intTypePromotion=3

Một số yếu tố tác động đến tiếp cận và sử dụng nước sạch của người dân các nước đang phát triển hiện nay

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
11
lượt xem
2
download

Một số yếu tố tác động đến tiếp cận và sử dụng nước sạch của người dân các nước đang phát triển hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Một số yếu tố tác động đến tiếp cận và sử dụng nước sạch của người dân các nước đang phát triển hiện nay cung cấp một số thông tin về tri thức, kinh nghiệm cho các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng có thêm cơ sở khoa học để tìm những giải pháp tiếp cận và sử dụng nước sạch có hiệu quả, góp phần phát triển xã hội bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số yếu tố tác động đến tiếp cận và sử dụng nước sạch của người dân các nước đang phát triển hiện nay

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> MÖÅ<br /> T SÖË YÏËU<br /> AÁCTÖË<br /> ÀÖÅNG<br /> T<br /> ÀÏËN<br /> A SÛÃ<br /> TIÏËPDUÅNG<br /> CÊÅN VNÛÚ<br /> CUÃA NGÛÚÂI DÊN CAÁC NÛÚÁC<br /> Y ÀANG PH<br /> NGUYÏÎN THÕ LAN*<br /> Ngaây nhêån:25/11/2017<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 25/12/2017<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 29/12/2017<br /> <br /> Toám tùæt: <br /> Hiïån taåi, úã caác quöëc gia àang phaát triïín thuöåc Chêu Phi vaâ Chêu AÁ, tiïëp cêån nûúác sa<br /> lúán. Bùçng caách chó ra möåt söë nhûäng yïëu töë aãnh hûúãng àïën viïåc tiïëp cêån vaâ sûã duång nûúác saå<br /> töíng húåp vaâ phên tñch caác yïëu töë nhên khêíu hoåc, kinh tïë, xaä höåi coá aãnh hûúãng àïën viïåc tiïëp cêå<br /> úã caác quöëc gia àang phaát triïín naây. Möåt söë caác yïëu töë àûúåc phên tñch àoá laâ: Giúái tñnh, thu nhêå<br /> thaânh phêìn gia àònh, võ trñ vaâ khoaãng caách àïën nguöìn nûúác. Baâi viïët àaä cung cêëp möåt söë thöng<br /> nhaâ hoaåch àõnh chñnh saách vaâ cöång àöìng coá thïm cú súã khoa hoåc àïí tòm nhûäng giaãi phaáp tiïëp cê<br /> goáp phêìn phaát triïín xaä höåi bïìn vûäng.<br /> Tûâ khoáa: <br /> Yïëu töë taác àöång; Tiïëp cêån; Nûúác saåch; Nûúác àang phaát triïín<br /> <br /> SOME FACTORS AFFECT THE APPROACH AND USE OF CLEAN WATER OF THE PEOPL<br /> <br /> Abstract:<br />  Currently, in African and Asian developing countries, access to clean water remains a major ch<br /> available studies, this paper syntheses and analyses demographic, economic and social factors influencing ho<br /> usage to clean water in developing countries. Some of these factors analyzed are: gender, household income<br /> household size and composition, location and distance to water sources. This paper provides policy-makers <br /> information, knowledge and lessons which are scientific bases for finding effective solutions to access and u<br /> countries, contributing to sustainable development.<br /> Keywords: <br /> Factors influence; Access; Clean water; Developing countries.<br /> 1. Nûúác vaâ tiïëp cêån, sûã duång nûúác saåch úã caác Spellman, 2015). Taâi nguyïn nûúác, roä raâng laâ rêët<br /> nûúác àang phaát triïín hiïån nay<br /> hûäu haån vúái nhu cêìu cuãa saãn xuêët vaâ àúâi söëng àang<br />  Nûúác - möåt nhên töë khöng thïí thiïëu trong cuöåc tùng lïn nhû vuä baäo cuãa con ngûúâi. Tiïëp cêån, sûã<br /> söëng cuãa con ngûúâi. Tûâ giûäa thïë kyã XX vïì trûúác,duång nûúác saåch vúái loaâi ngûúâi ngaây caâng gùåp nhiïìu<br /> trong quan niïåm cuãa nhiïìu ngûúâi, nûúác ngoåt thûúâng thaách thûác, khoá khùn.<br /> àûúåc coi nhû laâ nguöìn taâi nguyïn vö haån. Khai thaác,<br />  Hiïån taåi, thïë giúái àang phên chia sûå phaát triïín<br /> sûã duång chûa bõ caác haån chïë. Tûâ giûäa thïë kyã XXcuãa caác quöëc gia thaânh nhiïìu loaåi khaác nhau: Quöëc<br /> àïën nay, cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa vaâ phaát triïín gia phaát triïín; quöëc gia àang phaát triïín vaâ quöëc gia<br /> kinh tïë khiïën cho viïåc khai thaác sûã duång nûúác ngaây chêåm phaát triïín. Àa söë caác quöëc gia àang phaát triïín<br /> caâng gia tùng nhanh choáng. Caác nguöìn nûúác ngoåt vaâ chêåm phaát triïín têåp trung úã Chêu AÁ, Chêu Phi<br /> trïn mùåt àêët vaâ nûúác ngêìm ngaây caâng caån kiïåt. Nûúác vaâ möåt söë nûúác úã chêu Myä La<br /> -tinh. Úànhûäng quöëc<br /> sûã duång xong, khöng àûúåc xûã lyá hoùåc xûã lyá khönggia naây, trònh àöå phaát triïín kinh tïë, xaä höåi úã möåt<br /> àuáng caách cöång vúái quaá trònh saãn xuêët vaâ àúâi söëng<br /> goác àöå naâo àoá coân thêëp. Mûác söëng cuãa cöång àöìng<br /> àûa nhiïìu chêët thaãi àöåc haåi vaâo caác nguöìn nûúác, dên cû chûa cao. Thu nhêåp bònh quên àêìu ngûúâi<br /> khiïën nûúác bõ ö nhiïîm nùång. Trong khi àoá, taâi nguyïn thêëp. Quaãn lyá, khai thaác vaâ sûã duång caác nguöìn taâi<br /> nûúác sûã duång àûúåc hiïån nay laåi rêët hûäu haån. Mùåc<br /> nguyïn, trong àoá coá taâi nguyïn nûúác, àang coân nhiïìu<br /> duâ, 71% traái àêët cuãa chuáng ta àûúåc bao phuã búãi bêët cêåp. Trûúác nhûäng yïu cêìu ngaây caâng tùng cuãa<br /> nûúác, song chó coá 0,027% lûúång nûúác ngoåt cuãa traái<br /> àêët coá sùén àïí cho con  ngûúâi sûã duång (Frank R. * Àaåi hoåc Khoa hoåc xaä höåi vaâ nhên vùn<br /> <br /> 31 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> phaát triïín saãn xuêët vaâ àúâi söëng; trûúác taác àöång cuãa<br /> vaâ thúâi gian xaác àõnh.Tiïëp cêån thûúâng àûúåc baân<br /> tònh traång suy thoaái möi trûúâng vaâ biïën àöíi khñ hêåu àïën dûúái nhiïìu phûúng diïån khaác nhau nhû: Tiïëp<br /> àang ngaây caâng khöëc liïåt, khoá lûúâng, viïåc khai thaác, cêån cú súã vêåt chêët, kyä thuêåt; nguöìn lûåc; tiïëp cêån vaâ<br /> quaãn lyá, sûã duång vaâ baão vïå nhûäng nguöìn taâi nguyïnaáp duång nhûäng khuön khöí quy tùæc vïì lyá luêån, lyá<br /> coá thïí taái taåo naây àang trúã thaânh nhiïåm vuå cêëpthuyïët; vïì thïí chïë haânh chñnh, luêåt phaáp vaâ caác thïí<br /> thiïët cuãa toaân nhên loaåi.<br /> chïë xaä höåi khaác.<br /> Nûúác laâ taâi nguyïn thiïn nhiïn quyá giaá trïn traái<br /> Trong cung cêëp dõch vuå, khi möåt bïn coá phaát<br /> àêët, laâ möåt phêìn thiïët yïëu cuãa sûå söëng trïn traái àêët.sinh nhu cêìu vaâ möåt bïn coá khaã nùng cung cêëp seä<br /> Nûúác laâ yïëu töë quan troång, quyïët àõnh moåi sûå söëngcoá tûúng taác giûäa hai bïn - àoá laâ khi bïn coá nhu<br /> trïn traái àêët. Loaâi ngûúâi töìn taåi vaâ phaát triïín, àêìu cêìu àaä tiïëp cêån àûúåc dõch vuå vaâ nhu cêìu àûúåc àaáp<br /> tiïn laâ úã nhûäng lûu vûåc söng, höì lúán, núi coá nguöìn ûáng. Tuy nhiïn, vêîn coá trûúâng húåp diïën ra trïn thûåc<br /> nûúác döìi daâo. Song chñnh nûúác cuäng laâ möi trûúâng tïë laâ, coá cung vaâ coá cêìu nhûng vêîn chûa dêîn túái<br /> maâ trong àoá con ngûúâi gùåp nhûäng rùæc röëi, khoá khùn.viïåc sûã duång dõch vuå. Àiïìu naây coá thïí do cung chûa<br /> Nûúác khöng saåch seä mang àïën bïånh dõch, seä laâ möi thûåc sûå phuâ húåp vúái cêìu hoùåc coá nhûäng raâo caãn<br /> trûúâng phaát taán nhiïìu loaåi vi khuêín àöåc haåi laâm suy haån chïë viïåc sûã duång caác dõch vuå naây ngay caã khi<br /> giaãm hoùåc tiïu huãy sûác khoãe con ngûúâi. Ngaây nay, caác chuã thïí coá nhu cêìu. Nhûäng khoá khùn coá thïí<br /> trûúác nhûäng taác àöång cuãa tònh traång suy thoaái möi thuöåc vïì chi phñ bao göìm: Giaá dõch vuå, phñ ài laåi,<br /> trûúâng vaâ biïën àöíi khñ hêåu, taâi nguyïn nûúác ngaây phñ höî trúå, baão trò, “tiïu cûåc” phñ, caác chi phñ khaác<br /> caâng caån kiïåt vaâ ö nhiïîm. Nûúác ngoåt duâng cho saãn vaâ caã thúâi gian cêìn phaãi boã ra àïí chúâ àúåi vaâ chuêín<br /> xuêët vaâ cho àúâi söëng àang thiïëu trêìm troång. Àiïìu bõ cho caác thuã tuåc àûúåc thöng qua,... Ngoaâi ra, sûå<br /> naây àang gêy ra tònh traång khuãng hoaãng vïì caã kinh bêët àöìng vïì ngön ngûä; nhûäng khaác biïåt trong caác<br /> tïë, xaä höåi vaâ thêåm chñ caã chñnh trõ trïn nhiïìu vuângchuêín mûåc xaä höåi vaâ nhûäng àõnh kiïën..., cuäng laâ<br /> röång lúán cuãa thïë giúái. Tiïëp cêån nûúác saåch vaâ giaãi<br /> nhûäng raâo caãn cêìn phaãi tñnh àïën khi tiïëp cêån vaâ sûã<br /> quyïët vêën àïì vïì nûúác àang laâ nhiïåm vuå cêëp baách duång caác dõch vuå xaä höåi, trong àoá coá tiïëp cêån caác<br /> trïn phaåm vi toaân cêìu, nhêët laâ úã nhûäng quöëc gia coân dõch vuå vïì nûúác. (Viïån Nghiïn cûáu Xaä höåi, Kinh tïë<br /> àang phaát triïín, chêåm phaát triïín.<br /> vaâ Möi trûúâng, 2010).<br />  Trong thúâi gian gêìn àêy, àaä coá khöng ñt cöng<br /> Nûúác laâ möåt nguöìn taâi nguyïn cûåc kyâ quan troång<br /> trònh têåp trung nghiïn cûáu vïì nûúác, nhêët laâ vïì quaãn vúái àúâi söëng con ngûúâi. Theo nhiïìu nhaâ nghiïn<br /> lyá, sûã duång, baão vïå caác nguöìn nûúác. Tiïëp cêån, sûãcûáu, thiïëu nûúác, caã saãn xuêët nöng nghiïåp lêîn saãn<br /> duång nûúác saåch cho cöång àöìng dên cû úã caác nûúác xuêët cöng nghiïåp àïìu bõ àònh trïå. Nùng suêët lao<br /> àang phaát triïín àang laâ  möåt trong nhûäng vêën àïì àöång, hiïåu suêët cuãa caác ngaânh saãn xuêët seä giaãm.<br /> “noáng” thu huát khöng ñt caác cöng trònh nghiïn cûáu àaä Nhiïìu nhoám xaä höåi seä rúi vaâo àoái ngheâo. Suy dinh<br /> coá úã möåt söë quöëc gia Chêu Phi, Chêu AÁ vaâ Chêu Myädûúäng vaâ bïånh têåt seä gia tùng; mêu thuêîn vaâ xung<br /> La-tinh. Úààêy, trong nhiïìu vêën àïì cêìn nghiïn cûáu,<br /> àöåt xaä höåi coá nguy cú phaát triïín. Baão vïå, khai thaác<br /> nhûäng yïëu töë aãnh hûúãng àïën viïåc tiïëp cêån vaâ sûãvaâ sûã duång coá kïë hoaåch, tiïët kiïåm caác nguöìn nûúác,<br /> duång nûúác saåch àang laâ vêën àïì maâ khöng ñt caác roä raâng àang laâ vêën àïì xaä höåi hïët sûác cêëp thiïët<br /> cöng trònh nghiïn cûáu àaä quan têm, chuá yá. Têåp húåp, ngaây nay. Cuäng chñnh vò àiïìu naây, viïåc tiïëp cêån<br /> phên tñch nhûäng cöng trònh nghiïn cûáu naây, coá thïí vúái caác nguöìn nûúác an toaân, àûúåc caãi thiïån vaâ<br /> thêëy möåt söë kinh nghiïåm coá thïí vêån duång àïí àiïìu quaãn lyá nguöìn nûúác ngoåt àang ngaây möåt suy giaãm,<br /> chónh, hoaân thiïån möåt söë caác giaãi phaáp vïì chñnh laâ möëi quan têm cuãa nhiïìu quöëc gia trïn thïë giúái<br /> saách giuáp caác nhoám xaä höåi trong cöång àöìng dên cû úã vaâ laâ chuã àïì cuãa nhiïìu cuöåc hoåp thûúång àónh traái<br /> Viïåt Nam tiïëp cêån vaâ sûã duång nûúác saåch möåt caáchàêët vúái sûå àöìng tònh cuãa hêìu hïët caác quöëc gia.<br /> coá hiïåu quaã nhêët.<br /> Viïåc múã röång tiïëp cêån caác nguöìn nûúác an toaân,<br /> 2. Möåt söë yïëu töë aãnh hûúãng àïën tiïëp cêån, sûã àaáng tin cêåy, àùåc biïåt úã Chêu Phi vaâ Chêu AÁ, laâ<br /> duång dõch vuå nûúác saåch qua möåt söë nghiïn cûáu<br /> möåt trong nhûäng “Muåc tiïu Phaát triïín Thiïn niïn<br /> úã caác nûúác àang phaát triïín<br /> kyã”. Nhû vêåy laâ, tiïëp cêån nûúác uöëng saåch, an toaân,<br /> 2.1. Tiïëp cêån, sûã duång nûúác saåch - möåt dõch<br /> laâ möåt trong nhûäng àiïìu kiïån tiïn quyïët, àaãm baão<br /> vuå thiïët yïëu cuãa con ngûúâi<br /> cho sûå phaát triïín bïìn vûäng. Àïí laâm àûúåc àiïìu<br /> Tiïëp cêån dõch vuå coá thïí àûúåc hiïíu laâ khaã nùng naây, nghiïn cûáu, tòm hiïíu vaâ vêån duång vaâo viïåc<br /> con ngûúâi vaâ caác chuã thïí coá àûúåc vaâ phên tñch phên tñch caác chñnh saách vïì tiïëp cêån vaâ sûã duång<br /> nhûäng thöng tin, àiïìu kiïån cuãa caác goái dõch vuå kinh nûúác, roä raâng àang laâ àiïìu rêët cêìn cho nhûäng nûúác<br /> tïë, xaä höåi khaác nhau àïí sûã duång noá úã möåt àõa àiïímàang phaát triïín nhû Viïåt Nam hiïån nay.<br /> 32 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> 2.2. Möåt söë yïëu töë taác àöång àïën tiïëp cêån vaâ àònh mònh sûã duång haâng ngaây. Hoå cuäng laâ nhên vêåt<br /> sûã duång nûúác saåch<br /> chñnh trong caác höå gia àònh coá vai troâ trong giaáo duåc<br /> Tûâ nhûäng nghiïn cûáu àaä àûúåc têåp húåp, cêìn phaãi treã em vïì vïå sinh an toaân vúái nûúác, àõnh hûúáng viïåc<br /> thêëy rùçng, nhu cêìu àûúåc tiïëp cêån vaâ sûã duång nûúácchùm soác sûác khoãe cho gia àònh khi coá vêën àïì liïn<br /> saåch laâ nhu cêìu cú baãn, thiïët yïëu cuãa têët caã moåiquan àïën nûúác.<br /> ngûúâi, tuy nhiïn, viïåc thûåc hiïån nhu cêìu cú baãn naây<br /> Theo Baáo caáo Phaát triïín vïì Nûúác úã Chêu Phi,<br /> vêîn coân rêët nhiïìu thaách thûác àùåc biïåt laâ àöëi vúái caác<br /> caác raâo caãn thïí chïë vaâ vùn hoaá, bao göìm sûå khaác<br /> nhoám ngûúâi yïëu thïë úã caác nûúác àang phaát triïín. biïåt vïì quyïìn vaâ nghôa vuå, traách nhiïåm trong giaãi<br /> Nguyïn nhên cuãa vêën àïì coá nhiïìu, nhûng àïën nay,<br /> quyïët vêën àïì vïì nûúác cho saãn xuêët vaâ cho sinh hoaåt<br /> caác nghiïn cûáu àaä têåp trung chó ra caác yïëu töë aãnh thûúâng taåo aáp lûåc, trûúác hïët cho phuå nûä vaâ treã em<br /> hûúãng àïën tiïëp cêån vaâ sûã duång nûúác saåch cuãa ngûúâigaái. Baáo caáo cuäng chó ra rùçng, khi taâi nguyïn nûúác<br /> dên, àùåc biïåt laâ ngûúâi dên úã cöång àöìng caác quöëc gia khan hiïëm, phuå nûä thûúâng phaãi chõu àûång gêëp böåi vò<br /> thuöåc chêu Phi vaâ chêu AÁ, nhû sau:<br /> vai troâ cuãa hoå vûâa nhû caác nhaâ quaãn lyá, cung cêëp<br /> Thûá nhêët: Yïëu töë vïì giúái tñnh<br /> nûúác, vûâa nhû caác nhaâ sûã duång nûúác; hoå coá traách<br /> Giúái tñnh coá liïn quan àïën nhûäng khaác biïåt vïì vai nhiïåm chùm soác, quaãn lyá vaâ àaãm baão àêìy àuã, an<br /> troâ vaâ cú höåi àûúåc tham gia vaâo caác vêën àïì xaä höåitoaân trong viïåc cêëp vaâ sûã duång nûúác. Quan àiïím<br /> cuäng nhû tûúng taác xaä höåi giûäa nam vaâ nûä. Nhiïìu giúái trong tiïëp cêån vaâ sûã duång nûúác, roä raâng, khöng<br /> nghiïn  cûáu  nhû  Totouom  (2013);  Oyekale  vaâ<br /> thïí khöng àïì cao.<br /> Ogunsanya (2012) vaâ cuãa Abebaw et al. (2010)... àaä<br /> Theo kïët quaã tûâ caác nghiïn cûáu cuãa Jain vaâ Singh,<br /> chó ra giúái tñnh cuãa chuã höå gia àònh àoáng möåt vai troâ(2010),  Christine vaâ  cöång sûå,  (2006), Onundi  vaâ<br /> khaá quan troång trong viïåc lûåa choån nguöìn nûúác vaâ Ashaolu, (2014), Lyla Mehta, (2014)..., viïåc thu gom<br /> caách sûã duång nûúác cuãa höå gia àònh. Theo caác taác nûúác tûâ caác nguöìn truyïìn thöëng, àùåc biïåt vaâo muâa<br /> giaã naây, phuå nûä laâ ngûúâi coá vai troâ quan troång trongkhö, àaä aãnh hûúãng khöng nhoã àïën caác cú höåi sinh kïë<br /> viïåc quyïët àõnh nïn sûã duång nguöìn nûúác naâo cho cuãa phuå nûä vaâ treã em gaái. Àiïìu naây, trûúác tiïn aãnh<br /> nhûäng muåc àñch gò vaâ sûã duång, vêån chuyïín, lûu trûä hûúãng àïën thúâi gian laâm viïåc vaâ viïåc laâm cuãa phuå<br /> nûúác nhû thïë naâo... Hoå hiïíu roä hún vïì söë lûúång vaâ nûä. Vò, caác hêåu quaã cuãa viïåc tiïëp cêån haån chïë vúái<br /> chêët lûúång nûúác cêìn duâng cho caác thaânh viïn trong nûúác vaâ vïå sinh do thiïëu nûúác, thûúâng do phuå nûä vaâ<br /> gia àònh. Taåi möåt söë núi úã Chêu Phi, caác höå coá chuãtreã em gaái gaánh chõu. Àiïìu naây khiïën phuå nûä vaâ treã<br /> höå laâ nûä coá khaã nùng tiïëp cêån vúái nguöìn nûúác àûúåc<br /> em gaái àaä phaãi hy sinh thúâi gian hoåc têåp, nghiïn cûáu<br /> caãi thiïån cao hún so vúái caác höå coá chuã höå laâ nam. Lyá<br /> daânh àïí thu thêåp nûúác, àöìng thúâi coân bõ aãnh hûúãng<br /> giaãi cho àiïìu naây, caác taác giaã cho rùçng, trong gia roä rïåt búãi caác bïånh liïn quan àïën vïå sinh, an toaân vïì<br /> àònh, phuå nûä thûúâng àûúåc gaán cho vai troâ laâ ngûúâinûúác. Cuãng cöë cho nhêån àõnh naây, möåt nghiïn cûáu<br /> trûåc tiïëp quyïët àõnh nguöìn nûúác àûúåc sûã duång. Trong khaác taåi Cambodia, Chêu AÁ, núi maâ vêën àïì cung<br /> nhiïìu trûúâng húåp, ngûúâi ài lêëy nûúác, kïí caã khi nguöìn cêëp nûúác laâ möåt vêën àïì lúán trong cöång àöìng, àùåc<br /> nûúác úã xa, cuäng vêîn laâ phuå nûä. Phuå nûä, vò vêåy, thûúâng<br /> biïåt laâ trong muâa khö. 96% ngûúâi dên khu vûåc naây<br /> laâ nhoám xaä höåi coá khuynh hûúáng àêìu tû nhiïìu hún phaãi phuå thuöåc möåt phêìn hoùåc toaân böå vaâo möåt nhaâ<br /> caác nhoám xaä höåi khaác cho viïåc lêëy nûúác saåch. Ngoaâi<br /> cung cêëp nûúác tû nhên. Trung bònh möîi gia àònh<br /> ra, nïëu möåt thaânh viïn trong gia àònh gùåp vêën àïì öëm phaãi boã ra möåt giúâ möîi ngaây àïí lêëy nûúác tûâ möåt<br /> àau do nguöìn nûúác khöng àaãm baão thò phuå nûä laåi laâ khoaãng caách xa. Tuy caã nam giúái vaâ phuå nûä àïìu phaãi<br /> ngûúâi vêët vaã hún trong chùm soác.<br /> tham gia vaâo quaá trònh vêån taãi nûúác, song vúái phuå<br /> Úàkhu vûåc Chêu AÁ, möåt nghiïn cûáu taåi möåt söë<br /> nûä, àêy laâ cöng viïåc nùång nhoåc, vêët vaã. Khi ài lêëy<br /> quêån úã thuã àö Bangkok, Thaái Lan, àaä chó ra rùçng, úã nûúác phuå nûä úã àêy, thûúâng phaãi àöåi nûúác trïn àêìu<br /> nhûäng quêån coá ngûúâi àûáng àêìu laâ nûä àaä coá sûå quanhoùåc vai cuãa hoå. Hùçng ngaây, phuå nûä àaä phaãi boã ra tûâ<br /> têm àïën vêën àïì nûúác saåch nhiïìu hún so vúái nhûäng möåt àïën vaâi giúâ àïí quaãn lyá, phên böí, sûã duång nûúác<br /> quêån coá ngûúâi àûáng àêìu laâ nam giúái. Hún nûäa, nïëu nhû laâ nhûäng vêën àïì ngoaâi traách nhiïåm sinh saãn,<br /> thûåc tïë xuêët hiïån vêën àïì vïì nûúác thò ngûúâi phaát hiïånnuöi con, chùm soác caác thaânh viïn trong gia àònh.<br /> àêìu tiïn thûúâng laâ phuå nûä. Phuå nûä cuäng baây toã sûå<br /> Àêy laâ chûác nùng, hêìu nhû laâ “têët yïëu” vúái hoå.<br /> sùén saâng hún so vúái nam giúái khi tham gia vaâo quaá<br /> Nhû vêåy laâ, giúái tñnh laâ möåt trong nhûäng yïëu töë<br /> trònh quaãn lyá vaâ sûã duång nûúác. Lyá giaãi cho nhûäng<br /> àêìu tiïn, coá aãnh hûúãng àïën viïåc tiïëp cêån vaâ sûã duång<br /> vêën àïì naây, theo nhiïìu nhaâ nghiïn cûáu, phuå nûä laâ nûúác an toaân. Viïåc tòm kiïëm nguöìn nûúác, baão vïå<br /> chuã thïí chñnh trong sûã duång, thu gom, vêån chuyïín, nûúác, thu gom nûúác, phên phöëi vaâ sûã dung nûúác<br /> àaánh giaá vïì söë lûúång vaâ chêët lûúång nûúác maâ giatrong gia àònh, phuå nûä luön laâ chuã nhên chñnh. Song<br /> <br /> 33 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> hoå cuäng laâ nhûäng ngûúâi chõu aãnh hûúãng nhiïìu nhêëtduångnûúác uöëng an toaân vaâ àaáng tin cêåy hún. Caác<br /> tûâ viïåc khöng tiïëp cêån àêìy àuã, an toaân, vïå sinh vúái höå gia àònh khöng coá nguöìn thu nhêåp thûúâng xuyïn<br /> caác nguöìn nûúác hiïån coá, nhêët laâ trong àiïìu kiïån caån öín àõnh, coá thïí sûã duång nûúác tûâ nguöìn keám chêët<br /> kiïåt, ö nhiïîm caác nguöìn nûúác hiïån nay. Àêy laâ nhûäng lûúång, khöng àaãm baão vïå sinh, an toaân cho àúâi<br /> minh chûáng thïí hiïån taác àöång khöng nhoã cuãa yïëu töë söëng. Vò vêåy, nhiïìu cöng trònh nghiï n cûáu àaä coá,<br /> giúái túái viïåc tiïëp cêån vaâ sûã duång nûúác.<br /> àaä àûa àïën kïët luêån rùçng: Caác nhaâ chûác traách nïn<br /> Thûá hai, thu nhêåp cuãa höå gia àònh<br /> àùåc biïåt chuá yá túái caác höå ngheâo, caác vuâng keám phaát<br /> Àùåc àiïím kinh tïë cuãa höå gia àònh, trong àoá àùåc triïín khi thûåc hiïån caác chiïën lûúåc, chûúng trònh tiïëp<br /> biïåt laâ thu nhêåp cuãa höå gia àònh, laâ möåt trong nhûäng cêån nûúác saåch, nûúác an toaân vaâ àaáng tin cêåy cho<br /> yïëu töë àûúåc trñch dêîn trong caác nghiïn cûáu khaác caác vuâng dên cû.<br /> nhau nhû laâ möåt yïëu töë coá aãnh hûúãng chñnh àïën viïåc<br /> Möåt söë nghiïn cûáu khaác vïì tiïëp cêån, sûã duång<br /> tiïëp cêån vúái nguöìn nûúác saåch cuãa caác höå gia àònh. nûúác saåch trong àiïìu kiïån múã röång caác loaåi hònh<br /> Thu nhêåp cuãa möåt höå gia àònh laâ möåt nhên töë quyïët dõch vuå cung cêëp nûúác saåch thöng qua caác doanh<br /> àõnh quan troång àïën möåt söë caác khña caånh cuãa cuöåc nghiïåp tû nhên thò khùèng àõnh rùçng, caác nhoám thu<br /> söëng nhû: nhaâ úã, giaáo duåc, y tïë, tiïëp cêån caác dõch vuånhêåp thêëp khoá coá thïí traã phñ kïët nöëi cao àöëi vúái nûúác<br /> xaä höåi... Thu nhêåp cuãa höå gia àònh cuäng aãnh hûúãng maáy vaâ àiïìu naây àaä haån chïë àaáng kïí khaã nùng tiïëp<br /> lúán àïën viïåc tòm, tiïëp cêån vaâ sûã duång nûúác cuãa caác<br /> cêån vaâ dõch vuå nûúác saåch cuãa hoå. Trong khi àoá, caác<br /> höå gia àònh. Möåt söë nghiïn cûáu gêìn àêy àaä cho thêëy: nhoám coá thu nhêåp cao hún coá thïí mua àûúåc nhiïìu<br /> Nhûäng nhoám thu nhêåp cao hún thûúâng coá caác kïët hún vaâ thêåm chñ coá thïí mua àûúåc caác giaãi phaáp thay<br /> nöëi riïng vïì nguöìn nûúác (Bosch vaâ cöång sûå; (2001); thïë vïì cêëp nûúác saåch búãi caác dõch vuå cêëp nûúác tû<br /> Smith vaâ Hanson, (2003); Totouom vaâ Fondo, (2012);<br /> nhên trong thúâi gian khan hiïëm nûúác. Àiïìu naây laâ<br /> Mahama (2013)...). Trong àoá, mûác thu nhêåp cuãa caác<br /> “Khöng tûúãng” vúái nhiïìu ngûúâi ngheâo; búãi leä, möåt böå<br /> höå gia àònh laâ möåt trong nhûäng yïëu töë quyïët àõnh sûå phêån ngûúâi ngheâo àö thõ, hêìu nhû khöng thïí àaáp<br /> tiïëp cêån cuãa hoå àöëi vúái caác dõch vuå vïì nûúác vaâ vïå<br /> ûáng àûúåc ba nhu cêìu cú baãn (thûåc phêím, nûúác vaâ<br /> sinh. Smith vaâ Hanson (2003) thò xaác àõnh rùçng, thu<br /> núi truá êín - nhaâ úã) (Bosch vaâ cöång sûå, 2001). Àêy laâ<br /> nhêåp cuãa höå gia àònh laâ möåt trong nhûäng yïëu töëmöåt thûåc tïë coá thïí thêëy úã nhiïìu núi, trong àoá coá caã úã<br /> chñnh quyïët àõnh viïåc tiïëp cêån caác cöng trònh cêëp Viïåt Nam.<br /> nûúác vaâ vïå sinh. Tûâ nghiïn cûáu àûúåc thûåc hiïån taåi<br /> Nhû vêåy, àaä coá khaá nhiïìu nghiïn cûáu úã caác nûúác<br /> Cape Town, Nam Phi, cho thêëy, caác höå gia àònh coá<br /> àang phaát triïín chó ra rùçng, thu nhêåp coá aãnh hûúãng<br /> thu nhêåp thêëp (dûúái 800 rands) coá ñt cú höåi caãi thiïån lúán àïën viïåc tiïëp cêån vaâ sûã duång nûúác. Trong àoá, thu<br /> àiïìu kiïån nûúác vaâ vïå sinh cuãa hoå. Tûúng tûå, UNICEF nhêåp caâng cao thò caâng coá khaã nùng tiïëp cêån àêìy àuã<br /> ûúác tñnh rùçng, caác höå gia àònh úã nhoám coá mûác söëng<br /> túái caác nguöìn nûúác an toaân, chêët lûúång. Trong khi<br /> thêëp nhêët, coá khaã nùng thiïëu nûúác saåch gêëp 5,5 lêìn àoá, caác höå gia àònh coá thu nhêåp thêëp, hoùåc caác höå<br /> so vúái caác höå gia àònh thuöåc nhoám giaâu nhêët trong ngheâo àùåc biïåt laâ úã àö thõ thûúâng laâ nhoám yïëu thïë<br /> cuâng möåt quöëc gia (Christine vaâ cöång sûå, 2006). hún trong viïåc tiïëp cêån vúái nguöìn nûúác an toaân vaâ<br /> Cuäng theo kïët quaã nghiïn cûáu naây, coá möëi quan hïå àûúåc caãi thiïån. Nhoám naây thûúâng phaãi sûã duång nguöìn<br /> giûäa töíng thu nhêåp cuãa höå gia àònh vaâ viïåc tiïëp cêån nûúác chêët lûúång keám, khöng àêìy àuã. Viïåc cêëp nûúác<br /> vúái nguöìn nûúác uöëng saåch. Nhûäng höå gia àònh coá cuäng ûu tiïn caác höå giaâu hún búãi hoå coá khaã nùng chi<br /> thu nhêåp cao hún 10000ksh, thûúâng coá nhaâ úã kiïn<br /> traã cho caác chi phñ vïì àêëu nöëi hïå thöëng àûúâng öëng<br /> cöë vaâ baán kiïn cöë, àûúåc laâm bùçng caác vêåt liïåu chùæc<br /> nûúác vaâ hoå thûúâng coá núi cû truá öín àõnh vaâ àûúåc quy<br /> chùæn nhû göî vaâ bï töng vaâ coá nûúác saåch àïën têån hoaåch búãi nhaâ cêìm quyïìn. Ngûúåc laåi, caác höå ngheâo,<br /> höå gia àònh. Nhûäng höå gia àònh coá mûác thu nhêåp àùåc biïåt laâ ngûúâi ngheâo àö thõ thûúâng söëng úã khu öí<br /> thêëp hún, khöng coá kïët nöëi nûúác maáy vaâo nhaâ. Hêìu chuöåt hoùåc khu àõnh cû khöng öín àõnh, khöng chñnh<br /> hïët caác nghiïn cûáu cuäng àaä khùèng àõnh rùçng, sûå thûác, khöng àûúåc quy hoaåch, nïn hoå thûúâng khöng<br /> giaâu coá xaác àõnh mûác àöå tiïëp cêån cuãa caá nhên àöëi<br /> àûúåc cêëp caác nguöìn nûúác chñnh thûác, hoå thûúâng<br /> vúái caác nguöìn nûúác àûúåc caãi thiïån àïí uöëng. Àiïìu phaãi mua nûúác keám chêët lûúång vúái giaá cao. Àêy laâ<br /> naây coá nghôa laâ, khi mûác thu nhêåp cuãa möåt ngûúâimöåt thûåc tïë àaáng phaãi quan têm khi hoaåch àõnh vaâ<br /> tùng lïn, ngûúâi àoá coá thïí seä tiïëp cêån caác nguöìn thûåc hiïån chñnh saách cêëp nûúác saåch cho cöång àöìng<br /> nûúác saåch hún àïí uöëng vò anh ta coá khaã nùng chi dên cû úã caác nûúác àang phaát triïín.<br /> traã cho nhûäng chi phñ liïn quan àïën àêëu nöëi vaâ dõch<br /> Thûá ba: Quy mö höå gia àònh vaâ thaânh phêìn<br /> vuånûúác. Nhû vêy, khi ngûúâi ta àaä trúã nïn giaâu coá, gia àònh<br /> ngûúâi ta seä coá nhiïìu àiïìu kiïån àïí tiïëp cêån vaâ sûã<br /> Quy mö höå gia àònh cuäng laâ yïëu töë aãnh hûúãng<br /> 34 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> àïën viïåc tiïëp cêån vaâ sûã duång nûúác saåch. Caáccaác nûúác àang phaát triïín, coá liïn quan àïën viïåc tòm<br /> nghiïn cûáu cuãa Dabbert vaâ Arouna, (2009), cuãa<br /> nguöìn vaâ cung cêëp nûúác. Hoå thûúâng coi àoá laâ möåt<br /> Totoum, (2013),  cuãa Kithinji (2015),..., àaä cho<br /> trong nhûäng vai troâ xaä höåi maâ hoå phaãi gaánh vaác.<br /> thêëy roä àiïìu naây.<br /> Nhû vêåy laâ, quy mö vaâ kïët cêëu höå gia àònh àaä coá<br /> Theo quy mö höå gia àònh , caác nghiïn cûáu àaä phêìn taác àöång laâm thay àöíi nhu cêìu vaâ khaã nùng<br /> khùèng àõnh rùçng, caác höå gia àònh lúán thûúâng sûã tiïëp cêån nûúác saåch cuãa caác höå gia àònh. Hoaåch àõnh<br /> duång nhiïìu nûúác hún, do hoå coá nhiïìu thaânh viïn vaâ thûåc hiïån chñnh saách vïì cêëp nûúác saåch cho cöång<br /> gia àònh hún. Mùåt khaác, úã nhûäng gia àònh coá quy àöìng cuäng phaãi chuá yá vêën àïì naây.<br /> mö lúán, hoå thûúâng sûã duång nûúác nhiïìu hún vaâo<br /> Thûá tû: Hoåc vêën cuãa höå gia àònh<br /> khoaãng thúâi gian cuöëi ngaây so vúái caác höå gia àònh<br /> Úàkhùæp núi trïn thïë giúái, têìm quan troång cuãa giaáo<br /> nhoã hún. Àiïìu naây coá nghôa laâ caác höå gia àònh lúánduåc àöëi vúái sûå phaát triïín bïìn vûäng àaä àûúåc khùèng<br /> cêìn phaãi àûúåc cung cêëp thïm nûúác, ngay caã khi hoå àõnh. Thiïëu hoåc vêën, con ngûúâi khoá coá thïí vûún lïn<br /> coá caác nguöìn nûúác khaác nhau àïí àaáp ûáng nhu cêìu àïën nhûäng àónh cao trong khoa hoåc cuäng nhû trong<br /> nûúác haâng ngaây cuãa hoå. Nhû vêåy, quy mö höå gia nhiïìu lônh vûåc khaác cuãa àúâi söëng. Vò vêåy, hoåc vêën<br /> àònh àûúåc xem laâ yïëu töë quan troång coá aãnh hûúãng cuäng àaä coá nhûäng aãnh hûúãng khöng nhoã àïën viïåc<br /> àïën viïåc tiïu thuå nûúác.<br /> tiïëp cêån nûúác saåch, àaãm baão vïå sinh. Coá nhiïìu bùçng<br /> Vïì thaânh phêìn höå gia àònh, Nhiïìu nghiïn cûáu<br /> chûáng àïí thêëy rùçng, hoåc vêën trong caác höå gia àònh<br /> cuäng àaä cho thêëy rùçng, caác höå gia àònh coá nhiïìu vaâ àùåc biïåt laâ cuãa chuã höå gia àònh, laâ möåt trong<br /> thaânh viïn laâ nûä thûúâng sûã duång nhiïìu nûúác hún so nhûäng yïëu töë quyïët àõnh haânh vi tòm kiïëm vaâ sûã<br /> vúái nhûäng gia àònh coá nhiïìu thaânh viïn laâ nam. Àêy duång húåp lyá nûúác saåch vaâ àaãm baão vïå sinh cuãa chñnh<br /> cuäng laâ möåt têët yïëu do nhûäng nhu cêìu vïì nûúác saåch hoå. Àiïìu naây àaä àûúåc chûáng minh qua möåt söë nghiïn<br /> khaác nhau úã hai giúái. Ngoaâi ra, möåt phaát hiïån quan cûáu vïì caác yïëu töë quyïët àõnh sûå lûåa choån nguöìn<br /> troång khaác maâ möåt söë nghiïn cûáu úã caác nûúác àang nûúác cuãa caác höå gia àònh úã caác nûúác àang phaát triïín<br /> phaát triïín àaä chó ra laâ, nhûäng höå gia àònh coá nhiïìu (Fotue, 2013). Viïåc thiïëu hoåc vêën laâ möåt raâo caãn lúán<br /> con, nhêët laâ con dûúái 5 tuöíi thûúâng sûã duång nhiïìu àïí trao quyïìn. Mûác àöå hoåc vêën cuãa möåt caá nhên<br /> nûúác hún so vúái nhûäng gia àònh caác thaânh viïn chuã caâng thêëp thò hoå caâng coá ñt cú höåi àïí àoâi hoãi cú súã<br /> yïëu laâ ngûúâi trûúãng thaânh. Àiïìu naây coá thïí àûúåc giaãivêåt chêët töët hún tûâ cú quan chûác nùng nhaâ nûúác, vò<br /> thñch búãi thûåc tïë laâ treã nhoã coá khuynh hûúáng tûå laâm<br /> hoå khoá tiïëp cêån quyïìn lûåc.<br /> bêín thûúâng xuyïn vaâ do àoá quêìn aáo cuãa chuáng phaãi<br /> Hoåc vêën àûúåc cho laâ möåt trong nhûäng nhên töë<br /> thûúâng xuyïn phaãi thay àöíi vaâ giùåt ruä. Treã em cuäng àoáng möåt vai troâ quan troång trong viïåc tòm vaâ sûã<br /> àûúåc ùn, uöëng úã mûác thûúâng xuyïn hún vaâ do àoá duång nguöìn nûúác saåch an toaân vaâ hiïåu quaã. Thöng<br /> nhiïìu duång cuå àûúåc sûã duång trong caác höå gia àònh thûúâng, caác höå gia àònh coá nhiïìu ngûúâi coá trònh àöå<br /> coá treã em thûúâng cêìn nhiïìu nûúác hún àïí laâm saåch.  hoåc vêën cao hún àaä cöë gùæng tòm vaâ cung cêëp nguöìn<br /> Trong möåt nghiïn cûáu goáp phêìn laâm roä thoái quen nûúác saåch cho caác thaânh viïn höå gia àònh cuãa mònh<br /> cuãa caác thïë hïå trong caác höå gia àònh vúái tiïëp cêån vaânhiïìu hún so vúái nhûäng gia àònh coá caác thaânh viïån<br /> sûã duång nûúác, (Krantz, 2006), àaä chó ra rùçng, trong coá hoåc vêën thêëp. Trïn thûåc tïë, úã möåt söë nûúác àang<br /> quaá trònh sûã duång nûúác vaâ vïå sinh caá nhên, ngûúâi phaát triïín úã Chêu AÁ vaâ Chêu Phi, nhûäng gia àònh coá<br /> cao tuöíi sûã duång ñt nûúác hún so vúái thïë hïå treã. Búãinhiïìu ngûúâi hoåc vêën thêëp, thûúâng khöng quan têm<br /> leä, thanh, thiïëu niïn laâ nhoám xaä höåi thûúâng sûã duångàêìy àuã àïën chêët lûúång nguöìn nûúác maâ hoå sûã duång<br /> nûúác cao nhêët khi hoå coá nhu cêìu tùæm, rûãa, giùåt ruä(Onundi vaâ Ashaolu, 2014). Àiïìu naây coá nghôa laâ<br /> thûúâng xuyïn hún. Ngoaâi ra, khi xeát àïën vêën àïì giúái möåt höå gia àònh coá trònh àöå hoåc vêën thêëp seä khöng<br /> trong sûã duång nûúác, phuå nûä cuäng cêìn àûúåc ûu tiïn coá àiïìu kiïån àïí xem xeát möåt caách nghiïm tuác vïì<br /> vïì vïå sinh hún so vúái nam giúái. Àêy cuäng laâ möåt nguöìn nûúác maâ gia àònh minh àang sûã duång. Hêåu<br /> trong nhûäng yïëu töë goáp phêìn laâm cho tiïëp cêån sûã quaã keáo theo seä coá nhiïìu, àùåc biïåt laâ nhûäng aãnh<br /> duång nûúác coá khaác biïåt trong nhûäng höå gia àònh maâ hûúãng cuãa viïåc sûã duång nûúác chûa saåch àïën sûác<br /> tyã lïå nûä nhiïìu hún nam. Mùåt khaác, möåt söë nghiïn khoãe vaâ tònh traång vïå sinh keám. Hún nûäa, khi tiïëp<br /> cûáu úã caác nûúác àang phaát triïín (Dabbert vaâ Arouna, cêån vaâ sûã duång nûúác khöng àaãm baão vïå sinh cuäng<br /> 2009; Totoum, 2013) cuäng chó ra rùçng, khi höå gia<br /> seä goáp phêìn laâm giaãm chêët lûúång giaáo duåc cuãa phuå<br /> àònh úã xa nguöìn nûúác, höå gia àònh naâo coá nhiïìu nûä vaâ treã em, àùåc biïåt laâ treã em gaái. Baáo caáo cuãa<br /> thaânh viïn nûä hún, thò gia àònh êëy lêëy àûúåc nhiïìu UNDP (2006) cho rùçng, àöëi vúái treã em gaái, thiïëu caác<br /> nûúác hún so vúái caác gia àònh coá nhiïìu nam giúái. Coá dõch vuå cú baãn vïì nûúác vaâ vïå sinh seä laâm mêët ài cú<br /> àiïìu naây búãi vò phuå nûä vaâ treã em gaái, àùåc biïåt laâ úã<br /> höåi hoåc têåp vaâ khoá khùn cho cú höåi trao quyïìn. Baáo<br /> <br /> 35 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản