intTypePromotion=1

Nghị định 02/CP của Chính phủ về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
147
lượt xem
7
download

Nghị định 02/CP của Chính phủ về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 02/CP của Chính phủ về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 02/CP của Chính phủ về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  2­C P   G µ Y  5­1­1993  Ò  VI Ö C S N V GI¶I T H Ó  T æ N G  C « N G   Y  D U  L Þ C H  VI Ö T   A M T N CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  lÞch  Öt Nam   µ  é   c Du  Vi   vB tr ng,Trëng  ë  ban Ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ, b Ch ph NGH Þ   NH: ®Þ §i Ò u 1 Gi¶ithÓ    Tæng  C«ng      Þch  Öt Nam   µnh  Ëp  ty Du l Vi   th l theo NghÞ   nh   ®Þ sè  119­H§BT  µy  th¸ng4  ng 9    n¨m  1990  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr (nay lµCh Ýnh     phñ). Giao Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  lÞch  ¾p  Õp  ¹ c¸c ®¬n  Þ  µnh  c Du  s x l    i v th viªn cña    Tæng  C«ng    µnh  ty th c¸c  n   Þ   ®¬ v s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ùc thuéc tr     Tæng  ôc. c §i Ò u 2 NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ý.Tæng   ôc  ëng  ®Þ n c hi l     k  c tr Tæng   ôc    c Du lÞch,c¸c Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬      tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ªn ¬ c li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2