Nghị định 120/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
68
lượt xem
5
download

Nghị định 120/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 120/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 120/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 120/2004/N§­CP ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2004  VÒ qu¶n lý gi¸ thuèc phßng, ch÷a bÖnh cho ngêi ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt B¶o vÖ  søc khoÎ  nh©n d©n ngµy 11 th¸ng 7   n¨m 1989; C¨n cø Ph¸p lÖnh Gi¸ ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2002;  C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   07   th¸ng 01 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I  Nh÷ng quy ®Þnh chung  §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh.   NghÞ   ®Þnh  nµy quy  ®Þnh vÒ   qu¶n lý   gi¸ thuèc;  niªm  yÕt gi¸ thuèc; b×nh æn gi¸ mét sè  lo¹i thuèc; thanh tra,  kiÓm   tra   vµ   xö   lý  vi   ph¹m  c¸c  quy   ®Þnh   vÒ  qu¶n   lý  gi¸  thuèc phßng, ch÷a bÖnh cho ngêi.  §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông. 1. NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  trong níc vµ níc ngoµi ®îc phÐp s¶n xuÊt, nhËp khÈu, kinh  doanh thuèc phßng, ch÷a bÖnh cho ngêi, c¸c c¬  së  phßng,  ch÷a bÖnh t¹i ViÖt Nam (sau ®©y gäi lµ c¬ së). 2. Trêng hîp  ®iÒu  íc quèc tÕ  mµ  Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã  quy  ®Þnh kh¸c víi  quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh nµy th×  ¸p dông quy  ®Þnh cña  ®iÒu  íc quèc tÕ ®ã.
  2. 2 § i Ò u   3.   Thuèc phßng, ch÷a bÖnh cho ngêi quy  ®Þnh  t¹i NghÞ   ®Þnh nµy lµ  c¸c lo¹i thuèc thµnh phÈm  ®îc Bé  Y  tÕ cho phÐp lu hµnh, sö dông t¹i ViÖt Nam.  §i Ò u   4.   Qu¶n   lý   gi¸   thuèc   thùc   hiÖn   theo   nguyªn   t¾c sau: 1. Nhµ  níc t«n träng quyÒn tù   ®Þnh gi¸ vµ  c¹nh tranh  vÒ   gi¸   cña   c¸c   c¬   së   s¶n   xuÊt,   nhËp   khÈu,   kinh   doanh  thuèc theo  ®óng ph¸p luËt, trõ  c¸c lo¹i thuèc do Nhµ  níc  ®Þnh gi¸. 2. Nhµ níc sö dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó b×nh æn  gi¸, ®Þnh gi¸ mét sè thuèc thiÕt yÕu nh»m b¶o vÖ quyÒn vµ  lîi  Ých hîp ph¸p cña ngêi tiªu dïng, cña c¸c c¬  së  s¶n  xuÊt, nhËp khÈu, kinh doanh thuèc vµ lîi Ých cña Nhµ níc. 3. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch quèc gia vÒ  thuèc, t¨ng cêng  kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ cung øng thuèc ®¸p øng nhu cÇu trong  níc   vµ   xuÊt   khÈu;   t¹o   ®iÒu   kiÖn   ph¸t   triÓn   ngµnh   c«ng  nghiÖp dîc ViÖt Nam, gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch ch¨m  sãc vµ b¶o vÖ søc khoΠnh©n d©n. §i Ò u  5.  Gi¶i thÝch tõ ng÷. C¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. Thuèc phßng, ch÷a bÖnh cho ngêi lµ  nh÷ng s¶n phÈm  cã  nguån gèc tõ   ®éng vËt, thùc vËt, kho¸ng vËt, ho¸ chÊt  hay   sinh   häc   ®îc   bµo   chÕ   ®Ó   dïng   cho   ngêi   nh»m   phßng  bÖnh, ch÷a bÖnh, phôc håi,  ®iÒu chØnh chøc n¨ng c¬  thÓ,  lµm gi¶m triÖu chøng bÖnh, chÈn  ®o¸n bÖnh, phôc håi hoÆc  n©ng cao søc khoÎ, lµm mÊt c¶m gi¸c mét bé  phËn hay toµn  th©n,  lµm  ¶nh  hëng  ®Õn qu¸ tr×nh  sinh   ®Î, lµm thay  ®æi  h×nh d¸ng c¬ thÓ.  Thuèc thµnh phÈm lµ d¹ng thuèc ®∙ qua tÊt c¶ c¸c giai   ®o¹n   s¶n   xuÊt   theo   quy   tr×nh   cÇn   thiÕt   vµ   ®îc   phÐp   sö  dông, lu hµnh t¹i ViÖt Nam.  2. Kª khai gi¸ lµ viÖc ghi l¹i vµ b¸o c¸o víi c¬ quan   chøc n¨ng  ®óng c¸c møc gi¸ nhËp khÈu, gi¸ b¸n bu«n, b¸n  lÎ   cña   tõng   mÆt   hµng   thuèc   theo   c¸c   quy   ®Þnh   cña   NghÞ  ®Þnh nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan. 3. ThÆng sè b¸n lΠlµ chi phÝ hîp lý vµ lîi nhuËn hîp   lý cho viÖc thùc hiÖn kh©u b¸n lÎ.  4. ThÆng sè  b¸n bu«n lµ  chi phÝ  hîp lý  vµ  lîi nhuËn  hîp lý cho viÖc thùc hiÖn toµn bé kh©u b¸n bu«n. 
  3. 3 5.  Khung  gi¸ b¸n  lÎ  lµ  kho¶ng  giíi  h¹n  cho phÐp  vÒ  gi¸ b¸n lÎ  mét sè  thuèc  thiÕt  yÕu  phßng,  ch÷a  bÖnh  cho  ngêi. 6. Niªm yÕt gi¸ thuèc lµ viÖc c«ng khai gi¸ b¸n thuèc   b»ng c¸ch in hoÆc d¸n hoÆc ghi gi¸ b¸n thuèc lªn bao b×  chøa   ®ùng  thuèc   hoÆc   bao   b×   ngoµi  cña  thuèc;   th«ng   b¸o   c«ng khai trªn b¶ng, trªn giÊy t¹i n¬i b¸n thuèc.         7.   Gi¸   thuèc   biÕn   ®éng   bÊt   thêng   lµ   gi¸   thuèc   t¨ng  hoÆc gi¶m ®ét biÕn do thiªn tai, dÞch bÖnh hoÆc trong tr ­ êng hîp bÊt thêng kh¸c ¶nh hëng lín  ®Õn ph¸t triÓn kinh  tÕ ­ x∙ héi. 
  4. 4 Ch¬ng II  Qu¶n lý gi¸ thuèc §i Ò u  6.  Nhãm gi¸ thuèc do Nhµ níc qu¶n lý gi¸ Nhµ níc qu¶n lý gi¸ thuèc theo 3 nhãm sau ®©y : 1. Nhãm thuèc do Nhµ níc ®Æt hµng, ®Þnh gi¸; 2. Nhãm thuèc do c¬  së  y tÕ  mua  ®Ó  cung cÊp cho c¸c   ®èi tîng miÔn phÝ, chÝnh s¸ch x∙ héi, thu mét phÇn viÖn  phÝ, B¶o hiÓm y tÕ; 3. Nhãm thuèc do c¬ së tù ®Þnh gi¸.  §i Ò u   7.   Qu¶n  lý  gi¸  mét  sè  thuèc  do Nhµ  níc  ®Æt  hµng, ®Þnh gi¸. 1. Bé trëng Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh:  a. Møc gi¸ cô  thÓ  c¸c lo¹i thuèc do Nhµ  níc  ®Æt hµng  thanh  to¸n   b»ng   nguån  ng©n   s¸ch   nhµ   níc   kh«ng   qua   h×nh  thøc ®Êu thÇu, ®Êu gi¸; b. Khung gi¸ b¸n lÎ  c¸c lo¹i thuèc thiÕt yÕu phßng,   ch÷a bÖnh cho ngêi phï hîp víi tõng thêi kú theo danh môc  do Bé trëng Bé Y tÕ quy ®Þnh. 2.   Chñ   tÞch   ñy   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc Trung ¬ng quy  ®Þnh møc gi¸ cô  thÓ  mét sè  thuèc cÊp  kh«ng thu tiÒn cho c¸c  ®èi tîng  ®îc hëng chÝnh s¸ch trî  gi¸, trî cíc theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 3. §iÒu chØnh møc gi¸ do Nhµ níc ®Þnh gi¸. Khi c¸c yÕu tè  h×nh thµnh gi¸ biÕn  ®éng ¶nh h ëng lín  ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c c¬ së, c¬ quan  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  ®Þnh gi¸ ph¶i  ®iÒu chØnh kÞp thêi  møc gi¸  ®∙ quy  ®Þnh. Trêng hîp kh«ng  ®iÒu chØnh møc gi¸  th×  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh, tiÒn tÖ  vµ  c¸c biÖn  ph¸p cÇn thiÕt kh¸c theo thÈm quyÒn, nÕu vît thÈm quyÒn  b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.  §i Ò u   8.  Qu¶n lý  gi¸ thuèc do c¬  së  y tÕ  mua  ®Ó  sö   dông cho c¸c  ®èi tîng miÔn phÝ,  chÝnh  s¸ch x∙ héi, thu  mét phÇn viÖn phÝ, B¶o hiÓm y tÕ. 1. Thuèc do c¬ së y tÕ mua ®Ó cung cÊp cho c¸c ®èi t­ îng miÔn phÝ, chÝnh s¸ch x∙ héi, thu mét phÇn viÖn phÝ,  B¶o hiÓm y tÕ  ph¶i thùc hiÖn  ®Êu thÇu theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. Gi¸ thuèc tróng thÇu ph¶i thÊp h¬n gi¸ b¸n lΠ phæ biÕn cña thuèc ®ã trªn thÞ trêng cïng thêi ®iÓm vµ ®­
  5. 5 îc ¸p dông thèng nhÊt trong tÊt c¶ c¸c c¬  së  y tÕ  c«ng  lËp trªn ®Þa bµn tØnh. 2. Bé  Y tÕ  chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu   t vµ  Bé  Tµi chÝnh híng dÉn cô  thÓ  viÖc  ®Êu thÇu c¸c lo¹i   thuèc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.  §i Ò u  9.  Qu¶n lý gi¸ thuèc do c¬ së tù ®Þnh gi¸. 1. C¸c c¬  së  tù   ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i thuèc  ®îc phÐp lu  th«ng trªn thÞ  trêng ViÖt Nam, trõ  thuèc do Nhµ  níc  ®Æt  hµng,  ®Þnh gi¸ vµ  thuèc do c¬  së  y tÕ  mua quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 7 vµ §iÒu 8 NghÞ ®Þnh nµy. 2. C¸c c¬  së  s¶n xuÊt thuèc c¨n cø gi¸ vèn s¶n xuÊt,  c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch ®Ó tù ®Þnh gi¸ b¸n thuèc cña m×nh  phï   hîp   víi   thÞ   trêng   nhng   kh«ng   ®îc   cao   h¬n   gi¸   b¸n  thuèc cïng lo¹i cho c¸c níc cã   ®iÒu kiÖn y tÕ, th¬ng m¹i  t¬ng tù  ViÖt Nam. C¬  së  s¶n xuÊt thuèc ph¶i thùc hiÖn kª  khai gi¸ b¸n bu«n lo¹i thuèc ®ã khi ®¨ng ký lu hµnh thuèc  víi c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn.  3. C¬  së  nhËp khÈu thuèc c¨n cø gi¸ vèn nhËp khÈu vµ  c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch ®Ó tù ®Þnh gi¸ b¸n thuèc cña m×nh  phï  hîp víi thÞ  trêng vµ  thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  viÖc kª khai  gi¸ nhËp khÈu, gi¸ nhµ  cung cÊp b¸n t¹i mét sè  níc trong  khu vùc vµ  dù  kiÕn gi¸ b¸n lÎ  thuèc  ®ã  t¹i ViÖt Nam khi  nép hå s¬ ®¨ng ký lu hµnh thuèc do níc ngoµi s¶n xuÊt (kÓ  c¶ c¸c c¬  së  nhËp khÈu thuèc cha cã  sè   ®¨ng ký  t¹i ViÖt  Nam) víi c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn.  4. C¬  së  b¸n bu«n thuèc c¨n cø trÞ  gi¸ thuèc mua vµo  ghi trªn ho¸  ®¬n do Bé  Tµi chÝnh ph¸t hµnh, thÆng sè  b¸n  bu«n   do   Bé   Tµi   chÝnh   quy   ®Þnh,   quy   ®Þnh   gi¸   b¸n   bu«n  thuèc. C¬ së b¸n bu«n thuèc ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy  ®Þnh   vÒ   sö   dông   ho¸   ®¬n,   chøng   tõ   ®èi   víi   hµng   ho¸   lu  th«ng trªn thÞ trêng cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn.  5. C¬  së  b¸n lÎ  thuèc c¨n cø trÞ  gi¸ thuèc mua vµo  ghi trªn ho¸  ®¬n do Bé  Tµi chÝnh ph¸t hµnh, thÆng sè  b¸n  lÎ  do Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh, quy  ®Þnh gi¸ b¸n lÎ  thuèc  phï  hîp víi thÞ  trêng. C¬  së  b¸n lÎ  thuèc ph¶i thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c quy  ®Þnh vÒ  sö  dông ho¸  ®¬n, chøng tõ   ®èi víi   hµng ho¸ lu th«ng trªn thÞ  trêng cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn vµ  chØ  ®îc b¸n c¸c lo¹i thuèc ch÷a bÖnh theo  ®¬n thuèc  cña  b¸c  sÜ,  trõ  c¸c  lo¹i  thuèc kh«ng  ph¶i kª  ®¬n theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ. 
  6. 6 § i Ò u  10.   B×nh æn gi¸ thuèc. Khi gi¸ mét sè thuèc thiÕt yÕu trªn thÞ tr êng cã biÕn  ®éng bÊt thêng x¶y ra trong c¶ níc hoÆc trong tõng vïng,  khu vùc ¶nh hëng  ®Õn lîi  Ých cña ngêi bÖnh, c¸c c¬  quan  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p b×nh æn gi¸  theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   170/2003/N§­CP   ngµy   25  th¸ng   12   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi  hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p  lÖnh Gi¸. Ch¬ng III niªm yÕt gi¸ thuèc §i Ò u  11.  Niªm yÕt gi¸ b¸n bu«n. 1.   C¬   së   s¶n   xuÊt,   nhËp   khÈu,   b¸n   bu«n   thuèc   ph¶i  niªm yÕt gi¸ b¸n bu«n tõng lo¹i thuèc t¹i n¬i b¸n bu«n vµ  kh«ng ®îc b¸n cao h¬n gi¸ ®∙ niªm yÕt.  2.   Gi¸   thuèc   ®îc   niªm   yÕt   b»ng   c¸ch   ghi   trªn   b¶ng  hoÆc trªn giÊy ®Ó n¬i thuËn tiÖn t¹i n¬i b¸n thuèc. §i Ò u  12.  Niªm yÕt gi¸ b¸n lΠ 1. C¸c c¬  së  b¸n lÎ  thuèc ph¶i niªm yÕt gi¸ b¸n lΠ tõng lo¹i thuèc vµ kh«ng ®îc b¸n cao h¬n gi¸ ®∙ niªm yÕt. 2. Gi¸ thuèc  ®îc niªm yÕt b»ng c¸ch in hoÆc ghi hoÆc  d¸n gi¸ b¸n lÎ  trªn bao b×  chøa  ®ùng thuèc hoÆc bao b×  ngoµi cña thuèc.  Ch¬ng IV thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m  §i Ò u  13.  Thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh  vÒ qu¶n lý gi¸ thuèc 1. Bé  Tµi chÝnh, Bé  Y tÕ  vµ  c¸c Bé  ngµnh liªn quan  trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh tæ chøc thanh  tra, kiÓm tra hoÆc phèi hîp thanh tra, kiÓm tra vµ  xö  lý  vi ph¹m nh÷ng quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ  qu¶n lý  gi¸ thuèc  t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu, b¸n bu«n, b¸n lΠthuèc  vµ  t¹i c¸c c¬  së   ®iÒu trÞ  trong c¶ n íc theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt.  2.  ñy ban  nh©n  d©n c¸c  cÊp trong  ph¹m  vi nhiÖm  vô,  quyÒn h¹n cña m×nh tæ chøc thanh tra, kiÓm tra hoÆc phèi  hîp   ®Ó   thanh   tra,   kiÓm   tra   vµ   xö   lý   vi   ph¹m   nh÷ng   quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ  qu¶n lý  gi¸ thuèc t¹i c¸c c¬  së  s¶n 
  7. 7 xuÊt, nhËp khÈu, b¸n bu«n, b¸n lΠthuèc vµ c¸c c¬ së ®iÒu  trÞ t¹i ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  14.   Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  qu¶n lý gi¸ thuèc. 1. Ph¹t tiÒn tõ 500.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi víi  hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  kª khai gi¸ thuèc víi sè  l îng  díi 10% chñng lo¹i thuèc cña c¬ së. Ph¹t   tiÒn   tõ   2.000.000   ®ång   ®Õn   5.000.000   ®ång   ®èi  víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  kª khai gi¸ thuèc víi sè   lîng tõ 10% trë lªn chñng lo¹i thuèc cña c¬ së. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: buéc thùc hiÖn  ®óng c¸c  quy  ®Þnh cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn vÒ  kª khai gi¸ thuèc  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh sai khung gi¸, thÆng sè  do c¬  quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. H×nh   thøc   xö   ph¹t   bæ   sung:   tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy  phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ  cã  thêi h¹n  ®èi víi c¸c c¬  së,  c¸ nh©n cã  hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n nµy 1 lÇn  trong 1 n¨m. Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh  nghÒ kh«ng thêi h¹n ®èi víi c¸c c¬ së, c¸ nh©n cã hµnh vi   vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n nµy tõ  2 lÇn trë  lªn trong 1  n¨m. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi liªn kÕt ®éc quyÒn vÒ gi¸. H×nh   thøc   xö   ph¹t   bæ   sung:   tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy  phÐp,  chøng   chØ   hµnh   nghÒ  (cã  thêi   h¹n   hoÆc   kh«ng  thêi   h¹n)  ®èi víi c¸c c¬  së  cã  hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  kho¶n nµy tõ 2 lÇn trë lªn trong 1 n¨m. 4. C¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh kh¸c trong lÜnh vùc   qu¶n lý gi¸ thuèc bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i  NghÞ   ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc gi¸ c¶.  5.  ThÈm quyÒn  xö   ph¹t cô   thÓ, tr×nh  tù,  thñ  tôc  xö  ph¹t thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m  hµnh   chÝnh   n¨m   2002   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   ph¸p   luËt   cã   liªn  quan. 
  8. 8 Ch¬ng V  ®iÒu kho¶n thi  hµnh §i Ò u  15.  HiÖu lùc thi hµnh:  NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ   ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  §i Ò u  16.   Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Y tÕ  vµ  c¸c   Bé, ngµnh liªn quan híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.  2. Bé Y tÕ:  a. Chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  vµ c¸c  Bé, ngµnh liªn quan x©y dùng  ®Ò  ¸n vÒ  c¸c gi¶i ph¸p h¹n  chÕ, xo¸ bá   ®éc quyÒn cña c¸c c«ng ty dîc phÈm níc ngoµi  tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt.  b. Híng dÉn cô  thÓ  viÖc kª  ®¬n thuèc theo tªn thuèc  gèc (Generic). c. Chñ  tr×  x©y dùng vµ  triÓn khai  ®Ò  ¸n vÒ  tæ chøc  l¹i   m¹ng   líi   ph©n   phèi   thuèc   phßng,  ch÷a   bÖnh   cho   ng êi  trong níc. d.   Nghiªn   cøu   x©y   dùng   c¬   chÕ,   chÝnh   s¸ch   t¹o   ®iÒu  kiÖn cho HiÖp  héi  s¶n  xuÊt  vµ  kinh  doanh dîc ViÖt  Nam,  Héi   Dîc   häc   ViÖt   Nam   c¨n   cø   ®Þnh   híng   chiÕn   lîc   ph¸t  triÓn  ngµnh   dîc   trong   tõng  giai   ®o¹n,   híng  dÉn  c¸c  héi  viªn cã  kÕ  ho¹ch tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh thuèc  ®¶m  b¶o cung cÊp  ®ñ  sè  lîng, chñng lo¹i thuèc cho thÞ  trêng,  tr¸nh t×nh tr¹ng qu¸ thõa hoÆc qu¸ thiÕu thuèc g©y mÊt æn   ®Þnh thÞ trêng thuèc. §i Ò u  17.   Tr¸ch nhiÖm thi hµnh C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   ñy   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ ®Þnh nµy.  
Đồng bộ tài khoản