intTypePromotion=3

Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học trong quân đội hiện nay

Chia sẻ: ViColor2711 ViColor2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
14
lượt xem
2
download

Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học trong quân đội hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích làm rõ quan niệm về năng lực dạy học tích hợp và đề xuất biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học này ở các trường đại học trong quân đội hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học trong quân đội hiện nay

  1. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 450 (Kì 2 - 3/2019), tr 24-28 MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO GIẢNG VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY Phạm Hồng Quân - Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng Ngày nhận bài: 05/01/2019; ngày sửa chữa: 24/01/2019; ngày duyệt đăng: 31/01/2019. Abstract: Integrated teaching is a modern teaching perspective, which contribute to develop the learners’ competency to apply knowledge to effectively solve practical situations. In order to teach social and humanities sciences at military universities today in an integrated perspective, the lecturer must have integrated teaching competency. The article focuses on analyzing and clarifying the concept of integrated teaching competency and measures to foster integrated teaching competency for lecturers of social and humanities science to meet the requirements of improving teaching and learning quality of this subject at military universities today. Keywords: Integrated teaching, social and humanities science, competency, military universities. 1. Mở đầu hợp là loại tri thức hoặc các thành tố của quá trình dạy Đội ngũ giảng viên (GV) khoa học xã hội và nhân học. Nói cách khác, DHTH là quá trình dạy học mà ở đó văn (KHXH&NV) là lực lượng trực tiếp quyết định đến các hoạt động dạy học, kiến thức, kĩ năng và thái độ được chất lượng, hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu bộ môn tích hợp với nhau trong cùng một nội dung dựa trên các này ở các trường đại học trong quân đội (ĐHTQĐ). Dạy tình huống thực tiễn, hoạt động nghề nghiệp để hình học tích hợp (DHTH) là quan điểm, một định hướng thành và phát triển năng lực cho người học. trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và DHTH có mục đích là giúp người học vận dụng kiến đào tạo ở nước ta hiện nay. Đối với các trường ĐHTQĐ, thức tổng hợp để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn, vận dụng DHTH vào dạy học các môn KHXH&NV có qua đó hình thành và phát triển năng lực người học. ý nghĩa quan trọng, khắc phục lối giảng dạy lí thuyết Trong DHTH, người dạy có thể lựa chọn những thông thuần túy, đồng thời gắn dạy học trong nhà trường với tin, kiến thức, kĩ năng cần thiết để trang bị cho người học; thực tiễn xã hội, thực tiễn hoạt động nghề nghiệp quân đồng thời hình thành cho người học năng lực tìm kiếm, sự; qua đó, phát triển năng lực tư duy, năng lực thực hành quản lí, tổ chức, sử dụng kiến thức khi giải quyết các vấn cho học viên. Để vận dụng DHTH có hiệu quả, đòi hỏi đề trong thực tiễn; khắc phục triệt để sự trùng lặp kiến GV KHXH&NV cần có năng lực tổ chức hoạt động dạy thức, kĩ năng; phân biệt được nội dung quan trọng và nội học các môn KHXH&NV theo quan điểm tích hợp. dung ít quan trọng. Có 4 hình thức tích hợp cơ bản trong Năng lực DHTH là một loại năng lực chuyên biệt, một dạy học đó là: - Tích hợp “đơn môn” (tích hợp trong nội bộ phận hợp thành năng lực dạy học của GV bộ môn học) là hình thức được thực hiện trong 1 tiết học KHXH&NV. Bài viết làm rõ các quan niệm và đề xuất hay trong một bài tập gồm nhiều mảng kiến thức, kĩ năng biện pháp bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV liên quan với nhau nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục KHXH&NV ở các trường đại học trong quân đội. và “tiết kiệm thời gian cho người học; - Tích hợp “đa 2. Nội dung nghiên cứu môn” là hình thức phối hợp của nhiều môn học để nghiên cứu và giải quyết một tình huống, tạo ra những kết nối 2.1. Khái niệm “dạy học tích hợp” giữa nhiều môn học; - Tích hợp “liên môn” là hình thức Trong tiếng Anh, “tích hợp” có nghĩa là sự phối hợp dạy học theo các môn học riêng rẽ nhưng các môn học giữa các hoạt động, thành phần khác nhau của một hệ đều có một chủ đề chung; - Tích hợp “xuyên môn” là thống nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa chức năng và mục hình thức hướng vào phát triển năng lực của người học tiêu hoạt động của hệ thống ấy. Theo Từ điển Giáo dục thông qua nhiều môn học. học: “DHTH là hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc một 2.2. Năng lực dạy học tích hợp của giảng viên khoa học số lĩnh vực khác nhau trong kế hoạch dạy học” [1; tr 384- xã hội và nhân văn ở các trường đại học trong quân đội 385]. Tiếp cận theo góc độ này thì DHTH được hiểu là “Năng lực” (competency) có nguồn gốc từ tiếng La một quan điểm dạy học nhằm hình thành và phát triển tinh “competentia”. Theo Nguyễn Quang Uẩn thì: năng năng lực cho người học; các thành phần tham gia tích lực là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân, phù hợp 24 Email: phamhongquanspqs@gmail.com
  2. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 450 (Kì 2 - 3/2019), tr 24-28 với những yêu cầu của một hoạt động nhất định, bảo đảm giảng dạy để phân tích khả năng DHTH trong các chủ cho hoạt động đó có kết quả [2]. Tiếp cận ở góc độ Tâm lí đề, học phần hoặc môn học thuộc chuyên ngành đảm học quan niệm: năng lực là tổng hợp các đặc điểm, thuộc nhiệm; biên soạn và triển khai các kế hoạch DHTH, xây tính tâm lí của cá nhân phù hợp với yêu cầu đặc trưng của dựng giáo án tích hợp tri thức, nội dung của môn học một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động đạt hiệu trong quá trình dạy học. quả cao. Theo chúng tôi: năng lực là khả năng làm chủ hệ Năng lực DHTH của GV KHXH&NV ở các trường thống kiến thức, kĩ năng, thái độ, vận dụng chúng một cách ĐHTQĐ còn được biểu hiện cụ thể ở khả năng tổ chức linh hợp lí và thực hiện thành công nhiệm vụ hoặc giải quyết hoạt nội dung DHTH. Cụ thể: khi tổ chức hoạt động DHTH, hiệu quả vấn đề đặt ra của cuộc sống. Bản chất của năng GV tùy theo mức độ tích hợp hoàn toàn hoặc tích hợp bộ lực là khả năng của chủ thể kết hợp một cách linh hoạt, có phận để bổ sung những vấn đề cần tích hợp vào bài học sao tổ chức, hợp lí các kiến thức, kĩ năng nhằm đáp ứng những cho nội dung bài học và nội dung cần tích hợp có sự thống yêu cầu phức hợp của một hoạt động, giúp cho hoạt động nhất, logic. GV cần linh hoạt liên kết các kiến thức cần được đó đạt kết quả cao trong một bối cảnh tình huống nhất tích hợp một cách khoa học, hợp lí vào bài giảng. định. Năng lực là một thuộc tính của nhân cách nên mang Cấu trúc năng lực DHTH của GV KHXH&NV ở các dấu ấn cá nhân, thể hiện tính chủ quan trong hành động và trường ĐHTQĐ gồm: sự hiểu biết về DHTH của GV được hình thành theo quy luật hình thành và phát triển KHXH&NV thể hiện ở nhận thức đúng về sự cần thiết nhân cách. Năng lực được cấu thành từ 3 yếu tố: tri thức, phải tiến hành DHTH; ý nghĩa, vai trò của DHTH; các kĩ năng và các điều kiện tâm lí cho việc thực hiện hoạt quan điểm về DHTH, mục đích và các phương pháp động đó của mỗi cá nhân, trong đó kĩ năng được coi là yếu được sử dụng trong DHTH; hình thức tích hợp trong dạy tố cốt lõi của năng lực. Năng lực của mỗi cá nhân có được học; nguyên tắc tích hợp các môn học. dựa trên sự kiên trì học tập, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm của bản thân trong hoạt động thực tiễn. Năng lực Khả năng phát hiện, xác định mức độ tích hợp, phân của mỗi con người được chia thành 2 loại: năng lực chung loại và sắp xếp các chủ đề cần tích hợp trong chương dạy và năng lực chuyên biệt (năng lực chuyên môn). Năng lực học môn học thể hiện ở việc tư duy tích cực và sáng tạo chung là năng lực cơ bản, thiết yếu để con người có thể nhằm phát hiện, phân loại và sắp xếp các chủ đề tích hợp sống và làm việc bình thường trong xã hội, được hình trong chương trình dạy học; khả năng xác định mức độ thành và phát triển do nhiều hoạt động. Năng lực chuyên tích hợp phù hợp (tích hợp, liên hệ, lồng ghép) cho từng môn là khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng nội dung cụ thể trong bài học; khả năng tổ chức, sắp xếp như đánh giá kết quả chuyên môn một cách độc lập, có các tri thức, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức phương pháp và chính xác. một cách logic, khoa học và sáng tạo nhằm tạo hứng thú cho người học trong quá trình dạy học môn học. Năng lực dạy học của GV KHXH&NV là khả năng thực hiện các hoạt động dạy học với chất lượng cao. Khả năng lập kế hoạch DHTH thể hiện ở việc phân Năng lực DHTH là một bộ phận hợp thành năng lực dạy tích, xác định và xây dựng được kế hoạch phù hợp với các học của GV KHXH&NV ở các trường ĐHTQĐ, được đặc điểm của DHTH, của môn học, điều kiện cơ sở vật biểu hiện ở khả năng tổ chức các hoạt động DHTH đạt chất và nguồn lực bảo đảm cho các hoạt động sư phạm của chất lượng cao. Do đặc điểm của DHTH là GV hướng nhà trường. Khả năng lựa chọn, sử dụng các phương pháp dẫn cho người học biết vận dụng kiến thức và kĩ năng dạy học trong DHTH thể hiện ở việc lựa chọn, vận dụng của mình vào giải quyết những tình huống cụ thể; đồng kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp dạy học truyền thời, xác lập mối liên hệ giữa các kiến thức, kĩ năng của thống và hiện đại theo hướng phát huy tính tích cực, chủ môn học hay các phân môn khác nhau nhằm giúp người động và sáng tạo, phát triển năng lực tự học, năng lực tư học huy động có hiệu quả các kiến thức vào giải quyết duy và năng lực hành động cho người học. các tình huống thực tiễn. Có thể hiểu, năng lực DHTH Kĩ năng tổ chức các hoạt động học tập cho người học của GV KHXH&NV ở các trường ĐHTQĐ là khả năng trong DHTH của GV thể hiện ở việc xác định mục tiêu, huy động kiến thức, kĩ năng, thái độ của GV để tạo sự nội dung dạy học, thiết kế và tổ chức hoạt động dạy và liên kết giữa nội dung của các môn học hoặc giữa các học, dự kiến các tình huống sư phạm và cách xử lí tương đơn vị kiến thức trong mỗi phân môn của cùng một môn ứng trong từng chủ đề tích hợp. học theo các cách khác nhau trong dạy học, qua đó hình 2.3. Thực trạng bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp thành và phát triển năng lực cho người học, đáp ứng mục cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các tiêu đào tạo của các trường ĐHTQĐ. trường đại học trong quân đội Năng lực DHTH của GV KHXH&NV thực chất là Chúng tôi đã tiến hành khảo sát 102 cán bộ quản lí năng lực vận dụng kiến thức về DHTH vào thực tiễn giáo dục và 161 GV KHXH&NV ở một số học viện, 25
  3. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 450 (Kì 2 - 3/2019), tr 24-28 trường ĐHTQĐ ở khu vực Hà Nội như: Trường Đại học Nội dung khảo sát về mức độ hình thành năng lực Chính trị (71 GV, 42 cán bộ quản lí giáo dục), Trường DHTH của GV KHXH&NV tập trung vào các vấn đề: Đại học Trần Quốc Tuấn (50 GV, 30 cán bộ quản lí giáo - Mức độ nắm và hiểu các kiến thức về DHTH; - Mức dục), Học viện Phòng không - không quân (40 GV, 30 độ nắm và sử dụng các kĩ năng, kĩ xảo trong DHTH; cán bộ quản lí giáo dục) thông qua bảng hỏi, thời gian - Mức độ phát triển các phẩm chất, tư duy sư phạm khảo sát vào tháng 9-10/2018. Kết quả khảo sát được xử trong DHTH; - Mức độ hình thành, phát triển ý thức, lí bằng phương pháp thống kê trong khoa học giáo dục. nhu cầu tổ chức DHTH. Kết quả khảo sát được chia 2.3.1. Thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của việc thành các mức đánh giá: tốt, khá, trung bình, chưa đạt bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp của giảng viên khoa về thực trạng các yếu tố hợp thành năng lực DHTH của học xã hội và nhân văn GV KHXH&NV như sau (xem bảng 1 trang bên): Kết quả khảo sát cho thấy (xem biểu đồ 1): có Kết quả phỏng vấn trực tiếp một số GV, cán bộ quản 18,01% GV và 16,66% cán bộ quản lí giáo dục cho rằng, lí giáo dục cho thấy, kiến thức về DHTH của một bộ phận việc bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV KHXH&NV là GV KHXH&NV chưa toàn diện; một số GV có kiến thức rất quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn 12,44% GV và và kĩ năng vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học 19,60% cán bộ quản lí giáo dục đánh giá vấn đề này là còn hạn chế; nhiều GV còn lúng túng, thiếu linh hoạt, không quan trọng. Khi được hỏi qua phỏng vấn trực tiếp, sáng tạo trong tổ chức hoạt động dạy học các môn học một số khách thể điều tra cho rằng: - Quá trình tổ chức theo quan điểm tích hợp; kĩ năng xây dựng kế hoạch, sử DHTH sẽ khiến GV mất nhiều thời gian hơn trong công dụng các phương pháp, phương tiện trong dạy học các tác chuẩn bị nên dẫn đến họ không còn nhiều thời gian môn KHXH&NV theo quan điểm tích hợp còn chưa cho các hoạt động chuyên môn khác; - GV KHXH&NV thành thạo; khả năng xây dựng các vấn đề trong kiểm tra, có thể tự tìm kiếm thông tin để nâng cao năng lực DHTH đánh giá kết quả học tập theo hướng chú trọng đánh giá thông qua các phương tiện kĩ thuật, mạng internet, tài liệu năng lực thực hành của học viên còn yếu; nhiều GV chưa tham khảo hoặc từ đồng nghiệp nên không cần thiết phải có nhu cầu rõ ràng về việc cần thiết phải sử dụng DHTH tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV. trong hoạt động dạy học,... Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân cơ bản là 17,66% hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học nói chung và năng Rất quan trọng lực DHTH nói riêng cho đội ngũ GV KHXH&NV còn Quan trọng chưa thực hiện có kế hoạch, khoa học, hệ thống, đa dạng 19,60% và chặt chẽ. Vì vậy, để nâng cao năng lực DHTH cho GV Bình thường KHXH&NV ở các trường ĐHTQĐ, cần xác định và thực 29,41% 33,33% hiện đồng bộ, hệ thống các biện pháp bồi dưỡng năng lực Không quan trọng này cho GV KHXH&NV. 2.4. Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích Cán bộ hợp cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học trong quân đội 12,44% 18,01% Rất quan trọng Bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV KHXH&NV ở các trường ĐHTQĐ là quá trình tác động vào đội ngũ Quan trọng GV của các lực lượng trong và ngoài nhà trường nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức để hoàn thiện các thành phần Bình thường 38,50% 31,05% của năng lực DHTH, đảm bảo cho đội ngũ GV tổ chức Không quan trọng DHTH đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở phân tích cấu trúc năng lực DHTH và thực trạng bồi dưỡng năng lực Giảng viên DHTH cho GV KHXH&NV ở các trường ĐHTQĐ thời gian qua, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động Biểu đồ 1. Đánh giá của GV và cán bộ quản lí giáo dục này trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng năng lực DHTH biện pháp sau: cho GV KHXH&NV 2.4.1. Đổi mới nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm 2.3.2. Thực trạng mức độ hình thành các yếu tố hợp của các lực lượng sư phạm trong nhà trường đối với hoạt thành năng lực dạy học tích hợp của giảng viên khoa học động bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên xã hội và nhân văn khoa học xã hội và nhân văn. 26
  4. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 450 (Kì 2 - 3/2019), tr 24-28 Bảng 1. Đánh giá của GV và cán bộ quản lí giáo dục về các yếu tố hợp thành năng lực DHTH của GV KHXH&NV Cán bộ quản lí GV KHXH&NV TT Nội dung Trung Chưa Trung Chưa Tốt Khá Tốt Khá bình đạt bình đạt Mức độ nắm và hiểu các kiến 1 0,00 29,41 37,26 33,33 0,00 24,22 47,20 28,58 thức về DHTH Mức độ nắm và sử dụng các kĩ 2 0,00 35,30 23,53 41,17 0,00 18,01 49,68 32,31 năng, kĩ xảo trong DHTH Mức độ hình thành, phát triển ý 3 0,00 25,50 31,37 43,15 0,00 13,04 49,96 37,90 thức, nhu cầu tổ chức DHTH Mức độ phát triển các phẩm 4 chất, tư duy sư phạm trong 0,00 17,66 43,13 39,21 0,00 9,31 44,72 45,97 DHTH Đây là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hoạt DHTH cho GV KHXH&NV nhằm giúp cho hoạt động động bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV KHXH&NV. này diễn ra thống nhất, chặt chẽ, khoa học và đạt hiệu Trước hết, cần đổi mới mạnh mẽ nhận thức, phương pháp quả cao; là quá trình xác lập mục tiêu, dự kiến các biện tổ chức và tiến hành các hoạt động bồi dưỡng năng lực pháp, huy động nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các DHTH cho GV KHXH&NV ở các trường ĐHTQĐ hiện hoạt động tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hoạt động nay. Nâng cao nhận thức cho các lực lượng sư phạm về vị bồi dưỡng. Quá trình xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng trí, vai trò, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung và quy trình lực DHTH cho GV KHXH&NV gồm: xác định mục bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV KHXH&NV, đáp ứng tiêu, yêu cầu của hoạt động bồi dưỡng; nội dung của hoạt yêu cầu đổi mới giáo dục theo tinh thần của Nghị quyết động bồi dưỡng; cách thức thực hiện (phương pháp, hình Trung ương 8 khóa XI, Nghị quyết Đại hội XII, Chiến thức tổ chức hoạt động, phương tiện bồi dưỡng,...); cách lược phát triển GD-ĐT trong quân đội giai đoạn 2011 thức kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng; nguồn lực -2020, Đề án kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ trong hoạt động bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV. quản lí giáo dục ở các trường ĐHTQĐ và phù hợp với 2.4.3. Đa dạng hóa hình thức và phương pháp bồi dưỡng từng chuyên ngành, nhiệm vụ đào tạo của mỗi nhà trường. năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên khoa học xã Đồng thời, tạo điều kiện, cơ hội để các lực lượng sư phạm hội và nhân văn. có thể tham gia các khóa bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV, động viên, khích lệ đội ngũ GV tích cực, chủ động Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức bồi dưỡng trong việc tự bồi dưỡng năng lực DHTH cho bản thân. năng lực DHTH cho GV KHXH&NV là “con đường” Thông qua tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn như: trực tiếp, góp phần hoàn thiện phẩm chất, năng lực sinh hoạt theo chuyên đề, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập DHTH của GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao huấn, tọa đàm, thảo luận,… nhằm tuyên truyền, phổ biến chất lượng dạy học các môn KHXH&NV ở các trường để các lực lượng sư phạm nắm được thực trạng, yêu cầu, ĐHTQĐ. Các hình thức bồi dưỡng năng lực DHTH cho nội dung bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV GV càng phong phú, đa dạng bao nhiêu thì hoạt động bồi KHXH&NV, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của từng dưỡng năng lực DHTH cho GV càng đạt hiệu quả cao cá nhân và các lực lượng sư phạm của nhà trường vào hoạt bấy nhiêu. Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng cũng có động bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV. thể được thực hiện thông qua các giờ học thực hành, tổ chức học tập theo chuyên đề, tổ chức diễn đàn, hội thảo, 2.4.2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực dạy học các buổi sinh hoạt, thi nghiệp vụ sư phạm, sinh hoạt tích hợp cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn bảo chuyên môn, tổ chức cho GV đi quan sát thực tế hoạt đảm tính khoa học, thiết thực, khả thi, phù hợp. động DHTH ở các nhà trường trong và ngoài quân đội; Kế hoạch bồi dưỡng năng lực DHTH là một tập hợp tổ chức cho GV nghiên cứu và viết sáng kiến kinh những hoạt động, công việc được sắp xếp theo trình tự nghiệm về việc vận dụng DHTH vào quá trình giảng nhất định để đạt được mục tiêu đề ra trong hoạt động bồi dạy,... Ngoài ra, các trường ĐHTQĐ cần phối hợp tốt với dưỡng năng lực DHTH cho GV KHXH&NV ở các các cơ quan chức năng để tổ chức định kì hoặc theo giai trường ĐHTQĐ. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực đoạn các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về DHTH cho đội 27
  5. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 450 (Kì 2 - 3/2019), tr 24-28 ngũ GV KHXH&NV theo tín chỉ hoặc module, đảm bảo vậy, các trường cần tiến hành đồng bộ các biện pháp, từ cho đội ngũ GV được học tập, nghiên cứu liên thông theo thay đổi nhận thức đến xây dựng các điều kiện bảo đảm một chương trình chuẩn thống nhất. cho hoạt động bồi dưỡng năng lực DHTH cho đội ngũ 2.4.4. Xây dựng môi trường sư phạm, kết hợp với hoàn GV KHXH&NV đạt hiệu quả cao. Những biện pháp bồi thiện cơ chế chính sách, tăng cường cơ sở vật chất bảo dưỡng năng lực DHTH của GV KHXH&NV ở các đảm cho hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp trường ĐHTQĐ được đề xuất ở trên là một thể thống cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường nhất, trực tiếp hình thành, phát triển năng lực DHTH cho đại học trong quân đội. đội ngũ GV; qua đó nâng cao chất lượng dạy học các môn KHXH&NV ở các trường ĐHTQĐ hiện nay. Thực tiễn cho thấy, nếu môi trường sư phạm ở các trường ĐHTQĐ được quan tâm thường xuyên sẽ giúp Tài liệu tham khảo GV tự giác học tập, rèn luyện, lĩnh hội tri thức, trau dồi kĩ năng, kĩ xảo, năng lực dạy học nói chung, năng lực [1] Bùi Hiền - Nguyễn Văn Giao - Nguyễn Hữu Quỳnh DHTH nói riêng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, - Vũ Văn Tảo (2001). Từ điển Giáo dục học. NXB đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, hoàn thiện Từ điển Bách khoa. cơ chế, chính sách, tăng cường cơ sở vật chất đối với hoạt [2] Nguyễn Quang Uẩn (2001). Tâm lí học đại cương. động bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV KHXH&NV ở NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. các trường ĐHTQĐ sẽ tạo ra động lực để các lực lượng [3] Nguyễn Văn Đệ - Lê Quang Sơn (2013). Xu thế phát sư phạm và đội ngũ GV tham gia vào hoạt động này. Các triển giáo dục. NXB Đại học Sư phạm. trường ĐHTQĐ cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho [4] Xavier Roegiers (1996). Khoa sư phạm tích hợp hay mỗi GV KHXH&NV rèn luyện để phát triển năng lực sư làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường. phạm, năng lực DHTH; đẩy mạnh các phong trào thi đua, NXB Giáo dục (biên dịch: Đào Ngọc Quang, cuộc vận động như: “Phát huy truyền thống, cống hiến Nguyễn Ngọc Nhị). tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Mỗi nhà giáo là [5] Nguyễn Văn Đệ - Lê Quang Sơn (2013). Xu thế phát tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, tạo môi triển giáo dục. NXB Đại học Sư phạm. trường lành mạnh thúc đẩy cán bộ, GV tích cực học tập, [6] Đỗ Hương Trà (chủ biên, 2015). Dạy học tích hợp - rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Trong thời gian tới các Phát triển năng lực học sinh. NXB Đại học Sư nhà trường cần tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phạm. bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, kịp thời, bao gồm các [7] Nguyễn Hữu Châu (2006). Những vấn đề cơ bản về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, cũng như các chế độ đảm chương trình và quá trình dạy học. NXB Giáo dục. bảo điều kiện về vật chất, văn hóa tinh thần, cơ chế khen thưởng đối với các lực lượng tham gia tích cực vào các hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm nói chung, năng KÍNH MỜI BẠN ĐỌC ĐẶT MUA lực DHTH cho GV KHXH&NV nói riêng. Bên cạnh đó, TẠP CHÍ GIÁO DỤC NĂM 2019 các nhà trường cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kĩ Tạp chí Giáo dục ra 1 tháng 2 kì, đặt mua thuật, trang thiết bị, tạo điều kiện cho hoạt động bồi thuận tiện tại các bưu cục địa phương, (Mã dưỡng năng lực DHTH cho GV KHXH&NV như: hệ thống giảng đường, thư viện, phương tiện, công nghệ số C192) hoặc đặt mua trực tiếp tại Tòa soạn thông tin, mạng internet, tài liệu, giáo trình, sách báo, (số lượng lớn) theo địa chỉ: TẠP CHÍ phương tiện thông tin cần thiết, hỗ trợ kinh phí, quỹ thời GIÁO DỤC, 4 Trịnh Hoài Đức, quận gian tự nghiên cứu, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt Đống Đa, Hà Nội. động tự bồi dưỡng năng lực DHTH của GV Kính mời bạn đọc, các đơn vị giáo dục, KHXH&NV. trường học đặt mua Tạp chí Giáo dục năm 3. Kết luận 2019. Mọi liên hệ xin gửi về địa chỉ trên hoặc DHTH là xu hướng mới trong dạy học ở đại học nói liên lạc qua số điện thoại: 024.37345363; Fax: chung, dạy học các môn KHXH&NV ở các trường 024.37345363. ĐHTQĐ nói riêng. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT Xin trân trọng cảm ơn. của đất nước cũng như yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa quá trình GD-ĐT trong các nhà trường quân đội, đòi hỏi đội ngũ GV KHXH&NV phải không ngừng hoàn thiện TẠP CHÍ GIÁO DỤC các năng lực dạy học, trong đó có năng lực DHTH. Do 28

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản