intTypePromotion=1

Một số yếu tố tác động đến việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi trong gia đình Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
125
lượt xem
18
download

Một số yếu tố tác động đến việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi trong gia đình Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết chỉ ra rằng gánh nặng của việc chăm sóc người cao tuổi trong gia đình hiện nay chủ yếu vẫn do con cái đảm nhiệm, có sự khác biệt giữa con trai/con gái, con trưởng/con thứ, con đẻ/con dâu, con rể, độ tuổi, v.v. Mức sống, mô hình sống, khoảng cách sinh sống cũng là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến hình thức, tần suất trợ giúp, chăm sóc, thăm hỏi của con cái đối với cha mẹ cao tuổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số yếu tố tác động đến việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi trong gia đình Việt Nam hiện nay

Nghign ciiu<br /> Gia dinii v^ Gidi<br /> S6' 2 - 2 0 1 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mot so yeu to tac flgng flen viec cham soc<br /> Oofi song vat chat va tinh than cua nguai cao tuoi<br /> trong gia dinh Viet Nam hien nay<br /> <br /> <br /> Le Ngoc Lan<br /> Vi6n Gia dinh va Gidi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tom tat: Trong nhiJng nam gan day, to'c do gia hda dan so' cl<br /> Viet Nam ngay cang gia tang. NhiJng bien doi ve kinh te - xa hoi<br /> dang tac dong va lam bie'n ddi ca'u true, chUc nang cua gia dinh.<br /> Dieu dd cd tac dong ldn de'n ddi song va sU cham sdc ciia gia dinh<br /> den ngUdi cao tuo'i. DUa tren ke't qua mot so' nghien ciiu ve gia<br /> dinh, ve ngUdi cao tuoi gan day, bai vie't phan tich mot so'ye'u to'<br /> cd the anh hUcIng den viec cham sdc ddi so'ng ngUdi cao tuoi trong<br /> gia dinh hien nay nhdm chi ra nhiJng va'n de ma xa hoi va gia<br /> dinh can quan tam de lam the nao cham sdc, phat huy vai trd<br /> cua ngifcli cao tudi ngay cang td't hdn, boi ddp cac quan he giiJa<br /> cac the he, hudng de'n xay dUng gia dinh Viet Nam ben viJng.<br /> Bai vie't chi ra rdng ganh nang ciia viec cham sdc ngUdi cao tudi<br /> trong gia dinh hien nay chu ye'u van do con cai dam nhiem, cd sU<br /> khac biet giiJa con trai/con gai, con trudng/con thU, con de/con<br /> dau, con re, do tudi, v.v. MUc sd'ng, md hinh sd'ng, khoang each<br /> sinh sd'ng ciing la nhiJng ye'u to' anh hudng ldn de'n hinh thilc,<br /> tan sua't trd giup, cham sdc, tham hdi cua con cai dd'i vdi cha me<br /> cao tud'i. Khac biet the he ngay cang ldn giUa ngUdi cao tuoi va<br /> ngudi tre ciing la yeu to' lam nay sinh nhieu va'n de trong viec<br /> cham sdc ngUdi cao tudi ciia cac gia dinh hien nay.<br /> <br /> TH khoa: NgUdi cao tudi; Cham sdc ngUdi cao tud'i; Gia dinh.<br /> 60 Nghidn ciJru Gia dinh vk Gidi. Quyd'n 22, so 2, tr.59-73<br /> <br /> Cae nghiln cun vl ngudi cao tudi trong nhung ndm gdn ddy diu chi ra<br /> rdng hien tugng gid hod ddn .sd dang diin ra vdi td'c dd eao d Viet Nam.<br /> Da sd ngudi eao tudi d Viet Nam dang sd'ng d vung ndng thdn vd chi cd<br /> mdt sd lugng nhd't djnh ngudi eao tudi duge hudng luang huu hoac trg edp<br /> mdt sfle hodc cae trg ed'p xa hdi khac. Mdt ty Ic khd cao ngudi cao tudi vdn<br /> edn lam viee dudi nhilu hinh thfle khdc nhau. Theo .sd liCu Tdng dilu tra<br /> Ddn sd vd Nha d ndm 2009, trong sd 7.664.300 ngudi eao tudi (60 tudi trd<br /> len) tren loan qud'c, ed 2.696.668 ngudi dang lam viee (chie'm 35,2% sd<br /> ngudi eao tudi), trong dd nam gidi eao tudi (41,7%) dang lam viee tao thu<br /> nhdp nhilu han nfl gidi (30,3%). Cd 18,6%) ngudi 65 tudi trd lln di cu<br /> tham gia lire lugng lao ddng.<br /> Theo dilu tra ndm 2006 vdi 9.300 hd gia dinh, ed 32,6%? sd hd cd ngudi<br /> eao tudi. Trong sd hd ed ngudi eao tudi, mdt ngudi sd'ng cflng eon chau,<br /> chie'm 20,8%; ty le hd ed 2 ngirdi eao tudi .sd'ng ehung la 11.4%. Hd gia<br /> dinh ed ngudi eao tudi phdn bd khdng diu giua cdc vung miln, cao nhd't<br /> d vung Bdc trung bd 36,3%; vung Nam Bd 34.7%; ddng bdng sdng Hdng<br /> 34,2%; duyen hai Nam Trung Bd 33,9%; ddng bdng sdng Cuu Long<br /> 32,1%; Ddng Bdc 29.1%; Tdy Bdc 22.8% va thdp nhdt vung Tdy Nguyen<br /> 22,1%. Mdt ty le ldn hd ed ngudi eao tudi Id hd ngheo (35.4%) (Bd Van<br /> hda, Thi thao va Du lich, 2008).<br /> Dua tren ke't qua mdt sd nghien curu vl gia dinh, ve ngudi cao tudi thdi<br /> gian gdn ddy, bdi vie't phdn tfch mdt sd ye'u to ed anh hudng den viee cham<br /> sde ddi sd'ng ngudi eao tudi trong gia dinh nhdm ehi ra nhung \an dl ma<br /> xa hdi vd eac gia dinh edn quan tam dl chdm sde, phat huy \ ai trd eiia<br /> ngudi eao tudi ngdy edng td't hon, bdi ddp eae quan he giura ede the' he,<br /> hudng de'n xdy dung gia dinh Viet Nam bin vung.<br /> 1. Mot so yeu to tac dong den viec chdm soc ddi song vat chat cua<br /> ngudi cao tuoi<br /> <br /> Yeu td gidi tinh va do tudi ciia con cai<br /> Nghien cfln eiia Bui The'Cudng (2005) vl ngudn lue vdt ehd't cua ngudi<br /> eao tudi dua tren sd lieu cudc khao sdt RRDES 1996 tai ddng bdng sdng<br /> Hdng eho thd'y giflp dd tfl con cai dung thfl: hai sau ngudn thu ttr kinh tl<br /> hd gia dinh ndng nghidp. Babieri (2006) cho rdng viec gijri tiln vd hang hda<br /> Id hinh thfle thay the'chu ye'u cho ede loai hinh chdm sde truyin thd'ng ciia<br /> con cdi dd'i vdi cha me. Cdn theo nghidn ciiu vl Su'c khde va phuc lgi eua<br /> ngudi eao tudi (tai xa Khanh Mdu, Ninh Binh 2010), trong sd 288 ngudi<br /> eao tudi dugc hdi, 42,4% cho rdng ngudn hd trg tai chfnh ehu ylu eho ban<br /> thdn vd ban ddi Id tit cdng viee san xud't/kinh doanh (nam 49,3% va nfl<br /> Le Ngoc Lan 61<br /> <br /> Bang 1. H6 trg tien bae cho ngudi cao tudi vd cac dac trung ciia con cai<br /> <br /> Ylu td Bie'n sd Sd luong % Chung<br /> Gidi tinh*** Nam 736 35.0 2105<br /> NO 884 30.1 2941<br /> Tudi*** 50 292 38,2 765<br /> Khu vuc*** Thanh thi 528 40.3 1311<br /> Ndng thdn 1092 29.2 3735<br /> Chung 1620 32,1 5046<br /> <br /> <br /> Ngudn: Sd lieu Dilu tra Gia dinh Viet Nam 2006. MOc y nghia: ***
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2