intTypePromotion=1
ADSENSE

Nền kinh doanh giáo dục như thế nào?

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

176
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ ngàn xưa khi nói đến giáo dục thì mọi người đều nghĩ ngay đến định nghĩa đó là một lĩnh vực nho nhã thanh tao và thậm chí mang cả tính thánh thiện nữa! Bản chất của giáo dục là nhân văn, nâng tầm giá trị con người cũng như cả một quốc gia nhưng trong xu hướng phát triển của thời đại ngày nay, giáo dục không chỉ đơn thuần mang đến những giá trị nhân văn mà còn mang lại lợi nhuận như một loại hình kinh doanh trong xã hội và có thể nói lợi nhuận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nền kinh doanh giáo dục như thế nào?

  1. N n kinh doanh giáo d c như th nào? T ngàn xưa khi nói n giáo d c thì m i ngư i u nghĩ ngay n nh nghĩa ó là m t lĩnh v c nho nhã thanh tao và th m chí mang c tính thánh thi n n a! B n ch t c a giáo d c là nhân văn, nâng t m giá tr con ngư i cũng như c m t qu c gia nhưng trong xu hư ng phát tri n c a th i i ngày nay, giáo d c không ch ơn thu n mang n nh ng giá tr nhân văn mà còn mang l i l i nhu n như m t lo i hình kinh doanh trong xã h i và có th nói l i nhu n t kinh doanh giáo d c - cũng không thua kém gì so v i - các ngành kinh doanh mũi - nh n khác n u ư c u tư, phát tri n úng m c. Vi c doanh nhân Vi t Nam quan tâm và u tư vào kinh doanh lĩnh v c giáo d c ngày càng nhi u lên cũng n m trong s phát tri n c a xu hư ng kinh doanh giáo d c cũng là i u t t y u phù h p v i xu hư ng phát tri n c a th i i m i. Vì sao kinh doanh giáo d c s có l i nhu n? Có th nói kinh doanh giáo d c ư c ánh giá là ngành kinh doanh có l i nhu n cao và n u không nói là khá cao b i nh ng nguyên do cơ b n sau ây. N u xét v s lư ng khách hàng thì giáo d c có kh năng thu hút m t lư ng khách hàng r t l n, m i l a tu i khác nhau vì m t th c t rõ ràng là nghĩa v ph i h c cũng như khát v ng h c nâng cao ki n th c thì b t c công dân trong xã h i nào cũng u có c . M t khác trong th i i phát tri n ngày nay con ngư i ang hư ng t i m t xã h i h c t p su t i và “dân giàu nư c m nh, xã h i công b ng, văn minh” thì khi kinh doanh giáo d c có m t l i th ưu vi t là không bao gi s thi u khách hàng. Có chuyên gia kinh t ã
  2. t ng nh n nh r ng khách hàng c a ngành kinh doanh giáo d c nhi u không thua gì khách hàng c a các ngành kinh doanh hàng tiêu dùng xe hơi, vi n thông… cũng có l khá úng. Có th nói kinh doanh giáo d c so v i nhi u ngành kinh doanh khác có s khác bi t l n là giáo d c có s c thu hút và ư c khách hàng quan tâm t g c vì s phát tri n t gia ình hư ng n toàn xã h i. B i vì giáo d c luôn ư c s quan tâm c a m t qu c gia v i nh ng chính sách ưu tiên phát tri n giáo d c luôn ư c nh hình và u tư c th theo s phát tri n c a qu c gia ó. Ngoài ra, trong m i gia ình thì cha m và ngư i i h c (n u ngư i i h c ã i làm thì luôn mong mu n h c thêm n a nâng cao ki n th c phát tri n s nghi p) ư c ánh giá là nh ng nhà u tư cho giáo d c l n nh t mà l i không có nhu c u hoàn v n, không nghĩ n v l i/ ch u khó u tư nhi u và u tư b n b , lâu dài vì m c tiêu duy nh t c a h là mong mu n có m t n n giáo d c t t có ch t lư ng cao làm hành trang i n s thành t trong cu c i mình cho th h con cháu c a mình... th ng kê cơ b n cho th y Vi t Nam là nư c ang phát tri n cũng u tư cho giáo d c chi m trên 16% t ng ngân sách trong khi các nư c phát tri n trên th gi i thì t tr ng u tư cho giáo d c thông thư ng chi m kho ng 20% t ng ngân sách c a qu c gia ó. i u này cho th y v n u tư cho giáo d c ư c h u h t các qu c gia trên th gi i chú tr ng r t nhi u và ngày càng nâng m c u tư này lên cao hơn phù h p v i s phát tri n chung c a th gi i.
  3. Theo xu hư ng phát tri n c a th i i ngày nay thì giáo d c ph i ngày càng ư c chu n hóa theo tiêu chu n giáo d c qu c ta m r ng theo phương cách lan t a kh p nơi trên th gi i nh m nh hình các chương trình giáo d c, thu hút m i ngư i. Cho nên v i các chương trình ào t o liên k t v i nư c ngoài ngày càng nhi u lên thì kinh doanh giáo d c cũng t nhiên có i u ki n kinh doanh thu n l i mà không c n ph i tìm m t nh hư ng kinh doanh nh m thu hút khách hàng như nhi u ngành ngh kinh doanh khác. m t góc nào ó thì k t qu c a giáo d c khó ư c ánh giá chính xác ch trong m t th i gian ng n nên khó có chuy n m t “s n ph m giáo d c” (m t chương trình h c, m t khóa h c dài hay ng n h n) b khách hàng òi tr l i c ! Cho nên các doanh nghi p kinh doanh giáo d c có th hoàn toàn yên tâm vì ch lo n u vào tuy n sinh là trách nhi m chính còn u ra sau khi h c xong thì không còn ph i có trách nhi m n a! Y u t này ph n nào nêu lên ư c v n kinh doanh giáo d c s d có l i nhu n hơn, n u không nói là không h thua kém so v i nhi u ngành ngh kinh doanh khác trong xã h i.
  4. Doanh nhân nên kinh doanh giáo d c như th nào? N u như d a trên nh ng nh n nh sơ b này có th nói r ng hi m có ngành kinh doanh nào có i u ki n thu n l i hơn kinh doanh giáo d c vì như ã nói trên là khách hàng không bao gi thi u, luôn nh n ư c s quan tâm, u tư t khách hàng cũng như kh năng thu h i v n khá nhanh... thì doanh nhân Vi t Nam có nên u tư kinh doanh giáo d c hay không? Khi doanh nhân Vi t Nam u tư kinh doanh giáo d c thì có kh năng hoàn v n s càng s m và s có lãi nhanh, lãi nhi u n u ư c u tư bài b n, úng m c và có t m chi n lư c u tư c th cũng như nhìn xa trông r ng vào t ng lĩnh v c u tư giáo d c m m non, ti u h c, trung h c, i h c hay các chương trình ào t o k năng ngh sau i h c... ho c là tư v n du h c… Ngoài ra, khi kinh doanh giáo d c thì doanh nhân cũng nên xác nh vi c kinh doanh này ph i d a vào giá tr nhân văn c a b n ch t v n có c a giáo d c là chính mà không nên t giá tr l i nhu n m c dù ã là kinh doanh thì ph i có l i nhu n. M c ích luôn hư ng t i c a doanh nhân khi kinh doanh giáo d c là giáo d c luôn phát tri n úng m c ích, góp ph n quan tr ng vào s phát tri n kinh t - xã h i cho t nư c và m b o ho t ng kinh doanh c a mình ư c thành công. Chính vì v y, doanh nhân u tư vào kinh doanh ph i hi u úng, qu n lý và làm úng v i m c ích này vì m t trong nh ng nguyên t c cơ b n c a nh ng nhà kinh doanh giáo d c là kinh doanh giáo d c phát tri n, s ng t t hơn, nhưng không ph i làm giàu. B ng ch ng là trong danh sách các nhà t phú trên th gi i không có ngư i nào thu c lĩnh v c kinh doanh giáo d c c . Tuy nhiên không ph i nh ng ngư i kinh doanh giáo d c thi u tài năng hay kh năng kinh doanh trong ngành giáo d c nhưng ngư c l i thì h r t có tài n a, b i vì m c ích kinh doanh c a h không
  5. ph i là làm giàu cho nên h không th tr thành t phú trong lĩnh v c giáo d c mà h ang kinh doanh v y thôi. Doanh nhân kinh doanh giáo d c ph i là nh ng ngư i kinh doanh có trình , có lương tâm và nh n th c sâu s c cũng như có s c ng hi n b ng c t m lòng cho s nghi p phát tri n c a ngành giáo d c nói riêng và cho t nư c nói chung.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=176

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2