Nghị định 13/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
54
lượt xem
2
download

Nghị định 13/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 13/1999/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 13/1999/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ®   c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  13/1999/N§­C P  n g µ y  17 th¸ng  n¨ m  1999 c 3  V Ò   æ  ch øc,  o ¹t ® é n g   ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g  n íc n g o µ i, t h c  v¨n p h ß n g   ®¹i  Ö n  c ñ a t æ  ch øc  t Ý n d ô n g  n íc n g o µ i  di t¹i Ö t N a m     Vi C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997;   C¨n  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  è  cø    tæ  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m  1997; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n   Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I  n h ÷ n g  Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    Þ   nh  µy  ®Þnh  chøc  µ  ¹t®éng  ña  chøc  1. Ngh ®Þ n quy  tæ  v ho   c tæ  tÝn  ông  ícngoµi,   d n    phßng  idiÖn  ña  chøc  Ýn  ông  ícngoµit¹ ViÖt v¨n ®¹   c tæ  td n     i   Nam.  §i Ò u 2. 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ícngoµi® îcphÐp  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   íi   td n     ho   ti Vi   d  c¸c h×nh  thøc sau  y:   ®© a) Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi;    Ng h n    b) Ng ©n  µng  ªndoanh;   h li     c) Tæ     chøc  Ýn  ông    ©n  µng: C«ng    td phi ng h   ty cho thuª tµichÝnh  ªn    li   doanh;C«ng      tycho    µichÝnh  thuªt   100%   èn  ícngoµi; v n    C«ng    µichÝnh  ªn tyt   li   doanh; C«ng    µichÝnh    ty t   100%   èn  íc ngoµi vµ    chøc  Ýn  ông    v n    c¸c tæ  td phi ng©n  µng  h kh¸c. 2.Tæ     chøc  Ýn dông  ícngoµi® îc® Æt    t  n     v¨nphßng  idiÖn  ¹ViÖtNam.  ®¹   t    i
 2. 2 §i Ò u 3.  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Ng h Nh n     (sau  y   äi lµ Ng ©n   µng  ®© g     h Nhµ   íc)lµ c¬  n     quan  Êp  µ  håigiÊy  Ðp,  c v thu    ph qu¶n  ý,thanh    ¹t®éng   l  traho   cña    ¹  ×nh  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi ho¹t®éng  ¹  Öt Nam.  Öc  c¸c lo ih tæ  td n      tiVi   Vi cÊp  Ðp  îcxem   Ðt theo    Çu    iÓnkinh tÕ  µ  Þ  êng  µichÝnh  ph ®  x  yªu c ph¸ttr     v th tr t  cña  ÖtNam. Vi   §i Ò u 4.  1.Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi  µ®¬n  Þ  ô  éc cña  ©n  µng     Ng h n   l   v ph thu   Ng h nícngoµi,® îc Ng ©n   µng  ícngoµib¶o  ¶m   Þu         h n    ® ch tr¸chnhiÖm   i víim äi    ®è     nghÜa  ô  µ  v v cam   Õt  ña    k c chinh¸nh  ¹  Öt Nam.    tiVi   Chi nh¸nh  ©n   µng  íc Ng h n  ngoµi cã     c¸c  quyÒn  µ  v nghÜa  ô  ph¸p  Ët ViÖt  v do  lu   Nam  quy  nh,  ¹t ®Þ ho   ®éng  theo  Êy  Ðp  ë     Gi ph m chinh¸nh  µ    v c¸c quy  nh  ªnquan  ña  ®Þ li   c ph¸p  Ët lu   ViÖtNam.   2.C¸c      chinh¸nh  ña  ïng m ét  ©n  µng  ícngoµi® îcphÐp  ¹t®éng  cc  Ng h n     ho   t¹ ViÖt Nam   µnh÷ng  n  Þ  îctæ    i   l  ®¬ v ®   chøc  c  Ëp víi ®é l     nhau,phô  éc Ng ©n     thu   hµng  ícngoµivµ  îcNg ©n  µng  ícngoµicÊp  èn  ¹t®éng. n   ®  h n    v ho   §i Ò u  5.    1. Ng ©n  µng  ªndoanh  µng©n  µng  îcthµnh  Ëp    h li   l  h ®  l b»ng  èn  ãp  ña  vgc Bªn  ÖtNam   åm  ét  Vi   (g m hoÆc   Òu  ©n  µng  ÖtNam)  µ  nhi ng h Vi   v Bªn  ícngoµi n    (gåm  ét  m hoÆc   Òu  ©n  µng  ícngoµi)trªnc¬  ë  îp ®ång  ªndoanh. nhi ng h n      sh  li     Ng ©n   µng  ªndoanh  µ m ét  h li   l  ph¸p  ©n  Öt Nam,  ã  ôsë  Ýnh  ¹  Öt nh Vi   c tr   ch tiVi   Nam,  ¹t ®éng  ho   theo  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t ®éng  µ  Gi ph th l v ho   v theo c¸c    quy ®Þnh  ªnquan  ña  li   c ph¸p luËtViÖtNam.      2.C¸c      chinh¸nh  ña  ét  ©n  µng  ªndoanh  µ®¬n  Þ  ô  éc cña  c m ng h li   l  v ph thu   ng©n  µng  ªndoanh. h li   §i Ò u 6.  1.C«ng      tycho    µichÝnh  ªndoanh,C«ng    µichÝnh  ªndoanh  µ thuªt   li     tyt   li   l  tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  ªndoanh  îcthµnh  Ëp  td phing h li   ®  l b»ng  èn  ãp  ña  vgc Bªn  Öt Nam   µ  ña  Vi   v c Bªn  íc ngoµi trªnc¬  ë  îp  ng  ªndoanh, lµ ph¸p  n      s h ®å li      nh©n  Öt Nam,  ã  ô së  Ýnh  ¹  Öt Nam,  ¹t®éng  Vi   c tr   ch t iVi   ho   theo  Êy  Ðp   Gi ph thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  µ  l v ho   v theo    c¸c quy  nh  ªnquan  ña  ®Þ li   c ph¸p  ËtViÖt lu     Nam.  2. C«ng      ty cho thuª tµichÝnh     100%   èn  íc ngoµi,C«ng    µichÝnh  v n    ty t   100%   èn  ícngoµi® îcthµnh  Ëp  v n     l b»ng  100%   èn  ña  chøc  Ýn  ông  íc v c tæ  td n  ngoµi,lµ ph¸p  ©n  Öt Nam   ã  ôsë  Ýnh  ¹  Öt Nam,  ¹t®éng     nh Vi   c tr   ch tiVi   ho   theo  GiÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  µ  ph th l v ho   v theo    c¸c quy  nh  ªnquan  ña  ®Þ li   c ph¸p   luËtViÖtNam.      
 3. 3 §i Ò u    phßng  idiÖn  ña  chøc  Ýn  ông  ícngoµilµ®¬n   7. V¨n  ®¹   c tæ  td n     vÞ  ô  éc  ña  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi® Æt   ¹  Öt Nam,  ¹t®éng  ph thu c tæ  td n    ti Vi   ho   theo ph¸p luËtViÖtNam.         V¨n  phßng  idiÖn  ña  chøc  Ýn  ông  ícngoµi ®¹   c tæ  td n    kh«ng  îcthùc hiÖn    ¹t®éng  ®    c¸cho   kinh doanh  ¹ ViÖtNam.   t  i   §i Ò u 8. 1.  ¬   C quan  gi¸m    s¸t,thanh    ã  Èm   tra c th quyÒn   ña  íc ngoµi,Ng ©n   c n    hµng  íc ngoµi cã    n    chinh¸nh  ¹  Öt Nam   îc thanh    Óm     ¹t®éng  ti Vi   ®  tra,ki traho   cña    chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi ho¹t®éng  ¹  Öt Nam.  íc khi thanh  Ng h n      tiVi   Tr     tra, Óm    ¬   ki tra, quan  c gi¸m    s¸t,thanh    ícngoµi, ©n  µng  ícngoµiph¶i tran    Ng h n      th«ng  b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho  ©n   µng  µ   íc vÒ   éidung, thêigian  ¾t  Ng h Nh n   n      b ®Ç u   µ  Õt  óc thanh    Óm    v k th   tra,ki tra.  2. Sau    Õt  óc  Öc    khik th vi thanh    Óm       tra,ki trachinh¸nh  ©n   µng  íc Ng h n  ngoµi  ¹ ViÖtNam,  ¬   t  i   c quan  gi¸m    s¸t,thanh    ã  Èm  Òn  ña  ícngoµi, trac th quy c n     Ng ©n   µng  íc ngoµi ph¶i b¸o  h n      c¸o cho  ©n   µng  µ   íc kÕt  Ng h Nh n   qu¶  Öc  vi thanh    Óm    tra, ki tratrong thêih¹n 30  µy  Ó   õngµy  Õt  óc viÖc        ng k t   k th   thanh    tra, kiÓm  tra. §i Ò u    9.  1. V¨n    b¶n giao  Þch  Ýnh  d ch thøc  ña  chøc  Ýn  ông  íc ngoµiho¹t c tæ  td n     ®éng  ¹  Öt Nam   íic¸c c¬  ti Vi   v     quan  µ   íc ViÖt Nam   Nh n     ph¶i lµm    b»ng  Õng  ti ViÖthoÆc     b»ng  Õng  Ötvµ  Õng  ícngoµith«ng  ông. ti Vi   ti n    d   2.C¸c      v¨n b¶n  trong hå  ¬    Êp  Êy  Ðp  ña  chøc  Ýn  ông  íc   s xinc Gi ph c tæ  td n  ngoµiph¶ilµm      b»ng  Õng  Ötvµ  Õng nícngoµith«ng  ông. ti Vi   ti       d C h ¬ n g  II t æ  c h ø c v µ  ® i Ò u  h µ n h §i Ò u 10. C¸c  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi ® îc phÐp  ¹t®éng  ¹ tæ  td n     ho   ti  ViÖt Nam     ã      iÒu  Ön    khic ®ñ c¸c ® ki theo  quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 106  Ët C¸c    Lu   tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v ph¶i® îcNg ©n   µng  µ   íccÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ     h Nh n   Gi ph th lv ho¹t®éng, GiÊy  Ðp  ë         ph m chinh¸nh,GiÊy  Ðp  ë       ph m v¨n phßng  idiÖn  ®¹   (sau  ®©y  äichung  µGiÊy  Ðp). g  l  ph   §i Ò u    11.   1. Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  ña  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi göi cho    s xin c Gi ph c tæ  td n     Ng ©n   µng  µ   íc ®Ó   h Nh n   xem   Ðt  Êp  Êy  Ðp  îc lËp  x c Gi ph ®  theo quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu 108  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông. Lu   tæ  td 2. Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  ña  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi ph¶ilËp   s xin c Gi ph c tæ  td n       thµnh  bé, m ét  é  2    b b»ng  Õng  Öt vµ  ét  é  ti Vi   m b b»ng  Õng  íc ngoµi th«ng  ti n    dông.Bé  å  ¬    h s b»ng  Õng  ícngoµith«ng  ông  îclËp vµ  ti n    d ®     chøng  Ën    ­ nh ë n íc ngoµi ph¶i ® îc hîp         ph¸p ho¸    ù. C¸c  l∙nh s   b¶n sao  Õng  Öt vµ      ti Vi   c¸c b¶n
 4. 4 dÞch  õtiÕng nícngoµira tiÕng  Ötph¶i® îcc¬  t        Vi       quan c«ng  chøng  ÖtNam   Vi   x¸cnhËn.     §i Ò u    êih¹n  ¹t®éng  ña    chøc  Ýn  ông  ícngoµit¹i 12. Th   ho   c c¸c tæ  td n     ViÖtNam   îcquy  nh    ®  ®Þ trong GiÊy  Ðp, cô  Ó      ph   th nh sau: 1.Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi:    Ng h n   kh«ng    n¨m; qu¸ 20  2. Ng ©n   µng  ªndoanh, C«ng    µichÝnh  ªndoanh  µ    h li     ty t   li   v C«ng    µi ty t   chÝnh  100%   èn  ícngoµi: v n   kh«ng    n¨m; qu¸ 30  3. C«ng    ty cho thuª tµichÝnh  ªndoanh, C«ng       li     ty cho thuª tµichÝnh     100%   èn  ícngoµi: v n    kh«ng    n¨m; qu¸ 50  4.V¨n    phßng  idiÖn  chøc  Ýn  ông  ícngoµi: ®¹   tæ  td n   kh«ng    n¨m. qu¸ 5    §i Ò u    13. 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ícngoµimuèn    ¹n  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   ã  td n    gia h ho   ti Vi   c thÓ  îc Ng ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  õng  Çn;m çi  Çn    ¹n  èi®a   ®  h Nh n   xt l  l gia h t   b»ng  thêih¹n ghitrong GiÊy  Ðp  Çn  íc.       ph l tr 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  íc ngoµi khicã  td n      nhu  Çu    ¹n  ¹t®éng  c gia h ho   ph¶i   nép  n  µ  å  ¬      ¹n  íc khi kÕt  óc  êih¹n  ¹t®éng    ®¬ v h s xin gia h tr     th th   ho   ghi trong   GiÊy  Ðp:  èithiÓu  ph t  180  µy  i  íic¸c tæ  ng ®è v     chøc  Ýn  ông  íc ngoµi quy  td n    ®Þnh  ¹  tikho¶n    Òu  NghÞ   nh  µy  µ  ngµy  i  íiv¨n  1, §i 2  ®Þ n v 30  ®è v   phßng  i ®¹   diÖn  ña  chøc  Ýn  ông  ícngoµi. c tæ  td n  §i Ò u 14. 1. V¨n phßng  i diÖn  ña  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi ho¹t®éng  ¹ ®¹   c tæ  td n      ti  ViÖtNam   Ê m     ¹t®éng    ch døt ho   trong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© a)  Õt  êih¹n  ¹t®éng    H th   ho   ghi trong GiÊy  Ðp.  ©n   µng  µ   íc sÏ   ph Ng h Nh n     th«ng b¸o b»ng    v¨n b¶n  Öc  Ê m     ¹t®éng  ña    vi ch døt ho   c v¨n phßng  idiÖn  ¹ ®¹   ti  ViÖtNam;   b)  ù   T nguyÖn  Ê m   ch døt  ¹t®éng.  ho   Trong  êng  îp  µy  èithiÓu    tr h n t  60 ngµy  ícngµy  ù  Õn  Ê m     ¹t®éng  ña    tr   d ki ch døt ho   c v¨n phßng  idiÖn,tæ  ®¹     chøc  tÝn  ông  ícngoµiph¶icã  n    Þ  öiNg ©n  µng  µ   íc; d n      ®¬ ®Ò ngh g   h Nh n   c) B Þ     thu  åi GiÊy  Ðp    Èy  m ét  h  ph khix ra  trong c¸c tr ng  îp      ê h quy  nh   ®Þ ghit¹    iÓ m       ,   i ® c¸c a, b, ® kho¶n    Òu  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  µ    1, §i 29    tæ  td v khi tæ chøc  Ýn  ông  ícngoµibÞ    td n    ph¸ s¶n; d) Tæ     chøc  Ýn  ông  ícngoµi® îccÊp  Ðp  ¹t®éng  td n     ph ho   theo quy  nh   ®Þ t¹  ikho¶n    Òu  NghÞ   nh  µy  Õu   ã  1, §i 2  ®Þ nn c v¨n  phßng  i diÖn  ∙  ë     ®¹   ® m trªn cïng ®Þa   µn    b (tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng) th×    ph tr         ph¶ichÊ m     ¹t   døt ho   ®éng      v¨n phßng  idiÖn  ña  chøc  Ýn  ông  .  ®¹   c tæ  td ®ã 2. Tríc khi chÊ m        døt  ¹t®éng,  ho   v¨n phßng  i diÖn  ña  chøc  Ýn  ®¹   c tæ  t dông  íc ngoµi ph¶i thùc  Ön  y     äi  n      hi ®Ç ®ñ m nghÜa  ô  µ  ñ  ôc theo    v v th t   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.  
 5. 5 3. V¨n    phßng  i diÖn  ña  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi ph¶i tr¶ GiÊy  ®¹   c tæ  td n       phÐp,  Êy  ¨ng  ý  ¹t®éng  Gi ® k ho   cho    ¬  c¸c c quan  ña  Öt Nam   ∙  Êp  Êy  c Vi   ® c Gi phÐp, GiÊy  ¨ng  ý  ¹t®éng  Ë m   Êt vµo  µy  Ê m     ¹t®éng.   ® k ho   ch nh   ng ch døt ho       §i Ò u      ©n  µng  ícngoµigi¶ithÓ  15. KhiNg h n     hoÆc   Þ    b ph¸ s¶n  × chi th     nh¸nh  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   ho   ti Vi   ph¶i chÊ m     døt  ¹t®éng.  íc khi chÊ m     ho   Tr     døt ho¹t®éng,  ©n   µng  íc ngoµi ph¶i thùc  Ön  y     äi    Ng h n      hi ®Ç ®ñ m nghÜa  ô  µ  vv hoµn  Êtc¸cthñ tôccÇn  Õttheo  t        thi   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam   µ       v theo   sù  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc. h  c Ng h Nh n   §i Ò u    16. Trong  êih¹n  th¸ngkÓ   õngµy  îccÊp  Êy  Ðp, chi th   12    t  ®  Gi ph    nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi , ng©n  µng  ªndoanh, tæ  Ng h n     h li     chøc  Ýn  ông    td phi ng©n  µng  ªndoanh  µ  h li   v 100%   èn  íc ngoµi,v¨n  v n    phßng  i diÖn  ña    ®¹   c tæ chøc  Ýn  ông  ícngoµiph¶iho¹t®éng. td n       §i Ò u 17. Tèi thiÓu  ngµy  íc ngµy  ¾t  u   ¹t®éng,  chøc     30  tr   b ®Ç ho   tæ  tÝn  ông  íc ngoµi ® îc cÊp  Êy  Ðp  d n     Gi ph theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    Òu    1, §i 2 cña NghÞ   nh  µy  ®Þ n ph¶ihoµn  ÊtviÖc  ¨ng  trªn05  è  li   Õp cña    t  ® b¸o    s b¸o  ªnti   trung  ng  µ  a   ¬ng  ¬i tæ  ¬ v ®Þ ph n   chøc  Ýn  ông  Æt   ô së. Néi  td ® tr     dung  ¨ng  ® b¸o  µ c¸c th«ng    ñ  Õu    l    tinch y ghitrong GiÊy  Ðp, GiÊy    ph   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  µ  µy    v ng khaitr ng  ¹t®éng.   ¬ ho     §i Ò u 18. 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  íc ngoµi ho¹t®éng  ¹  Öt Nam   îc cÊp  Êy  td n      ti Vi   ®  Gi phÐp ph¶inép  ét    m kho¶n  Ö  Ý   l ph b»ng  «     ü.  ® la M Møc   Ö  Ý   çi  Çn  Êp  l ph m l c phÐp  µ    ¹n ® îcquy  nh  ô  Ó    v giah     ®Þ c th nh sau: a)  Êy  Ðp   ë   Gi ph m v¨n phßng  i diÖn  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi: ®¹   tæ  td n    5.000 USD  (n¨m  ×n  «    ü); ngh ® laM b) GiÊy  Ðp  ë       ph m chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµi,GiÊy  Ðp  µnh  Ëp Ng h n     ph th l  vµ  ¹t®éng  ña  ©n  µng  ªndoanh: 30.000  ho   c ng h li     USD  (ba  ¬i ngh×n  «     m  ® la M ü); c) GiÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông    ©n     ph th l v ho   c tæ  td phi ng hµng  ªndoanh  µ  chøc  Ýn  ông    ©n  µng  li   v tæ  td phi ng h 100    èn  íc ngoµi: %v n    10.000 USD   êingh×n  «    ü); (m   ® laM d) GiÊy  Ðp  ë       ph m chinh¸nh  ña  ©n  µng  ªndoanh:5.000  c ng h li     USD   (n¨m  ngh×n  «    ü); ® laM   ®)  Êy  Ðp   ë     Gi ph m chi nh¸nh  ña  chøc  Ýn  ông    ©n   µng: c tæ  td phi ng h   5.000 USD   (n¨m  ×n  «la M ü); ngh ®   e)GiÊy  Ðp  ë       ph m v¨nphßng  idiÖn  ña  chøc  Ýn  ông    ©n  µng: ®¹   c tæ  td phing h   3.000 USD     ×n  «laMü).   (ba ngh ®   2. Thñ  ôc nép  Ö  Ý  Êp  Êy  Ðp  îcthùc hiÖn    t  l ph c Gi ph ®    theo  íng dÉn  ña  h  c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n  
 6. 6 §i Ò u  19. Tæ  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi ho¹t®éng  ¹  Öt  td n      t iVi Nam   îc ®  nhËp  Èu  kh trang thiÕtbÞ   ôc  ô  ùctiÕp cho  ¹t®éng      ph v tr     ho   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    20.   1. Ng ©n   µng  íc ngoµi ® îc m ë       h n     chinh¸nh  ¹    ti c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung  ng  ng  ¬ nh kh«ng  îc m ë     ®   chinh¸nh  ô  éc  ña    ph thu c chinh¸nh  .  ®ã T¹in¬i®∙  îcm ë         ®   chinh¸nh,Ng ©n   µng  ícngoµikh«ng  îc® Æt      h n    ®  v¨n phßng  ®¹idiÖn.Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµikh«ng  îcm ë     iÓ m        Ng h n    ®   c¸c ® giao dÞch    díi Êt kú  ×nh    h b thøc nµo  µitrôsë      ngo     chinh¸nh  ña  × nh. cm 2. Ng ©n   µng  ªndoanh  îcm ë   ë    h li   ®   s giao dÞch  ¹  ¬i® Æt  ôsë  Ýnh    ti   n tr   ch vµ    chinh¸nh  ¹    t i tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  c¸c   ph tr   trung  ng  ¬ theo quy  nh  ¹ ®Þ ti   c¸c§iÒu  vµ  Òu  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông.   32  §i 33    tæ  td 3. C¸c  chøc  Ýn  ông    ©n  µng  îc m ë       tæ  td phi ng h ®  chinh¸nh,v¨n    phßng  ®¹idiÖn  ¹      t i tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  c¸c   ph tr   Trung  ng  ¬ theo  quy  nh  ¹    ®Þ tic¸c §iÒu  vµ  Òu  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông. 32  §i 33    tæ  td 4.Hå   ¬,thñ tôcxinm ë   ë    s         s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn            ®¹   nªu t¹  ikho¶n  vµ  2  kho¶n  §iÒu  µy  îc thùc  Ön  3  n ®  hi theo quy  nh   ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   íc. Nh n   §i Ò u 21. Öc   Vi qu¶n  Þ,®iÒu  µnh, kiÓm     µ  Óm     Óm   tr   h   so¸tv ki tra,ki to¸nnéibé  ña  chøc  Ýn  ông  ícngoµiho¹t®éng  ¹  Öt Nam   îcthùc     c tæ  td n     tiVi   ®    hiÖn theo quy  nh  ¹ m ôc  vµ  ôc    ¬ng    Ët C¸c  chøc  Ýn  ông.   ®Þ t  i 3  m 4,Ch IILu   tæ  td   §i Ò u 22. 1.  çi    M chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi ph¶i cã  Ng h n      Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) riªng®Ó   iÒu  µnh     ® h c«ng  Öc  µng  µy. vi h ng    2. Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ña    ®è c chinh¸nh  ©n   µng  íc ngoµido  Ng h n    cÊp  ã  Èm   Òn  ña  ©n   µng  íc ngoµi bæ   Ö m,  Ôn  Ö m   µ  c th quy c Ng h n    nhi mi nhi v ph¶i® îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícchuÈn       ®è Ng h Nh n   y.  §i Ò u 23. 1.C¬ quan    o  ña  ©n  µng  ªndoanh, tæ  l∙nh ®¹ c ng h li     chøc  Ýn  ông    td phi ng©n  µng  ªndoanh  µ Héi  ng  h li   l  ®å qu¶n  Þ.Héi  ng  tr   ®å qu¶n  Þ gå m   ñ   tr   Ch tÞch  éi ®ång  H  qu¶n  Þ,Phã  ñ  Þch  éi ®ång  tr   Ch t H  qu¶n  Þ   µ    µnh  tr  v c¸c th viªn.  Sè  îng thµnh    éi ®ång  l  viªnH   qu¶n  Þ trong tæ  tr     chøc  Ýn  ông  ªndoanh  ú td li   tu   thuéc vµo  è  èn  ãp  ña  çi    s v g c m Bªn  ícngoµivµ  n    Bªn  Öt Nam   Vi   trong tæ    chøc  tÝn  ông  ªndoanh. Trêng  îp  çi  d li     h m bªn  tham    ªndoanh  ã  ét  chøc  gia li   c m tæ  tÝn  ông  ×  èithiÓu  çi  d th t   m bªn  ph¶icã  thµnh      2  viªntham    éi ®ång  gia H   qu¶n  trÞ.Trêng  hîp  ã  Òu  chøc  Ýn  ông      c nhi tæ  td tham    ªndoanh  ×  çi    gia li   th m tæ chøc  Ýn  ông ph¶icã  t nhÊt m ét  µnh    td     Ý    th viªntham    éi ®ång  giaH   qu¶n  Þ. tr 2. NhiÖm   ú  Héi ®ång    k    qu¶n  Þ do    cña  ©n  µng  i   tr   c¸c bªn  ng h l ªndoanh,tæ    chøc  Ýn dông    ©n  µng i   t  phing h l ªndoanh    Ën,nhng  tho¶thu   kh«ng  îcqu¸5  ®     n¨m.
 7. 7 3. Tæng    gi¸m  c  ®è hoÆc   ã  Ph Tæng gi¸m  c  ®è thø  Êt cña  ©n  µng  nh   ng h li   ªndoanh, tæ    chøc  Ýn  ông    ©n  µng  ªndoanh  td phing h li   ph¶ilµ ®¹idiÖn  ña       c Bªn  ÖtNam.  Vi   4. NhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  ñ   Þch  éi  ng    v  h c Ch t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  ®èc, Phã    Tæng  gi¸m  c  nhÊt ® îcghitrong ®iÒu  Ö  ña  ©n  µng  ªn ®è thø        l c ng h li   doanh,tæ    chøc  Ýn  ông    ©n  µng  ªndoanh. td phing h li     §i Ò u 24. 1. Tæng    gi¸m  c  ña  chøc  Ýn  ông    ©n  µng  ®è c tæ  td phing h 100    èn  íc %v n   ngoµilµ ngêi®¹idiÖn        cho  chøc  Ýn  ông, chÞu  tæ  td   tr¸chnhiÖ m   Ò   äi  ¹t   v m ho   ®éng  ña  chøc  Ýn  ông  ícph¸p luËt  ÖtNam. c tæ  td tr      Vi   2. NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  ña    v  h c Tæng  gi¸m  c  îcghitrong ®iÒu  Ö  ña  ®è ®       lc tæ  chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h 100%   èn  ícngoµi. v n  §i Ò u 25. 1.Tæ  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi ® îc ® Æt   td n     v¨n phßng  i diÖn  ¹  ét  è  ®¹   ti ms tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ña  Öt Nam   µ  ¹  çi  ¬ c Vi   v ti m tØnh, thµnh    phè chØ  îcphÐp  Æt  ét    ®  ® m v¨n phßng  idiÖn.  ®¹     2. M çi      v¨n phßng  idiÖn  ña  chøc  Ýn  ông  ícngoµit¹ ViÖt Nam   ®¹   c tæ  td n   i     ph¶icã  ét  ëng      m Tr v¨n phßng  idiÖn  ®¹   riªng.       §i Ò u 26. 1.  û   Ö  ãp  èn  iÒu  Ö  ña  Tlg v® l c Bªn  íc ngoµi vµ  n    Bªn  Öt Nam   Vi   trong  ng©n  µng  ªndoanh  c¸cBªn  h li   do    tho¶ thuËn  µ  îcsù  Êp  Ën  ña  ©n     v ®   ch thu c Ng hµng  µ   íckhicÊp  Êy  Ðp. §èivíi   ©n  µng  ªndoanh  ùc hiÖn  Nh n     Gi ph       ng c¸c h li   th   nghiÖp  ô  ©n  µng  ¬ng  ¹i,phÇn  èn  ãp  ña  v ng h th m  v g c Bªn  ícngoµikh«ng    n    qu¸ 50%   èn  iÒu  Ö  ña  ©n  µng  ªndoanh. v® l c ng h li   2. Ph Çn  èn  ãp  ña    v g c Bªn  íc ngoµi trong  chøc  Ýn  ông    ©n  n    tæ  td phi ng hµng  ªndoanh  li   kh«ng  t  ¬n  Ý h 30%   èn  iÒu  Ö. v® l 3. Trong  êng  îp vèn  iÒu  Ö  ã  Çn  ãp    tr h  ® l c ph g b»ng  Ön  Ët,ng©n  µng  hi v   h li   ªndoanh, tæ    chøc  Ýn  ông    ©n  µng  ªndoanh  td phi ng h li   ph¶i xuÊt tr×nh  íi     v  Ng ©n  µng  µ   ícc¸c giÊy tê hîp ph¸p  h Nh n          chøng minh  Òn  ë  ÷u  µ    Þ quy s h v gi¸tr   hiÖn  Ët.Gi¸trÞphÇn  èn  ãp  v    v g b»ng  Ön  Ët ® îcx¸c®Þnh    ¬  ë    Þ  hi v       trªnc s gi¸th tr ng  µo  êi®iÓ m   ãp  èn  µ  ê v th   g v v ph¶i ® îc tæ      chøc  gi¸m  nh  c  Ëp  Êp  ®Þ ®é l c chøng chØ  gi¸m  nh. ®Þ   §i Ò u 27. 1. Bªn  Öt Nam   µ    Vi   v Bªn  ícngoµitrong tæ  n      chøc  Ýn  ông  ªndoanh  ­ td li   ® îc quyÒn    chuyÓn  îng  Çn  èn  ãp  ña  × nh   ng  nh ph vg cm nh ph¶i tu©n  ñ      th quy ®Þnh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy  µ  ti §i 26  ®Þ n v ph¶i u      tiªnchuyÓn  îng  nh cho      c¸c Bªn trong  chøc  Ýn  ông  ªndoanh. Trong  êng  îp  tæ  td li     tr h chuyÓn  îng  nh cho    tæ chøc  µili   ngo   ªndoanh  ×  iÒu  Ön  th ® ki chuyÓn  îng  nh kh«ng  îc thuËn  î h¬n  ®  l i tr ng  îp chuyÓn  îng cho    ê h  nh   c¸c Bªn  trong tæ    chøc  Ýn  ông  ªndoanh.ViÖc  td li    
 8. 8 chuyÓn  îng  èn  nh v ph¶i® îc c¸c Bªn      trong tæ    chøc  Ýn  ông  ªndoanh  td li   tho¶  thuËn.     2.    Tæ chøc  Ýn  ông    ©n   µng  td phi ng h 100%   èn  íc ngoµi cã  v n    quyÒn  chuyÓn  îng vèn  ña  ×nh  ng  nh   cm nh ph¶iu      tiªncho    chøc  ÖtNam. c¸ctæ  Vi   3. Tû  Ö  µ  iÒu  Ön    lv® ki chuyÓn  îng vèn  ña  ©n  µng  ªndoanh,tæ  nh   c ng h li     chøc  Ýn  ông    ©n  µng  ªndoanh  td phi ng h li   ph¶i ® îc quy  nh   ô  Ó     ®Þ c th trong  ®iÒu  Ö  ña  chøc  Ýn  ông  ï hîp víi l c tæ  td ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. êng  îp lu   Tr h  phÇn  èn  iÒu  Ö  îcchuyÓn  îng vîtmøc  v® l®  nh     quy  nh,  Öc  ®Þ vi chuyÓn  îng nh   vèn  chØ  ã  Öu  ùcsau    îcNg ©n  µng  µ   ícchuÈn    c hi l   khi®   h Nh n   y.  4. Trong  êng  îp  tr h chuyÓn  îng  èn  ã  nh v c ph¸t sinh  î nhuËn  ×      li  th bªn chuyÓn  îng ph¶inép  Õ  nh     thu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u    Bªn  28. C¸c  tham    ©n  µng  ªndoanh,tæ  gia ng h li     chøc  Ýn  ông  td phing©n  µng  ªndoanh    h li   chialînhuËn  µ  Þu  ñiro cña  chøc  Ýn  ông    i v ch r     tæ  td li   ªndoanh theo tûlÖ  ãp  èn  ña  çi bªn,trõtr ng  îp c¸cBªn  ã      g v c m      ê h     c tho¶ thuËn    kh¸cquy  nh    ®Þ trong hîp ®ång  ªndoanh.    li   §i Ò u 29. Sè   èn  iÒu  Ö   v® l hoÆc   èn  îc cÊp  ña    chøc  Ýn  v ®  c c¸c tæ  t dông  íc ngoµiho¹t®éng  ¹  Öt Nam   n     ti Vi   ph¶i® îc thÓ  Ön  y          hi ®Ç ®ñ trªnb¶ng  c©n  i tµikho¶n  Õ     ña  chøc  Ýn  ông. ®è     k to¸nc tæ  td   C h ¬ n g  III n é i d u n g  h o ¹t ® é n g     §i Ò u      30. Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµicã  Ó ® îcthùc hiÖn  ét  Ng h n    th       m sè  hoÆc   µn  é    to b c¸cnghiÖp  ô  v sau  y: ®© 1. NhËn  Òn  öi cã  ú  ¹n  µ    ti g   k h v kh«ng  ú  ¹n  k h theo  quy  nh  ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ  íc; Nh n   kh«ng  îcnhËn  ÒngöitiÕtkiÖm  íi Êtkú  ×nh  ®  ti       d    h b thøc nµo;   2.Ph¸thµnh      chøng  chØ  Òn göi, Êy têcã  ti     gi     gi¸; 3.Vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông    v c c¸ctæ  td trong vµ  µiníc;   ngo     4.Vay  èn  ¾n  ¹n cña  ©n  µng  µ   íc;   v ng h  Ng h Nh n 5.Cho    vay  ¾n  ¹n,trung h¹n vµ  µih¹n; ng h      d  6.ChiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu,cÇ m   è  ¬ng  Õu,giÊy têcã        i     c th phi       gi¸; 7.B¶o    ©n  µng;   l∙nhng h 8.Kinh    doanh  ¹ihèi; ngo   9.Thùc  Ön  Þch  ô  hi d v thanh    µ  Þch  ô  ©n  ü; to¸nv d v ng qu 10.M ë   µikho¶n  Òn göit¹ tæ    t  ti     i chøc  Ýn  ông  ícngoµitheo    td n    quy  nh   ®Þ cña  ©n  µng  µ   íc; Ng h Nh n 11.§¹ilýchitr¶thÎtÝn  ông;            d  
 9. 9 12.Thùc  Ön    Þch  ô    é,chihé;   hi c¸cd v thu h     13.Thùc  Ön    Þch  ô  û    µ    hi c¸cd v u th¸cv qu¶n  ýtµi l    s¶n; 14.Thùc  Ön    Þch  ô   Ên  µichÝnh,tiÒn tÖ.   hi c¸cd v tv t        §i Ò u    ©n   µng  ªndoanh  ã  Ó  îcthùc hiÖn  ét  è  31. Ng h li   c th ®     m s hoÆc   toµn  é    b c¸cnghiÖp  ô  v sau  y: ®© 1.NhËn  Òn göicã  ú  ¹n vµ    ti     k h   kh«ng  ú  ¹n; kh 2.Ph¸thµnh      chøng  chØ  Òn göi, Êy têcã  ti     gi     gi¸; 3.Vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông    v c c¸ctæ  td trong vµ  µiníc;   ngo   4.Vay  èn  ¾n  ¹n cña  ©n  µng  µ   íc;   v ng h  Ng h Nh n 5.Cho    vay  ¾n  ¹n,trung h¹n vµ  µih¹n; ng h      d  6.ChiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu,cÇ m   è  ¬ng  Õu,giÊy têcã        i     c th phi       gi¸; 7.B¶o    ©n  µng;   l∙nhng h 8.Kinh    doanh  ¹ihèi; ngo   9.Thùc  Ön  Þch  ô  hi d v thanh    µ  Þch  ô  ©n  ü; to¸nv d v ng qu 10.M ë   µikho¶n  Òn göit¹ tæ    t  ti     i chøc  Ýn  ông  ícngoµitheo    td n    quy  nh   ®Þ cña  ©n  µng  µ   íc; Ng h Nh n 11.§¹ilýchitr¶thÎtÝn  ông;            d   12.Thùc  Ön    Þch  ô    é  µ    é;   hi c¸cd v thu h v chih 13.Thùc  Ön    Þch  ô  y    µ    hi c¸cd v ñ th¸cv qu¶n  ýtµis¶n; l    14.Thùc  Ön    Þch  ô   Ên  µichÝnh,tiÒn tÖ.   hi c¸cd v tv t        §i Ò u 32. C«ng    tycho    µichÝnh  ªndoanh,C«ng    thuªt   li     tycho    µi thuªt   chÝnh 100%   èn  íc ngoµicã  Ó  ® îc thùc hiÖn  ét  è  v n    th       m s hoÆc   µn  é    to b c¸c nghiÖp  ô  v sau  y: ®© 1. Nh Ën   Òn  öi cã  ú  ¹n  õ m ét    ti g   k h t   n¨m  ë lªn,kh«ng  îc phÐp  Ën  tr     ®  nh tiÒn göikh«ng  ú  ¹n,tiÒn göitiÕtkiÖm;     kh       2.Ph¸thµnh    Õu,giÊy têcã        tr¸phi   i     gi¸; 3.Vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông    v c c¸ctæ  td trong vµ  µiníc;   ngo   4.Cho    µi Ýnh;   thuªt   ch 5.B¶o    ©n  µng;   l∙nhng h 6.Thùc  Ön  Þch  ô tvÊn  µ    Þch  ô i     hi d v    v c¸cd v l ªnquan  n   ¹t®éng  thuª ®Õ ho   cho    tµi Ýnh;  ch 7.Thùc  Ön    Þch  ô  y    µ    hi c¸cd v ñ th¸cv qu¶n  ýtµi l    s¶n.
 10. 10 §i Ò u  33. C«ng    µichÝnh  ªndoanh,C«ng    µichÝnh     tyt   li     tyt   100%   èn  v níc ngoµi cã  Ó   îc thùc  Ön  ét  è      th ®   hi m s hoÆc   µn  é    to b c¸c nghiÖp  ô    v sau ®©y: 1. Nh Ën   Òn  öi cã  ú  ¹n  õ m ét    ti g   k h t   n¨m  ë lªn,kh«ng  îc phÐp  Ën  tr     ®  nh tiÒn göikh«ng  ú  ¹n,tiÒn göitiÕtkiÖm;    kh       2.Ph¸thµnh    Õu,giÊy têcã    ã  ú  ¹n tõm ét      tr¸phi   i     gi¸c k h     n¨m  ëlªn; tr   3.Vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông    v c c¸ctæ  td trong vµ  µiníc;   ngo   4.Cho    vay  ¾n  ¹n,trung h¹n,dµih¹n; ng h       5.ChiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu,cÇ m   è  ¬ng  Õu  µ    Êy têcã        i     c th phi v c¸cgi     gi¸; 6.B¶o    ©n  µng;   l∙nhng h 7.Kinh    doanh  ¹ihèi; ngo   8.Thùc  Ön    Þch  ô  û    µ    hi c¸cd v u th¸cv qu¶n  ýtµis¶n; l    9.Thùc  Ön    Þch  ô tvÊn  µichÝnh,tiÒn tÖ.   hi c¸cd v    t      §i Ò u  .V¨n  34   phßng  idiÖn  ña  chøc  Ýn  ông  ícngoµicã  Ó  ®¹   c tæ  td n    th ® îc thùc hiÖn  µn  é      to b hoÆc   ét  Çn    ¹t®éng  íi®©y   m ph c¸c ho   d  theo  éidung  n  ghitrong GiÊy  Ðp  Ng ©n  µng  µ   íccÊp:     ph do  h Nh n   1.Lµ m     chøc  n¨ng    v¨n phßng  ªnl¹c; li   2.Nghiªncøu  Þ  êng;     th tr 3.Xóc  Õn x©y  ùng    ù    u    ña  chøc  Ýn  ông  ícngoµit¹   ti   d c¸cd ¸n ®Ç tc tæ  td n     i ViÖtNam;   4. Thóc  y  µ    ®È v theo  âiviÖc  ùc hiÖn    îp ®ång, tho¶  Ën  ∙  ý  d  th   c¸c h     thu ® k gi÷a  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi víic¸c tæ  tæ  td n        chøc  Ýn  ông  Öt Nam   µ    td Vi   v c¸c doanh  nghiÖp  Öt Nam,    ù  do  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi tµitrît¹ Vi   c¸c d ¸n  tæ  td n      i   ViÖtNam;   5. C¸c  ¹t®éng    ho   kh¸c phï hîp víi        ph¸p  ËtViÖt nam     îcNg ©n  µng  lu     khi®   h Nhµ   íccho  Ðp. n  ph §i Ò u      ã  35. Khi c nhu  Çu  µ  îcNg ©n   µng  µ   íccho  Ðp,    c v®  h Nh n   ph chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,ng©n  µng  ªndoanh, tæ  Ng h n    h li     chøc  Ýn  ông    td phi ng©n  µng  îc phÐp  ùc hiÖn    h ®  th   c¸c nghiÖp  ô  v kh¸c phï hîp  íiph¸p  Ëtli       v  lu   ªn quan  ña  ÖtNam. c Vi     §i Ò u 36. 1. Trong  Êy  Ðp  Êp  Gi ph c cho    chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi , ng©n  Ng h n     hµng  ªndoanh, tæ  li     chøc  Ýn  ông    ©n  µng, Ng ©n   µng  µ   íc quy  td phing h   h Nh n   ®Þnh  ô  Ó    c th c¸c nghiÖp  ô  îc phÐp  ùc hiÖn  ¹  Öt Nam   ï hîp  íilo¹ v®  th   tiVi   ph   v   i   h×nh  µ  v quy    ña  chøc  Ýn  ông  îccÊp  Ðp. m« c tæ  td ®  ph   2. M äi  ù  iÒu    s® chØnh, bæ     sung  trong GiÊy  Ðp  Êp    ph c cho  chøc  Ýn  tæ  t dông  ícngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖtnam   Ng ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn. n     t  i   do  h Nh n      
 11. 11 §i Ò u 37. Trong qu¸  ×nh  ¹t®éng,  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi tr ho   tæ  td n    ho¹t®éng  ¹ ViÖtNam     ti    ph¶itu©n  ñ quy  nh  Ò     ¹n  Õ       th   ®Þ v c¸ch ch ®Ó b¶o  ¶m   ® an  µn  to trong ho¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  îc quy  nh  ¹  ôc    ­    c tæ  td ®  ®Þ tiM 5, Ch ¬ng  ILuËt C¸c  chøc  Ýn  ông. II       tæ  td §i Ò u    38.   1. Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi,ng©n  µng  ªndoanh,tæ     Ng h n     h li     chøc  Ýn  t dông    ©n   µng  ¹t ®éng  ¹  Öt  phi ng h ho   t iVi Nam   ã  c nghÜa  ô  ¹ch  vh to¸n theo    ®óng  Ö   èng  µikho¶n  Õ   h th t  k to¸n do  ©n   µng  µ   íc quy  nh  µ  ö    Ng h Nh n   ®Þ vs dông chøng  õ,lËp  c¸o kÕ   t   b¸o    to¸n,b¸o    µichÝnh    c¸o t   theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 2. §¬n  Þ  Òn  Ö  îc sö  ông    ¹ch    µ ®ång  Öt Nam.  êng    v ti t ®   d ®Ó h to¸n l   Vi   Tr hîp tæ    chøc  Ýn  ông  ícngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖt Nam   ã  td n     ti    c nhu  Çu  ¹ch    ch to¸n b»ng  ¹itÖ    Ëp  ngo   ®Ó l b¸o  c¸o cho  éi  ë  Ýnh  ña  chøc  Ýn  ông  íc H s ch c tæ  td n  ngoµith× ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën.       h Nh n   thu   C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 39. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ  k v thay thÕ        c¸cv¨n b¶n  íc®©y    íi tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 40.    Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,chinh¸nh  ô  éc  ña  Ng h n     ph thu c Ng ©n   µng  íc ngoµi,ng©n  µng  ªndoanh, tæ  h n    h li     chøc  Ýn  ông    ©n  td phi ng hµng  µ  v V¨n  phßng  idiÖn  ña  chøc  Ýn  ông  ícngoµi®ang  ¹t®éng  ®¹   c tæ  td n    ho   t¹  Öt Nam   iVi   ph¶i®iÒu    chØnh  chøc  µ  ¹t®éng  ï hîp víiNghÞ   nh   tæ  v ho   ph       ®Þ nµy  µ   quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. v c¸c  ®Þ c Ng h Nh n   §i Ò u  41. èng  c  ©n   µng  µ   íc chÞu   Th ®è Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖ m   íng   h  dÉn    µnh  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản