Nghị định 02/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
54
lượt xem
1
download

Nghị định 02/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 02/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2003/N -CP Hà N i, ngày 14 tháng 1 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 02/2003/N -CP NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2003 V PHÁI TRI N VÀ QU N LÝ CH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thương m i ngày 10 tháng 5 năm 1997, Theo ngh c a B trư ng B Thương m i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh. 1. Ngh nh này quy nh v phát tri n và qu n lý ch , áp d ng i v i t ch c, cá nhân tham gia các ho t ng v ch , bao g m các lĩnh v c: quy ho ch phát tri n m ng lư i ch ; u tư xây d ng m i và s a ch a, c i t o nâng c p ch ; ho t ng kinh doanh khai thác và qu n lý ch ; kinh doanh mua bán hàng hóa t i ch . 2. Ch ư c i u ch nh trong Ngh nh này là lo i ch mang tính truy n th ng, ư c t ch c t i m t a i m theo quy ho ch, áp ng các nhu c u mua bán, trao i hàng hóa và nhu c u tiêu dùng c a khu v c dân cư. 3. Các lo i: siêu th , trung tâm thương m i, trung tâm giao d ch mua bán hàng hóa, bao g m c siêu th , trung tâm thương m i có v n u tư nư c ngoài, không thu c i tư ng i u ch nh Ngh nh này. i u 2- Gi i thích t ng . M t s t ng s d ng trong ngh này ư c hi u như sau: 1. Ph m vi ch : là khu v c ư c quy ho ch dành cho ho t ng ch bao g m di n tích b trí các i m kinh doanh, khu v c d ch v (như: bãi xe, kho hàng, khu ăn u ng, vui chơi gi i trí và các d ch v khác) và ư ng bao quanh ch .
 2. 2. Ch u m i: là ch có vai trò ch y u thu hút, t p trung lư ng hàng hóa l n t các ngu n s n xu t, kinh doanh c a khu v c kinh t ho c c a ngành hàng ti p t c phân ph i t i các ch và các kênh lưu thông khác. 3. Ch kiên c : là ch ư c xây d ng b o m có th i gian s d ng trên 10 năm. 4. Ch bán kiên c : là ch ư c xây d ng b o m có th i gian s d ng t 5 n 10 năm. 5. i m kinh doanh t i ch : bao g m qu y hàng, s p hàng, ki- t, c a hàng ư c b trí c nh trong ph m vi ch theo thi t k xây d ng ch , có di n tích quy chuNn t i thi u là 3m2/ i m. i u 3. Phân lo i ch . 1. T t c các ch u ph i ư c phân lo i theo tiêu chuNn quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Tiêu chuNn phân lo i ch : a) Ch lo i 1: Là ch có trên 400 i m kinh doanh, ư c u tư xây d ng kiên c , hi n i theo quy ho ch; ư c t các v trí trung tâm kinh t thương m i quan tr ng c a t nh, thành ph ho c là ch u m i c a ngành hàng, c a khu v c kinh t và ư c t ch c h p thư ng xuyên; Có m t b ng ph m vi ch phù h p v i quy mô ho t ng c a ch và t ch c y các d ch v t i ch : trông gi xe, b c x p hàng hóa, kho b o qu n hàng hóa, d ch v o lư ng, d ch v ki m tra ch t lư ng hàng hóa, v sinh an toàn th c phNm và các d ch v khác. b) Ch lo i 2: Là ch có trên 200 i m kinh doanh, ư c u tư xây d ng kiên c ho c bán kiên c theo quy ho ch. ư c t trung tâm giao lưu kinh t c a khu v c và ư c t ch c h p thư ng xuyên hay không thư ng xuyên; Có m t b ng ph m vi ch phù h p v i quy mô ho t ng ch và t ch c các d ch v t i thi u t i ch : trông gi xe, b c x p hàng hóa, kho b o qu n hàng hóa, d ch v o lư ng c) Ch lo i 3: Là các ch có dư i 200 i m kinh doanh ho c các ch chưa ư c u tư xây d ng kiên c ho c bán kiên c .
 3. Ch y u ph c v nhu c u mua bán hàng hóa c a nhân dân trong xã, phư ng và a bàn ph c n. Chương 2: QUY HO CH PHÁT TRI N VÀ U TƯ XÂY D NG CH i u 4. Quy ho ch phát tri n ch . 1. Ch là m t b ph n quan tr ng trong t ng th k t c u h t ng kinh t - xã h i; t nay tr i Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i t ng th i kỳ c a a phương ph i bao g m Quy ho ch phát tri n ch . Quy ho ch phát tri n ch ph i l p theo các nguyên t c t i kho n 2 i u này và ư c cơ quan có thNm quy n theo quy nh phê duy t và ch o th c hi n. 2. Các nguyên t c l p Quy ho ch phát tri n ch : a) Ph i hình thành h th ng m ng lư i ch v i quy mô khác nhau phù h p v i dung lư ng hàng hóa lưu thông trên a bàn, góp ph n phát tri n s n xu t và Ny m nh giao lưu hàng hóa; Chú tr ng phát tri n ch các vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o g n v i yêu c u giao lưu văn hóa c a ng bào các dân t c. b) Phát tri n các ch u m i theo ngành hàng, c bi t là các ch u m i nông s n, th c phNm góp ph n Ny m nh tiêu th hàng hóa nh ng vùng s n xu t t p trung v nông, lâm th y s n c) Quy ho ch phát tri n ch ph i ng b v i quy ho ch xây d ng các khu dân cư, các công trình giao thông, i n, c p thoát nư c và các công trình công c ng khác, b o m v sinh môi trư ng; i v i các ch lo i 1 và 2 ph i b trí y m t b ng ph m vi ch theo quy nh t i kho n 1 i u 2 Ngh nh này. 3. T t c các d án u tư xây d ng m i ho c c i t o, s a ch a l n, nâng c p ch ph i th c hi n theo úng quy ho ch ã ư c phê duy t. i u 5. u tư xây d ng ch . 1. Ngu n v n u tư xây d ng ch bao g m: ngu n v n c a các doanh nghi p, cá nhân s n xu t kinh doanh và c a nhân dân óng góp; ngu n v n vay tín d ng; ngu n v n u tư phát tri n c a Nhà nư c, trong ó ch y u là ngu n v n c a các doanh nghi p, cá nhân s n xu t kinh doanh và ngu n v n vay tín d ng. 2. Nhà nư c khuy n khích các t ch c, cá nhân và các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t u tư ho c góp v n cùng Nhà nư c u tư xây d ng các lo i ch . 3. Ngu n v n u tư phát tri n c a Nhà nư c (bao g m v n t ngân sách Trung ương, a phương và các ngu n vi n tr không hoàn l i) ch h tr u tư xây ng m t s ch sau: a) Ch u m i chuyên ngành nông s n, th c phNm tiêu th hàng hóa các vùng s n xu t t p trung v nông, lâm, th y s n.
 4. b) Ch các c m xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o thu c các chương trình phát tri n kinh t - xã h i, xóa ói gi m nghèo, nh canh nh cư c a Nhà nư c. c) Ch lo i 1 theo quy ho ch v trí tr ng i m v kinh t thương m i c a t nh, thành ph , làm trung tâm giao lưu hàng hóa và ph c v nhu c u tiêu dùng các thành ph , th xã l n. 4. Ch u tư xây d ng ch thu c các thành ph n kinh t ư c hư ng các chính sách ưu ãi u tư dành cho ngành ngh thu c kho n 5 M c II Danh m c A ( u tư xây d ng các khu thương m i, siêu th ) c a Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích d u tư trong nư c (s a i). 5. Ch u tư xây d ng ch ư c quy n: a) Huy ng v n xây d ng ch trên cơ s th a thu n v i thương nhân ăng ký s d ng ho c thuê i m kinh doanh t i ch và các ngu n v n khác c a nhân dân óng góp theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c th c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là U ban nhân dân t nh). b) S d ng quy n s d ng t và các công trình trong ph m vi ch thu c quy n s d ng c a mình th ch p vay v n tín d ng ngân hàng theo quy nh hi n hành u tư s a ch a l n, c i t o, nâng c p ch . i u 6. Quy nh v D án u tư xây d ng ch và b trí các công trình trong ph m vi ch . 1. Ch u tư xây d ng ch m i ho c s a ch a l n, c i t o, nâng c p ch ph i l p D án theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng và ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành. 2. Vi c b trí các công trình trong ph m vi ch c a D án u tư xây d ng ch ph i th c hi n úng các quy trình quy ph m v xây d ng ch , trong ó chú tr ng các quy nh sau: a) B trí y m t b ng và các trang thi t b ph c v cho công tác phòng cháy ch a cháy theo quy nh hi n hành. b) B trí các công trình c p thoát nư c, khu v sinh công c ng, các thi t b chi u sáng, thông gió, b o m v sinh môi trư ng trong ph m vi ch theo các tiêu chuNn quy nh. c) B trí khu xe có di n tích phù h p v i dung lư ng ngư i vào ch b o m tr t t an toàn và thu n ti n cho khách. d) i v i các ch lo i 1, lo i 2 và các ch u m i chuyên ngành ph i b trí khu kho b o qu n, c t gi hàng hóa, phù h p v i các quy nh v v sinh an toàn th c phNm, quy mô và tính ch t c a ch . Chương 3:
 5. KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QU N LÝ CH i u 7. Quy nh v kinh doanh khai thác và qu n lý ch . 1. Ch do Nhà nư c u tư ho c h tr v n u tư xây d ng theo kho n 3 i u 5 Ngh nh này ư c U ban nhân dân t nh giao cho các ch th t ch c kinh doanh khai thác và qu n lý các ho t ng t i ch theo các quy nh sau: a) i v i ch xây d ng m i, giao ho c t ch c u th u l a ch n doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch . Doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch ho t ng theo quy nh t i i u 9 Ngh nh này. b) i v i ch ang ho t ng do Ban qu n lý ch i u hành, t ng bư c chuy n sang th c hi n theo quy nh t i i m a trên ây. Ban qu n lý ch ho t ng theo quy nh t i i u 8 Ngh nh này. c) i v i ch các c m xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o nêu t i i m c kho n 3 i u 5 Ngh nh này, có th giao cho doanh nghi p là H p tác xã thương m i - d ch v t ch c kinh doanh khai thác và qu n lý ch . 2. Trư ng h p ch do Nhà nư c h tr u tư xây d ng có v n óng góp c a các t ch c, cá nhân, doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t , U ban nhân dân t nh căn c m c , t l góp v n l a ch n ch th kinh doanh khai thác và qu n lý ch (Ban qu n lý ch , doanh nghi p, H p tác xã thương m i - d ch v ho c thành l p công ty c ph n theo quy nh c a pháp lu t). Phương th c l a ch n ch th theo quy nh t i kho n 2 i u này. 3. Ch do các t ch c, cá nhân, h gia ình, doanh nghi p, các thành ph n kinh t u tư xây d ng do các t ch c, cá nhân, h gia ình, doanh nghi p ó t ch c kinh doanh khai thác và qu n lý ch dư i hình th c doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t và theo các quy nh v doanh nghi p kinh doanh khai thác ch t i i u 9 Ngh nh này. i u 8. Ban qu n lý ch . 1. Ban qu n lý ch là ơn v s nghi p có thu, t trang tr i các chi phí, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng t i Kho b c Nhà nư c. 2. Ban qu n lý ch có trách nhi m qu n lý tài s n nhà nư c và các ho t ng trong ph m vi ch c a m t ho c m t s ch ; th c hi n ký h p ng v i thương nhân v thuê, s d ng i m kinh doanh; kinh doanh các d ch v t i ch ; t ch c b o m công tác phòng cháy ch a cháy, v sinh môi trư ng, an ninh tr t t và an toàn th c phNm trong ph m vi ch ; xây d ng N i quy c a ch theo quy nh t i i u 10 Ngh nh này trình U ban nhân dân c p có thNm quy n phê duy t theo phân c p qu n lý ch ; t ch c th c hi n N i quy ch và x lý các vi ph m v N i quy ch ; i u hành ch ho t ng và t ch c phát tri n các ho t ng t i ch ; t ng h p tình hình ho t ng kinh doanh c a ch và báo cáo nh kỳ cho các cơ quan qu n lý nhà nư c theo hư ng d n c a B Thương m i. i u 9. Doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch .
 6. Doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch là doanh nghi p ư c thành l p, ăng ký kinh doanh và ho t ng kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t, có trách nhi m t ch c th c hi n các quy nh dư i ây: 1. T ch c kinh doanh các d ch v t i ch . 2. B o m công tác phòng cháy ch a cháy, v sinh môi trư ng, an ninh tr t t và an toàn th c phNm trong ph m vi ch . 8. Xây d ng N i quy ch theo quy nh t i i u 10 Ngh nh này trình U ban nhân dân c p có thNm quy n phê duy t theo phân c p qu n lý ch ; t ch c i u hành ch ho t ng theo N i quy ch và x lý các vi ph m v N i quy ch . 4. B trí, s p x p các khu v c kinh doanh b o m các yêu c u v tr t t , v sinh, văn minh thương m i và phù h p v i yêu c u c a thương nhân kinh doanh t i ch . 5. Ký h p ng v i các thương nhân v vi c thuê, s d ng i m kinh doanh t i ch và các d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t. 6. T ch c thông tin kinh t , ph bi n chính sách, quy nh c a pháp lu t và nghĩa v i v i Nhà nư c c a thương nhân kinh doanh t i ch theo hư ng d n c a các cơ quan ch c năng. 7. T ng h p tình hình ho t ng kinh doanh c a ch và báo cáo nh kỳ cho các cơ quan qu n lý nhà nư c theo hư ng d n c a B Thương m i. i u 10. N i quy ch . 1. T t c các ch u ph i có N i quy ch áp d ng trong ph m vi ch . N i quy ch ư c xây d ng trên cơ s các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh hi n hành c a pháp lu t, bao g m nh ng n i dung chính sau ây: a) Quy n và nghĩa v c a thương nhân kinh doanh t i ch . b) Quy nh v hàng hóa, d ch v kinh doanh t i ch . c) Quy nh v ngư i n giao d ch, mua bán t i ch . d) Quy nh v b o m an toàn phòng cháy ch a cháy. ) Quy nh v b o m an ninh, tr t t t i ch . e) Quy nh v b o m v sinh môi trư ng và an toàn th c phNm. g) Yêu c u v xây d ng ch văn minh thương m i. h) Yêu c u v t ch c, tham gia các ho t ng văn hóa, xã h i t i ch . i) Quy nh v x lý các vi ph m t i ch .
 7. 2. N i quy ch ph i ư c niêm y t công khai, rõ ràng trong ph m vi ch và ph i ư c ph bi n n m i thương nhân kinh doanh t i ch . 3. M i t ch c, cá nhân tham gia các ho t ng mua bán, trao i hàng hóa và các d ch v trong ph m vi ch u ph i ch p hành N i quy ch . 4. B Thương m i ban hành N i quy m u th ng nh t vi c xây d ng N i quy ch và áp d ng cho t t c các ch . U ban nhân dân t nh có trách nhi m quy nh c th các i u kho n trong N i quy m u phù h p v i tình hình th c ti n c a a phương. i u 11. Qu n lý i m kinh doanh t i ch . 1. i m kinh doanh t i ch bao g m nh ng lo i sau: a) Lo i giao cho thương nhân s d ng kinh doanh trong trư ng h p có h p ng góp v n ng trư c u tư xây d ng ch ho c tr ti n s d ng m t l n trong m t th i h n nh t nh sau khi ch ư c xây d ng xong. b) Lo i cho thương nhân thuê kinh doanh. 2. Ban qu n lý ch ho c doanh nghi p kinh doanh khai thác ch ph i: a) L p phương án b trí, s p x p ngành ngh kinh doanh, s d ng i m kinh doanh t i ch , trình U ban nhân dân c p có thNm quy n phê duy t. b) Th c hi n quy nh v u th u khi s lư ng thương nhân ăng ký s d ng ho c thuê vư t quá s lư ng i m kinh doanh có th b trí t i ch theo phương án ư c duy t. c) Ký h p ng v i thương nhân s d ng ho c thuê a i m kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t 3. U ban nhân dân t nh quy nh c th vi c s d ng, thuê, th i h n và các bi n pháp qu n lý a i m kinh doanh t i ch phù h p v i tính ch t t ng lo i ch và tình hình c th c a a phương. i u 12. Quy nh v ho t ng kinh doanh t i ch . 1. Thương nhân có ăng ký kinh doanh ngành ngh phù h p v i ph m vi ngành ngh c a t ng lo i ch u ư c quy n vào ch kinh doanh sau khi có h p ng s d ng i m kinh doanh ho c h p ng thuê i m kinh doanh t i ch v i Ban qu n lý ch ho c v i doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch . 2. Thương nhân kinh doanh t i ch ph i th c hi n theo phương án b trí, s p x p ngành ngh kinh doanh c a ch . 3. Thương nhân kinh doanh t i ch ngoài vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t còn ph i nghiêm ch nh th c hi n N i quy ch và ch u s qu n lý c a Ban qu n lý ch ho c c a doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch .
 8. 4. Thương nhân ư c sang như ng i m kinh doanh ho c cho thương nhân khác thuê l i i m kinh doanh ang còn trong th i h n h p ng. 5. Thương nhân có i m kinh doanh t i ch quy nh t i i m a kho n 1 i u 11 Ngh nh này ư c s d ng i m kinh doanh th ch p vay v n kinh doanh t i các ngân hàng thương m i theo quy inh c a pháp lu t. 6. Nh ng ngư i thu c di n s n xu t nh , t tiêu th s n phNm c a mình (nông dân, th th công...) và nh ng ngư i buôn bán nh , hàng rong, quà v t ư c b trí bán hàng trong ch khu v c riêng dành cho ngư i kinh doanh không thư ng xuyên t i ch và ph i ch p hành N i quy ch . 7. V hàng hóa, d ch v kinh doanh t i ch : Hàng hóa, d ch v kinh doanh t i ch là hàng hóa, d ch v không thu c danh m c pháp lu t c m kinh doanh và không thu c các lo i sau ây: a) Hàng hóa có ch a ch t phóng x và thi t b phát b c x i-on hóa. b) Các lo i v t li u n , các lo i ch t l ng d gây cháy n như xăng d u (tr d u h a th p sáng), khí t hóa l ng (gas), các lo i khí nén. c) Các lo i thu c b o v th c v t thu c danh m c h n ch kinh doanh. d) Các lo i hóa ch t c h i thu c danh m c kinh doanh có i u ki n. b o m tr t t và văn minh thương m i, hàng hóa kinh doanh t i ch c n ư c s p x p theo ngành hàng, nhóm hàng và không b trí g n nhau các lo i hàng hóa có nh hư ng x u n nhau. 8. X lý các vi ph m t i ch : a) Các vi ph m pháp lu t t i ch ư c x lý theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. b) Các vi ph m n i quy ch do Ban qu n lý ch ho c doanh nghi p kinh doanh khai thác ch x lý theo quy nh v N i quy ch . Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V CH i u 13. N i dung qu n lý nhà nư c v ch . 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch, phương hư ng phát tri n ch t ng th i kỳ phù h p v i quy ho ch, k ho ch, phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i t ng a phương, khu v c, áp ng nhu c u c a s n xu t, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng c a nhân dân. 2. Ban hành các chính sách v u tư, xây d ng, khai thác và qu n lý ho t ng ch . 3. Qu n lý các ch do Nhà nư c u tư xây d ng theo quy nh v phân c p qu n lý.
 9. 4. Ch o, hư ng d n các Ban qu n lý ch , doanh nghi p kinh doanh khai thác và qu n lý ch v chính sách, nghi p v qu n lý ch . 5. T ch c công tác tuyên truy n ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách và lu t pháp c a Nhà nư c cho m i ngư i trong ph m vi ch . 6. T ch c ki m tra, khen thư ng và x lý các vi ph m v ho t ng ch . i u 14. Trách nhi m c a các B , ngành. 1. B Thương m i: a) Ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u trình Chính ph ban hành, s a i, b sung các chính sách và phương hư ng v phát tri n và qu n lý ho t ng ch . b) Ch trì ph i h p v i B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban qu n lý ch theo quy nh t i i u 8 Ngh nh này. c) Ban hành N i quy ch m u và các văn b n hư ng d n v qu n lý ho t ng kinh doanh ch . d) Quy nh c th và hư ng d n ch báo cáo ho t ng ch . ) Ch o vi c t ch c b i dư ng nghi p v cho cán b qu n lý ch . e) Ch o vi c khen thư ng, ki m tra x lý vi ph m pháp lu t và N i quy ch . 2. B K ho ch và u tư: a) Hư ng d n và ch o U ban nhân dân t nh xây d ng quy ho ch phát tri n và u tư xây d ng ch theo các quy nh t i Chương II Ngh nh này. b) Hư ng d n và ch o U ban nhân dân t nh xây d ng k ho ch hàng năm và xem xét, trình Chính ph phê duy t k ho ch u tư xây d ng các ch do Nhà nư c u tư ho c h tr v n u tư theo quy nh t i kho n 3 i u 5 Ngh nh này. c) Hư ng d n và ch o th c hi n các chính sách v ưu ãi i v i các t ch c, cá nhân tham gia u tư xây d ng ch theo quy nh c a Ngh nh này. 3. B Tài chính: Hư ng d n cơ ch tài chính áp d ng cho Ban qu n lý ch , doanh nghi p kinh doanh khai thác ch theo quy nh t i Ngh nh này. 4. Các B , ngành và các cơ quan nhà nư c khác có trách nhi m hư ng d n, ch o th c hi n các quy nh có liên quan t i Ngh nh này. i u 15. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p
 10. U ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o vi c l p Quy ho ch phát tri n ch , qu n lý u tư xây d ng ch theo phân c p v u tư xây d ng cơ b n, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ch và các quy nh sau: 1. U ban nhân dân t nh: a) Quy t nh giao ho c t ch c u th u l a ch n doanh nghi p kinh doanh khai thác ch . b) Quy t nh thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c c a Ban qu n lý ch i v i nh ng ch lo i 1 (do Nhà nư c u tư ho c h tr v n u tư xây d ng) ang ho t ng do Ban qu n lý ch i u hành. c) Quy nh c th vi c s d ng, thuê i m kinh doanh t i ch theo quy nh t i i u 11 Ngh nh này. d) Quy nh c th N i quy ch trên cơ s N i quy m u do B Thương m i ban hành và phê duy t n i quy c a các ch lo i 1. d) Quy nh c th vi c x lý vi ph m N i quy ch . 2. U ban nhân dân qu n, huy n: a) Quy t nh thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c c a Ban qu n lý ch i v i các ch lo i 2, lo i 3 (do Nhà nư c u tư ho c h tr v n u tư xây d ng) ang ho t ng do Ban qu n lý ch i u hành. b) Phê duy t N i quy ch c a các ch lo i 2 và 3. 3. U ban nhân dân xã, phư ng: Có trách nhi m qu n lý các ch lo i 3 và ph i h p v i các cơ quan c p t nh, huy n qu n lý các ch trên a bàn. Chương 5: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M VÀ T CH C TH C HI N i u 16. Khen thư ng. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c xây d ng phát tri n và qu n lý ho t ng ch ư c khen thư ng theo quy nh c a Chính ph . i u 17. X lý vi ph m. Cán b , công ch c nhà nư c; t ch c, cá nhân kinh doanh và ngư i vào mua bán t i ch vi ph m các quy nh c a Ngh nh này tùy theo m c vi ph m b x lý k lu t, x lý hành chính ho c hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. T ch c th c hi n.
 11. 1. Ngh nh này ư c áp d ng ngay khi có hi u l c thi hành i v i các ch m i xây d ng chưa ưa vào ho t ng và các ch s u tư xây d ng ho c c i t o, nâng c p. 2. i v i các ch ang ho t ng, giao B Thương m i hư ng d n và ch o vi c áp d ng các quy nh c a Ngh nh này trên nguyên t c m b o s ho t ng n nh c a ch và t ng bư c ti n t i thi hành y Ngh nh này. 3. U ban nhân dân t nh c n t p trung ch o hoàn thành s m các công vi c sau: a) Xây d ng, b sung, i u ch nh Quy ho ch phát tri n ch theo quy nh c a Ngh nh này. b) Ngăn ch n và ch m d t tình tr ng ch t phát sinh ho c xây d ng không úng quy ho ch; ph i có k ho ch và bi n pháp xóa b các ch không n m trong quy ho ch và các ch t phát sinh trư c h t là các ch h p trên lòng l ư ng, hè ph nh hư ng t i an toàn giao thông, v sinh môi trư ng và tr t t công c ng. c) T ch c th c hi n các quy nh t i i u 7 Ngh nh này. d) B trí, s p x p cán b cho Ban qu n lý ch i v i các ch ang ho t ng do Ban qu n lý ch i u hành theo hư ng d n c a B Thương m i và B N i v ; th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v tinh gi n biên ch . 4. B Thương m i xây d ng và ban hành văn b n hư ng d n v t ch c và qu n lý các ch trên sông, trên bi n, ch biên gi i, ch c a khNu và ch n m trong khu kinh t c a khNu trên cơ s các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh liên quan, phù h p v i nh ng th a thu n ã ký v i các nư c có chung ư ng biên gi i. i u 19. i u kho n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 60 ngày, k t ngày ký. 2. Các B , ngành có trách nhi m quy nh t i i u 15 ph i ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh này trong th i h n quy nh. 3. Bãi b các văn b n khác quy nh v t ch c, qu n lý ch c a các B , ngành, U ban nhân dân các c p ban hành trư c khi có Ngh nh này. 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản