intTypePromotion=1

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 2

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
68
lượt xem
32
download

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 Tài liệuNâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân gồm các bài viết: Thế nào là tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu; đoàn kết tiến lên giành thắng lợi mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 2

 1. THẾ NÀO LÀ T ư TƯỞNG VÀ 'ÁC PHONG XÁ HỘI CHỦ NGHĨA’ - Cớ ý thức làm chủ N hà niiớc, tinh thần tập th ể x ã hội chủ nghĩa v à tư tưởng “minh DÌ mọi người, mọi người uì m ìn h ”. N hà nước ta ngày nay lã c ủ a íấ t cả những người lao động. Vậy cõng n h â n , nõn g dán, trí thứ c c á c h m ạn g c ầ n n h ậ n rõ rằng: h iệ n nay, n h â n d á n lao d ộng ta là n h ữ n g người là m chủ nước ta, ch ứ k h õ n g p h ả i lả n h ữ n g người lảm thuê cho giai cấp bóc lột n h ư thời cũ nữa. Chúng ta có quyền, và có đủ điều iàện đ ể tự ta y minh xảy dự ng dời số n g tự do, h ạ n h p h ú c cho m ình. N hân d â n lao dộng là nhữ ng người c W tập th ể c ủ a t ấ t cả n h ữ n g c ủ a cải v ậ t c h ấ t vả v ăn hóa, đ ểu bình đ ẳ n g vẻ quyền lợi v ã n g h ĩa vụ. Bởi vậy m ọi người đ ẻu p h ả i th ấ m n h u ầ n s â u s á c tư tưởng “m ình vì m ọi người, mọi người vĩ m in h ”. C hủ nghĩa cá nhãn, ỈỢi m ìn h hại người, tự do võ tổ Trích bài: X ảy dựng những con ng ư ời của chủ nghĩa x ã hội. Hổ Chi M inh: Toàn tạp, Sđd. t.10, tr.310-315. 55
 2. chức, vô kỷ lu ậ l vã n h ữ n g tinh xấu k h á c lã kẻ dịch nguy hiểm c ủ a chủ n g h ĩa x ả hội. Đã là người chủ Nhà nước Ihì p h ả i c h ăm lo việc nước n h ư c h ă m lo việc n h ã . Người cõng n h â n phải yêu quỹ m áy m ó c n h ư yêu quỷ con m ình, người nòn g dân p h ả i yêu quý trâ u bỏ c ủ a hỢp tá c xã n h ư b ạ n th â n của m ình. Mọi người p h ả i b iế t giữ gin c ủ a cõng, p h ả i chăm lo việc tậ p th ể n h ư c h ăm lo việc gia đình. Đã là người chủ thì p h ả i biết tự m inh lo loan, gánh vác, kh ông ỷ lại. k h ông ngồi chờ. Mỗi người phải r a sức góp công, góp của đ ể xây dựng nước n h à . Chở n é n “án CỖ đỉ ÙIÍỚC, lội nước đi sau". Ai cũng p h ả i là m ộ t chiến si dũng c ả m p h ấ n đ ấu xáy dựng chủ nghĩa x ã hội. C án bộ v à đ ả n g viên càng phải n á n g cao Unh ử iần p h ụ Irá c h trước Đ ảng v à trước q u ần chúng, h ế t iòng h ế t sức p h ụ c vụ n h ã n d á n . Phải yêu k in h n h ã n dãn. Phải th ậ t sự tô n trọ n g quyền làm chủ c ủ a n h â n dân. Tuyệt đối k h ô n g được lẽ n m ặ t “quan c á c h m ạng" ra iệ n h r a oai. P hải n ắ m vững quan điểm giai cấp, di dũng đường lối q u ả n chúng, t h à n h tâ m học hỏi qu ẩn chúng, k iê n q u y ế t d ự a v áo q u ầ n chúng, g iá o d ụ c vâ p h á t d ộ n g q u ả n c h ú n g tiế n h à n h m ọi ch ủ trương, chính s á c h c ủ a Đ ản g v à c ủ a N hà nước. Phải ứ iậ t th à , ngay th ẳ n g : k h ô n g dược giấu d ố t, giấu k h u y ế t d ỉể m , sai lầm. Phải k h iê m tốn. g ả n gũi quản chúng, k hông đưỢc kiêu ngạo; p h ả i thực sự c ảu thị, k h ông đưỢc chủ quan. Phải luôn luỏn c h ă m lo đ ế n ddí sống c ủ a q u ản chúng. Phải “chi cõng ưổ tư ” v à có tin h th ẩ n “ỉo trước thiên hạ, vui s a u thiên hạ". Đó là đ ạo đức của người cộng sản. 36
 3. Chù tịch H 6 C h i M inh ĩiế p ù o à n đ ạ i b iề u M ậ t trậ n áản Ịôc g iả i ph ỏng m iền Nam ra dự H ội nghị Q uổc tế đ o àn k ế t v ớ i nhản dàn V iệt Nam chống đ ể q u ố c M ỹ xâm lược, b ả o vệ h d s tìn h (24-11-1964) Sức m ạ n h vô địch của Đ ản g lã d íinh th ầ n k ỷ ỉuật iự giác, ý thức tổ chức nghiêm c h ỉn h củ a c á n bộ vã d ả n g v iên . C h ún g ta p h ải là m đ ủ n g lời d ạ y c ủ a Lẽnin vĩ dại: giữ gìn s ự th ố n g n h ấ l c ủ a Đ ản g n h ư con ngươi củ a m ắ l. Phải h ế t lòng tõ n trọ n g lặ p th ể . p h á t huy d â n chủ nội bộ: tuyệt đối k h ô n g dưỢc dộc đ o á n c á n h â n , tự đ ặ t m inh cao hơn tổ chức, tự cho p h é p m inh dứng ngoài kỷ luật. C àng có còng lao. c ả n g p h ả i k h iê m tốn. Chở vì có ít nhiều cõng lao m à sin h b ệ n h cõng th ầ n , k è n cựa. d ịa vị. Phải n h ớ rằng; mọi Lhãnh cõng lã do s ử c p h ấ n d ấ u , h y s in h c ủ a to à n Đ ả n g , to à n đ ã n . 37
 4. k h ôn g p h ả i của m ộ l cá n h â n a n h h ù n g nào. Dối với Dắng, đ ố i VỚI n h ả n d á n , chúng ta có m ột nghĩa vụ vẻ vang lả: su ố t dời làm người con trung th à n h của Đảng, người d à y tớ tậ n tụy của n h â n dân. Trải lại, dối VỚI k ẻ dịch, người cộng s ả n phải luôn luôn tỉn h táo. giữ vững lậ p trường, quyết không dược vi h o à n c ả n h hòa b ìn h m à m ấ t c ả n h giác. Phải iuồn luôn s ẩ n s à n g d ậ p ta n m ọi â m mưu độc ã c củ a kẻ địch, b ả o vệ những th à n h quả của c ách m ạng, b ả o vé lao động h ò a b inh củ a n h ã n dãn. Muốn đ á n h th ăn g kẻ dịch b ẽ n ngoài, th ỉ trước h ế t p h ả i d á n h th ắ n g kẻ địch b ê n trong là chủ nghĩa cả nhân. T ấ t c ả chúng ta. bâ't kỳ đ cấp n à o . n g ả n h não, đẻu p h ải góp sức làm cho s ả n x u ất p h á t triể n . Chúng ta ph ải p h ấ n đấu cho nông nghiệp p h á t triể n to àn diện, m ạ n h m ẽ và vững chắc, trước h ế t b ả o d ả m cho lương thực dược dồi dào. Chúng ta ph ải p h ấ n d ấ u cho nển cõng nghiệp mau lớn m ạ n h , cho công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa th à n h công n h ư d ã đề r a trong Nghị q u yết Đạỉ hội lầ n th ứ III của Dảng. Mỗi người cổng n h á n , nông d â n , tri thức, cán bộ, vlẽn chức, dẽu phải hiểu rõ ngỈTĨa ưụ vẻ vang của mình lả phục vụ s ả n xuất. Phải lấy k ế t quả thiết thực đã góp sứ c bao nhiêu cho s á n MJất vả lả n h đạo s ả n x u ấ t m ả do ý chi cách m ạ n g của m inh. Háy kién quyết chống b ệ n h nỏi suóng. thốỉ phô trương hình thửc. lối làm vlộc không n hầm m ục dich n â n g cao s ả n xuất. 38
 5. Muốn p h á i Irlển sức s ả n x u ấ t Ihi trước hỡ't p h ả i náng cao n ă n g su ấ í lao động và m uốn nâng t’ao n á n g s u ấ l la
 6. - c ầ n kiệm x ủ y dựng nưôc nhà. Nước ta còn nghèo. M uốn sunjí sướng Ihì p h ải cớ lin h th ả n lự lực c á n h sính, cần cũ lao dộng. P hải c ố gắriịỊ s ả n xuất. Lao động lả nghia vụ thiêng liêng, lã nq u ổ n sống, nguồn h ạ n h p h ú c c ủ a ch ú n g la. Trong xã h ộ i ta, k h ốn g có nghe n à o t h ấ p kém . ('hỉ n h ữ ng kẻ híời biếng, ỷ lạỉ mới đ á n g xấu hổ. Người nấu bếp. ngiíờỉ quét, rá c cũng như Ihầy giáo, kỷ sư. nếu làm trợ n tr á c h n h iệm Ihi đều vẻ vang n h ư nhau. Ai sự khó, sợ kh(5.. m uốn ''nịỊỗi m á t ã n b á t vàng", người đó mới là kẽm vi k h ô n g p h àl là ngiíời x ã h ội chủ nghĩa. Mỗi người p h ả i tự giác giữ vTJnj» kỷ lu ậ t lao dọng. T h a n h n lẽ n c à n g p h ả i x u n g phong h ă n g h á i th ự c h iệ n k h ẩ u hiệu: “Đ âu c ả n th a n h n iê n có. đ â u k h ó th a n h nỉôn lảm". MỖI thử của cải chúng ta làm ra ph ảỉ lố n b ao n h iê u m ỏ hôi và sức lao động. C h ú n g t.a chỉ có Ihể xảy d ự n g chủ nghía xá hội b ằ n g c á c h tãng gia s ả n x u ấ t vă th ự c h á n h ĩíếc kiệm, s ả n x u ất m ã khônii u ế t klộm thi k h á c n à o ịỊỉó vào n h ã trống. Cho n ê n phải b iế l giữ ßin c ủ a cõni». '/Tưim ô. lãng p h i tài s ả n của Nhà nước, của t ậ p th ể. của n h â n d â n là h à n h đ ộ n g trộm cẩp. m à ai c ũ n g p h ả i thũ ỉỊhct. p h ả i trừ b ỏ . Phải b iế t quý trọng s ứ c người là vốn quý n h ấ t củ a ta . Chúng ta c ầ n h ổ t lò n g r h ă m sóc SỬC’ khỏe và sử dụng Ih ật hợp lỹ sức la ơ đ ộ n g Ci3a n h â n d â n ta, C án bộ ưà d á n g viên c à n g phải n â n g cao tin h I h ầ n phụ trách , nêu ịịương "cần kiệm liêm chính", khỏng xảmi 40
 7. p h ạ m m ộ t đồng xu, h ạ l thóc củ a Nhà nước, củ a n h ả n d ãn ; p h ả i chống b ệ n h quan liêu, m ệ n h lệ n h lả nguồn gốc sin h ra th am õ, lãng phí. Trong mọi công việc, p h ải lín h to án cán n h ắ c cẩn th ậ n . “Thì gíờ lả vàng bạc". Phải k iên quyết chống thói hội h ọ p lu bù, m ấ t thì giờ, hại sức k h ỏ e m à không k ế t q uả th iế t thực. - T iến nhanh, tiến m ạnh, tiến vững ch ắ c iê n chủ nghĩa x ã hội. Tiến n h a n h , tiế n m ạ n h là quy lu ậ t củ a chủ n gh ĩa xã h ội. Muốn s ả n x u ấ t được n h iều , n h a n h , tố t. rẻ , thỉ p h ả i có n h iệ t tình c ách m ạng. Nhưng lại còn ph ải hiểu b iế t v à n ắ m vửng k h o a học. Mỗi người lao dộng cản có tín h th ầ n d á m nghi d á m lả m , vươn lê n h à n g dầu. th à n h người lao đ ộ n g tiên tỉế n . Cõng n h ã n , n õ n g d ã n la và ngưởi lao đ ộ n g ừ i óc c ầ n tin rằ n g chúng la có đáy đủ sức m ạ n h , can đ ảm v à thông m in h d ể xãy đựng cuộc đời mới củ a minh. Chĩ cẩn chúng la có dầy đủ ý thức là m chủ, tỉn h th ầ n lặ p th ể, kỷ luật vã r a sức học tập , n â n g cao trin h dộ v ả n hỏa, kỹ Ihuật, có tỉnh th ả n s á n g tạo, tim tòi cái mới, h ọc Lập cái mới, ủng hộ cái mởi, th ự c h iệ n cãi mới thì việc gi chúng ta cũng làm dưỢc. Cdn bộ uả đ ả n g viên lại càn g ph ải có tỉn h t h ầ n ấy. p h ả i g ạ t bỏ n h ữ n g th á i độ sai lả m n h ư : th ỏ a m ã n với t h ả n h tic h bước đầu. b ả o th ủ . tự m ã n vdi n h ữ n g k in h n gh iệm đã có. có ít. n hiều tri thức thì kiêu cãng, coi k h in h q u ả n chúng, h o ả i nghi n h ữ n g s á n g k iế n b ình thường của quản chúng; lười biếng, k h ô n g tich cực học t ậ p cái mới. V.V.. 41
 8. N hân d â n lao động ta r ấ t giàu kinh nghiệm v à tinh s á n g tạo, đ ấ t nước ta có r ấ t n hiều củ a cải. Với quyết tâ m của ta, vđl sự giúp dỡ củ a các nước a n h em, n h ấ t định chúng ta h o ã n to à n có th ể là m cho nước ta giàu m ạ n h , d â n ta sun g sướng, theo kịp c ả c nước a n h em- Hãy t i ế n lẽ n , tiế n n h a n h , tiế n m ạ n h , tiế n vững ch ắc lẽ n chủ n gh ĩa x ã hội! T iến n h a n h , tiế n m ạ n h k hô n g p h ả i là p h iêu lưu. là m ẩu. Phảỉ th iế t thực di từng bước, p h ả i íiến vững chác. Phải n ắ m vững quy luật p h á t tríể n c ủ a c á c h m ạ n g , p h ả i tỉn h to á n c ẩ n th ậ n những đ iều ìdện cụ íhể, những biện p h á p cụ thể. K ế hoạch p h ải c h ắc ch ắn , c á n đối. Chớ đem chủ q u a n củ a m inh th ay cho điểu k iệ n thực tế . Phải chống b ện h chủ quan. tác phong quan liêu, đ ạ i k h á t P hải xây dựng tá c phong đ iều ừa, nghiến cứu trong mọi công tá c cúng n h ư trong khi định r a mọl ch ỉn h s á c h củ a Đ ảng và c ủ a Nhà nước. 42
 9. TH ựC HÀNH T ỈẾ T KIỆM, CHỐNG THAM Ô, LÁNG PHÍ, CHỐNG BỆNH QUAN LIÊU* Muốn lúa tố t th ì p h ải n h ổ cỏ cho sạc h , n ế u không. thì dù cày bừa kỹ, b ó n p h â n nhiều , lúa vẫn x ấu vì lúa bị cỏ á t dì. Muốn th à n h công trong việc tả n g gia s ả n Xuất và tiế t kiệm cũng p h ả i n h ổ cỏ cho sạc h , ng h ĩa là p h ả i tẩy sạ c h n ạ n tham ô. ỉáng p h í ưá b ện h q u a n liêu. Nếu không, Ihi nó sẽ làm h ạ i d ế n cõng việc củ a ta. THAMÚLÀEị? - Đửng vể p h ía cán bộ m à nói, th am ò lã: Ản cắp của công lảm củ a tư Đục k h o é t củ a n h á n d â n Ăn bớt của bộ dội. Tiêu ít m à khai nhiều, lợi d ụ n g c ủ a chung của C hính Trích bài nóỉ chuyện nám 1952 nhân d ịp có phong trá o sàn xu ắ ỉ và tiểt kiệm . H í Chí Minh: Toàn tâp, $đơ, t.6, tr.488-4957 43
 10. phü đ ể lảm quỹ rỉẽnịỊ cho dịa phương m ình, dơn vị minh, cûnjJ lã tham õ. - Đứng vẻ phia n h đ n d ă n m ả nói. tham ồ lả: Ăn cấp của cõng, k h a i gian, lậu thuế. IÃN6 PHlLẰSl7 Láng phi có nhíổu cách: - Láng phi sửc lao dộng: Vì kém tỉn h th ầ n phụ trách, \1 tổ chức sổp xếp vụng, việc gi ữ người cũng làm được mã vẫn dùng nhiều ngườL Trong quân đội, các cơ quan, các xi nghiệp đẻu có khuyết diểm ấy. Trong việc sữa chữa dường cảu, phục vụ (ĩhiến dịch, lâng phi d á n công khá nhiều, vì lổ chức không khéo - dỏ là m ột thi dụ. - Láng phí thời giờ: Vỉộc gi có th ể làm trong m ột ngày m ộ t buổi, cũng k éo d ả i d e n m ấ y ngây. Thỉ dụ: những cuộc khai hội, vi njỊười phụ tr á c h c h u ẩ n b ị chương t n n h khônjf đ ầ y dủ, người đ ế n dự h ộ i thi k h ô n g ch u ẩn bị ỷ kiến, d á n g lẽ chỉ m ộ t ngày ŨIÌ b à n b ạ c vả giải quyết xong vấn đẻ. song cuộc kh ai hội kéo d â i d ế n 5. 3 ngây, - Lãng phi tiến của: Có r ấ t nhlẻu hinh thức, đáy chí n ẽu vải thí dụ: - Các cơ quan d ũ n g v ậ t liộu m ộ t cách p hí phạm. - Các xỉ n h iệ p d ũ n g m áy m ốc và nguyên liệu kíiõng hỢp lý. - Cục vận tải gỉữ gin xe cộ. tlẽ'1. kiệm dầu m ỡ không t r i c t dể. 44
 11. - sởkho thóc làm kho là n g k h õ n g c ẩ n thận; người giữ k h o k é m tinh th ầ n tr á c h n h iệm , dể thóc ẩm ướt. h ao h ụ t. h ư hỏng. - M ậu địch k h õn g k h é o tin h to án s ắ p xếp, để h ã n g h ó a h a o hụt. lổ vốn. - N gân h à n g không khéo sử dụng tiền bạc, đ ể tié n b ạ c ứ dọng lại, k h ô n g bổ ích cho việc tả n g gia s ả n x u ất. - Cơ quan kinh tế lãm k ế h o ạ ch không th iế t thực, k h ó n g s á t vời h o à n c ả n h , đ ể C hinh phủ phải lỗ vốn. - Bộ đội khõng b iế t quý trọng giữ gìn quán trang, q u â n d ụ n g vã c h iến lợi p h ẩ m . - N h á n d â n bỏ hoang ruộng đ ất. d ốt vàng m ã. b ả n Irâu, c ảm ru ộ n g đ ể là m d á m cưới, d á m m a, V.V.. T ham õ là trộm cướp. Lãng p h í Luy k h õn g lấy của công đ ú t Lúi. song k ế t quả cũng r ấ t lai h ạ i cho n h ả n d ân, cho C h ín h phủ. Có khi tai h ạ i hơn n ạ n Ihain õ. Mả có n ạ n th am ỏ vã lã n g p h í lá vì b ệ n h q u a n liê u . Vì n h ữ n g người và n h ữ n g cơ quan lã n h đạo tứ c ấ p tr ẽ n đ ế n c ấ p dưới k h ôn g sáL cõng việc thực tế. k h ô ng th e o dôi vả giáo d ục c á n b ộ , k h ô n g g ầ n gũi q u ầ n chũng. Đối với còng việc thì trọ n g h ìn h thức m à không xem x é t k h ắ p mọi m ặt, k h ỏ n g vào sâ u v ấn đẻ. Chỉ b i ế t k h ai hội. viết chỉ thị. x em b á o cáo tr ẽ n giấy, chứ không kiểm tra d ế n nơi. đ ế n chốn. Nói tóm lại: vì những người và n h ữ n g cơ quan lã n h d ạ o m á c b ện h qiưm liêu th à n h th ử có m ắ t m à k h ôn g 45
 12. th ấ y suốt, có tai m à k h ô n g nghe thấu, có c h ế độ ra à k h õng gíữ dũng, có kỷ luật m ả khõng n ẩ m vững. K ết quả ìà n h ữ n g người xấu. n hữ ng c á n bộ k ém Ih a hỗ th a m ô. lâng phĩ. T h ế là b ệ n h q u a n liêu đá ấp ủ. dung túng, c h e chở cho n ạ n th a m ô, lã n g phí. Vì vậy. m u ổ n trừ s ạ c h n ạ n th a m ô. lã n g phi. th i trước m ắ t p h ả i tẩ y s ạ c h b ệ n h q u a n liêu. Ịll. THAM I , lÃNG PHỈ VÀ BỆNR qUAN IIẼO lÀ KỂ ĨHÌI CÙA NHÂN BÂN i, Tham ô, láng p h i ưà b ệ n h quan liêu là k ẻ thủ củ a n h â n dãn. của bộ đội và củ a C hừihphủ. Kẻ thù k h á nguy h ic m . vi nó k h ô n g m a n g gươm m an g sũng, m à nó n ằ m trong các tổ chức của ta, d ể ]ám hỏng cồng việc c ủ a ta. T ham ỗ. lã n g phi và b ệ n h quan liêu, dù cố ý h a y không, cũng lả b ạ n đ ồng minh của thự c d â n vả p h o n g kiến. Vi nó làm c h ậ m trễ cõng cuộc k h á n g c h iế n vả k iế n quốc của la. Nỏ là m hỏng linh th ầ n trong s ạ c h v ã ỷ chỉ k h ắ c khổ của c á n bộ ta. Nó p h á hoại đ ạo dứ(C c á c h m ạn g của ta lá cần, kiệrn. liêm, chinh. Đ ể k h á n g chiến th ắ n g lợi. để xây dựng nước n h â . chiến sĩ Ihì hy sin h xương máu, dồng b ào thi hy s i n h mồ hối nứỡc m ắ t đổ dông góp. Mầ n hữ ng k ẻ th a m ô . lã n g phí và quan liêu thi p h á hoại tỉn h th ẩ n , phi p h ạ m sứ c lực, tiẽii hao của cải của Chinh phủ và của n h â n d ãn . Tội lỏi ấy cũng n ặ n g như tội lỗi Việt gian. mậ;L th ầ m . 46
 13. Vi n hữ ng lẽ đỏ. chống th am ò. lãng phi vả b ệ n h quan ỉiêu cũng quan trọ n g và c á n kỉp n h ư việc d á n h giặc Irẽ n m ặ t trậ n . Đđụ íã m ặt trận tư tưởng uà chừih trị. Cũnị' như ở các m ặ t tr ậ n khác, m u ố n th ắ n g ở m ặ t trậ n nãy. ắ t p h ả i có ch u ẩn bị, k ế hoạch, tổ chức, ắ t p h ả i có lã n h đ ạo vả trung kiên. 2. Chống tham õ, lãng phú quan liêu lá cách mạng. Cách m ạng là liêu diệt những cái gi xấu. xây dựng những cái gi lốt. Chúng la íàm cách m ạng để tiêu d iệt chc độ thực đân. phong kiến, để xây dựng d â n chủ mới. Thực d â n và phong kiến tuy bị tiẽu diệt, n h ư n g cái nọc x ấ u của nó (tham ô. lâng phí. quan liêu) v ẫ n còn. thì cách m ạng v ẫ n chưa h o àn to à n th à n h công, vi nọc xấu ấy ngấm n g ầm n g ă n trở. ngấm n g ầm p h á h o ạ i sự nghiệp xây dựng của c á c h mạng. Cớ những người Irong lúc tra n h đấu thì h ă n g hái. trung th â n h . k hông sớ nguy hicm , kh ông sợ cực khố. k h ổ n g sợ quãn địch, n g h ĩa là có cõng với cá ch m ạnọ. Song d cn khi có ít nhiều quyén h ạ n trong lay thi d á m r a kiêu ngạo, xa XI, p h ạ m vâo th a m ó. lâ n g phi, q u a n Hẽu. ỉchông tựgiác. m à biến th à n h n g M c ó tộ iv ớ ic á c h m ạ n g . C húng ta phải cứu v ãn họ. giúp họ khôi p h ụ c d ạ o đức c á c h mạng. Cố n h ữ n g người m iệng thì nói: p h ụ n g sự Tổ quốc, ph ụng sự n h ã n d ân , nhưng bị v ậ t c h ấ t dỗ d à n h m à p h ạ m vào th a m ô. lã n g phi, h ạ i đ ế n Tổ quốc, n h à n dãn . C húng l.a p h ả i giáo dục họ. đưa họ v ào con dường c á c h m ạng. 47
 14. T/iữtĩi ổ là írộm Ciứĩp. Lảng phí tưy khổìig lấy của công đút lúi, song kết quả cũng rất tai hại cho n/iđn dâu, cìio Chinlx píiủ. Có Wu' tcd /tại hơn Tiợn í/iam ổ. T ham ô. lãn g phi, quan liêu là những xấu xa của xã hội cù. Nó do lòng tự tư lự lợi, ích kỷ hại n h â n m ã ra. Nó do c h ế độ “người bóc lột n g ư ờ r m à ra. C h ú ng ta m uốn xây dựng m ộ t x á hội mới. m ộ t x ã hội tự do b ìn h đẳng, m ộ t x ã hội cản, kiệm, liêm, c h ín h - cho n ê n c h ú n g ta p h ả i tẩ y cho s ạ c h h ế t n h ữ n g thói xấu củ a xã h ội củ. - Chống Iham õ. lãng phi, quan ỉìéu íà d đ n chủ. Bộ dội k h ô n g ng ại hy sinh xứơng m áu để k h á n g c h iế n củu nước. Đồng b ào k h ôn g ngại hy sinh m ồ hõ i nưỡc m ắ l d ể k h á n g chiến cứu nước. C hiến sĩ gửi tin h m ệ n h m ìn h , đ ồ n g b ả o gửi cõng, gửi của m ìn h tro n g ta y C h ín h phủ và Đ oàn th ể, đ ể k h á n g chiến kiến quốc. Đó củng ỉà một hình thức d â n chủ tập trung, C h in h phủ và Đ oàn thể giao cho cán bộ cái quyền diều k h iể n bộ đội, s ử d ụ n g tiền của trong công cuộc k h á n g c h iế n k iế n quốc. Nhiệm vụ c ủ a cán bộ là c h ă m nom . yêu m ế n mỗi m ộ t chiến sì, quý trọng. Uết k iệ m mồi m ộ t d ồ n g tiề n , m ộ t b á t gạo, m ộ t giờ công c ủ a d ỏ n g bão. Đồng thời, c h iến sĩ vã đồng bào có q u y ền đòi hỏi cán bộ p h ả i lãm trò n n h iệm VỊI dó, có q u y ề n p h ê b in h chỉ trích n h ữ n g c á n bộ n à o không làm ữ-òn n h iệ m vụ đó. 4 I 48
 15. !)ản chú lã dựa vảo lựe lượng q u ả n chúnịỊ. di d ũ n g d ư ờ n g lối q u ầ n chũnj». Cho n é n p h o n g tr à o chơnị» th am õ. lánẬí phi. quan liẽu á l p h ả i d ự a vào lựclượnq q u á n chúnợ (hì mởi Ih ã n h ('ông. Q u ần chún^ lức là to àn Ih c c h iến s ĩ trong q u â n dội, to àn th ổ cổnị' n h â n trong xướng, to à n th ổ n h â n viên trong c;(ỉ quan, v.v... rồi đ ế n to à n th d n h ã n dân. Cũng như m ọ i viộc khác, việc “chổng" n à y phdí dộng viên q u ằ n chủnq. p h á i thực hành d á n chủ. ph ải lảm cho q u ầ n ch ú n g hiểu rỗ, lãm cho q u á n c h ú n g h ă n g h ã i th a m gia thi mới c h ắc c h ắ n th ả n h cõng. Q u ần chúnfỊ th am ịịia ràn fí đỏnị'. th ả n h cồng cán}» d ầ y đủ, m au chống. Nhiệrn uụ c ủ a q u d n chúng là p h á i h ã n g h áỉ Lham gia p h o n g (rào chốníí Iham õ. lãn g phi. quan lỉẽu. C hiến sỉ xuất. cõng, n h ã n d á n xu ấl củ a đ ế d á n h giặc, cứu nướr. 'rh a m ỏ, lãng phí. quan liSu là m ộ t th ứ “giặc ở trung lòn{'". Nếu chiến sì vã n h ả n d ã n ra sửc chống g iặ c ngoại xâm m ã quên chống gíậc nội xăm . n h ư th ế là chưa lảin trò n nhiệm vụ cứa minh. Vi vậy. c h ỉcn sĩ vã n h ã n d â n p h ải h ã n g hái th am gia p h o n g -tráo ấy. i9
 16. ĐOÀN KẾT TIẾN LÊN GIÀNH THẮNG LỢI m ớ i C h ú n g ta đ ã ứiu dưdc n h iề u Ih ắ n g lỢi. Nhiứig con dường c á c h m ạ n g còn d ài. Công cuộc x â y dựng chủ n gh ĩa xà hội ở m iền Bắc v à sự n g h iệ p đ ấu tra n h thực h iệ n h ò a b in h th ô n g n h ấ t nước n h à cỏn n h iều khó k h ă n , phứ c tạp. Chúng ta d ã xáy dựng dược quan hệ s ả n x u ấ t mởi. bước d ầu p h á t triể n nông nghiệp và công nghiệp. Nhưng n ề n k in h t ế củ a ta vẫn còn nghèo. Nước ta còn bị chia cắt, đ ế quốc Mỹ và b ọ n tay sai d a n g giày xéo m iển Nam th ả n y éu của chủng la. "nnh h ìn h ấy đòl hỏi n h ă n d á n la ở m iền Bắc p h ải vừa ra sử c d ẩ y m ạ n h s ả n xuất, x â y dựng cơ sở v ậ l c h ấ t và kỹ th u ậ t củ a chủ nghĩa x ã h ộ i, vửa p h ải luôn luôn n ả n g cao cả n h giác, củng cố quốc phòng, s ẵ n s à n g đối phõ vởi m ọi á m mưu c ủ a k ẻ địch, Mỏí người d â n p h ả i là m ộ t người lao động h ă n g h á i dồng thời lả m ộ t chiến sĩ d ũ n g cảm , v ừ a x ây dựng nước n h à , vửa b ả o vệ Tổ quốc. Trích bài viế ( nhân dịp kỳ niệm lẩn thứ 33 n g ảy thành lập Đảng C ộng sản V iệ l Nam . H ổ C h i M inh: Toàn lậ p , Sđđ, 1.11, ír.22-25. 50
 17. Chủ tịch H ó C h í M inh vó i cá c a n h hùng, dũng s ĩ m iến Nam ra thâm m iên B ẳ c (26-2-1969) Trước đây, n h ã n d â n ta đđ n ê u cao tin h th ầ n tự lực c à n h sinh, trường kỹ k h án g chiến, thì ngày nay chúng La cản g ph ải nêu cao linh th ả n íự lực cá n h sinh, cần kiệm x ă y dựng nưởc nhá. Mọi người đ ề u p h ả i n â n g cao tinh Ih ầ n làm chủ tậ p Ihể. không sợ k h ó k h ă n , gian khổ, quyết tá m p h ấ n đấu, làm tròn n h iệ m vụ củ a m inh. Cán bộ. đ ả n g viên và đ o à n ưíẽn th a n h niẻn càn g p h ải giữ vững lộp Irường giai cấp, n â n g cao tính th ả n trá c h nhiệm , trau dồi dạo đức cách m ạng, quyết tâ m hoàn th à n h n h iệ m vụ m ả Đảng vả N hà nưỡc đ ã giao cho. Sức m ạ n h ciía Đ ảng là d sự đ o à n k ế t n h ấ l b í MỎI c á n bộ, đ ả n g v ié n p h ả i n á n g cao ý Ihức tổ chử c và kỷ luật, n gh iém chỉnh c h ấ p h à n h dường lốị v à chin h sác h của 51
 18. Đảng, lỏn trọng nguyên tắ c tổ chức vã sinh h o ạ i của Đảng, Mỏi chi bộ củ a Đ ảng p h ả i là m ộ t h ạ t n h ã n lã n h đạo q u ẩn c h ú n g ở cơ sở, đ o à n k ế t c h ặ t c h ẽ, lién h ệ m ậ t th iế t với q u ả n chúng, p h á t huy đưỢc trí Luệ và lực iượng vĩ dại của quán chúng. Mỗi cấ p bộ của Đ ảng phải là m ột cơ quan lả n h đ ạo vững c h ắ c d đ ịa phương, theo đúng đường lối, ch ín h s á c h của Trung ương. Những th ắ n g lợỉ to lờn của c á c h m ạng Việt Nam dưới sự lã n h đ ạ o củ a Đ ản g ta 3 3 n ã m qua. cliứng tỏ n h ã n dân ta r ấ l giàu lòng yêu nước và tinh th ầ n cách m ạng. N h ân d á n ta h ế t sức tin tưởng và yẽu m ến Đ ảng ta, vi Đ ảng ta là người lã n h d ạ o họ di từ th ắn g lợi n à y đ ế n th ắ n g lợi khác. Đưdc n h ư vậy, ch ín h là do Đ ảng ta luôn luôn trung th à n h với quyền Iđỉ củ a giai cấp vã c ủ a d á n tộc, biết vặn dụng m ột cách sá n g tạ o chủ nghĩa Mác • Lẽnin vào hoàn c ả n h cụ th ể củ a nước ta v à luôn luôn di đũng dường lối quản chúng. C án bộ v à đ ả n g víẽn ta nói chung là tốt. Nhiều dồng chí dã luôn luôn n ê u cao tin h ữ iầ n phục vụ n h â n dân, ý thứ c tổ chức v à kỷ lu ậ t, giữ vững đ ạ o dứ c cách mạng, sin h h o ạ t g iản dị, tá c phong d â n chủ. r á t xứng đáng với lòng Un cậy của Đ ảng vả c ủ a n h ã n dân. Nhưng Đ ảng ta ngày cản g p h á t triể n , số đ ả n g vlén ngày th êm dông, công việc ngày c à n g n h iều và phửc lạp, cho n ê n k h ô ng khỏi có một số cán bộ, dảng viên còn p h ạ m những k h u y ế t điểm, sai lầm cần p h ải nghiêm k hắc p hê b ỉn h v à t h ậ t th à sửa chữa. 52
 19. K h ô n g a i h oàn toàri iránli ìà\ỏi sai lầm , quyết tâ m sửa chữa sẽ ihành ngi&í tổt. Cá n h â n chủ nghĩa: íl nghĩ đ ế n lợi ích chung của cách m ạn g , c ủ a n h â n d â n . m ả thư ờ n g lo cho lợi ích riêng của minh. Tham d a n h lợi, h ay suy tị. Có ch ú t th à n h tich th ì tự cao. tự đại. kiêu ngạo, cõng th ầ n , gảy lủng củng trong nội bộ. Do cá n h à n chủ nghĩa m ả sín h ra các b ệ n h sau đây: Tự do chủ nghĩa: Khõng n g h iê n cứu nghiêra chỉnh và c h ấp h à n h đ ú n g đ ắ n đường lối, chính sác h của Đảng, không tò n trọng p h á p luật và th ể lệ củ a Nhà nước. Tự cho m inh lầ dũng, h à n h động Iheo ý riêng, p h á t biểu Iheo ý riêng, không bảo cáo v ả xin chí thị cấp trên, xem thường tổ chức vã kỷ luật. Tư tưởng b ả n ví. coi bộ p h ậ n h o ặ c d ịa phương m in h p h ụ Irá c h n h ư là m ộ t giang sơn riêng, k é m linh t h ẩ n hỢp tá c xã hội chủ nghía, rố t cuộc ỉà hại cho c ả việc chung vả việc riêng. Q uan liéu m ện h lệnh: Không đi s â u đi s á t phong trào, k h ô ng n ắ m dưỢc tin h h ìn h cụ th ể củ a n g àn h h o ặc của dịa phương minh, khòng g ầ n gũi quản chúng vả học hói kinh nghiệm của quản chúng. Thich ngồi b àn giấy hơn là di xuống cơ sd để hiểu đ ú n g thực tế, kiểm tra việc th i h ã n h ch in h sách, lắn g nghe ý kiến của n h â n ilản. Thích dùng m ệ n h lện h h à n h chính hơn lả kiên n h ẫ n giáo dục quản chúng m ộ í c ách có lý. có tình. Do đó m ã đường lối, chính sá c h đ ú n g đ ắ n củ a Đảng và C hính phủ có khi không th ấu đ ế n quản chúng hoặc bị 53
 20. thì h à n h lệ c h lạc, k ế t q uả lả d ã hỏ n g cóng việc lại mỏ'l lòng người. Tham ô, lãng phú Vì th iếu d ạo dức cách m ạng, thiếu tinh th ả n trá c h n h iệ m m à đ â m r a hư hỏng n h ư ă n cẩp của cõng, vxing phí tiề n b ạ c và v ật liệu của Nhả nước và củ a tậ p th ể, làm h ạ i đ ế n việc p h á t triển kỉnh t ế vả văn h ó a d ể n â n g cao dời sống của n h â n dãn. Lười biếng: Không chịu k h ó học lặp. n g h iê n cửu dể n â n g cao trin h dộ củ a m in h về chinh trị, v ã n hóa vả n ghiệp vụ. Do ít h iểu b iế t vẻ tinh h in h tro n g nưđc và ngoài nước. ít n g h iê n cửu lý luận và kinh ng h iệm thực tiễn cho n ê n g ặ p th u ậ n lợi thì dễ lạc quan tếu, gặp khó k h ả n thi d ễ dao động bỉ quan, lập trường cách m ạ n g không vững vàng, thiếu tỉnh th ầ n dộc lập suy nghĩ và chủ dộng s á n g tạo. Do đõ m à g ặp nhiều khó k h ă n tro n g cô n g việc, lá c d ụ n g lã n h d ạ o bị h ạ n c h ế. T rẽ n d â y là tó m t ắ t m ấ y k h u y ế t đ iểm c h ín h m à to àn Đ ảng ta, từ c ấ p lã n h d ạo đ ế n cd sở. c ả n kỉẽn quyết k h ắ c phục. Khống ai h o à n to à n t r á n h khỏi sai lầm , quyết tâm sửa ch ữ a sẽ th à n h người tốt. C hú n g ta tin rằ n g với tru y ề n thống tố t đ ẹ p củ a Đ ảng ta, vởi quyết tá m sử a ch ữ a khuy ết diểm, p h á t huy ưu đ iể m củ a c á n bộ, đ ả n g v ién, Đ ảng ta s ẽ cỏ th ê m n h iề u sức c h iế n đ ấ u m ới d ể h o à n th ả n h th ắ n g lợi n h ữ n g n h iệ m vụ mới. 54

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản