Nghị định 119/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Nghị định 119/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 119/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 119/2005/NĐ-CP của Chính phủ

  1. N GH Ị Đ Ị NH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 119/2005/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2005 V Ề V I Ệ C Đ I Ề U C H Ỉ N H T R Ợ C Ấ P Đ Ố I V Ớ I C ÁN B Ộ XÃ Đ Ã N G H Ỉ V I Ệ C THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 130-CP NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 1975 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH 111-HĐBT NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1981 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 17/2003/QH11 ngày 04 tháng 11 năm 2003 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 và Nghị quyết số 19/2003/QH11 ngày 16 tháng 11 năm 2003 về nhiệm vụ năm 2004 của Quốc hội khoá XI; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGH Ị Đ Ị NH: Đi ề u 1. Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo quy định tại Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng như sau: 1. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 đến ngày 30 tháng 9 năm 2005, tăng thêm 10% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 9 năm 2004. 2. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 đến ngày 30 tháng 9 năm 2006, tăng thêm 10% trên mức trợ cấp hàng tháng đã được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này. 3. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2005, tăng thêm 20,7% trên mức trợ cấp hàng tháng đã được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều này. Đi ề u 2. Kinh phí điều chỉnh trợ cấp hàng tháng áp dụng đối với đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đi ề u 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Đ i ề u 4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này và trình Chính phủ tiếp tục điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng của đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đến ngày 01 tháng 10 năm 2007.
  2. 2 Đ i ề u 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. TM. Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký
Đồng bộ tài khoản