Nghị định 120/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
3
download

Nghị định 120/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 120/2004/NĐ-CP về quản lý giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 120/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 120/2004/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 5 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 120/2004/N -CP NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2004V QU N LÝ GIÁ THU C PHÒNG, CH A B NH CHO NGƯ I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989; Căn c Pháp l nh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 07 tháng 01 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh. Ngh nh này quy nh v qu n lý giá thu c; niêm y t giá thu c; bình n giá m t s lo i thu c; thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m các quy nh v qu n lý giá thu c phòng, ch a b nh cho ngư i. i u 2. i tư ng áp d ng. 1. Ngh nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài ư c phép s n xu t, nh p khNu, kinh doanh thu c phòng, ch a b nh cho ngư i, các cơ s phòng, ch a b nh t i Vi t Nam (sau ây g i là cơ s ). 2. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Thu c phòng, ch a b nh cho ngư i quy nh t i Ngh nh này là các lo i thu c thành phNm ư c B Y t cho phép lưu hành, s d ng t i Vi t Nam. i u 4. Qu n lý giá thu c th c hi n theo nguyên t c sau:
  2. 1. Nhà nư c tôn tr ng quy n t nh giá và c nh tranh v giá c a các cơ s s n xu t, nh p khNu, kinh doanh thu c theo úng pháp lu t, tr các lo i thu c do Nhà nư c nh giá. 2. Nhà nư c s d ng các bi n pháp c n thi t bình n giá, nh giá m t s thu c thi t y u nh m b o v quy n và l i ích h p pháp c a ngư i tiêu dùng, c a các cơ s s n xu t, nh p khNu, kinh doanh thu c và l i ích c a Nhà nư c. 3. Th c hi n chính sách qu c gia v thu c, tăng cư ng kh năng s n xu t và cung ng thu c áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu; t o i u ki n phát tri n ngành công nghi p dư c Vi t Nam, góp ph n th c hi n chính sách chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. i u 5. Gi i thích t ng . Các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Thu c phòng, ch a b nh cho ngư i là nh ng s n phNm có ngu n g c t ng v t, th c v t, khoáng v t, hoá ch t hay sinh h c ư c bào ch dùng cho ngư i nh m phòng b nh, ch a b nh, ph c h i, i u ch nh ch c năng cơ th , làm gi m tri u ch ng b nh, chNn oán b nh, ph c h i ho c nâng cao s c kho , làm m t c m giác m t b ph n hay toàn thân, làm nh hư ng n quá trình sinh , làm thay i hình dáng cơ th . Thu c thành phNm là d ng thu c ã qua t t c các giai o n s n xu t theo quy trình c n thi t và ư c phép s d ng, lưu hành t i Vi t Nam. 2. Kê khai giá là vi c ghi l i và báo cáo v i cơ quan ch c năng úng các m c giá nh p khNu, giá bán buôn, bán l c a t ng m t hàng thu c theo các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3. Th ng s bán l là chi phí h p lý và l i nhu n h p lý cho vi c th c hi n khâu bán l . 4. Th ng s bán buôn là chi phí h p lý và l i nhu n h p lý cho vi c th c hi n toàn b khâu bán buôn. 5. Khung giá bán l là kho ng gi i h n cho phép v giá bán l m t s thu c thi t y u phòng, ch a b nh cho ngư i. 6. Niêm y t giá thu c là vi c công khai giá bán thu c b ng cách in ho c dán ho c ghi giá bán thu c lên bao bì ch a ng thu c ho c bao bì ngoài c a thu c; thông báo công khai trên b ng, trên gi y t i nơi bán thu c. 7. Giá thu c bi n ng b t thư ng là giá thu c tăng ho c gi m t bi n do thiên tai, d ch b nh ho c trong trư ng h p b t thư ng khác nh hư ng l n n phát tri n kinh t - xã h i. Chương 2:
  3. QU N LÝ GIÁ THU C i u 6. Nhóm giá thu c do Nhà nư c qu n lý giá Nhà nư c qu n lý giá thu c theo 3 nhóm sau ây : 1. Nhóm thu c do Nhà nư c t hàng, nh giá; 2. Nhóm thu c do cơ s y t mua cung c p cho các i tư ng mi n phí, chính sách xã h i, thu m t ph n vi n phí, B o hi m y t ; 3. Nhóm thu c do cơ s t nh giá. i u 7. Qu n lý giá m t s thu c do Nhà nư c t hàng, nh giá. 1. B trư ng B Tài chính quy nh: a. M c giá c th các lo i thu c do Nhà nư c t hàng thanh toán b ng ngu n ngân sách nhà nư c không qua hình th c u th u, u giá; b. Khung giá bán l các lo i thu c thi t y u phòng, ch a b nh cho ngư i phù h p v i t ng th i kỳ theo danh m c do B trư ng B Y t quy nh. 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh m c giá c th m t s thu c c p không thu ti n cho các i tư ng ư c hư ng chính sách tr giá, tr cư c theo quy nh c a Chính ph . 3. i u ch nh m c giá do Nhà nư c nh giá. Khi các y u t hình thành giá bi n ng nh hư ng l n n ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các cơ s , cơ quan nhà nư c có thNm quy n nh giá ph i i u ch nh k p th i m c giá ã quy nh. Trư ng h p không i u ch nh m c giá thì áp d ng các bi n pháp tài chính, ti n t và các bi n pháp c n thi t khác theo thNm quy n, n u vư t thNm quy n báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 8. Qu n lý giá thu c do cơ s y t mua s d ng cho các i tư ng mi n phí, chính sách xã h i, thu m t ph n vi n phí, B o hi m y t . 1. Thu c do cơ s y t mua cung c p cho các i tư ng mi n phí, chính sách xã h i, thu m t ph n vi n phí, B o hi m y t ph i th c hi n u th u theo quy nh c a pháp lu t. Giá thu c trúng th u ph i th p hơn giá bán l ph bi n c a thu c ó trên th trư ng cùng th i i m và ư c áp d ng th ng nh t trong t t c các cơ s y t công l p trên a bàn t nh. 2. B Y t ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và B Tài chính hư ng d n c th vi c u th u các lo i thu c quy nh t i kho n 1 i u này. i u 9. Qu n lý giá thu c do cơ s t nh giá.
  4. 1. Các cơ s t nh giá các lo i thu c ư c phép lưu thông trên th trư ng Vi t Nam, tr thu c do Nhà nư c t hàng, nh giá và thu c do cơ s y t mua quy nh t i i u 7 và i u 8 Ngh nh này. 2. Các cơ s s n xu t thu c căn c giá v n s n xu t, các kho n n p ngân sách t nh giá bán thu c c a mình phù h p v i th trư ng nhưng không ư c cao hơn giá bán thu c cùng lo i cho các nư c có i u ki n y t , thương m i tương t Vi t Nam. Cơ s s n xu t thu c ph i th c hi n kê khai giá bán buôn lo i thu c ó khi ăng ký lưu hành thu c v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. 3. Cơ s nh p khNu thu c căn c giá v n nh p khNu và các kho n n p ngân sách t nh giá bán thu c c a mình phù h p v i th trư ng và th c hi n y vi c kê khai giá nh p khNu, giá nhà cung c p bán t i m t s nư c trong khu v c và d ki n giá bán l thu c ó t i Vi t Nam khi n p h sơ ăng ký lưu hành thu c do nư c ngoài s n xu t (k c các cơ s nh p khNu thu c chưa có s ăng ký t i Vi t Nam) v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. 4. Cơ s bán buôn thu c căn c tr giá thu c mua vào ghi trên hoá ơn do B Tài chính phát hành, th ng s bán buôn do B Tài chính quy nh, quy nh giá bán buôn thu c. Cơ s bán buôn thu c ph i th c hi n y các quy nh v s d ng hoá ơn, ch ng t i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 5. Cơ s bán l thu c căn c tr giá thu c mua vào ghi trên hoá ơn do B Tài chính phát hành, th ng s bán l do B Tài chính quy nh, quy nh giá bán l thu c phù h p v i th trư ng. Cơ s bán l thu c ph i th c hi n y các quy nh v s d ng hoá ơn, ch ng t i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ch ư c bán các lo i thu c ch a b nh theo ơn thu c c a bác sĩ, tr các lo i thu c không ph i kê ơn theo quy nh c a B Y t . i u 10. Bình n giá thu c. Khi giá m t s thu c thi t y u trên th trư ng có bi n ng b t thư ng x y ra trong c nư c ho c trong t ng vùng, khu v c nh hư ng n l i ích c a ngư i b nh, các cơ quan nhà nư c có thNm quy n áp d ng các bi n pháp bình n giá theo quy nh t i Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá. Chương 3: NIÊM Y T GIÁ THU C i u 11. Niêm y t giá bán buôn. 1. Cơ s s n xu t, nh p khNu, bán buôn thu c ph i niêm y t giá bán buôn t ng lo i thu c t i nơi bán buôn và không ư c bán cao hơn giá ã niêm y t. 2. Giá thu c ư c niêm y t b ng cách ghi trên b ng ho c trên gi y nơi thu n ti n t i nơi bán thu c.
  5. i u 12. Niêm y t giá bán l 1. Các cơ s bán l thu c ph i niêm y t giá bán l t ng lo i thu c và không ư c bán cao hơn giá ã niêm y t. 2. Giá thu c ư c niêm y t b ng cách in ho c ghi ho c dán giá bán l trên bao bì ch a ng thu c ho c bao bì ngoài c a thu c. Chương 4: THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 13. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n quy nh v qu n lý giá thu c 1. B Tài chính, B Y t và các B ngành liên quan trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình t ch c thanh tra, ki m tra ho c ph i h p thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m nh ng quy nh c a Nhà nư c v qu n lý giá thu c t i các cơ s s n xu t, nh p khNu, bán buôn, bán l thu c và t i các cơ s i u tr trong c nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2. y ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình t ch c thanh tra, ki m tra ho c ph i h p thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m nh ng quy nh c a Nhà nư c v qu n lý giá thu c t i các cơ s s n xu t, nh p khNu, bán buôn, bán l thu c và các cơ s i u tr t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. X ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý giá thu c. 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh v kê khai giá thu c v i s lư ng dư i 10% ch ng lo i thu c c a cơ s . Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh v kê khai giá thu c v i s lư ng t 10% tr lên ch ng lo i thu c c a cơ s . Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c th c hi n úng các quy nh c a cơ quan có thNm quy n v kê khai giá thu c i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n này. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi quy nh sai khung giá, th ng s do cơ quan có thNm quy n quy nh. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh có th i h n i v i các cơ s , cá nhân có hành vi vi ph m quy nh t i kho n này 1 l n trong 1 năm. Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh không th i h n i v i các cơ s , cá nhân có hành vi vi ph m quy nh t i kho n này t 2 l n tr lên trong 1 năm. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi liên k t c quy n v giá. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh (có th i h n ho c không th i h n) i v i các cơ s có hành vi vi ph m quy nh t i kho n này t 2 l n tr lên trong 1 năm.
  6. 4. Các hành vi vi ph m hành chính khác trong lĩnh v c qu n lý giá thu c b x ph t hành chính theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giá c . 5. ThNm quy n x ph t c th , trình t , th t c x ph t th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và các văn b n pháp lu t có liên quan. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 15. Hi u l c thi hành: Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 16. T ch c th c hi n: 1. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. B Y t : a. Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan xây d ng án v các gi i pháp h n ch , xoá b c quy n c a các công ty dư c phNm nư c ngoài trình Th tư ng Chính ph phê duy t. b. Hư ng d n c th vi c kê ơn thu c theo tên thu c g c (Generic). c. Ch trì xây d ng và tri n khai án v t ch c l i m ng lư i phân ph i thu c phòng, ch a b nh cho ngư i trong nư c. d. Nghiên c u xây d ng cơ ch , chính sách t o i u ki n cho Hi p h i s n xu t và kinh doanh dư c Vi t Nam, H i Dư c h c Vi t Nam căn c nh hư ng chi n lư c phát tri n ngành dư c trong t ng giai o n, hư ng d n các h i viên có k ho ch t ch c s n xu t, kinh doanh thu c m b o cung c p s lư ng, ch ng lo i thu c cho th trư ng, tránh tình tr ng quá th a ho c quá thi u thu c gây m t n nh th trư ng thu c. i u 17. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i
  7. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản