Một số thay đổi của UCP600 so với UCP500

Chia sẻ: Quanghoa Quanghoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

3
1.072
lượt xem
410
download

Một số thay đổi của UCP600 so với UCP500

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

UCP đã qua bảy lần sửa đổi và chỉnh lý. Bản UCP đang được áp dụng hiện nay là UCP 500 (The Uniform Custom and Practice for Documentary Credits, ICC Publication No. 500) - kết quả của lần sửa đổi thứ sáu, được phát hành năm 1993.Vào tháng 5 năm 2003, Phòng Thương mại quốc tế (ICC) đã ủy quyền cho ủy ban Kỹ thuật và nghiệp vụ Ngân hàng (ICC Commission on Banking Technique and Practice) bắt đầu xem xét lại UCP 500 để có thể có những sửa đổi cần thiết đáp ứng với tình hình thực tiễn......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thay đổi của UCP600 so với UCP500

  1. Một số thay đổi của UCP600 so với UCP500 UCP đã qua bảy lần sửa đổi và chỉnh lý. Bản UCP đang được áp dụng hiện nay là UCP 500 (The Uniform Custom and Practice for Documentary Credits, ICC Publication No. 500) - kết quả của lần sửa đổi thứ sáu, được phát hành năm 1993.Vào tháng 5 năm 2003, Phòng Thương mại quốc tế (ICC) đã ủy quyền cho ủy ban Kỹ thuật và nghiệp vụ Ngân hàng (ICC Commission on Banking Technique and Practice) bắt đầu xem xét lại UCP 500 để có thể có những sửa đổi cần thiết đáp ứng với tình hình thực tiễn mới. Cũng như những lần sửa đổi trước đây, mục đích chính của lần sửa đổi này là để đáp ứng được sự phát triển trong hoạt động ngân hàng, vận tải và bảo hiểm. Hơn nữa, cũng cần thiết xem xét lại ngôn ngữ và phong cách đã được sử dụng trong UCP để loại bỏ những cách diễn đạt có thể gây ra sự hiểu nhầm và áp dụng không thống nhất. Ngay khi công việc xem xét lại được tiến hành, thông qua một số kết quả điều tra toàn cầu, ủy ban Kỹ thuật và Nghiệp vụ ngân hàng nhận thấy có tới khoảng 70% chứng từ xuất trình theo tín dụng thư đã bị từ chối ở lần xuất trình đầu tiên vì có sai sót. Điều này rõ ràng có ảnh hưởng tiêu cực đến phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, vốn là một phương thức thanh toán quốc tế truyền thống và có nhiều ưu điểm, vì chi phí tăng lên do các trường hợp phải chịu phí chứng từ bất hợp lệ gia tăng (thông thường mỗi bộ chứng từ bất hợp lệ sẽ bị thu phí từ 50 - 100USD khi thanh toán) và quan trọng hơn là những sai sót chứng từ đó lại tỏ ra không mấy rõ ràng. Do đó, Ban soạn thảo gồm 9 thành viên đã ra đời để sửa đổi UCP 500. Đồng thời, ủy ban Kỹ thuật và Nghiệp vụ ngân hàng thành lập Ban cố vấn gồm 41 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng và vận tải đến từ 26 nước trên thế giới. Sau 3 năm soạn thảo và chỉnh lý, ngày 25 tháng 10 năm 2006, ICC đã thông qua Bản Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ số 600 (UCP 600) thay cho UCP 500. UCP 600 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2007. UCP 600 có một số thay đổi cơ bản so với UCP 500 như sau: Thứ nhất, về hình thức, UCP 600 được bố cục lại với 39 điều khoản (so với 49 điều khoản của UCP 500), trong đó bổ sung nhiều định nghĩa và giải thích thuật ngữ mới để làm rõ nghĩa của các thuật ngữ còn gây tranh cãi trong bản UCP 500. Chẳng hạn, điều 2 “Definitions” (Định nghĩa) của UCP 600 đã nêu ra một loạt định nghĩa như: Advising bank, Applicant, Beneficiary, Complying presentation, Confirmation, Confirming bank, Credit, Honour, Negotiation, Presentation… Thứ hai, UCP 600 đã quy định rõ thời gian cho việc từ chối hoặc chấp nhận các chứng từ xuất trình là khoảng
  2. thời gian cố định “5 ngày làm việc ngân hàng” (five banking days). ở UCP 500, khoảng thời gian này được quy định không rõ ràng là “Thời gian hợp lý” (Reasonable Time) và “Không chậm trễ” (Without delay) để kiểm tra chứng từ và thông báo chứng từ bất hợp lệ. Cụ thể như sau: UCP 600 Điều14(b) & 16 (d)Ngân UCP 500 Điều 13(b) & 14(d) hàng được chỉ định, NH xác nhận, (i)Ngân hàng phát hành, Ngân nếu có, và ngân hàng phát hành hàng xác nhận, nếu có, hoặc sẽ có tối đa mỗi Ngân hàng là 5 Ngân hàng được chỉ định, mỗi ngày lám việc tiếp theo ngày xuất Ngân hàng có một thời gian hợp trình chứng từ để xác định chứng lý, nhưng không quá 7 ngày làm từ xuất trình có hợp lệ hay không việc tiếp theo ngày nhận chứng (A nominated bank acting on its từ, để kiểm tra chứng từ và nomination, a confirming bank, if quyết định sẽ nhận hay từ chối any, and the issuing bank shall chứng từ và thông báo cho bên mà từ đó Ngân hàng này nhận each have a maximum of five chứng từ, biết quyết định của banking days following the day of mình.(The Issuing Bank, the presentation to determine if a Confirming Bank, if any, or a presentation is complying)…… Nominated Bank acting on their Thông báo từ chối bộ chứng từ behalf, shall each have a theo yêu cầu ở điều 16c phải reasonable time, not to exceed được gửi bằng viễn thông, hoặc seven banking days following the nếu không thể được, thì bằng day of receipt of the documents, phương tiện nhanh chóng khác to examine the documents and không muộn hơn ngày làm việc determine whether to take up or thứ 5 của ngân hàng tiếp theo refuse the documents and to ngày xuất trình chứng từ(The inform the party from which it notice (of refusal documents) received the documents required in sub-article 16(c) must accordingly).…. Nếu Ngân hàng be given by telecomunication or, if phát hành và/ hoặc Ngân hàng that is not possible, by other xác nhận, nếu có hoặc Ngân expeditious means no later than hàng được chỉ định hành động the close of the fifth banking day thay mặt ngân hàng này quyết following the day of presentation). định từ chối chứng từ thì phải gửi thông báo về quyết định này bằng viễn thông hoặc nếu không thể được, thì bằng phương tiện nhanh chóng khác, không chậm trễ nhưng cũng không muộn hơn ngày làm việc thứ 7 của ngân hàng tiếp theo ngày nhận bộ chứng từ(If the Issuing Bank and/
  3. or Confirming Bank, if any, or a Nominated Bank acting on their behalf, decides to refuse documents, it must give notice to that effect by telecommunication or, if that is not possible, by other expeditious means, without delay but no later than the close of the seventh banking day following the day of receipt of the documents). Thứ ba, UCP 600 đã đưa ra quy định mới về địa chỉ của người yêu cầu mở và người hưởng lợi thư tín dụng phải được thể hiện trên chứng từ xuất trình đúng như trong L/C: UCP 600 Điều 14(j)Khi địa chỉ UCP 500 Điều 37 Trừ khi qui của người hưởng lợi và người yêu định khác trong thư tín dụng, hoá cầu mở thư tín dụng thể hiện trên dơn thương mại:i. Phải thể hiện bất kỳ chứng từ nào thì không trên bề mặt là được phát hành nhất thiết phải giống như địa chỉ bơpỉ người hưởng lợi ghi trong trong thư tín dụng hoặc trong bất thư tín dụng (trừ trường hợp ghi kỳ một chứng từ nào khác, tuy trong điều 48 vàii. Phải được lập nhiên phải trong cùng nước với cho người yêu cầu mở thư tín địa chỉ tương ứng qui định trong dụng (trừ trường hợp nêu trong thư tín dụng. Các chi tiết liên lạc điều 48(h))…)(Unless other stipulated in the Credit, (số fax, điện thoại, Email…) là commercial invoices:i. Must một phần địa chỉ của người appear on their face to be issued hưởng và người yêu cầu mở thư by the Beneficiary named in the tín dụng sẽ bị bỏ qua. Tuy nhiên Credit (except as provided in khi địa chỉ và các chi tiết liên lạc Article 48), andii. Must be made của người yêu cầu mở thư tín out in the name of the Applicant dụng xuất hiện như là một phần (except as provided in sub-Article chi tiết của người nhận hàng hay 48(h)) …) bên được thông báo trong chứng từ vận tải theo điều 19, 20, 21, 22, 23, 24 hoặc 25 thì phải giống như trong thư tín dụng(When the addresses of the beneficiary and the applicant appear in any stipulate document, they need not be the same as those stated in the
  4. credit or in any other stipulated documents, but must be within the same country as the respective addresses mentioned in the credit. Contact details (telefax, telephone, email and the like) stated as part of the beneficiary’s and the applicant’s address will be disregarded. However, when the address and contact details of the applicant appear as part of the consignee or notify pary details on a transport document subject to articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25, they must be as stated in the credit). Thứ tư, theo UCP 600, ngân hàng phát hành được phép từ chối chứng từ và giao bộ chứng từ cho người yêu cầu mở thư tín dụng khi nhận được chấp nhận bộ chứng từ bất hợp lệ của họ. UCP 600 Điều 16(c)Khi ngân UCP 500 Điều 14 (d) i. Ngân hàng được chỉ định, Ngân hàng hàng phát hành, Ngân hàng xác xác nhận, nếu có, hoặc Ngân nhận, nếu có hoặc Ngân hàng hàng phát hành từ chối chấp được chỉ định, mỗi Ngân hàng nhận hoặc chiết khấu bộ chứng sẽ có một thời gian hợp lý, từ xuất trình, thì phải gửi một nhưng không quá 7 ngày làm thông báo duy nhất cho người việc ngân hàng tiếp theo ngày xuất trình.Thông báo phải nêu rõi. nhận chứng từ, để kiểm tra Ngân hàng từ chối chấp nhận chứng từ và quyết định sẽ nhận hoặc chiết khấu, vàii. Mỗi điểm hay từ chối chứng từ và thông báo cho bên mà từ đó Ngân bất hợp lệ theo đó Ngân hàng từ hàng này nhận chứng từ, biết chối chấp nhận hoặc chiết khấu; quyết định của mình.(The vàiii. a) Ngân hàng đang giữ Issuing Bank, the Confirming chứng từ chờ các chỉ dẫn tiếp Bank, if any, or a Nominated theo từ người xuất trình; hoặcb) Bank acting on their behalf, shall Ngân hàng phát hành đang giữ bộ each have a reasonable time, not chứng từ cho tới khi nhận được to exceed seven banking days chấp nhận bộ chứng từ bất hợp following the day of receipt of the lệ của người yêu cầu mở thư tín documents, to examine the dụng và đồng ý với việc chấp documents and determine
  5. nhận đó, hoặc nhận các chỉ dẫn whether to take up or refuse the tiếp theo từ người xuất trình trước documents and to inform the khi đồng ý việc chấp nhận bộ party from which it received the chứng từ của người mở yêu cầu documents accordingly). ii. thư tín dụng, hoặcc) Ngân hàng Thông báo đó phải nêu tất cả đang gửi trả lại bộ chứng từ, những điểm bất hợp lệ mà theo hoặcd) Ngân hàng đâng hành đó Ngân hàng từ chối các chứng động theo các chỉ dẫn từ người từ và cũng ghi rõ Ngân hàng xuất trình chứng từ đã nhận từ đang giữ bộ chứng từ để tuỳ trước.(When a nominated bank quyền định đoạt của người xuất trình hay trả chứng lại cho người acting on its nomination, a xuất trình.(Such notice must confirming bank, if any, or the state all discrepancies in respect issuing bank decides to refuse to of which the bank refuses the honour or negotiate, it must give a documents and must also state single notice to that effect to the whether it is holding the presenter.The notice must documents at the disposal of, or state:that the bank is refusing to is returning them to, the honour or negotiate; andeach presenter) discrepancy in respect of which the bank refuses to honour or negotiate; anda) that the bank is holding the documents pending further instructions from the presenter; orb) that the issuing bank is holding the documents until it receives a waiver from the applicant and agrees to accept it, or receives further instructions from the presenter prior to agreeing to accept a waiver; orc) that the bank is returning the documents; ord) that the bank is acting in accordance with instructions previously received from the presenter). Bên cạnh đó, vẫn tồn tại một số vấn đề còn chưa được giải quyết trong UCP 600. Chẳng hạn như chưa quy định về chứng từ bất hợp lệ xuất trình theo thư tín dụng chuyển nhượng (Điều 38 UCP 600). Ngoài ra, chưa phân biệt “one copy of” và “in one copy”. Điều 17 (d) và (e) UCP600 quy định: d. Nếu thư tín dụng yêu cầu xuất trình chứng từ là “copies of” thì việc xuất
  6. trình bản gốc hay bản sao đều được chấp nhận. (If a credit requires presentation of copies of documents, presentation of either originals or copies is permited). e. Nếu thư tín dụng yêu cầu xuất trình nhiều bản chứng từ bằng cách sử dụng các cụm từ như “in duplicate”, “in two fold”, “in two copies” thì sẽ được thỏa mãn khi xuất trình ít nhất một bản gốc và những bản còn lại là bản sao, trừ khi bản thân chứng từ thể hiện khác. (If the credit requires presentation of multiple documents by using terms such as “in duplicate”, “in two fold” or “in two copies”, this will be satisfied by the presentation of at least one original and the remaining number in copies, except when the document ifself indicates otherwise). Theo ISBP (International Standard Banking Practice for the examination of documents under documentary credits - Tập quán Ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ trong thanh toán tín dụng chứng từ), “one copy of” có nghĩa là “một bản sao” trong khi đó, “in one copy” có nghĩa là một bản gốc. Có lẽ, để có được sự phân định rõ ràng hơn, chúng ta chờ đợi ở lần sửa đổi ISBP sắp tới. Như vậy, UCP 600 là kết quả hơn 3 năm làm việc của ủy ban Kỹ thuật và tập quán ngân hàng của ICC. Về cơ bản, UCP 600 đã có nhiều điểm mới nhằm xác định rõ và giải quyết những xung đột trong thanh toán xuất nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ mà UCP 500 chưa thực hiện được. Tất nhiên, bên cạnh những thành tựu, UCP 600 vẫn chưa giải quyết được tất cả các vấn đề thực tiễn đầy phong phú và phức tạp, đòi hỏi ICC sẽ tiếp tục nghiên cứu và sửa đổi để có thể đáp ứng được sự thay đổi liên tục trong thương mại quốc tế. UCP 600 đã ra đời và sẽ có hiệu lực vào 01/7/2007. Trong thời gian tiếp theo, ICC sẽ có nhiều việc phải làm như cập nhật eUCP, sửa đổi ISBP cho phù hợp với Bản quy tắc mới này. Các ngân hàng và các doanh nghiệp cũng gấp rút tìm hiểu kỹ lưỡng để áp dụng UCP 600 chính xác và hiệu quả. Việt Nam đang đứng trước thềm hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới với tốc độ và quy mô trao đổi thương mại ngày càng tăng nhanh, một khi phương thức thanh toán tín dụng chứng từ vẫn là phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu thì yêu cầu tìm hiểu những quy tắc và tập quán quốc tế trong thanh toán xuất nhập khẩu như UCP 600 là một yêu cầu quan trọng cho các ngân hàng và doanh nghiệp Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản