Nghị định 110/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
147
lượt xem
22
download

Nghị định 110/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 110/2002/NĐ-CP về an toàn lao động, vệ sinh lao động do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 110/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 110/2002/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 110/2002/N -CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 06/CPNGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 1995 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI TM T S I U C A B LU T LAO NG V AN TOÀN LAO NG, V SINH LAO NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B lu t Lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng căn c theo Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng (sau ây g i t t là B lu t Lao ng ã s a i, b sung) như sau: 1. S a i, b sung kho n 1 i u 2 như sau: ''1. Vi c xây d ng m i, m r ng ho c c i t o các công trình, các cơ s s n xu t, s d ng, b o qu n, lưu gi các lo i máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng thì ch u tư, ngư i s d ng lao ng ph i l p báo cáo kh thi v các bi n pháp b o m an toàn lao ng, v sinh lao ng. Trong báo cáo kh thi ph i có nh ng n i dung chính sau ây: - a i m, quy mô công trình, trong ó nêu rõ kho ng cách t công trình, cơ s s n xu t n khu dân cư và các công trình khác; - Nêu rõ nh ng y u t nguy hi m, có h i, s c có th phát sinh trong quá trình ho t ng; các gi i pháp phòng ng a, x lý. Báo cáo kh thi v các bi n pháp b o m an toàn lao ng, v sinh lao ng ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; ch u tư, ngư i s d ng lao ng ph i sao g i cho cơ quan Thanh tra Nhà nư c v lao ng a phương theo dõi và giám sát theo lu t nh.'' 2. S a i, b sung kho n 2 i u 3 như sau:
  2. "2. T ch c, cá nhân khi ưa vào s d ng các lo i máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng thu c danh m c do B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Y t quy nh, ph i th c hi n ăng ký và ki m nh. B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh và hư ng d n th t c ăng ký và ki m nh. 3. S a i, b sung kho n 2 i u 9 như sau: Thay th c m t ''Thanh tra Nhà nư c v an toàn lao ng" b ng c m t ''Thanh tra Nhà nư c v lao ng''. 4. S a i, b sung i u 11 như sau: ''Vi c b i thư ng cho ngư i lao ng b tai n n lao ng ho c b nh ngh nghi p theo quy nh t i kho n 3 i u 107 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung ư c quy nh như sau: 1. Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m b i thư ng cho ngư i lao ng b tai n n lao ng ho c b nh ngh nghi p: a) Ít nh t b ng 30 tháng ti n lương và ph c p lương (n u có) cho ngư i lao ng b suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên ho c cho thân nhân ngư i lao ng ch t do tai n n lao ng, b nh ngh nghi p mà không do l i c a ngư i lao ng. Trong trư ng h p do l i tr c ti p c a ngư i lao ng thì cũng ư c tr c p m t kho n ti n ít nh t cũng b ng 12 tháng ti n lương và ph c p lương (n u có). b) Ít nh t b ng 1,5 tháng ti n lương và ph c p lương (n u có) cho ngư i b suy gi m kh năng lao ng t 5% n 10%; n u b suy gi m kh năng lao ng t trên 10% n dư i 81% thì c tăng 1% ư c c ng thêm 0,4 tháng ti n lương và ph c p lương (n u có) mà không do l i c a ngư i lao ng. Trư ng h p do l i c a ngư i lao ng, thì cũng ư c tr c p m t kho n ti n ít nh t b ng 40% m c b i thư ng ã quy nh theo các t l tương ng nêu trên. c) Ti n lương làm căn c tính ti n b i thư ng theo m c a, b c a kho n 1 i u 11 là ti n lương theo h p ng lao ng, ư c tính bình quân c a 6 tháng li n k trư c khi tai n n lao ng x y ra ho c trư c khi ư c xác nh b b nh ngh nghi p, g m lương c p b c, ch c v , ph c p khu v c, ph c p ch c v (n u có) theo quy nh hi n hành c a Chính ph . Trư ng h p th i gian làm vi c không tính ti n lương theo h p ng bình quân c a 6 tháng li n k , thì l y m c ti n lương c a tháng li n k ho c ti n lương theo hình th c tr lương t i th i i m x y ra tai n n lao ng, b nh ngh nghi p tính b i thư ng, tr c p tai n n, b nh ngh nghi p. 2. Trư ng h p doanh nghi p tuy n ho c nh n ngư i vào h c ngh , t p ngh làm vi c t i doanh nghi p theo quy nh t i kho n 2 i u 23 c a B lu t Lao ng, n u trong quá trình h c ngh , t p ngh b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p thì ngư i s d ng lao ng có trách nhi m b i thư ng ho c tr c p cho h theo quy nh t i m c a,
  3. b kho n 1 i u 11. Ti n lương b i thư ng ho c tr c p trong trư ng h p này là m c lương t i thi u c a doanh nghi p, cơ quan, t ch c, ơn v áp d ng t i th i i m x y ra tai n n lao ng, b nh ngh nghi p. Trong trư ng h p m c lương h c ngh , t p ngh ư c th a thu n theo h p ng gi a ngư i s d ng lao ng và ngư i h c ngh , t p ngh cao hơn m c lương t i thi u c a doanh nghi p thì tính theo m c lương ã th a thu n. 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c l p h sơ và th t c b i thư ng tai n n lao ng, b nh ngh nghi p.'' 5. S a i, b sung kho n 1 i u 12 như sau: "1. Khi x y ra tai n n lao ng, ngư i s d ng lao ng ph i t ch c vi c i u tra, l p biên b n, có s tham gia c a i di n Ban Ch p hành Công oàn cơ s ho c Ban Ch p hành Công oàn lâm th i theo hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam." 6. S a i, b sung kho n 3 i u 14 như sau: Thay th c m t ''Thanh tra viên lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng'' b ng c m t ''Thanh tra viên lao ng''. 7. S a i, b sung các kho n 1, 2, 5 và kho n 6 i u 19: ''1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m xây d ng, trình cơ quan có thNm quy n ban hành ho c ban hành các văn b n pháp lu t, các chính sách, ch v b o h lao ng, an toàn lao ng, v sinh lao ng; xây d ng, ban hành và qu n lý th ng nh t h th ng quy ph m Nhà nư c v an toàn lao ng, tiêu chuNn phân lo i lao ng theo i u ki n lao ng; hư ng d n các ngành, các c p th c hi n ki m tra v an toàn, v sinh lao ng; th c hi n thanh tra nhà nư c v lao ng; t ch c thông tin, hu n luy n v an toàn lao ng, v sinh lao ng; h p tác v i nư c ngoài và các t ch c qu c t trong lĩnh v c an toàn lao ng.'' ''2. B Y t có trách nhi m xây d ng, ban hành và qu n lý th ng nh t các văn b n quy ph m pháp lu t, h th ng tiêu chuNn v sinh lao ng, tiêu chuNn s c kho i v i các ngh , các công vi c; hư ng d n các ngành, các c p th c hi n v v sinh lao ng, chăm sóc s c kho cho ngư i lao ng; hư ng d n vi c t ch c khám s c kho nh kỳ, khám s c kho khi tuy n d ng lao ng, khám phát hi n b nh ngh nghi p; hư ng d n vi c t ch c i u tr và ph c h i ch c năng i v i ngư i lao ng b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; h p tác v i nư c ngoài và các t ch c qu c t trong lĩnh v c v sinh lao ng.'' ''5. Các B , cơ quan ngang B có trách nhi m xây d ng, ban hành, hư ng d n áp d ng h th ng tiêu chuNn, quy ph m an toàn lao ng, v sinh lao ng c p ngành. Trư c khi ban hành các tiêu chuNn, quy ph m an toàn lao ng, v sinh lao ng c p ngành ph i có s tham gia c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i i v i tiêu chuNn, quy ph m an toàn lao ng, B Y t i v i tiêu chuNn, quy ph m v sinh lao ng."
  4. "6. Bãi b kho n 6 và s a kho n 7 thành kho n 6 m i i u 19 c a Ngh nh s 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B lu t Lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng." i u 2. Ngh nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2003. Bãi b Ngh nh s 162/1999/N -CP ngày 9 tháng 11 năm 1999 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B Lu t Lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng. i u 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i B Y t hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản