MRI nguyên lý ứng dụng lâm sàng_Phần 2

Chia sẻ: Gai Gai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
145
lượt xem
76
download

MRI nguyên lý ứng dụng lâm sàng_Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện tưởng công hưởng: Khi phát sóng RF cùng tần số với proton - đang chuyển động đảo với tần số ω - thì proton tiếp nhận được năng lượng sóng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng cộng hưởng (resonance).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MRI nguyên lý ứng dụng lâm sàng_Phần 2

 1. HIEÄN TÖÔÏNG COÄNG HÖÔÛNG • Khi phaùt soùng RF cuøng taàn soá vôùi proton- ñang chuyeån ñoäng ñaûo vôùi taàn soá ω- thì proton tieáp nhaän ñöôïc naêng löôïng soùng. Hieän töôïng naøy goïi laø hieän töôïng coäng höôûng (resonance) Khoa Chaån ñoaùn hình aûnh Beänh vieän Chôï Raãy
 2. Soùng RF Mz Töø hoaù theo truïc doïc vaø ngang
 3. Mx,y Töø hoaù theo truïc doïc vaø ngang
 4. Mz Mxy
 5. Mz Thôøi gian T1 Thôøi gian thö daõn theo truïc doïc
 6. Mxy Thôøi gian T2 Thôøi gian thö daõn theo truïc ngang
 7. Mz Mxy Ghi nhaän tín hieäu (Antenna) Thu tín hieäu
 8. NGUYEÂN LYÙ TAÏO HÌNH Moãi phaàn töû vaät (Voxel ) coù thôøi gian T1, T2 khaùc nhau vaø ñöôïc bieåu thò baèng caùc ñoä xaùm khaùc nhau cuûa caùc phaàn töû hình (Pixel) töông öùng
 9. Voxel Pixel Ngaén Daøi Thôøi gian T1 Ñoä saùng-toái
 10. HÌNH T1W, T2W, PD Choïn caùc thoâng soá TE, TR khaùc nhau ta coù caùc hình khaùc nhau T1W, T2W, PD -Hình T1W : Dòch naõo tuyû maøu ñen -Hình PD : Dòch naõo tuyû maøu xaùm -Hình T2W : Dòch naõo tuyû maøu traéng W: Weighted, PD: Proton Density
 11. THAY ÑOÅI CÖÔØNG ÑOÄ TÍN HIEÄU Cöôøng ñoä tín hieäu cao (Hyperintensity) Cöôøng ñoä tín hieäu thaáp (Hypointensity) Ñoàng cöôøng ñoä tín hieäu (Isointensity)
 12. T1W T2W U THAÂN NAÕO (Glioma)
 13. CHAÁT TÖÔNG PHAÛN TÖØ Coù nhieàu loaïi Chaát thuaän töø (Paramagnetic CM) [Daãn xuaát Gd-DTPA /MagnevistR ] -Hay duøng -Cô cheá: Ngaén thôøi gian T1 Gioáng nhö Iode treân CT Höôùng nghieân cöùu vaø phaùt trieån chaát töông phaûn
 14. T1W T2W T1W+Gd
Đồng bộ tài khoản