intTypePromotion=1

Một số mẫu văn bản hành chính năm 2018

Chia sẻ: Dinh Cong Trang | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:19

1
4.468
lượt xem
411
download

Một số mẫu văn bản hành chính năm 2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số mẫu văn bản hành chính năm 2018 là tài liệu tổng hợp một số mẫu văn bản, nghị quyết, quyết định trực tiếp, quyết định gián tiếp, tờ trình, công văn, biên bản,.... sẽ giúp bạn biết cách soạn thảo một mẫu văn bản hành chính, công văn hành chính hoàn chỉnh cũng như nắm rõ được các nội dung cần phải có khi saonj thảo một văn bản, công văn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số mẫu văn bản hành chính năm 2018

  1. MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TT Tên mẫu Mẫu 1 Nghị quyết Mẫu 2 Quyết định trực tiếp Mẫu 3 Quyết định gián tiếp Mẫu 4 Văn bản có tên loại khác Mẫu 5 Tờ trình Mẫu 6 Công văn Mẫu 7 Biên bản Mẫu 8 Giấy mời Mẫu 9 Giấy chứng nhận Mẫu 10 Giấy giới thiệu Mẫu 11 Giấy biên nhận 33
  2. Mẫu 1: Nghị quyết ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG (*) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /NQ -….(1)... …………(2), ngày ….. tháng ….. năm 20… NGHỊ QUYẾT ………………….. (3) ………………….. THẨM QUYỀN BAN HÀNH Căn cứ ................................................................................................................... ....…; Căn cứ .................................................................................................................... ....….; ................................................................................................................................. ……., QUYẾT NGHỊ: Điều 1: ................................................... (4) ................................................. .............................................................................................................................. Điều 2:... . ..................................................................................................... ..................................................................................................................................../. QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ Nơi nhận: - Như Điều …; (Chữ ký, dấu) - ……..; - Lưu: VT, (5) A.xx (6) Họ và tên ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chú: * Nếu Nghị quyết do Lãnh đạo các đơn vị thuộc HV ký ban hành, thì phần (*) trình bày như sau HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TÊN ĐƠN VỊ (1) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết. (2) Địa danh. (3) Trích yếu nội dung nghị quyết. (4) Nội dung nghị quyết. (5) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần). (6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). 34
  3. Mẫu 2.1: Quyết định (quy định trực tiếp) do Ban Giám đốc Học viện, Lãnh đạo các đơn vị tham mưu thừa lệnh, thừa ủy quyền Giám đốc ký ban hành. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ... .../QĐ - HVNH Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… QUYẾT ĐỊNH Về việc ………………….. (1) ………………….. ___________________________________ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Căn cứ..................................................... (2) ...................................................; Căn cứ...................................................... . .....................................................; Xét đề nghị của ................................................................................................, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. ................................................... (3) .................................................... ................................................................................................................................... Điều... . ............................................................................................................ ..................................................................................................................................../. GIÁM ĐỐC (4) Nơi nhận: - Như Điều …; (Chữ ký, dấu) - …………….; - Lưu: VT, (5),(6). Họ và tên -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chú: (1) Trích yếu nội dung quyết định. (2) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (vd: văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HVNH; Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định). (3) Nội dung quyết định. (4) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thủ trưởng cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản, vd: KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Trường hợp ký thừa lệnh, thừa ủy quyền Giám đốc phải ghi chữ “TL.” (thừa lệnh), “TUQ.” (thừa ủy quyền) vào trước chức vụ của Giám đốc, vd: TL. GIÁM ĐỐC TUQ.GIÁM ĐỐC CHÁNH VĂN PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ Các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 12 của Thông tư 01/2011/TT-BNV. (5) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản: theo Phụ lục II. (6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)./. 35
  4. Mẫu 2.2: Quyết định (quy định trực tiếp) do Ban Giám đốc Phân viện, CSĐT ký ban hành. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- HỌC VIỆN NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN ĐƠN VỊ(1) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ... .../QĐ - …(2)… …(3)….…., ngày … tháng … năm 20… QUYẾT ĐỊNH Về việc ………………….. (4) ………………….. ___________________________________ THẨM QUYỀN BAN HÀNH (5) Căn cứ..................................................... (6) .................................................; Xét đề nghị của .............................................................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. ................................................... (7) ............................................................ ................................................................................................................................... Điều... . ........................................................................................................... ..................................................................................................................................../. Nơi nhận: GIÁM ĐỐC (8) - Như Điều …; - …………….; (Chữ ký, dấu) - Lưu: VT, (9),(10). Họ và tên -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chú: (1) Tên đơn vị ban hành văn bản, vd: PHÂN VIỆN PHÚ YÊN, CƠ SỞ ĐÀO TẠO SƠN TÂY. (2) Chữ viết tắt tên đơn vị ban hành văn bản: Theo Phụ lục II. (3) Địa danh. (4) Trích yếu nội dung quyết định. (5) Ghi chức vụ người đứng đầu đơn vị, vd: GIÁM ĐỐC PHÂN VIỆN PHÚ YÊN (6) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định. (7) Nội dung quyết định. (8) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thủ trưởng cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản, vd: KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Trường hợp ký thừa lệnh, thừa ủy quyền Giám đốc phải ghi chữ “TL.” (thừa lệnh), “TUQ.” (thừa ủy quyền) vào trước chức vụ của Giám đốc, vd: TL. GIÁM ĐỐC TUQ.GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH Các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 12 của Thông tư 01/2011/TT-BNV. (9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản (đơn vị tự quy định). (10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)./. 36
  5. Mẫu 3.1:Quyết định gián tiếp (ban hành phê duyệt một văn bản khác)(*) do Ban Giám đốc Học viện, Lãnh đạo các đơn vị tham mưu thừa lệnh, thừa ủy quyền Giám đốc ký ban hành. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ....../QĐ - HVNH Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… QUYẾT ĐỊNH Ban hành ................................................................ (1) _________________________________ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Căn cứ.......................................................(2)......................................................................; Căn cứ........................................................ ..................................................; Xét đề nghị của .......................................(3) ............................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành (Phê duyệt) kèm theo Quyết định này (4)……………………………. ............................................................................................................................... Điều 2:.......................................................................................................... ............................................................................................................................./. GIÁM ĐỐC (5) Nơi nhận: - Như Điều …; (Chữ ký, dấu) - …………….; - Lưu: VT, (6), (7). Họ và tên ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chú: (*) Mẫu này áp dụng đối với các quyết định ban hành hay phê duyệt một văn bản khác như quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch, đề án, phương án,... (1) (4) Tên văn bản được ban hành kèm theo quyết định hoặc được phê duyệt, ví dụ: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ; Chương trình đào tạo chất lượng cao v.v… (2) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (vd: văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HVNH; Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định). (3) Đơn vị đề nghị ban hành quyết định. (5) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thủ trưởng cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản, vd: KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Trường hợp ký thừa lệnh, thừa ủy quyền Giám đốc phải ghi chữ “TL.” (thừa lệnh), “TUQ.” (thừa ủy quyền) vào trước chức vụ của Giám đốc, vd: TL. GIÁM ĐỐC TUQ.GIÁM ĐỐC CHÁNH VĂN PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ Các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 12 của Thông tư 01/2011/TT-BNV. (6) Chữ viết tắt tên đơn vị tham mưu, chủ trì soạn thảo văn bản theo Phụ lục II. (7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). 37
  6. Mẫu 3.1.1: Văn bản ban hành kèm theo Mẫu 3.1(*) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TÊN LOẠI VĂN BẢN (1) ................................................................................. (2) (Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-HVNH ngày … tháng … năm 20…của Giám đốc Học viện Ngân hàng) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. ............................................................................................................... 1.......................................................................................................................... a)......................................................................................................................... b)......................................................................................................................... Điều 2. ............................................................................................................... ...................................................................................................................................... Chương II ……………………………………… Mục 1 ………...........……………………… Điều…................................................................................................................. ...................................................................................................................................... Mục 2 ……………………………………… Điều .................................................................................................................../. GIÁM ĐỐC (3) (Chữ ký, dấu) Họ và tên ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chú: (*) Mẫu này áp dụng đối với các văn bản (quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch, đề án, phương án,...) được ban hành kèm theo quyết định ; bố cục có thể bao gồm chương, mục, điều, khoản, điểm. (1) Ví dụ: QUY CHẾ, QUY ĐỊNH, CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN, PHƯƠNG ÁN,... (2) Trích yếu nội dung văn bản, ví dụ: (QUY ĐỊNH) Về việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ, .. (3) Ghi như mục (5) của Mẫu Quyết định 3.1./. 38
  7. Mẫu 3.2: Quyết định (quy định gián tiếp) ban hành phê duyệt một văn bản khác do Ban Giám đốc các Phân viện, CSĐT ký ban hành. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HỌC VIỆN NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN ĐƠN VỊ (1) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ... .../QĐ - …(2)… …(3)….…., ngày … tháng … năm 20… QUYẾT ĐỊNH Ban hành ………………….. (4) ………………….. ___________________________________ THẨM QUYỀN BAN HÀNH (5) Căn cứ..................................................... (6) ................................................. Căn cứ...................................................... . ...................................................; Xét đề nghị của ............................................................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.Ban hành (Phê duyệt) kèm theo Quyết định này………….. (7)…………….. …...................................................................................................................................... Điều... . ......................................................................................................... ......................................................................................................................................../. Nơi nhận: GIÁM ĐỐC (8) - Như Điều …; - …………….; (Chữ ký, dấu) - Lưu: VT, (9), (10). Họ và tên ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chú: (1) Tên đơn vị, Vd: CƠ SỞ ĐÀO TẠO SƠN TÂY, PHÂN VIỆN PHÚ YÊN (2) Chữ viết tắt tên đơn vị ban hành văn bản. (3) Địa danh. (4) Trích yếu nội dung quyết định. (5) Ghi chức vụ người đứng đầu đơn vị. (6) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định. (7) Nội dung quyết định. (8)Trường hợp cấp phó được giao ký thay thủ trưởng cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản, vd: KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Trường hợp Thừa lệnh, thừa ủy quyền Giám đốc phải ghi chữ “TL.” (thừa lệnh), “TUQ.” (thừa ủy quyền) vào trước chức vụ của Giám đốc, vd: TL. GIÁM ĐỐC TUQ.GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH Các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 12 của Thông tư 01/2011/TT-BNV. (9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản. (10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)./. 39
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2