Ngân hàng câu hỏi Tin Học 12

Chia sẻ: TRAN THI PHUONG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
336
lượt xem
97
download

Ngân hàng câu hỏi Tin Học 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về câu hỏi tin học 12 của trường THPT Cẩm Lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi Tin Học 12

  1. Trường THPT Cẩm Lý                                                                              Ngân hàng câu hỏi Tin Học 12 NG¢N HµNG C¢U HáI TIN HäC 12 Câu 1:Cơ sở dữ liệu (CSDL) là: a. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên  máy tính điện tử. b. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được ghi lên  giấy. c. Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh... của  một chủ thể nào đó. d. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên  máy tính điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người. Câu 2: Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng CSDL trên máy tính điện tử: a. Gọn, nhanh chóng b. Gọn, thời sự (Cập nhật đầy đủ, kịp thời...) c. Gọn, thời sự, nhanh chóng d. Gọn, thời sự, nhanh chóng, nhiều nguời có thể sử dụng chung CSDL. Câu 3: Hoạt động nào sau đây có sử dụng CSDL  a. Bán hàng b. Bán vé máy bay c. Quản lý học sinh trong nhà trường d. Tất cả đều đúng Câu 4: Hệ quản trị CSDL là: a. Phần mềm dùng tạo lập CSDL b. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL c. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL d. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL Câu 5: Các thành phần của hệ CSDL gồm: a. CSDL, hệ QTCSDL b. CSDL, hệ QTCSDL, con người c. Con người, CSDL, phần mềm ứng dụng d. Con người, phần mềm ứng dụng, hệ QTCSDL, CSDL Câu 6: Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL. a. Tính cấu trúc, tính toàn vẹn Giáo Viên: Trần Văn Nghĩa 1
  2. Trường THPT Cẩm Lý                                                                              Ngân hàng câu hỏi Tin Học 12 b. Tính không dư thừa, tính nhất quán c. Tính độc lập, tính chia sẻ dữ liệu, tính an toàn và bảo mật thông tin d. Các câu trên đều đúng Câu 7: Hãy chọn câu mô tả sự tương tác giữa các thành phần trong một hệ CSDL: Cho biết: Con người1, Cơ sở dữ liệu 2, Hệ QTCSDL 3, Phần mềm ứng dụng  4 a. 2134 b. 1342 c. 1324 d. 1432 Câu 8: Sự khác biệt giữa CSDL và hệ QTCSDL. a.  CSDL là tập hợp chứa các dữ liệu liên quan với nhau, chứa thông tin về một  vấn đề nào đó, được lưu trên máy tính. CSDL này  do một hệ quản trị CSDL  tạo ra. Hệ quản trị CSDL là phần mềm dùng tạo lập, bảo trì: CSDL, hơn thế  nữa nó dùng còn quản trị và  khai thác CSDL đó. b. CSDL là tập hợp chứa các dữ liệu liên quan với nhau chứa thông tin về một  vấn đề nào đó. CSDL này  do một hệ quản trị CSDL tạo ra. Hệ quản trị CSDL  là phần mềm dùng tạo lập, bảo trì: CSDL, hơn thế nữa nó dùng còn quản trị và  khai thác CSDL đó. c. CSDL là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, còn hệ quản trị CSDL chỉ là  chương trình để quản lý và khai thác CSDL đó. d. Tất cả đều sai Câu 9: Nêu các điểm giống nhau và khác nhau giữa CSDL và hệ QTCSDL: CSDL Hệ QTCSDL Giống nhau Khác nhau Giáo Viên: Trần Văn Nghĩa 2
  3. Trường THPT Cẩm Lý                                                                              Ngân hàng câu hỏi Tin Học 12 Câu 10: (Nâng cao) Tại sao  mối quan hệ giữa Hệ QTCSDL và CSDL phải là mối   quan hệ hai chiều? H∙y s¾p xÕp c¸c bíc sau ®Ó ®îc mét thao t¸c ®óng ? C©u  (1) Chän nót                  (3) Chän c¸c b¶ng ®Ó t¹o mèi  11:  liªn kÕt (2) Chän nót Create           (4) Chän trêng liªn quan tõ c¸c  b¶ng liªn kÕt A. (1) → (3) → (4) → (2) B. (1) → (2) → (3) → (4) C. (2) → (1) → (3) → (4) D. (2) → (3) → (4) → (1) C©u  Trong Access, tõ Filter cã ý nghÜa g× ? 12:  T×m   kiÕm   d÷  B Läc   d÷  C S¾p   xÕp   d÷  A. D. Xãa d÷ liÖu liÖu . liÖu . liÖu C©u  Gi¶ sö, trêng Email cã gi¸ trÞ lµ : 1234@yahoo.com. H∙y  13:  cho biÕt trêng Email cã kiÓu d÷ liÖu g× ? B C A. Number AutoNumber Text D. Currency . . C©u  Trong Access, muèn s¾p xÕp c¸c b¶n ghi theo thø tù, ta  14:  thùc hiÖn ............→ Sort B C A. Tools Insert Record D. File . . C©u  Trong Access, muèn t¹o biÓu mÉu theo c¸ch dïng thuËt sÜ,  15:  ta chän Create   form   in   using  A. Create form by using Wizard B. Wizard Create   form   with  C. Create form for using Wizard D. using Wizard H∙y s¾ p xÕ p c¸c bí  sau ® Ó c  m ét c  ®î  thao t¸c  ® óng ? (1) Chän nót Cr e                  (3) NhËp tªn  c¬ së   eat C© u  16: d÷ li u Ö (2) Chän Fi e  – New                                 (4) Chän B l l ank  Database (1)  →  (2)  →  (4)  → A. (1) → (2) → (3) → (4) B. (3) (2)  →  (3)  →  (4)  → C. (2) → (4) → (3) → (1) D. (1) C©u  17:  Trong Access, nót lÖnh nµy   cã ý nghÜa g× ? Cµi mËt khÈu cho tÖp  A. Khëi ®éng Access B. c¬ së d÷ liÖu Giáo Viên: Trần Văn Nghĩa 3
  4. Trường THPT Cẩm Lý                                                                              Ngân hàng câu hỏi Tin Học 12 C. M ë Ö p c¬ së d÷ li u  t Ö D . X¸c ® Þnh kho¸ chÝnh C©u  Trong Access cã mÊy ®èi tîng chÝnh? 18:  B C A. 4 3 1 D. 2 . . Trong Access,  khi nhËp d÷ liÖu cho  b¶ng, gi¸ trÞ cña  C©u  field GIOI_TINH lµ True. Khi ®ã field GIOI_TINH ®îc x¸c  19:  ®Þnh kiÓu d÷ liÖu g× ? B C A. Boolean True/False Yes/No D. Date/Time . . C©u  Trong khi lµm viÖc víi cÊu tróc b¶ng, muèn chÌn thªm mét  20:  trêng míi, ta thùc hiÖn : A. Tools – Insert Rows B. File – Insert Rows C. Edit – Insert Rows D. Insert – Rows C©u  Trong Access, muèn t¹o cÊu tróc b¶ng theo c¸ch tù thiÕt  21:  kÕ, ta chän Create   table   with  A. Create table by Design view B. Design view Create   table   for  C. Create table in Design view D. Design view C©u  Trong Access,  muèn nhËp d÷ liÖu  vµo cho mét b¶ng,  ta  22:  thùc hiÖn : Nh¸y ph¶i chuét lªn tªn b¶ng  Nh¸y   ®óp   tr¸i   chuèt  A. B. cÇn nhËp lªn tªn b¶ng cÇn nhËp Nh¸y   ®óp   ph¶i   chuét   lªn   tªn  Nh¸y   tr¸i   chuét   lªn  C. D. b¶ng cÇn nhËp tªn b¶ng cÇn nhËp C©u  Trong Access, kiÓu d÷ liÖu sè ®îc khai b¸o b»ng tõ ? 23:  B C A. Number Text Memo D. Curency . . C©u  Trong Access, cã mÊy chÕ ®é lµm viÖc víi c¸c ®èi tîng ? 24:  B C A. 4 2 1 D. 3 . . C©u  Khi lµm viÖc víi cÊu tróc b¶ng, ®Ó x¸c ®Þnh tªn trêng, ta gâ  25:  tªn trêng t¹i cét : B C File  A. Field Name Name Field D. Name . . Name C©u  Khi ®ang lµm viÖc víi cÊu tróc b¶ng, muèn lu cÊu tróc vµo  26:  ®Üa, ta thùc hiÖn : File   –  Format   –  D A. B. View – Save C. Tools – Save Save Save . C©u  Trong Access,  ®Ó t¹o mèi liªn kÕt gi÷a c¸c b¶ng, ta  27:  thùc hiÖn : ............ → Relationships Giáo Viên: Trần Văn Nghĩa 4
  5. Trường THPT Cẩm Lý                                                                              Ngân hàng câu hỏi Tin Học 12 B C A. For at m Insert Tools D . Edit . . C©u  Trong khi t¹o cÊu tróc b¶ng, muèn thay ®æi kÝch thíc cña  28:  trêng, ta x¸c ®Þnh gi¸ trÞ míi t¹i dßng : B C Descript D A. Field Name Data Type Field Size . . ion . C©u  Trong khi lµm viÖc víi cÊu tróc b¶ng, muèn x¸c ®Þnh  29:  khãa chÝnh, ta thùc hiÖn : ............ → Primary Key B C D A. Tools Edit File Insert . . . C©u  Trong Access, muèn in d÷ liÖu ra giÊy, ta thùc hiÖn 30:  Tools   –  B Edit   –  Windows   –  D A. C. File – Print Print . Print Print . C©u  Mét c¬ së d÷ liÖu lµ mét tËp hîp c¸c d÷ liÖu cã liªn  31:  quan víi nhau, ®îc lu tr÷ trªn ........... ? B C A. §Üa CPU Ram D. Rom . . C©u  Trong Access, ta cã thÓ sö dông biÓu mÉu ®Ó : 32:  A. Söa cÊu tróc b¶ng B. LËp b¸o c¸o TÝnh to¸n cho c¸c trêng tÝnh  C. D. NhËp d÷ liÖu to¸n C©u  Trong Access, muèn t¹o mét c¬ së d÷ liÖu míi, ta thùc hiÖn 33:  B C View   –  A. Insert – New File – New D. Tools – New . . New C©u  Trong Access, muèn lµm viÖc víi ®èi tîng b¶ng, t¹i cöa  34:  sæ c¬ së d÷ liÖu ta chän nh∙n : B C D A. Tables Forms Queries Reports . . . C©u  Trong Access, muèn xem l¹i trang d÷ liÖu tríc khi in, ta  35:  thùc hiÖn : Windows   –   Print  A. View – Print Preview B. Preview C. File – Print Preview D. Tools – Print Preview C©u  Trong khi nhËp d÷ liÖu cho b¶ng, muèn xãa mét b¶n ghi ®∙  36:  ®îc chän, ta bÊm phÝm : B C A. Tab Space Enter D. Delete . . C©u  Trong Access, muèn lµm viÖc víi ®èi tîng biÓu mÉu, t¹i  37:  cöa sæ c¬ së d÷ liÖu ta chän nh∙n : A. Tables B Forms C Reports D. Queries Giáo Viên: Trần Văn Nghĩa 5
  6. Trường THPT Cẩm Lý                                                                              Ngân hàng câu hỏi Tin Học 12 . . Trong vai trß cña con ngêi khi lµm viÖc víi c¸c hÖ c¬  C©u  së d÷ liÖu, ngêi thiÕt kÕ vµ cÊp ph¸t quyÒn truy cËp c¬  38:  së d÷ liÖu, lµ ngêi ? A. Ngêi lËp tr×nh øng dông B. Ngêi qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Ngêi   b¶o   hµnh   c¸c   thiÕt   bÞ  C. D. Ngêi sö dông (kh¸ch hµng) phÇn cøng cña m¸y tÝnh Trong khi thiÕt kÕ hÖ c¬ së d÷ liÖu, nÕu chóng ta ®¶m  C©u  b¶o ®îc viÖc qu¶n lÝ c¸c th«ng tin cã thÓ dÔ dµng suy    :  39 diÔn hay tÝnh to¸n ®îc tõ nh÷ng d÷ liÖu ®∙ cã. Cã nghÜa  lµ chóng ta ®∙ ®¶m b¶o ®îc tÝnh chÊt g×? TÝnh   toµn  B TÝnh   ®éc  C TÝnh   nhÊt  D A. TÝnh kh«ng d thõa vÑn . lËp . qu¸n . C©u  Khi lµm viÖc víi Access xong, muèn tho¸t khái Access,  40:  ta thùc hiÖn : View   –  B Tools   –  C File   –  A. D. Windows – Exit Exit . Exit . Exit C©u  Khi lµm viÖc víi ®èi tîng b¶ng, muèn söa ®æi thiÕt kÕ  41:  cÊu tróc b¶ng, ta chän nót lÖnh : B C Previe A. New Design D. Open . . w C©u  Trong Access, khi chØ ®Þnh kho¸ chÝnh sai, muèn xãa bá  42:  kho¸ chÝnh ®∙ chØ ®Þnh, ta nh¸y chuét vµo nót lÖnh :  C A. B. D. . C©u  Trong khi nhËp d÷ liÖu cho b¶ng, muèn chÌn thªm mét b¶n    :  43 ghi míi, ta thùc hiÖn : Insert → ............ B C D A. New Rows New Record Rows Record . . . C©u  Trong Access, tõ Descending cã ý nghÜa g× ?   :  44 A. S¾p xÕp d÷ liÖu theo chiÒu t¨ng dÇn B. S¾p xÕp d÷ liÖu theo chiÒu gi¶m dÇn C. S¾p xÕp d÷ liÖu theo thø tù sè ch¼n råi ®Õn sè lÎ D. S¾p xÕp d÷ liÖu theo thø tù sè lΠråi ®Õn sè ch¼n C©u  Trong Access, muèn thùc hiÖn viÖc läc d÷ liÖu, ta chän : 45:  C A. B. D. . C©u  Khi lµm viÖc víi cÊu tróc b¶ng, ®Ó x¸c ®Þnh kiÓu d÷    :  46 liÖu cña trêng, ta x¸c ®Þnh tªn kiÓu d÷ liÖu t¹i cét : B Data  C Field  D A. Field Type Description . Type . Properties . Giáo Viên: Trần Văn Nghĩa 6
  7. Trường THPT Cẩm Lý                                                                              Ngân hàng câu hỏi Tin Học 12 C©u  Trong   Access,   ® Ó  ® Þnh  d¹   l   l   trang   d÷   li u ,   ta   thùc  ng ¹i Ò Ö   :  47 hi n : Ö A. For at m  – Page Set up B . Tool  – Page Set s up C. Fi e  – Page Set l up D . Recor d – Page Set up C©u  Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ côm tõ  “HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu” ? 48:  HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu lµ mét lo¹i thiÕt bÞ hç trî mµn h×nh  A. m¸y tÝnh HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu lµ mét lo¹i d÷ liÖu ®îc lu tr÷ trªn  B. m¸y tÝnh C. HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu lµ mét lo¹i phÇn mÒm m¸y tÝnh HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu lµ mét lo¹i thiÕt bÞ hç trî m¹ng m¸y  D. tÝnh C©u  Trong Access, d÷ liÖu kiÓu ngµy th¸ng ®îc khai b¸o b»ng tõ ? 49:  Day/Tim B Date/Ty C A. Day/Type D. Date/Time e . pe . C©u  §iÒu kiÖn ®Ó t¹o mèi liªn kÕt gi÷a hai b¶ng lµ :   :  50 A. Trêng liªn kÕt cña hai b¶ng ph¶i cïng kiÓu d÷ liÖu B. Trêng liªn kÕt cña hai b¶ng ph¶i lµ ch÷ hoa C. Trêng liªn kÕt cña hai b¶ng ph¶i lµ kiÓu d÷ liÖu sè D. Trêng liªn kÕt cña hai b¶ng ph¶i kh¸c nhau vÒ kiÓu d÷ liÖu Giáo Viên: Trần Văn Nghĩa 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản