iàb m hp n s( art m ik iàb gnud i n gnort õr n ih ht c u n v cáC —
 6. 62 HT ELUDOM | 00 1 .téx n hn àv m i ohC : . uq t k hcít nâhP :QKTP .áig hná :G )6( .)m i u ib hn cáx( áig hná gnaht gn d yâX :meraB )5( .áig hná c ht hnìh ar :TH )4( . ht c c h nôm áig hná n uhc uêit hn cáX :)ôm iv( CT )3( .n b c áig hná n uhc hn cáX :)ôm v( CT )2( .áig hná hcí c m hn cáX :M )1( :ó gnorT — )6( )5( G meraB QKTP )4( )3( )2( )1( TH )ôm iv( CT )ôm v( CT M c d oáig uq t k áig hná hnìrt yuq hnìh ôM .2.1 .m hp n s téx n hn àv m i ohC — .c h i gn a c màl iàb m hp n s uq t k hcít nâhP — :m g oab ,áig hná hnìrt yuq t m a c gnùc i uc uâhk àl yâ .áig hná :5 c B .)ôm v c m( n b c áig hná n uhc oàv a d i hp n v c n c àm c h u iT c b c h nôm gn t a c gn rt c oàv c uht hp )nôm b c h y d cóg i d( ôm iv c m áig hná n uhc uêit gn ht H — .)ôm iv c m( ht c c h nôm gn t a c c h i gn c ht irt áig hná n uhc uêit gn ht h àl s c nêrt gn d yâx c )m i u ib( meraB — .)c b oeht hn cáx( c h i gn c ht irt áig hná )meraB( o c ht hn cáX :4 c B .yàn hnít hn gn b a v ,gn l hn gn b a v áig hná c ht hnìh o hk maht ht óc ,) v m ihn hnàht nàoh a hc( B àv )u ihk gn n óc( +A ,) v m ihn hnàht nàoh( A iác hc u ih ík gnaht oeht áig hná ihk ,c h u it cáhk c h nôm các i V —
 7. 10 1 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ GNORT MỆIHGN CẮRT ÀV NẬUL ỰT CỨHT HNÌH )m i 5,0( .cúx m c uàig ,hn hnìh óc ,n g n gn ,o t gnás n v uâC + )m i 5,0( ?gnôhk uêy gná óc ón gnôrT ?ìg màl gna ón ihK ?oàn cúl y ht nìhn mE + )m i 5,0( .)?oàn ht ã yan , ig oab t iôun ,iôun ia od ,ìg noc( hcíht uêy me àm iôun t v noc c u iht i iG + :iàb M — :iàb a c m i meraB * .c ht nâhc ,nêihn t n v i l ,uâc hnàht t n id ,)n ul t k ,iàb nâht ,iàb m( n hp 3 y óc , a c u c uêy i v gnú t iv iàB :t v noc t uêim n v t iv gn n k art m ik m hN :hcí c M * .)4 p l — n v màl p T( hcíht uêy me àm t v noc t m t yãH :art m ik .a .)4 p l( n v màl p T nôm nâhp áig hná hnìrt yuQ :)*(1 p t iàB )p l c c iv màl/n l p t iàB( 3 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4 .n ih c ht aig maht gnùc móhn c oh p l c i h iò ,n l p t iàb gn hn àl )*( ht aoh u D :ý úhC .t iht n c m hp s n ul t k ar túr àv áig hná m ihgn c ht hnàh n it ,ó T .t ux ã hnìrt yuq oeht áig hná c b các gn d yâx àv c h u it náoT nôm art m ik t m k t ihT :)*( 2 p t iàB .t i ht n c m hp s n ul t k ar túr àv áig hná m i hgn c ht hnàh n i t ,ó T .t ux ã hnìrt yuq oeht áig hná c b các gn d yâx àv c h u it )t i V gn iT nôm( n v màl p T nôm nâhp art m ik t m k t i hT :) *( 1 p t iàB 3 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3 .i h n hp àv téx n hn các ar túr ó T .)áig hná aig maht u p l gnort nêiv hnàht b nàot( hnìrt yuq oeht áig hná c art m ik iàb t m t ux :3 v m ihN .i h n hp àv n ul o ht p l gnort nêiv hnàht cáC . s oeht áig hná hnìrt yuq a c c b các hnìrt t yuht nâhn ác cáC :2 v m ihN .téx n hn àv i h n hp 4 àv 3 móhn ;áig hná hnìrt yuq àv hnìrt yuq m in iáhk hcít nâhp ,yàb hnìrt 2 àv 1 móhN :1 v m ihN ụv mệi hN .2
 8. 62 HT ELUDOM | 20 1 .gnàr õr ,p t iv hc , s hc s màl iàb yàb hnìrt p h t K + )m i 1( . t hníhc i l c m gnôhK + )m i 1( .páhp gn gnú ,n g n gn n v uâC + :c ht hnìH — )m i 5,0( .iàs s ,c ht hnìh àl hc n ul t K + )m i 5,0( .gn ôc n v uâc ,nêihn t ,c ht nâhc m c hnìt n ih hT :o t gnáS + )m i 1( .)nâht n b ,hnì aig i v i iôun t v noc a c hcí i l( hnàht nâhc s u iht gn hn t v noc v gnú hgn m C + :n ul t K — )m i 5,0( .gn hnis ,m c i g ,yah n v uâc 3 i D • )m i 1( .nêl rt gn hnis ,m c i g ,yah n v uâc aB • )m i 1( .c ht nâhc cúx m c óc ,hn hnìh uàig n v uâC + .iàb a c mât gn rt n gn cát óc iàogn nêb hn c gnuhk a c t it ihc gn hn a + )m i 5,0( .àoh iàh hp t it ihc àv t it ihc gn hn a + )m i 5,0( .àoh iàh hp t it ihc àv hní hc t it ihc các k neX + )m i 2( :o t gnáS )m i 1( .gnàr õr yàb hnìrt àv iàb a c u c uêy i v p h ùhp t it ihc iàv t m mêht n hC + .)nêrt ý các t oàv gn L( hgn ý ,cúx m C • )?ar y x ìg n yuhc ,m n , gn ,n ( ?t v noc a c oàn gn t oh auq n ih ht c óN ?ìg àl t b i n t n hníT • )m i 1( .)neuq ióht( gn t oh iàv t m àv t n hníT + ?t ib c ìg óc iôu ,nâhc ,hnìm ,u • ?oàn ht gnôl uàM • ?ìg t v gn iG ?oàn gn hc gn B ?gnôhk ot ,oaC • )m i 1( .iàogn nêb gnád hnìh v uêy gná p V + )m i 3( :)o x k ,gn n k ,c ht irt gn ht H( iàb a c u c uêy c c ht n hN )m i 5( :iàb nâhT —
 9. 30 1 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ GNORT MỆIHGN CẮRT ÀV NẬUL ỰT CỨHT HNÌH 9 9 51 21 21 .D 51 .C 9 .B 9 .A 53 ? 12 gn b oàn s nâhP :4 iàB 78692 .D 89309 .C 34981 .B 47539 .A ?0009 ohc ht u ib 9 s hc óc uas s các gnort oàn S :3 iàB 54 .D 93 .C 24 .B 63 .A :àl X y V .3 ohc t h aihc l s àl X àv 54 < X < 53 t iB :2 iàB 2001 .D 9999 .C 0001 .B 8999 .A :àl s hc 4 óc t hn n l n hc S :1 iàB )m i 3( gnú i l rt uâc c rt t iác hc nòrt hnaohK :I n hP )túhp 04 naig i hT( 4 p l — náoT :nôM ìk c h i uc art m ik iàB .............................................. :p L ...... m n .... gnáht .... yàgn ....... hT ..................................... :nêt àv H art m ik .b .c t ã hnìm ìg gn h n i v ni t t àv òrt a c c h hn ìrt áuq hn hc u i t òrt ,y ht a c y d h nìrt áuq hn hc u i y ht ,ó hN .auq a v c h m n gnort hnìm a c náot c h y d hnìrt áuq c áig hná VG .i t n t nòc ìg gn hn àv ìg t ib u ih ,c l gn n gn hn c t ã hnìm t ib SH ,áig hná auQ .auq a v c h m n gnort hnàh n it c náot c h — y d gn t oh v c gn nit gnôht c uht ó T .u iht i t c ht n ik n uhc oeht 4 p l SH a c m n i uc uq t k )lortnoc( art m ik hcí c m m hn yàn áig hná hnìrt yuq gn d pá c iv hn cáx iôt gnúhC áig hná hcí c M .a :4 náoT nôM :)*( 2 p t iàB .t iht n c m hp s n ul t k ar túr ó t ,móhn oeht c iv màl c h i gN hnìrt yuq oeht áig hná .b )m i 5,0 rt( . t hníhc i l 5 i D + )m i 1 rt( .t yàb hnìrt c ht hnìh àv t hníhc i l 8 + )m i 1 rt( .t a hc yàb hnìrt c ht hnìh àv t hníhc i l 6 +
 10. 62 HT ELUDOM | 40 1 039084 2964 000 03711 52 5160 502 321 5703 × 6432 :ná pá → .m i ohc gnôhk :gnú uq t k ,gnêir hcít , d s ias hníT + .m i ohc gnôhk :gnú uq t k , uq t k àv hnít péhp a ig hcác n gn k gnôhK + .m i ohc gnôhk :ias uq t k ,gnú hnít t + .m i 1 :)gnú uq t k , uq t k àv hnít péhp các a ig hcác n gn k óc ,gnàh gn ht ,gnú hnít t ( gnú hnít péhp i M + )m i 2( :1 iàB . 5,6 :n ul t náot iàB :2 n hP — D :6 iàB C :5 iàB B :4 iàB D :3 iàB C :2 iàB A :1 iàB .uâc1/ 5,0 :m ihgn c rt náot iàB :1 n hP — hnìrt yuq oeht áig hná merab gn d yâX .c ?ó s iah mìT .éb s c ìht v n 93 i n l s m ig u N .éb s n l 4 p g n l S )m i 2( :3 iàB ?ó t hn m a c gn r u ihc ,iàd u ihc hníT .iàd 5 u ihc 3 gn b gn r u ihc ,m042 iv uhc óc t hn hc hnìh t hn m t M )m i 5,2( :2 iàB 502 × 6432 321 : 5703 :hnít i r hnít t )m i 2( :1 iàB )m i 5,6( náot iàb các i iG :II n hP 9093 .D 0993 .C 90093 .B 993 .A :àl m hc hc oàv n i n c S .2md ......................... =2md9 2m93 :ohC :6 iàB 5 5 3 5 .D 1 3 .C 1 .B 2 .A 3 5 5 :àl 1 × 3 + 2 c ht u ib a c rt áiG :5 iàB
 11. 50 1 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ GNORT MỆIHGN CẮRT ÀV NẬUL ỰT CỨHT HNÌH .m54 :gn r u ihC .m57 :iàd u ihC : s pá .)m( 54 = 57 — 021 :àl t hn m a c gn r u ihC .)m( 57 = 5 × )5 + 3( : 021 :yàn t hn m a c iàd u ihC :gn r u ihC m021 m? :iàd u ihC m? : s óc aT .)m( 021 = 2 : 042 :àl t hn m iv uhc a N i ig iàB .d .m i 52,0 :éb S + .m i 52,0 :n l S + .m i 5,0 : s pá ihg óC — .m i 52,0 :hnít péhP + .m i 52,0 :i ig i L + .m i 5,0 :)hnít péhp àv i ig i l( t hn m iàd u ihc c hníT — m i 5,0 : s c V — .m i 52,0 :hnít péhP + .m i 52,0 :i ig i L + .m i 5,0 :)hnít péhp àv i ig i l( iv uhc a n c hníT — : ht C .m i 5,0 :hnít c s pá — .ó c b m i ohc gnôhk :ias gn h oeht hnít péhp gn hn i ig i l gnú màl SH — .ó c rt hnít ã c oh uahn gn b n hp s gn t n hnít i hp nêit u hnít péhp ,ó gnorT .c rt gn r u ihc c oh iàd u ihc hnít ht óc SH — .m i 52,0 :gnú hnít péhp i M — .m i 52,0 :gnú i ig i l i M — .m i 5,2 :gnú uq t k ,gnú hnít c b các àv iàb màl c ht hcáC — )m i 5,2( :2 iàB
 12. 62 HT ELUDOM | 60 1 .31 :éb S .25 :n l S : s pá )25 = 4 x 31 yaH( .25 = 93 + 31 :àl n l S .31 = 1 × 3 : 93 :àl éb S .)n hp( 3 = 1 — 4 :àl uahn gn b n hp su iH :éb S 93 :n l S :i ig iàB .m i 52,0 :éb S + .m i 52,0 :n l S + .m i 5,0 : s pá — .m i 52,0 :hnít péhP + .m i 52,0 :i ig i L + .m i 5,0 :)hnít péhp àv i ig i l( n l sc hníT — .m i 52,0 :hnít péhP + .m i 52,0 :i ig i L + .m i 5,0 :)hnít péhp àv i ig i l( éb sc hníT — .m i 5,0 : sc V — : ht C .m i 5,0 :hnít c s pá — .ó c b c m i ohc gnôhk :ias hnít péhp a c gn h gn hn i ig i l gnú ihg SH — .)n hp 4 gn bn l sc oh( n hp 1 gn b éb sc ht u ib i hp gn hN .c rt éb s c oh c rt n l s hnít ht óC — .m i 52,0 :hnít c gnú hnít péhp i M — .m i 52,0 :hnít c gnú i ig i li M — )m i 2( :gnú uq t k ,gnú hnít c b ,gnú iàb màl c ht hcáC — )m i 2( :3 iàB
 13. 70 1 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ GNORT MỆIHGN CẮRT ÀV NẬUL ỰT CỨHT HNÌH . hgn yus àv c i hp c h i gn ,m ihgn c rt i v nòC .t iv àv hgn yus i hp c h i gn ,n ul t i V — .n g n gn i l rt uâc gn hn i h iò m ihgn c rt a c u c uêy nòC .ý ,gnòd iàd yàb hnìrt ,hcí t nâhp i hp c h i gn i h iò n ul t a c u c uêY — .n s ohc i l rt uâc các s gnort t hn p h ùhp i l rt uâc n hc a l i hp c h i gn c ub m ihgn c rt a c u c uêy nòC .nâht n b a c gn nôgn gn b ón t n id àv i l rt uâc k t iht t i hp c h i gn i h iò nôul n ul t a c u c uêY — uahn cáhK )b .y c nit nôul ìht nauq hcáhk u n n ul t àv m ihgn c rt a c áig hná uq t K — .nauq hc hnít gnam u ihn tí n v n ul t yah m ihgn c rT — .p t c h gnort úht gn h s me các ohc o t ,c h i gn a c óc n ih c ht n hn hnìrt art m ik hcí c m m hn u — .c h i gn a c c d oáig uq t k các c áig hná àv gn l o u n ul t yah )nauq hcáhk m ihgn c rt hc ( m ihgn c rT — uahn gn iG )a nauq hcáhk m ihgn c rt àv n ul t m i hgn c rt t ib nâhP .2.1 .p h ùhp ná pá n hc i hp c h i gn u c uêy ,uahn cáhk i l rt uâc các óc àv hn m các ar a m hp s àhn ó gnort art m ik iàb àL :)ts eT evitcejbO( nauq hcáhk m ihgn c rT .1.1 ni t gnôhT .1 nauq hcáhk m ihgn c rt v u ih mìT :1 gn t oH .m ihgn c rt iàb n os nêib hnàh c hT — .m ihgn c rt iàb n os nêib hnìrt yuq àv c t nêyugN — M IHGN C RT IÀB 2 g nud i ộN .t iht n c m hp s n ul t k ar túr ,ó T .n uhc hc l yah m hc mex s m i hnás os ,móhn oeht áig hná c h i gN hnìrt yuq oeht áig hná .c ) 5,0( cigôl àv gnàr õr ,a s gnás màl iàb yàb hnìrt c ht hnìH :III n hP
 14. 62 HT ELUDOM | 80 1 ? uq t k n i yud t hnìrt áuq áig hná gnôhk àm uq t k áig hná hc nauq hcáhk m ihgn c rt oas i T :2 p t iàB .nauq hcáhk m ihgn c rt àv n ul t m ihgn c rt a ig t ib cáhk àv gn gn t s v u ih u d các hcít nâhp yãH :1 p t iàB 1 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3 .i h n hp àv téx n hn p l gnort nêiv hnàht cáC .nauq hcáhk m ihgn c rt a c hc n h àv m i u v nâhn ác hnìrt t yuhT :2 v m ihN 2 móhn àv 1 móhN nauq hcáhk m ihgn c rT :4 móhn àv 3 móhN 4 móhn àv 3 móhN n ul t m ihgn c rT :2 móhn àv 1 móhN i h n hp móhN yàb hnìrt móhN :móhn oeht n ul o ht àv yàb hnìrT :1 v m ihN ụv mệi hN .2 .c h i gn a c yud t gnort oàv nex n v ) hn yut( òm náo ,nêihn u gn hnít n hp t m ,iàb màl hnìrt áuq gnorT — . uq t k n i yud t hnìrt áuq áig hná gnôhk hc uq t k áig hná hc m ihgn c rT — .nauq hcáhk m ihgn c rt n os ihk naig i ht u ihn t M — hc n H )b .áig hná ,art m ik hnìrt áuq áoh nauq hcáhK — .c h i gn i v i n id nàot hcác t m c ht n ik art m iK — .áig hná ,art m ik hnìrt áuq gnort úht gn h c h i gN — .c h i gn i v i n l nit gnôht gn l t m art m ik ht óc ,hn t hn naig i ht t m gnorT — i l n uhT )a nauq hcáhk m i hgn c rt a c hc n h àv m i u gn hN .3.1 )*( .m ihgn c rt iàb hníhc od hn t yuq c s m i b nâhp s ,m ihgn c rt iàb i v nòC .áig hná i gn i b u y hc táos m ik c n ul t iàb áig hná s m i b nâhP — .m ihgn c rt iàb gn d yâx i gn oàv u y hc c uht hp i l m ihgn c rt a c gn l t hc nòC .áig hná i gn oàv c uht hp n ul t iàb a c gn l t hC —
 15. 90 1 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ GNORT MỆIHGN CẮRT ÀV NẬUL ỰT CỨHT HNÌH .c h i gn a c yud t gnort n l nex i r yam ,nêihn u gn hnít hc ias — gnú m ihgn c rt a c hc n H — .)S( ias i l nòc hn m ìht ) ( gnú hn m t m u n , hn m iah óc m ihgn c rT — .)S( c oh ) ( n i c h i gn u c uêy , hn m t m óc m ihgn c rT — .ias oàn hn m ,gnú oàn hn m n hc a l c h i gn u c uêy àv )i h uâc( hn m iah n t m t ar a m ihgn c rT — ias — gnú m ihgn c rT .1.1 :nauq hcáhk m ihgn c rt uâc i ol cáC ni t gnôhT .1 nauq hcáhk m ihgn c rt uâc i ol các gn d yâX :2 gn t oH .c h i gn a c n hc a l c oh i l rt uâc uas n uq t k n i yud t hnìrt áuQ — .p h ùhp i l rt uâc n hc a l àl hc hnis íht v m ihN — .n hc a l àv i l rt ná gn hp các n s óc m ihgn c rt gn d yâx t uht k oD — :ìv uq t k n i yud t hnìrt yuq áig hná gnôhk àm uq t k áig hná hc nauq hcáhk m ihgn c rT :2 p t iàB .m ihgn c rt iàb k t iht i gn oàv c uht hp u y hc nauq hcáhk m ihgn c rt nòc ,áig hná i gn oàv c uht hp n ul t m ihgn c rt a c nauq hc hníT — .u c uêy oeht c t gnùc i uc uq t k hná n hp hc nauq hcáhk m ihgn c rt nòc ...hnàh c ht ,t iv ,i l gn b t ôm ,yàb hnìrt ,hcít nâhp i hp c h i gn u c uêy n ul t m ihgn c rT — uahn cáhk S )b .y c nit óc nôul ìht nauq hcáhk áig hná uq t k gnos ,nauq hc hnít óc u ihn tÍ — .SH a c c ht n hn hnìrt art m ik hcí c m m hN — .c h i gn a c p t c h uq t k c áig hná àv gn l o m — gn gn t S )a :nauq hcáhk m ihgn c rt àv n ul t m ihgn c rT :1 p t iàB 1 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4
 16. 62 HT ELUDOM | 01 1 .p h hcíht ohc i l t c iah a c gnud i n các )péhg yah( i n àl c h i gn v m ihN — .iàb a c u c uêy oeht gnud i n gn a hc uahn gn b gnôhk c oh )gn b nâc( uahn gn b hn m s óc yàn nit gnôht yãd iah gn ht ,c h u it c d oáig gnorT — .)B t c àv A t c( pá uâc àv n d uâc àl i g nit gnôht yãd iah m g oab m ihgn c rT — )smetI gnihctaM( iô p c u ihc i m ihgn c rT .4.1 .i l rt uâc ar hgn c oh i l hn i hp c h i gn ìv òm náo ,i r yam hnít uêit t irt c oh hc n H — .o t gnás hnít c yuh táhp nên ,ar t nv các i l rt c h i gn i h c o t àl yàn m ihgn c rt a c t iv u hníT — .n hc a l u ihn uâc a c cáhk gn d t m àl s ón ìht gn rt hc oàv n i n hc a l ná gn hp s t m c rt ohc u N .)n iht nàoh a hc uâc( y a hc u ib táhp uâc t m c ht hnìh i d yàb hnìrt c :t yuhk n i uâC — . y a hc hn n hn uâc t m yah p it c rt )u c uêy hn m( i h uâc t m ohc ) s noc các àl ihk iô ( t m c yah t t m gn b iàb a c u c uêy oeht i l rT :n gn i l rt uâC — )smetI noitelpmoC /trohS rewsnA( t yuhk n i m ihgn c rt /gn rt ô oàv n i m ihgn c rT .3.1 ...p h gn t ,hcít nâhp ,gn d pá ,u ih gnôht , hn :c h i gn a c gn n hk c o ht óc , rt áig o b m n hc a l m ihgn c rT — .n ig n hnít gnam ,nêihn u gn t u y ,oac y c nit :m i u u ihn óc yàn m ihgn c rT — .u ihn ná gn hp àl i l nòc ná gn hp gn hN .)t hn gnú c oh( gnú t hn yud i l rt ná gn hp 1 n hc s c h i gN .)i l rt ná gn hp 4 c oh 3 àl gn ht c h u iT p c ( i l rt ná gn hp u ihn m g n hc a l n hP + .n hc a l s ohc s c o t ,)hn hc nàoh a hc uâc( gn l b uâc yah i h uâc t m àl n d uâc n hP + .n hc a l uâc àv n d uâc :n hp 2 m g yàn i ol m ihgn c rT — )smetI eciohc elpitluM( n hc a l m ihgn c rT .2.1 .art m ik iàb a c hc n h m ig m ihgn c rt iàb t m gnort )i h uâc( hn m u ihn t ht óC —
 17. 11 1 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ GNORT MỆIHGN CẮRT ÀV NẬUL ỰT CỨHT HNÌH .ó m ihgn c rt iàb gnud i n hcít nâhp ,c h u it c h y d gnort hnìh ôm m ihgn c rt gn b art m ik iàb k t ihT :3 p t iàB .c h u it c h y d gnort gn rt ô oàv n i àv iô p c u ihc i m ihgn c rt gn b art m ik iàb hcít nâhp àv gn d yâx yãH :2 p t iàB .c h u iT p c ht c c h nôm t m auq gnôht n hc a l àv ias — gnú m ihgn c rt iàb t m hcít nâhp àv k t ihT :1 p t iàB 2 gn ộđ tạoh ái g hnáĐ .3 4 móhn àv 3 móhN hnìh ôm m ihgn c rT :2 móhn àv 1 móhN 1 móhN iô p c u ihc i m ihgn c rT :4 móhN 4 móhN gn rt ô oàv n i m ihgn c rT :3 móhN 3 móhN n hc a l m ihgn c rT :2 móhN 2 móhN ias — gnú m ihgn c rT :1 móhN i h n hp móhN yàb hnìrt móhN :móhn oeht c iv màL ụv mệi hN .2 .c h i gn i v p h ùhp àv gn hcíht ,p l c i t n t nên hnìh ôm m ihgn c rt ,c h u it c d oáig gnorT — .hnít m c c ht n hn àl u y hc me các a c c ht n hn ìv )i ut 11 n 6 t i ut ( c h u it SH a c íl hnis mât m i c i v p h ùhp t R — .c h i gn ohc yud t n irt táhp ,c h iàb gnud i n áoh táuq iáhk ,áoh gn ht h hcí c m m hn àl yàn m ihgn c rt a c t iv u hníT — .)... u ib , n b , s , v hnìh ,hn hnart( c h y d hnìh ôm các gn b n ih ht àv rt h s óc gnoS .gn rt ô oàv n i m ihgn c rt àv n hc a l u ihn m ihgn c rt àl t ib c ,nêrt m ihgn c rt i ol các a c gn d yâx t uht k àv c ht hnìh gn d s yàn m ihgn c rt uâc i oL — . s yah hn hnart m ihgn c rt àl yàn m ihgn c rt i ol i g ht óC — )smetI erutc iP( hnìh ôm m ihgn c rT .5.1 .yàn m ihgn c rt uâc i ol gn d yâx àv k t iht c iv ohc naig i ht u ihn t m àl m i c hN — .n h m ig nêihn u gn ,i r yam t u y ;m ihgn c rt gn d s àv k t iht d àl yàn uâc i ol a c m i u —
 18. 62 HT ELUDOM | 21 1 n ihc gnôc hcít ac hnihc oaig uhp s nêyut n ihc ht n yurt gn rt hnart :a hgn óc i m t hnàht o t nòrt gnòv ô các gnort t các i v gnôuv ô các gnort t các péhg yãH — )5 p l — uâc àv t n yuL( .iô p c u ihc i m ihgn c rT )a :2 p t iàB .4 p l SH i v os oac óhk óc yàn m ihgn c rT .gnú àl )c n hc a l uâc óc hc ,y v hN .at c n gnurT n im n S gn rT yãd v c h i gn a c t ib u ih s art m ik m hn n hc a l uâc 4 ar a m ihgn c rt iàB .n hc a l m ihgn c rt àl )b m ihgn c rT — .)n hc a l 1 m ihgn c rT( ias àl ar a i h uâc ,y v oD .)gnurT n im( uH hp hnàht a c gn it i n p hn c v c h i gn a c c ht n ik art m ik m hn ias — gnú m ihgn c rt àl )a m ihgn c rT — :hcít nâhP .2 .gnú u nêrt gnud i n các c t T .d .at c n a c gnurT n im oeht c d y hc n S gn rT yãD .c .at c n a c gnô aíhp m n gnô n S gn rT yãD .b .at c n a c man aíhp m n c B n S gn rT yãD .a :yâ i d uâc các gnort p h ùhp i l rt uâc oàv )×( u d hná :n hc a l m ihgn c rT )b .at c n c B n im a c gn it i n p hn c gn hn àl M nêihT aùhc àv gN iún ,gn H gnôS :uas uâc oàv )ias( S c oh )gnú ( u d hná :ias — gnú m ihgn c rT )a )4 p l — íl a ( n hc a l m ihgn c rt àv ias — gnú m ihgn c rt k t ihT .1 :1 p t iàB 2 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .4
 19. 31 1 | CỌH UỂIT Ở PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ GNORT MỆIHGN CẮRT ÀV NẬUL ỰT CỨHT HNÌH 4 5 6 nâd nâhn gn s i àv ar t ux n s ohc v c hp hnàgn cáC a c u il nêyugn àl 3 2 1 ar o t oàv a c )cáhk i ol mik àv t s ,péht ,gnag ;péht gnag n yul òl các ; b t iht ,cóm yám ;i ol mik gn uq các ;íhk c p ihgn gnôc( :t hn p h ùhp ohc oas s oàv n i àv yâ i d c ogn gnort ohc ã t các n hc a L :)4 p l — uâc àv t n yuL( hnìh ôm m ihgn c rt iàb k t ihT )a :3 p t iàB .4 p l SH hnìrt i v os p ht u ihn + .)nâuq gnôhk ,nâuq i h( t hn yud àl yàn t m c àv t gn hn ,c rt ohc gnôhk n i n c t m c c oh t các àm t yuhk n i m ihgn c rt iàb t m àl yâ + :hcít nâhP — ............ àl i g )gnôhk nêrt( i rt gnùv nêrt u n ihc ,gn t oh v m ihn óc i nâuq n hp B + . n ib gnùv nêrt u n ihc ,gn t oh v m ihn óc i nâuq n hp b t m àl .. ......... + :yâ i d gnú i l rt uâc c m hc hc oàv ) t m c 1 c oh( t t m mêht n i : k t ihT — )4 p l — uâc àv t n yuL( t yuhk n i m ihgn c rT )b .5 p l SH hnìrt i v os oac àl iàb a c t ib nâhp àv óhk + .nòrt gnòv ô các gnort uahn cáhk t u ihn i v i n ht óc gnôuv ô gnort t các àm ihk ,ná gn hp a óc m ihgn c rt iàB + .t i V gn it hnìrt gn hc gnort gn r m t các a c a hgn hcíht i ig àv t gnùd hcác gn d s hcí c m m hn m ihgn c rt iàb t m àl yâ + :hcít nâhP —
 20. 62 HT ELUDOM | 41 1 .oeht p it c ht irt v n các i h hn l gn t n n , s c màl ,i h hn l ã c ht irt v n các art m ik hcí c m gnam gn h hn áig hná + .c h gn t oh àv y d gn t oh hn hc u i uâ n c ht n ik uht p it c h i gn mex ,gn h hn áig hná + :2 tseT — .tás o hk hcí c m gnam b s áig hná + . ht c c h nôm auq gnôht c h i gn a c óc n ih c ht n hn hnìrt b s áig hná + :1 tseT — :áig hná n l 3 auq gnôht c ,c b 7 m g áig hná hnìh ôM hcít nâhP )b 4 5 6 7 )2 n l( )3 tseT( )2 tseT( gn h ch uq t k nêiv oáig hn áig hná y d gn t oH áig hná a c n d hC 3 2 1 )1 n l( )1 tseT( ch b s c h n ôM y d gn t oH áig hná S )a )ts eT evitc ejbO( nauq hcáhk m ihgn c rt gn b c h u it c d oáig uq t k áig hná hnìh ôM .1.1 ni t gnôhT .1 nauq hcáhk m ihgn c rt gn b c h u it c d oáig uq t k áig hná hnìh ôm gn d yâX :3 gn t oH .oac áhk óhk .gn rt ô gn t oàv n i p h hcíht t m c các cáx n uhc n hc a l i hp c h i gn ,cigôl ihp p x p s hcác gnos c rt ohc t m c các yuT :t uht K — .a hgn ý óc àv hn hc nàoh n v uâc t m hnàht ohc oas s oàv ohc ã t m c các n i i hp c h i gn u c uêy ,hnìh ôm m ihgn c rt iàb àl yâ — :hcít nâhP )b
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2