Nghị định 116/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
86
lượt xem
7
download

Nghị định 116/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 116/2004/NĐ-CP về Bộ luật Lao động về lao là người tàn tật do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao là người tàn tật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 116/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 116/2004/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 4 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 116/2004/N -CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2004 V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 81/CP NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1995 C A CHÍNH PH QUI NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A B LU T LAO NG V LAO NG LÀ NGƯ I TÀN T T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v lao ng là ngư i tàn t t như sau: 1. S a i, b sung i u 1 như sau: " i u 1. Lao ng là ngư i tàn t t theo qui nh t i Ngh nh này là ngư i lao ng không phân bi t ngu n g c gây ra tàn t t b khi m khuy t m t hay nhi u b ph n cơ th ho c ch c năng bi u hi n dư i nh ng d ng t t khác nhau, b suy gi m kh năng lao ng t 21% tr lên, ư c H i ng giám nh y khoa ho c cơ quan y t có thNm quy n xác nh n theo qui nh c a B Y t ". 2. S a i, b sung ti t a kho n 2 i u 3 như sau: "a) Có trên 51% s lao ng là ngư i tàn t t". 3. S a i b sung kho n 2 i u 5 như sau: "2. Qu vi c làm cho ngư i tàn t t ư c hình thành t các ngu n sau ây: a) T ngân sách a phương; b) Kho n thu t các doanh nghi p n p do không nh n s lao ng là ngư i tàn t t vào làm vi c theo qui nh t i i u 14 c a Ngh nh này;
  2. c) Tr giúp c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c; d) Các ngu n thu khác." 4. B sung thêm i u 5a như sau: " i u 5a. Ngư i tàn t t và cơ s s n xu t kinh doanh dành riêng cho ngư i tàn t t ư c vay v n v i lãi xu t ưu ãi t ngu n cho vay xoá ói, gi m nghèo và t o vi c làm c a Ngân hàng Chính sách xã h i t o vi c làm." 5. S a i, b sung kho n 2 i u 12 như sau: "2. B Lao ng - Thương binh và xã h i ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n c th vi c mi n, gi m h c phí và tr c p xã h i qui nh t i kho n 1 i u này." 6. S a i, b sung kho n 1 i u 13 như sau: "1. Hàng năm, Chương trình m c tiêu qu c gia v giáo d c và ào t o dành m t kho n kinh phí h tr ào t o ngh ng n h n cho ngư i tàn t t. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan có trách nhi m b trí và hư ng d n th c hi n kho n kinh phí h tr ào t o ngh ng n h n cho ngư i tàn t t trong ngu n kinh phí dành cho d y ngh hàng năm." 7. S a i, b sung kho n 1 i u 15 như sau: "1. Doanh nghi p ti p nh n s lao ng là ngư i tàn t t vào làm vi c th p hơn t l qui nh t i i u 14 Ngh nh này thì hàng tháng ph i n p vào Quĩ vi c làm cho ngư i tàn t t m t kho n ti n b ng m c ti n lương t i thi u hi n hành do Nhà nư c qui nh nhân v i s lao ng là ngư i tàn t t mà doanh nghi p c n ph i nh n thêm t l qui nh." i u 2. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , B Tài chính và B K ho ch và u tư ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản