intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số dẫn liệu sinh học của chủng tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng S-DK13 (Steinernema siamkayai) phân lập từ Đắk Lắk, Việt Nam

Chia sẻ: Ngọc Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

33
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo này cung cấp một số dẫn liệu sinh học của chủng tuyển trùng S-DL13 thuộc loàituyến trùng Steinernema siamkayai được phân lập từ hệ sinh thái nông nghiệp Tây Nguyên. Mộtsố dẫn liệu sinh học về sinh trưởng, phát triển và độc lực học cũng như khả năng sinh sản của tuyến trùng trên côn trùng bướm sáp lớn bước đầu cũng được đánh giá và thảo luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số dẫn liệu sinh học của chủng tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng S-DK13 (Steinernema siamkayai) phân lập từ Đắk Lắk, Việt Nam

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6<br /> <br /> MỘT SỐ DẪN LIỆU SINH HỌC CỦA CHỦNG TUYẾN TRÙNG KÝ SINH<br /> GÂY ỆNH CÔN TRÙNG S-DK13 (Steinernema siamkayai)<br /> PHÂN LẬP TỪ ĐẮK LẮK, VIỆT NAM<br /> NGUYỄN NHƢ TRANG, NGUYỄN NGỌC CHÂU<br /> <br /> Việ Si h hái<br /> Kh họ<br /> <br /> Việ H<br /> T ế<br /> <br /> ệ<br /> <br /> (EPN)<br /> ổ<br /> ố Steinernema (Họ S<br /> )<br /> Heterorhabditis<br /> ẩ<br /> ệ<br /> ố Xenorhabdus và Photorhabdus.<br /> ừ<br /> é ơ<br /> ẩ<br /> ế<br /> ở<br /> ọ<br /> ư<br /> ế<br /> ư: ổ ệ<br /> ,<br /> ă<br /> ệ<br /> ,<br /> ă<br /> ế<br /> ế<br /> ố<br /> <br /> ế<br /> (Họ H<br /> T<br /> ệ<br /> <br /> )<br /> ,<br /> <br /> ế<br /> ì ậ<br /> ọ<br /> ố ư<br /> <br /> ừ<br /> ă<br /> ệ<br /> <br /> ọ<br /> <br /> T ế<br /> ở<br /> <br /> ư<br /> ậ<br /> <br /> [<br /> <br /> ệ<br /> ỞVệ N<br /> <br /> ư<br /> <br /> ứ ,<br /> <br /> ễ<br /> ủ ,<br /> hệ<br /> <br /> ế<br /> <br /> ư<br /> ọ<br /> ọ<br /> <br /> ừ<br /> ư<br /> ệ [<br /> ệ ,<br /> <br /> ứ ứ<br /> ế<br /> EPN ỉ<br /> ư<br /> ầ<br /> ệ<br /> ă<br /> ọ ứ<br /> ứ<br /> <br /> ứ<br /> <br /> ầ<br /> <br /> ,<br /> <br /> ế<br /> ố ẫ<br /> ế<br /> <br /> T i g ê i h ậ,<br /> C g ghệ Việ N<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ậ<br /> Vì ậ ,<br /> ệ ệ<br /> <br /> ố<br /> ế<br /> <br /> [ T<br /> ủ ế ừ ệ<br /> ệ<br /> <br /> ố ẫ ệ<br /> Steinernema siamkayai ư<br /> ệ<br /> ọ<br /> ưở ,<br /> ư<br /> ư<br /> <br /> ọ<br /> ậ<br /> <br /> ,<br /> <br /> ươ<br /> ư<br /> ầ<br /> ệ<br /> <br /> ậ<br /> ệ T N<br /> <br /> ủ<br /> ừ ệ<br /> <br /> ủ<br /> ọ<br /> <br /> ầ<br /> <br /> ư<br /> <br /> ế<br /> <br /> ế<br /> ệ<br /> ệ<br /> <br /> ầ<br /> <br /> ế<br /> <br /> S-DL13<br /> ệ T N<br /> ư<br /> ă<br /> ậ<br /> <br /> M<br /> ủ<br /> <br /> I. MẪU VẬT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 1. Mẫu vật thí nghiệm<br /> Ch ng tuyến trùng S-DL13 ư c phân lập từ t cà phê ở tỉnh Đắk Lắk, thu c loài tuyến<br /> trùng ký sinh gây bệnh côn trùng Steinernema siamkaya lầ ầ<br /> ư c phân lập từ Việt Nam,<br /> ă<br /> ư c nhân nuôi và b o qu n t i Phòng Tuyến trùng học, Viện Sinh thái và Tài<br /> nguyên sinh vật.<br /> m sáp l n – SL ư c s d ng trong thí nghiệm là u trùng tuổi 5 (last-instar larvae) của<br /> loài Galleria mellonella thu c B côn trùng cánh v (L<br /> ) ư c nhân nuôi t i Phòng<br /> Tuyến trùng học, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.<br /> 2. Các phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Phân lập tuyến trùng: B<br /> ươ<br /> ẫy (insect trap) của Bedding & Akhurst<br /> (1975) [2]. Các mẫ<br /> ư c cho vào h p nh a có nắp, dung tích 500 mL, lắ<br /> t cách<br /> miệng h<br /> ,<br /> p5<br /> SL, ậy nắp h p và lậ<br /> ư ch<br /> trong<br /> buồng tối, ki m tra hàng ngày, chuy n sâu chế<br /> ĩ<br /> ủ và bổ sung số sâu m i vào<br /> h p bẫy.<br /> <br /> 1733<br /> <br /> HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6<br /> <br /> Xá ịnh phát tri n c a tuyến trong côn trùng vật ch : ư c tiến hành theo Elawad et al.<br /> (1999) [5]. Mỗi u trùng BSL, cùng v i 60 u trùng c m nhiễm (IIs) của chủng S- L<br /> ư c<br /> cho vào từ<br /> ĩ<br /> (<br /> )<br /> y lọc (Whatman No1) gi ẩ Đ<br /> ĩ<br /> petri ở nhiệ<br /> phòng 22-25o Đ nh kỳ sau thời gian 12, 24, 36 và 48h tiến hành mổ u trùng<br /> SL<br /> ễm tuyế<br /> ki m tra s hiện diện của tuyế<br /> ư i kính hi n vi soi nổi<br /> OLYMPUS SZn phát tri n của tuyế<br /> ư<br /> nh d a vào kí<br /> ư c<br /> tuyế<br /> ư<br /> ì<br /> Xá ị h ộ ự<br /> Raulston (1994) [4]<br /> ,<br /> IJ Mỗ<br /> ở<br /> ệ<br /> ,<br /> ế<br /> <br /> ế<br /> <br /> ù g EPN: ư<br /> ứ<br /> IJ<br /> <br /> ứ ồ<br /> C T ố<br /> ,<br /> ,<br /> <br /> ì<br /> : , ,<br /> ắ<br /> ầ<br /> SL<br /> ế<br /> <br /> SL,<br /> ố ư<br /> <br /> o<br /> <br /> ố,<br /> ơ<br /> <br /> , ,<br /> T<br /> ế<br /> <br /> ủ<br /> &<br /> , 40, 50, 60, 70, 80,<br /> ệ<br /> ư<br /> :<br /> ồ,<br /> <br /> ế<br /> <br /> Xá<br /> <br /> ịnh kh ă g i h n c a tuyến trùng: K<br /> ă<br /> ủ<br /> ế<br /> BSL ư<br /> ế<br /> Cabanias & Raulston (1994) [4]<br /> ễ , ừ<br /> IJ<br /> SL Mỗ<br /> ứ ồ<br /> BSL. Thí ngh ệ<br /> ư<br /> ậ<br /> ầ Sau khi gây nhiễ<br /> ĩ<br /> 27 oC. Theo dõi số u trùng BSL chết sau 48 giờ. S<br /> ủ ,<br /> ế<br /> ẫ ư (W<br /> )<br /> ễ (IJ )<br /> ư<br /> ế<br /> IJ ư<br /> ổ<br /> ĩ ế<br /> Xử ý ố iệ :<br /> ố<br /> SPSS<br /> ơ ở ố ệ<br /> <br /> [<br /> ư<br /> <br /> ố ệ<br /> ệ<br /> Số ư<br /> ế<br /> SL ế ở<br /> ỉ ố L 50<br /> <br /> ư<br /> <br /> ố<br /> ư<br /> <br /> ủ<br /> <br /> nh ôn ở nhiệt<br /> Đế<br /> <br /> ANOVA<br /> ư<br /> <br /> ồ<br /> <br /> ễ<br /> ì<br /> <br /> S-DL13 trên<br /> ứ ồ<br /> <br /> ễ<br /> <br /> ố<br /> <br /> ươ<br /> ì<br /> ( + ) T<br /> ầ<br /> <br /> PRO IT [<br /> <br /> II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN<br /> 1. Thời gi n inh<br /> <br /> ƣởng<br /> <br /> phá<br /> <br /> iển củ<br /> <br /> ến<br /> <br /> ng<br /> <br /> ng BSL<br /> <br /> T<br /> ì<br /> ưởng và phát tri n của chủng tuyế<br /> ư c trên u trùng<br /> ư m sáp l n cho th y: Thờ<br /> ưởng của m t số chủng tuyến trùng Steinernema<br /> siamkayai ở Việt N<br /> ươ<br /> ư<br /> ủng Steinernema khác. Ấu trùng c m nhiễm xâm<br /> nhậ<br /> ơ<br /> côn trùng qua các lỗ t<br /> ư ệng, hậu môn ho c lỗ thở S<br /> ơ<br /> th vật chủ IJs nhanh chóng xâm nhập vào xoang máu, gi i phóng vi khuẩn c ng sinh ra kh ơ<br /> th<br /> vào xoang máu của côn trùng, vi khuẩn c ng sinh nhân nhanh số ư ng và t<br /> c tố<br /> gây chết côn trùng vật chủ trong vòng 24-48 giờ. Xác chết côn trùng vật chủ có màu nâu, da trở<br /> nên khá dẻ<br /> ồ,<br /> ư i kính hi n vi soi nổi có th th y tuyến trùng ho<br /> ng, di<br /> chuy n bên trong xác chế Đ c biệt, xác chết côn trùng do tuyến trùng EPN không có mùi thối.<br /> Tuyế<br /> ưởng thành thế hệ 1 xu t hiện sau 24-36 giờ gây nhiễm, ở nhiệ<br /> Tuyế<br /> ưởng thành thế hệ 2 xu t hiện sau 5-6 ngày. Ấu trùng c m nhiễm bắ<br /> và xu t hiện trên b m t u trùng BSL sau 8-10 ngày gây nhiễm.<br /> 2. Khả năng inh ản củ chủng<br /> Kế<br /> <br /> ệ<br /> ễ<br /> <br /> (P ≤<br /> ầ<br /> ầ<br /> 1734<br /> <br /> (IJ )<br /> ) S ư<br /> ,<br /> ư<br /> T<br /> <br /> ư<br /> ầ ủ<br /> IJ<br /> IJ<br /> <br /> ì<br /> ủ<br /> <br /> ến trùng S-DL13<br /> ởb<br /> S- L ( ố ệ<br /> 126 x 103 IJ<br /> 3<br /> ,<br /> IJ<br /> ố ư<br /> IJ<br /> <br /> ng ấ<br /> <br /> ng BSL<br /> <br /> ư<br /> SL<br /> SL<br /> ễ<br /> <br /> 24-25oC.<br /> ầu phát tán<br /> <br /> ầ<br /> <br /> ĩ<br /> ( + ) ư<br /> ố ư<br /> IJ<br /> ố ư<br /> IJ<br /> ì<br /> <br /> ố ư<br /> ễ<br /> ễ<br /> ư<br /> <br /> HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6<br /> <br /> càng cao vì<br /> ố ư<br /> ư<br /> ư<br /> ầ<br /> ứ<br /> ĩ M<br /> ĩ ủ<br /> ư<br /> ế<br /> 40 và 50 IJs.<br /> <br /> ễ<br /> <br /> ầ<br /> <br /> Mậ<br /> <br /> ế<br /> ễ<br /> <br /> ố ư<br /> ư<br /> <br /> ă<br /> ,<br /> ễ<br /> ỉ ươ<br /> <br /> ,<br /> <br /> ,<br /> <br /> IJ<br /> <br /> ì<br /> <br /> ư<br /> <br /> IJ<br /> ầ<br /> ứ<br /> <br /> IJ<br /> ễ<br /> <br /> ứ<br /> <br /> ư<br /> <br /> ứ<br /> ầ<br /> g1<br /> <br /> Khả năng inh ản củ chủng S-DL13 ên ấ<br /> ng BSL<br /> 3<br /> Sản ƣợng IJ / SL ( 10 )<br /> NĐGN (IJ )<br /> Trung bình (*)<br /> Thấp nhấ<br /> C nhấ<br /> 10<br /> 73,3 ± 4,8 a<br /> 70,0<br /> 78,8<br /> 20<br /> 83,5 ± 5,4 b<br /> 77,8<br /> 88,7<br /> 30<br /> 88,2 ± 4,8 b<br /> 83,9<br /> 93,3<br /> 40<br /> 98,2 ± 4,3 c<br /> 94,1<br /> 102,7<br /> 50<br /> 104,3 ± 4,5cd<br /> 99,1<br /> 107,3<br /> 60<br /> 110,4 ± 1,7 d<br /> 108,6<br /> 112,0<br /> 70<br /> 126,0 ± 3,5 e<br /> 122,5<br /> 129,5<br /> 80<br /> 112,4 ± 4,1 d<br /> 108,5<br /> 116,7<br /> 90<br /> 110,3 ± 2,6 d<br /> 107,3<br /> 112,0<br /> 100<br /> 103,7 ± 3,7cd<br /> 101,5<br /> 108,0<br /> Mố ươ<br /> trùng S- L<br /> (hì<br /> ) T<br /> ễ<br /> ầ<br /> ư<br /> ẽ<br /> Q<br /> <br /> ố ư<br /> ệ<br /> <br /> ư<br /> ,<br /> Đế<br /> <br /> ễ<br /> ư<br /> <br /> IJ<br /> <br /> ố ư<br /> <br /> ố ệ<br /> ư<br /> ố ư<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ố ư<br /> ủ<br /> ủ S- L<br /> khác càn<br /> ư<br /> ư<br /> <br /> ễ<br /> ư ,<br /> ễ<br /> <br /> IJ<br /> ố ư<br /> <br /> ố<br /> IJ<br /> ậ<br /> <br /> ư<br /> ẽ ẫ<br /> ườ<br /> <br /> ế<br /> ủ<br /> ầ<br /> <br /> ậ<br /> <br /> ủ<br /> <br /> K<br /> <br /> ở<br /> <br /> Hình 1: Đồ thị ƣơng<br /> n giữ NĐGN<br /> ản<br /> ƣợng IJs của chủng S-DL13 trên BSL<br /> <br /> ế<br /> <br /> IJ<br /> &G<br /> <br /> ơ<br /> <br /> ầ<br /> <br /> ì,<br /> ế<br /> ồ<br /> ứ ă<br /> , ế ố<br /> ầ<br /> ứ ă<br /> <br /> ế<br /> IJ N ư<br /> ễ<br /> <br /> (<br /> ứ<br /> <br /> ệ<br /> ỉ<br /> <br /> ế<br /> <br /> ì<br /> <br /> ẫ<br /> T<br /> <br /> ế<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ủ<br /> ế<br /> , R2 = 0.6225<br /> ủ ố ư<br /> ư<br /> <br /> ễ<br /> ă<br /> <br /> ế<br /> ư<br /> <br /> ă<br /> ừ<br /> ă<br /> <br /> ủ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ố ư<br /> ẽ<br /> <br /> ẫ<br /> <br /> ầ<br /> <br /> ư<br /> <br /> ố ư<br /> ì<br /> <br /> ố ư<br /> <br /> ế<br /> <br /> ư<br /> ệ ố ươ<br /> <br /> ư<br /> <br /> ầ<br /> ủ ừ<br /> <br /> ầ<br /> ố ậ<br /> ư<br /> ă<br /> <br /> : )Đ<br /> <br /> )[<br /> <br /> ă<br /> <br /> ọ<br /> <br /> ủ<br /> ọ<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ủ<br /> ọ ,<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ế<br /> <br /> ế<br /> ơ ở ư<br /> ă<br /> ế<br /> <br /> ố ư<br /> <br /> 1735<br /> <br /> HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6<br /> <br /> ậ<br /> ố ư<br /> ủ<br /> ủ<br /> ồ ư<br /> 3. Hiệ<br /> Kế<br /> <br /> ủ<br /> <br /> )P ổ<br /> ế<br /> <br /> ực g<br /> <br /> ệ<br /> ậ<br /> ,<br /> ế<br /> <br /> ủ N<br /> ă<br /> ẩ<br /> <br /> chế củ<br /> <br /> ệ<br /> IJ , ỷ ệ ế<br /> ễ<br /> IJ G<br /> ủ<br /> ủ<br /> <br /> ậ<br /> ,<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ế<br /> <br /> ến<br /> <br /> )K<br /> ố<br /> ế ẩ<br /> ồ<br /> <br /> ng đối ới ấ<br /> <br /> ì<br /> SL<br /> L 50<br /> S- L<br /> <br /> ă<br /> <br /> ủ<br /> ọ<br /> <br /> ư<br /> ế<br /> <br /> ủ<br /> ă<br /> ,<br /> <br /> ế<br /> ố<br /> ă<br /> <br /> ồ<br /> <br /> ng BSL<br /> <br /> ,<br /> , % Tỷ ệ<br /> IJ ,<br /> ố<br /> <br /> ế<br /> <br /> ở ồ<br /> ễ<br /> ủ SL ă<br /> ầ ế<br /> L 90 là 22 IJs. Q<br /> BSL.<br /> <br /> ầ<br /> %ở ồ<br /> ẳ<br /> g2<br /> <br /> Hiệ<br /> Số GN (IJ )<br /> 0<br /> 5<br /> 10<br /> 20<br /> 30<br /> 40<br /> 50<br /> 60<br /> 70<br /> 80<br /> 90<br /> Đồ<br /> ễ<br /> <br /> ực g<br /> <br /> Số<br /> <br /> chế ấ<br /> <br /> TN<br /> 45<br /> 45<br /> 45<br /> 45<br /> 45<br /> 45<br /> 45<br /> 45<br /> 45<br /> 45<br /> 45<br /> <br /> chế<br /> 0<br /> 19<br /> 27<br /> 35<br /> 43<br /> 45<br /> 45<br /> 45<br /> 45<br /> 45<br /> 45<br /> LC50 = 7; LC90 = 22<br /> gây<br /> <br /> ươ<br /> ồ<br /> ỷ ệ<br /> ế (Hì<br /> )<br /> ươ<br /> R2 =<br /> ỉ<br /> ố ươ<br /> ẽ<br /> ư<br /> ồ<br /> ễ ủ<br /> ế<br /> ỷ ệ SL ế<br /> ỉ ố L 50<br /> ọ<br /> ế<br /> %<br /> ố<br /> ư<br /> ế<br /> ế<br /> %<br /> ậ<br /> ủ ư<br /> ỉ ố<br /> ọ<br /> ă<br /> ủ<br /> ủ<br /> ế<br /> ừ<br /> ọ M<br /> ủ<br /> ế<br /> ỉ ố L 50<br /> ứ<br /> ủ<br /> ă<br /> ở<br /> nh tác<br /> ọ<br /> ừ<br /> M<br /> ế<br /> ệ<br /> ổ ệ<br /> , ư<br /> ỉ ố L 50 ố<br /> ừ<br /> ậ ủ<br /> M<br /> ố ế<br /> ệ<br /> ư<br /> 1736<br /> <br /> ng SL củ chủng S-DL13<br /> Số<br /> <br /> Tỷ ệ chế (%)<br /> 0,00<br /> 42,22<br /> 60,00<br /> 77,78<br /> 95,56<br /> 100,00<br /> 100,00<br /> 100,00<br /> 100,00<br /> 100,00<br /> 100,00<br /> <br /> Hình 2: Đồ thị ƣơng<br /> n giữa tỷ lệ chết của BSL<br /> và nồng độ gây nhiễm của chủng S-DL13<br /> <br /> HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6<br /> <br /> ủ L<br /> <br /> P<br /> <br /> H<br /> <br /> và cs (<br /> ,<br /> ,<br /> )[ ,<br /> ỉ ố L 50 ế<br /> ,<br /> ậ<br /> ủ Tươ<br /> , ế<br /> ệ<br /> ủ<br /> ủ S. rarum = 6, S. feltiae = 9, H. bacteriophora =<br /> ă<br /> ọ ủ<br /> ủ<br /> ế<br /> EPN<br /> ẳ<br /> L 50 ủ<br /> ủ<br /> khác nhau.<br /> [<br /> <br /> N<br /> <br /> ễ N ọ<br /> cs (1999)<br /> ủ<br /> ế<br /> et al. (<br /> )[<br /> L 50<br /> BSL. N ư ậ ,<br /> ừ<br /> , ầ<br /> ệ<br /> ế<br /> ố<br /> <br /> III. KẾT LUẬN<br /> Thờ<br /> hoàn thành chu kỳ phát tri n của chủng tuyến trùng S- L<br /> ơ<br /> vật<br /> chủ u trùng BSL bắ ầu từ khi IJs xâm nhậ<br /> ơ<br /> u trùng SL<br /> ến khi IJs xu t hiện<br /> trên b m t u trùng SL ư<br /> nh là 8-10 ngày.<br /> Kh ă<br /> n của chủng tuyến trùng S-DL13 trong u trùng BSL là khác nhau. S n<br /> ư<br /> ư c ph thu c vào sinh khối vật chủ và có mố ươ<br /> t chẽ v i số ư ng IJs<br /> gây nhiễ<br /> ầu.<br /> Tỷ lệ gây chết u trùng BSL tỷ lệ thuận v i số ư ng IJs gây nhiễ<br /> ầu, ở công thức lây<br /> nhiễm 5 IJs tỷ lệ sâu chết của chủng S- L<br /> t trên 40% và ở công thứ<br /> IJ<br /> t 100%.<br /> V i giá tr LC50 khá th p cho th<br /> c l c của c chủng tuyến trùng S- L<br /> ươ<br /> ối m nh.<br /> G n ận: C g<br /> h<br /> hự hiệ<br /> g h<br /> h ề i ộ ập ấp Việ H<br /> KH<br /> & CN Việ N ( ã ố VAST. L.04/13-14) và ề i NAFOSTED ( ã ố 106.12-2012.84).<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. Anon, 1988a. SAS Technical Report. Additional SAS/STAT Procedures. Release 6.03,<br /> SAS Institute, NC, USA, 179 pp.<br /> 2. Bedding R.A., 1984. Annals of Applied Biology, 104: 117-120.<br /> 3. Doucet, M. M. A., M. A. Bertolotti, A. L. Giayetto, M. B. Miranda, 1999. Journal of<br /> Invertebrate Pathology, 73:237-242.<br /> 4. Cabanias, H. E., J. R. Raulston, 1994. Pathogenicity of Steinernema riobranis against corn<br /> earworm, Helicoverpa zea (Boddie). Fund. Appl. Nemat. 17(3): 219-223.<br /> 5. Elawad, S. A., S. L. Gowen, N. G. M. Hague, 1999. The life cycle of S. abbasi and S.<br /> riobave in Galleria mellonella, Nematology 1(7-8): 762-764.<br /> 6. Kaya, H. K., R. Gaugler, 1993. Entomopathogenic nematodes. Annual Review of<br /> entomology 38: 181-206.<br /> 7. Lại Phú Hoàng, Nguyễn Ngọc Châu, 2005. Hiệu l c diệt sâu xanh Helicoverpa armigera<br /> (Hubner) của chủng tuyến trùng TX1. T p chí Sinh học 27(3A): 87-90.<br /> 8. Lại Phú Hoàng, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Ch , Vũ Tứ Mỹ, 2003. Hiệu l c<br /> phòng trừ sâu xám (Agrotis ypsilon) h i thuốc lá của m t số chế phẩm sinh học tuyến trùng<br /> (EPN). T p chí BVTV 4 (190): 26-29.<br /> 9. Nguyễn Ngọc Châu, 2008. Tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng ở Việt Nam, Nxb.<br /> KHTN & CN, Hà N i, 302trang.<br /> 10. Nguyễn Ngọc Ch , Vũ Tứ Mỹ, Lại Phú H ng, Ng X<br /> học, 21(2B): 104-113.<br /> <br /> n Tƣờng, 1999. T p chí Sinh<br /> <br /> 1737<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2