intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 02/CP của Chính phủ về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

165
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 02/CP của Chính phủ về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 02/CP của Chính phủ về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  2­C P   G µ Y  5­1­1993  Ò  VI Ö C S N V GI¶I T H Ó  T æ N G  C « N G   Y  D U  L Þ C H  VI Ö T   A M T N CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  lÞch  Öt Nam   µ  é   c Du  Vi   vB tr ng,Trëng  ë  ban Ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ, b Ch ph NGH Þ   NH: ®Þ §i Ò u 1 Gi¶ithÓ    Tæng  C«ng      Þch  Öt Nam   µnh  Ëp  ty Du l Vi   th l theo NghÞ   nh   ®Þ sè  119­H§BT  µy  th¸ng4  ng 9    n¨m  1990  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr (nay lµCh Ýnh     phñ). Giao Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  lÞch  ¾p  Õp  ¹ c¸c ®¬n  Þ  µnh  c Du  s x l    i v th viªn cña    Tæng  C«ng    µnh  ty th c¸c  n   Þ   ®¬ v s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ùc thuéc tr     Tæng  ôc. c §i Ò u 2 NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ý.Tæng   ôc  ëng  ®Þ n c hi l     k  c tr Tæng   ôc    c Du lÞch,c¸c Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬      tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ªn ¬ c li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2