Nghị định 142/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
37
lượt xem
2
download

Nghị định 142/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 142/2004/NĐ-CP về việc quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 142/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 142/2004/N -CP Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 142/2004/N -CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2004 QUY NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH V BƯU CHÍNH, VI N THÔNG VÀ T N S VÔ TUY N I N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh x ph t i v i vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n. Vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n là hành vi c ý ho c vô ý c a t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh qu n lý nhà nư c v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a pháp lu t ph i b x ph t hành chính. 2. Vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n bao g m: a) Vi ph m các quy nh v : ho t ng, b o m an toàn m ng bưu chính công c ng, m ng chuy n phát thư, m ng bưu chính chuyên dùng; m b o bí m t thông tin riêng và an ninh thông tin; cung c p và s d ng d ch v bưu chính, d ch v chuy n phát thư; qu n lý và s d ng tem bưu chính; b) Vi ph m các quy nh v : thi t l p, b o m bí m t thông tin riêng, an toàn m ng vi n thông và an ninh thông tin; cung c p và s d ng d ch v vi n thông; k t n i các m ng vi n thông; kho s vi n thông; c) Vi ph m các quy nh v : qu n lý, s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n; tương thích i n t ;
 2. d) Vi ph m các quy nh v giá, cư c, phí, l phí bưu chính, chuy n phát thư, vi n thông và t n s vô tuy n i n; ) Vi ph m các quy nh v : qu n lý tiêu chuNn, ch t lư ng thi t b vi n thông; ch t lư ng d ch v bưu chính, chuy n phát thư, vi n thông; ch t lư ng m ng vi n thông; s n xu t và xu t khNu, nh p khNu thi t b vi n thông; qu n lý tiêu chuNn, ch t lư ng công trình chuyên ngành bưu chính, vi n thông; e) Vi ph m các quy nh v ch báo cáo nghi p v ; không ch p hành s ki m tra, ki m soát c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Vi ph m hành chính v qu n lý, cung c p và s d ng d ch v Internet ư c áp d ng theo quy nh t i Chương IV Ngh nh s 55/2001/N -CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v qu n lý, cung c p và s d ng Internet. i u 2. i tư ng áp d ng 1. M i t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n u b x ph t theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính có liên quan. T ch c, cá nhân nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n trong ph m vi lãnh th , vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thì b x ph t hành chính theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng i u ư c qu c t ó. 2. Ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n thì x lý theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 6 và i u 7 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 3. Nguyên t c x ph t 1. Vi c x ph t vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n ph i do ngư i có thNm quy n quy nh t i các i u 28, 29 và 30 Ngh nh này ti n hành theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. M i vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n ph i ư c phát hi n k p th i và ph i b ình ch ngay. Vi c x ph t ph i ư c ti n hành nhanh chóng, công minh, tri t ; m i h u qu do vi ph m hành chính gây ra ph i ư c kh c ph c theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. M t hành vi vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n ch b x ph t m t l n. M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n thì m i ngư i vi ph m u b x ph t.
 3. 4. Vi c x ph t vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân ngư i vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng quy nh t i i u 8 và i u 9 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính quy t nh hình th c, bi n pháp, m c x ph t thích h p. 5. Không x ph t vi ph m hành chính trong các trư ng h p thu c tình th c p thi t, phòng v chính áng, s ki n b t ng ho c vi ph m hành chính trong khi ang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a mình. i u 4. Th i hi u x ph t 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n là m t năm, k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n tr trư ng h p quy nh t i các kho n 2 và 3 i u này. 2. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính là hai năm, k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n i v i hành vi vi ph m các quy nh v giá, cư c, phí, l phí bưu chính, chuy n phát thư, vi n thông và t n s vô tuy n i n; xu t khNu, nh p khNu thi t b vi n thông. 3. i v i cá nhân b kh i t , truy t ho c có quy t nh ưa v án v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n ra xét x theo th t c t t ng hình s , nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính thì b x ph t vi ph m hành chính; trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t nh ình ch i u tra, ình ch v án, ngư i ã ra quy t nh ph i g i quy t nh cho ngư i có thNm quy n x ph t; trong trư ng h p này, th i hi u x ph t vi ph m hành chính là 03 tháng, k t ngày ngư i có thNm quy n x ph t nh n ư c quy t nh ình ch và h sơ v vi ph m. 4. Quá th i h n nói t i các kho n 1, 2 và 3 i u này thì không x ph t nhưng v n b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 5 Ngh nh này. 5. Trong th i h n ư c quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này n u t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính m i trong cùng lĩnh v c trư c ây ã vi ph m ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì th i hi u x ph t tính t th i i m th c hi n vi ph m hành chính m i ho c t th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. i u 5. Các hình th c x ph t vi ph m hành chính và các bi n pháp kh c ph c h u qu 1. i v i m i vi ph m hành chính, t ch c, cá nhân vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) C nh cáo; b) Ph t ti n.
 4. 2. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m, t ch c, cá nhân vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. c) Bu c ngư i nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính r i kh i lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 3. Ngoài các hình th c x ph t chính, x ph t b sung nêu trên, t ch c, cá nhân vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng, l p t trái phép; b) Bu c th c hi n nh ng bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng s ng, lây lan d ch b nh do vi ph m hành chính gây ra; c) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t hàng hóa, v t phNm phương ti n; d) Bu c tiêu h y v t phNm gây h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi và cây tr ng, văn hoá phNm c h i; ) Bu c th c hi n theo úng gi y phép ho c quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n; e) Bu c ch m d t tình tr ng gây c n tr n ho t ng v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n; g) Bu c thu h i s ti n chênh l ch do vi ph m hành chính gây ra. 4. Hình th c x ph t chính, hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu áp d ng i v i t ng hành vi vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n ư c quy nh c th t i Chương II Ngh nh này. Các hình th c x ph t b sung ch ư c áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính, tr khi c n thi t áp d ng hình th c t ch thu tang v t vi ph m hành chính thu c lo i c m lưu hành và áp d ng các bi n pháp quy nh t i kho n 3 i u này trong trư ng h p ã h t th i h n ra quy t nh x ph t ho c ã h t th i hi u x ph t. Chương 2: VI PH M HÀNH CHÍNH V BƯU CHÍNH, VI N THÔNG VÀ T N S VÔ TUY N I N, HÌNH TH C VÀ M C X PH T M C 1:
 5. VI PH M CÁC QUY NNH V : HO T NG, B O M AN TOÀN M NG BƯU CHÍNH CÔNG C NG, M NG CHUY N PHÁT THƯ, M NG BƯU CHÍNH CHUYÊN DÙNG, M B O BÍ M T THÔNG TIN RIÊNG VÀ AN NINH THÔNG TIN, CUNG C P VÀ S D NG DNCH V BƯU CHÍNH, DNCH V CHUY N PHÁT THƯ, QU N LÝ VÀ S D NG TEM BƯU CHÍNH i u 6. X ph t vi ph m v ho t ng c a m ng bưu chính công c ng, m ng chuy n phát thư, m ng bưu chính chuyên dùng 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không niêm y t bi n hi u, gi m c a ph c v t i bưu c c giao d ch, i m ph c v ; b) Không cung c p công khai ho c cung c p không y thông tin liên quan v các d ch v ang cung c p t i bưu c c giao d ch, i m ph c v ; c) Không m c a ho c m c a bưu c c giao d ch, i m ph c v không úng th i gian ã niêm y t. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng phương ti n v n t i chuyên ngành bưu chính v n chuy n hàng hóa, ch ngư i trái quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c s d ng thi t b bưu chính, các bưu c c, i m ph c v không úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) S d ng màu s c và bi u trưng trên phương ti n v n t i chuyên ngành bưu chính, thùng thư công c ng không úng v i m u ã ăng ký v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n; c) Không thông báo ho c thông báo thi u các thông tin trên thùng thư công c ng theo úng quy nh; d) M thùng thư công c ng trong ngày không úng th i gian ã công b ; ) Không th c hi n úng các quy nh v mã bưu chính c a B Bưu chính, Vi n thông; e) D ch chuy n trái phép v trí các trang thi t b , cơ s v t ch t c a m ng bưu chính công c ng. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) óng, m các Bưu c c ngo i d ch, Bưu c c c a khNu biên gi i không có quy t nh c a B Bưu chính, Vi n thông;
 6. b) Làm thay i tr ng thái, làm hư h ng ho c m t tác d ng các trang thi t b , cơ s v t ch t c a m ng bưu chính công c ng; c) Thi t l p và t ch c ho t ng m ng bưu chính chuyên dùng không úng quy nh c a Nhà nư c; d) Bưu chính Vi t Nam không ưu tiên v n chuy n và khai thác i v i túi, gói c a m ng bưu chính chuyên dùng; ) S d ng trái phép tên "Bưu chính Vi t Nam" vào m c ích kinh doanh. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu áp d ng i v i hành vi vi ph m t i i u này: Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m e kho n 2 và i m a, b kho n 3. i u 7. X ph t vi ph m v b o m an toàn m ng bưu chính, m ng chuy n phát thư 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng d u ngày c a Bưu c c, i m ph c v không úng v i th i gian và a i m cung c p d ch v ; b) Gi thư, bưu phNm, bưu ki n mà không phát ho c phát ch m n ngư i s d ng d ch v . 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi ki m tra trái pháp lu t túi, gói thư, bưu phNm, bưu ki n ang trên ư ng v n chuy n. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Trì hoãn, khư c t ho c có hành vi khác nh m tr n tránh vi c th c hi n quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c huy ng phương ti n, thi t b b o m v n chuy n tài li u công văn, ph c v các nhu c u thông tin trong trư ng h p khNn c p mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; b) Ngăn c n vi c khai thác, v n chuy n túi, gói thư, bưu phNm, bưu ki n. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi Bưu chính Vi t Nam không áp d ng các bi n pháp m b o an ninh thông tin khi v n chuy n và khai thác túi, gói c a m ng bưu chính chuyên dùng. 5. Bi n pháp kh c ph c h u qu áp d ng i v i hành vi vi ph m t i i u này: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2;
 7. b) Bu c ch m d t tình tr ng gây c n tr n ho t ng v bưu chính do vi ph m hành chính gây ra i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 3; c) Bu c th c hi n úng các quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n iv i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 3. i u 8. X ph t vi ph m v b o m bí m t thông tin riêng và an ninh thông tin 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi ti t l trái pháp lu t n i dung thư, bưu phNm, bưu ki n, tên, a ch c a ngư i s d ng d ch v ; 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Bóc m , tráo i n i dung thư, bưu phNm, bưu ki n c a ngư i khác trái pháp lu t; b) Chi m o t thư, bưu phNm, bưu ki n c a ngư i khác. 3. Hình th c x ph t b sung: T ch thu tang v t vi ph m hành chính tr l i cho ch s h u i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 2; 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 2. i u 9. X ph t vi ph m v cung c p, s d ng d ch v bưu chính, d ch v chuy n phát thư 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i hành vi g i thư trong bưu ki n. 2. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không khai báo làm th t c c p l i khi Gi y phép kinh doanh d ch v chuy n phát thư ho c Gi y phép th nghi m d ch v chuy n phát thư, các d ch v khác trên m ng bưu chính công c ng b m t, hư h ng n m c không còn rõ n i dung ho c h t th i h n s d ng n 01 tháng; b) Kê khai phi u g i không úng v i n i dung bưu phNm, bưu ki n; c) Làm hư h ng thư, bưu phNm, bưu ki n c a ngư i s d ng d ch v ; d) G i v t phNm, hàng hóa trong thư, n phNm, h c phNm dùng cho ngư i mù.
 8. 3. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng iv im t trong các hành vi sau ây: a) ưa thêm, tráo i v t phNm, hàng hoá trong bưu phNm, bưu ki n sau khi ã làm xong các th t c nh n g i; b) Ngăn c n trái pháp lu t vi c cung c p và s d ng d ch v bưu chính và d ch v chuy n phát thư; c) T ch i trái pháp lu t vi c cung c p d ch v bưu chính, d ch v chuy n phát thư; d) G i ho c nh n g i trong thư, bưu phNm, bưu ki n v t, ch t làm m t v sinh, gây ô nhi m môi trư ng; ) G i ti n Vi t Nam ho c ngo i h i trong thư, bưu phNm, bưu ki n trong nư c ho c t Vi t Nam i nư c ngoài; e) G i ngo i h i trong thư, bưu phNm, bưu ki n t nư c ngoài vào Vi t Nam. 4. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Làm m t thư, bưu phNm, bưu ki n, c a ngư i s d ng d ch v ; b) G i ho c nh n g i trong thư, bưu phNm, bưu ki n i nư c ngoài nh ng v t phNm, hàng hóa c m nh p khNu vào nư c nh n mà Liên minh Bưu chính th gi i (UPU) ã thông báo. 5. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không cung c p ho c cung c p không úng d ch v bưu chính công ích theo quy nh; b) Cung c p d ch v chuy n phát thư không úng gi y phép; c) G i ho c nh n g i trong bưu phNm, bưu ki n hàng hóa, v t phNm thu c danh m c g i có i u ki n mà không th c hi n úng các yêu c u theo quy nh c a pháp lu t; d) S d ng d ch v bưu chính ho c d ch v chuy n phát thư nh m m c ích e d a, qu y r i, xúc ph m n nhân phNm danh d ngư i khác mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; ) i lý d ch v bưu chính, i lý d ch v chuy n phát thư cung c p d ch v bưu chính, d ch v chuy n phát thư không úng lo i hình d ch v ã giao k t trong h p ng v i doanh nghi p cung c p d ch v . 6. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:
 9. a) Cung c p d ch v chuy n phát thư ho c th nghi m d ch v không có gi y phép ho c gi y phép h t th i h n s d ng trên 01 tháng; b) Mua bán, chuy n như ng, cho thuê, cho mư n ho c thuê, mư n, s a ch a Gi y phép kinh doanh d ch v chuy n phát thư, Gi y phép th nghi m d ch v ; c) G i ho c nh n g i trong thư, bưu phNm, bưu ki n n phNm, v t phNm, hàng hóa Nhà nư c Vi t Nam c m lưu thông, c m xu t khNu, c m nh p khNu; d) Cung c p d ch v thu c ph m vi qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác trên m ng bưu chính công c ng mà không có gi y phép ho c văn b n ch p thu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 7. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi g i ho c nh n g i trong thư, bưu phNm, bưu ki n v t, ch t gây cháy, gây n , gây nguy hi m, văn hoá phNm c h i. 8. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i hành vi s d ng d ch v bưu chính, d ch v chuy n phát thư nh m m c ích tuyên truy n ch ng l i Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, gây r i an ninh tr t t , an toàn xã h i mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 9. Các hành vi l i d ng g i bưu phNm, bưu ki n kinh doanh hàng hoá c m lưu thông, hàng hoá có ngu n g c nh p l u, hàng hoá c m xu t khNu ho c nh p khNu thì áp d ng Ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i x ph t. 10. Hình th c x ph t b sung: a) T ch thu tang v t vi ph m hành chính i v i vi ph m quy nh t i các i m b kho n 2; i m a, e kho n 3; i m b, c kho n 6; kho n 7 và kho n 8; b) Bu c r i kh i lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam i v i ngư i nư c ngoài có hành vi vi ph m kho n 8. 11. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c áp d ng nh ng bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng s ng, lây lan d ch b nh do vi ph m hành chính gây ra i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m d kho n 3; i m c kho n 5; kho n 7; b) Bu c tiêu h y v t phNm gây h i cho s c kho con ngư i, v t nuôi và cây tr ng, văn hóa phNm c h i do vi ph m hành chính gây ra i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m d kho n 3; kho n 7; c) Bu c th c hi n theo úng các quy nh và gi y phép c a B Bưu chính, Vi n thông i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b kho n 5. i u 10. X ph t vi ph m v qu n lý, s d ng tem bưu chính
 10. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng tem bưu chính gi , tem bưu chính ã qua s d ng, tem bưu chính in trên sách, báo, t p chí ho c các n phNm khác thanh toán cư c; b) Bán tem bưu chính trong th i h n phát hành không úng giá m t, tr tem bưu chính ã có d u h y. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Lưu hành tem bưu chính chưa có quy t nh phát hành ho c tem bưu chính ã có quy t nh thu h i c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) In hình nh tem bưu chính trên các xu t b n phNm mà không dùng tem m u (tem bưu chính có ch specimen), tem bưu chính ã có d u h y; c) Sưu t p tem bưu chính ã b c m lưu hành nh m m c ích tuyên truy n. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Xu t khNu, nh p khNu tem bưu chính không úng quy nh; b) In tem bưu chính không úng quy t nh c a B Bưu chính, Vi n thông; c) Không th c hi n vi c thu h i, x lý tem bưu chính ã h t th i h n phát hành trên m ng bưu chính công c ng; tem bưu chính ã b ình ch , ình b n; d) S d ng, sao chép m t ph n ho c toàn b m u tem bưu chính ã ư c duy t mà không có văn b n cho phép c a B Bưu chính, Vi n thông. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m t trong các hành vi: a) S n xu t, tàng tr ho c mua bán tem bưu chính gi mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; b) Kinh doanh, tàng tr tem bưu chính ã b c m lưu hành; c) In tem bưu chính không có quy t nh c a B Bưu chính, Vi n thông. 5. Hình th c x ph t b sung: T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2; i m a, b kho n 3 và kho n 4. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu :
 11. a) Bu c thu h i s ti n chênh l ch do vi ph m hành chính gây ra i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1; b) Bu c th c hi n theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n iv i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 2. M C 2: VI PH M CÁC QUY NNH V : THI T L P M NG VI N THÔNG, CUNG C P VÀ S D NG DNCH V VI N THÔNG, B O M BÍ M T THÔNG TIN RIÊNG, AN TOÀN M NG VI N THÔNG VÀ AN NINH THÔNG TIN, K T N I M NG VI N THÔNG, KHO S VI N THÔNG i u 11. X ph t vi ph m v thi t l p m ng vi n thông 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không khai báo làm th t c c p l i khi Gi y phép thi t l p m ng, th nghi m m ng b m t ho c b hư h ng n m c không còn rõ n i dung. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Thi t l p m ng vi n thông dùng riêng không úng quy nh trong gi y phép; b) M r ng m ng vi n thông dùng riêng không úng quy nh trong gi y phép. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Thi t l p m ng vi n thông dùng riêng không có gi y phép; b) Thay i, b sung c u hình, thành viên c a m ng dùng riêng ho c s d ng m ng dùng riêng không úng m c ích quy nh trong gi y phép; c) Th nghi m m ng vi n thông không úng quy nh trong gi y phép. 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Thi t l p m ng vi n thông công c ng không úng quy nh trong gi y phép; b) M r ng m ng vi n thông công c ng không úng quy nh trong gi y phép; c) Không th c hi n óng, m các hư ng liên l c vi n thông ư ng dài trong nư c ph c v công ích, an ninh, qu c phòng khi có quy t nh c a B Bưu chính, Vi n thông; d) Mua bán, chuy n như ng, cho thuê, cho mư n ho c thuê, mư n, s a ch a Gi y phép thi t l p m ng và cung c p d ch v vi n thông;
 12. ) S d ng các lo i gi y phép quy nh t i i u này ã h t th i h n s d ng n 01 tháng. 5. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Thi t l p m ng vi n thông công c ng không có gi y phép; b) Th nghi m m ng vi n thông không có gi y phép ho c gi y phép h t th i h n s d ng trên 01 tháng; c) Xây d ng công trình vi n thông i qua lãnh th , vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n kinh t và trong th m l c a c a Vi t Nam không úng n i dung quy nh trong gi y phép. 6. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) L p t cáp vi n thông trong lãnh th , vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n kinh t và trong th m l c a c a Vi t Nam không có gi y phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) Tàu, thuy n ho t ng kh o sát, s a ch a, duy tu, b o dư ng, thi công cáp vi n thông trong vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n kinh t và trong th m l c a c a Vi t Nam không có gi y phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; c) L p t thi t b vi n thông th c hi n chuy n trái phép lưu lư ng d ch v vi n thông t Vi t Nam i nư c ngoài ho c t nư c ngoài v Vi t Nam dư i b t kỳ hình th c, phương th c và b ng b t kỳ phương ti n k thu t nào mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 7. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép t 01 n 03 tháng i v i vi ph m quy nh t i i m b kho n 2; i m c kho n 3; b) T ch thu tang v t vi ph m hành chính i v i vi ph m quy nh t i i m a, b kho n 2; i m a, c kho n 3; i m d kho n 4; i m a, b kho n 5 và i m a, c kho n 6; c) Bu c r i kh i lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam i v i ngư i nư c ngoài có hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b, c kho n 6. 8. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b kho n 2; i m b, c kho n 3; i m a, b kho n 4; i m c kho n 5. i u 12. X ph t vi ph m v cung c p, s d ng các d ch v vi n thông
 13. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không khai báo làm th t c c p l i khi Gi y phép cung c p d ch v vi n thông b m t ho c b hư h ng n m c không còn rõ n i dung; b) Cung c p d ch v t i i m công c ng không có ngư i ph c v mà không có ho c không úng bi u trưng c a doanh nghi p cung c p d ch v ; không niêm y t hư ng d n s d ng d ch v và các s máy d ch v khNn c p, d ch v tr giúp tra c u s thuê bao c a m ng i n tho i công c ng; c) Làm hư h ng ho c s d ng không úng m c ích các bu ng i n tho i công c ng. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng thi t b u cu i thuê bao kinh doanh d ch v vi n thông; b) S d ng mã hóa thông tin trên m ng vi n thông không úng quy nh c a pháp lu t; c) Bán l i các d ch v vi n thông không úng quy nh c a B Bưu chính, Vi n thông; d) Làm gi , s a i th i n tho i s d ng. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng thi t b u cu i c a m ng vi n thông dùng riêng kinh doanh các d ch v vi n thông; b) S d ng, cho thuê, cho mư n thuê bao di ng ho c c nh ưa sang biên gi i nh m m c ích chuy n lưu lư ng i n tho i qu c t v Vi t Nam mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; c) Cung c p d ch v vi n thông không úng quy nh trong gi y phép; d) Ng ng, t m ng ng cung c p d ch v vi n thông không thông báo cho ngư i s d ng d ch v vi n thông bi t trư c theo quy nh c a pháp lu t; ) Mua bán, chuy n như ng, cho thuê, cho mư n ho c thuê, mư n, s a ch a Gi y phép cung c p d ch v vi n thông; e) S d ng Gi y phép cung c p d ch v vi n thông h t h n s d ng n 01 tháng; g) Chi m o t, h y b , tráo i, ti t l n i dung thông tin c a ngư i s d ng d ch v vi n thông;
 14. h) S d ng d ch v vi n thông e do , qu y r i, xúc ph m n danh d , nhân phNm ngư i khác ho c làm nh hư ng n ho t ng c a cơ quan, t ch c, cá nhân mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; i) Th nghi m d ch v vi n thông không úng quy nh trong gi y phép. 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ch m ng vi n thông dùng riêng s d ng m ng vi n thông dùng riêng kinh doanh các d ch v vi n thông; b) S d ng thi t b c a m ng vi n thông chuyên dùng vào các m c ích không ph i ph c v cho thông tin c bi t c a các cơ quan ng, Nhà nư c, ph c v thông tin qu c phòng, an ninh; c) Cung c p d ch v vi n thông giá tr gia tăng t i Vi t Nam khi chưa ư c phép c a B Bưu chính, Vi n thông. 5. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Cung c p d ch v vi n thông không có gi y phép ho c gi y phép h t h n s d ng trên 01 tháng; b) Không tuân th quy nh v b o v bí m t Nhà nư c trong khai thác, cung c p các d ch v vi n thông mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; c) Chuy n trái pháp lu t lưu lư ng d ch v vi n thông ư ng dài trong nư c dư i b t kỳ hình th c, phương th c và b ng b t kỳ phương ti n k thu t nào; d) Th nghi m d ch v vi n thông không có gi y phép; ) Cung c p, s d ng d ch v vi n thông không ư c phép cung c p và s d ng t i Vi t Nam; e) Làm gi th i n tho i kinh doanh. 6. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i hành vi s d ng d ch v vi n thông nh m m c ích tuyên truy n ch ng l i Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 7. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép t 01 n 03 tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m kho n 3; i m a kho n 4; b) T ch thu tang v t vi ph m hành chính i v i vi ph m quy nh t i i m a, d kho n 2; i m a, e kho n 3; kho n 4; i m c, , e kho n 5 và kho n 6;
 15. c) Bu c r i kh i lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam i v i ngư i nư c ngoài có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 6. 8. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m c kho n 1. i u 13. X ph t vi ph m v b o m bí m t thông tin riêng, an toàn m ng vi n thông và an ninh thông tin 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi làm hư h ng ư ng dây cáp quang, cáp ng, ăng ten ho c trang thi t b c a h th ng truy n d n, chuy n m ch và các thi t b vi n thông khác thu c m ch vòng n i h t. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Thu tr m, nghe tr m thông tin trên m ng vi n thông; phá ho i, tr m c p, s d ng trái phép m t khNu, khoá m t mã và thông tin riêng c a các t ch c, cá nhân khác; b) ưa vào, lưu tr và truy n ưa trên m ng vi n thông nh ng thông tin có n i dung b pháp lu t c m; c) Làm hư h ng ư ng dây cáp quang, ăng ten ho c trang thi t b c a h th ng truy n d n, chuy n m ch và các thi t b vi n thông khác thu c m ng vi n thông c nh công c ng ư ng dài trong nư c, qu c t ; m ng vi n thông di ng công c ng, m ng vi n thông c nh v tinh công c ng, m ng vi n thông di ng v tinh công c ng, m ng thông tin vô tuy n i n hàng h i công c ng; d) Dùng thi t b vi n thông, thi t b i n t , tin h c ho c thi t b khác thâm nh p trái phép vào m ng vi n thông công c ng, m ng vi n thông dùng riêng, m ng vi n thông chuyên dùng ho c ư ng thuê bao vi n thông khác. 3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Làm hư h ng ư ng dây cáp quang, ăng ten ho c trang thi t b c a h th ng truy n d n, chuy n m ch và các thi t b vi n thông khác c a h th ng ư ng tr c vi n thông qu c gia; b) Trì hoãn, khư c t ho c có nh ng hành vi khác nh m tr n tránh th c hi n quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c huy ng m ng vi n thông công c ng, m ng vi n thông dùng riêng, m ng vi n thông chuyên dùng ph c v các nhu c u thông tin khNn c p mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; c) S d ng chương trình, chuyên môn k thu t xâm nh p phá ho i cơ s d li u, ph n m m, ph n c ng, thi t b c a m ng vi n thông mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s .
 16. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1; i m c kho n 2; i m a, c kho n 3. i u 14. X ph t vi ph m v k t n i các m ng vi n thông 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) K t n i hai m ng vi n thông dùng riêng tr c ti p v i nhau mà không ư c B Bưu chính, Vi n thông cho phép; b) Không th c hi n úng các quy nh k t n i m ng vi n thông dùng riêng ho c m ng vi n thông chuyên dùng vào m ng vi n thông công c ng; c) K t n i m ng vi n thông dùng riêng, m ng vi n thông chuyên dùng vào m ng vi n thông công c ng mà không m b o các tiêu chuNn k thu t theo quy nh; d) Doanh nghi p vi n thông h n ch , t ch i, t ý d ng, gây khó khăn cho vi c k t n i các m ng vi n thông v i nhau ho c ho t ng cung c p d ch v c a các doanh nghi p vi n thông khác; ) K t n i m ng vi n thông v i doanh nghi p vi n thông khác mà ch t lư ng d ch v k t n i th p hơn ch t lư ng d ch v cùng lo i trong m ng c a mình hi n ang cung c p; e) K t n i các m ng vi n thông công c ng không theo úng quy nh c a B Bưu chính, Vi n thông; g) Không th c hi n ho c trì hoãn vi c th c hi n quy t nh c a B Bưu chính, Vi n thông v vi c s d ng chung cơ s h t ng, chung v trí k t n i, m r ng dung lư ng k t n i ho c các v n khác liên quan n k t n i các m ng vi n thông công c ng; h) Doanh nghi p vi n thông n m gi các phương ti n thi t y u không xây d ng ho c trì hoãn xây d ng tho thu n k t n i m u trình B Bưu chính, Vi n thông phê duy t theo quy nh. 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 1; b) Bu c th c hi n úng các quy t nh c a B Bưu chính, Vi n thông i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m c, e, g, h kho n 1. i u 15. X ph t vi ph m v kho s vi n thông 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:
 17. a) Không th c hi n ho c th c hi n không úng theo quy ho ch ánh s vi n thông; b) S d ng kho s vi n thông ã có quy t nh thu h i c a B Bưu chính, Vi n thông; c) Không tr l i kho s vi n thông ã ư c c p theo quy t nh c a B Bưu chính, Vi n thông khi không có nhu c u s d ng; d) Mua bán, chuy n như ng kho s vi n thông; ) Doanh nghi p vi n thông c p s , cho thuê s , thu h i s không úng quy nh; e) Doanh nghi p vi n thông, ch m ng vi n thông dùng riêng, m ng vi n thông chuyên dùng thay i kh i s ho c dài s thuê bao khi chưa ư c phép c a B Bưu chính, Vi n thông. 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c th c hi n theo úng quy nh c a B Bưu chính, Vi n thông i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b, c, e kho n 1. i u 16. X ph t vi ph m v cung c p d ch v vi n thông công ích 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ch m óng góp t 01 tháng n 06 tháng v tài chính cho Qu d ch v vi n thông công ích theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) S d ng v n ư c h tr th c hi n chính sách d ch v vi n thông công ích sai quy nh c a Nhà nư c c) Không th c hi n ho c th c hi n không y lo i hình cung c p d ch v vi n thông công ích theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; d) Không ch p hành nghĩa v v xây d ng, trình duy t, i u ch nh k ho ch v cung c p d ch v vi n thông công ích khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch nh; ) Không th c hi n d án u tư xây d ng v cung c p d ch v vi n thông công ích khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch nh th u. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi ch m óng góp t trên 06 tháng n 01 năm v tài chính cho Qu d ch v vi n thông công ích theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; 3. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i hành vi ch m óng trên 01 năm v tài chính cho Qu d ch v vi n thông công ích theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu :
 18. Bu c th c hi n theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, 2, 3. M C 3: VI PH M CÁC QUY NNH V : QU N LÝ, S D NG T N S VÀ THI T BN PHÁT SÓNG VÔ TUY N I N, TƯƠNG THÍCH I N T i u 17. X ph t vi ph m v s d ng thi t b phát sóng vô tuy n i n và s d ng t n s vô tuy n i n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng trên m t gi y phép i v i hành vi không khai báo làm th t c xin c p l i Gi y phép t n s vô tuy n i n khi Gi y phép b hư h ng không còn rõ n i dung ho c b m t. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng trên m t thi t b phát sóng ho c m t t n s vô tuy n i n i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n h t th i h n s d ng t trên 03 tháng n 06 tháng; b) t thi t b phát sóng vô tuy n i n sai a i m quy nh trong gi y phép t n s vô tuy n i n trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; c) S d ng sai quy ư c liên l c: hô hi u liên l c, gi liên l c, quy cách ăng ten, phương th c phát, m c ích liên l c; d) M o danh tên ài, hô hi u, s nh n d ng ài c a ài vô tuy n i n khác; ) Không khai báo, làm th t c s a i, b sung n i dung gi y phép t n s vô tuy n i n v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi thay i thi t b phát sóng vô tuy n i n khác; e) Không khai báo, làm th t c thay i trong Gi y phép t n s vô tuy n i n khi i tên cơ quan, t ch c, cá nhân s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n; g) Phát sai t n s quy nh trong Gi y phép t n s vô tuy n i n; h) Phát vư t quá công su t quy nh trong gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n i v i thi t b phát sóng có công su t dư i 5 KW; i) Liên l c v i các ài vô tuy n i n khác không ư c quy nh trong Gi y phép t n s vô tuy n i n; k) TNy xoá, s a ch a Gi y phép t n s vô tuy n i n, ch ng ch chuyên môn do cơ quan có thNm quy n c p s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n. 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng trên m t thi t b phát sóng ho c m t t n s vô tuy n i n i v i m t trong các hành vi sau ây:
 19. a) t thi t b phát sóng vô tuy n i n sai a i m quy nh trong Gi y phép t n s vô tuy n i n ra ngoài ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; b) S d ng ngư i không có văn b ng, ch ng ch chuyên môn do cơ quan có thNm quy n c p theo quy nh khai thác thi t b phát sóng vô tuy n i n; c) Thay i thi t b phát sóng vô tuy n i n t nghi p v c nh thành nghi p v lưu ng không có gi y phép; d) S d ng t n s , thi t b phát sóng vô tuy n i n có công su t n 50W không có gi y phép ho c gi y phép h t th i h n s d ng trên 06 tháng; ) S d ng thi t b phát sóng vô tuy n i n không m b o các yêu c u v ch tiêu k thu t theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 4. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng trên m t thi t b phát sóng ho c m t t n s vô tuy n i n i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng t n s , thi t b phát sóng vô tuy n i n có công su t trên 50W n 150W không có gi y phép ho c gi y phép h t th i h n s d ng trên 06 tháng; b) S d ng t n s , thi t b phát sóng vô tuy n i n khi ã có quy t nh t m ng ng ho c ch m d t ho t ng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; c) Không khai báo ngay v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi thi t b phát sóng vô tuy n i n b m t. 5. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng trên m t t n s vô tuy n i n i v i hành vi s d ng sai m c ích ho c sai quy nh các t n s g i, tr c canh, c u n n, c u h , thông báo an toàn, tín hi u chuNn qu c t , qu c gia. 6. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng trên m t thi t b phát sóng ho c m t t n s vô tuy n i n i v i hành vi s d ng t n s , thi t b phát sóng vô tuy n i n có công su t trên 150W không có gi y phép ho c gi y phép h t th i h n s d ng trên 06 tháng. 7. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi thi t l p tr m v tinh m t t, s d ng thi t b thông tin qua v tinh không úng quy nh trong Gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n. 8. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không tuân th các quy nh v thông tin liên l c c a Nhà nư c Vi t Nam khi t u bay, t u bi n c a Vi t Nam ho c nư c ngoài ra, vào, trú u t i các sân bay, c ng bi n c a Vi t Nam; b) S d ng t n s n m ngoài gi i h n băng t n ư c c p theo gi y phép; c) S d ng Gi y phép băng t n h t th i h n s d ng n 01 tháng;
 20. d) Có m c phát x c c i ngoài băng t n vư t quá m c cho phép trong Gi y phép băng t n; ) Có m c phát x c c i ngoài ph m vi ph sóng vư t quá m c cho phép trong Gi y phép băng t n; e) Phát vư t quá công su t quy nh trong Gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n i v i thi t b phát sóng có công su t t 5 KW tr lên; g) Thi t l p tr m v tinh m t t, s d ng h th ng thi t b thông tin qua v tinh không có Gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n. 9. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i hành vi s d ng băng t n không có gi y phép. 10. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng Gi y phép t 01 tháng n 03 tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i các i m a kho n 3; tư c quy n s d ng gi y phép t 03 tháng n 06 tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 7; tư c quy n s d ng gi y phép không th i h n i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m g, i kho n 2; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m d, k kho n 2; i m d, e kho n 3; i m a, b kho n 4; kho n 6; i m g kho n 8. i u 18. X ph t vi ph m v nhi u có h i 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không th c hi n úng các quy nh c a B Bưu chính, Vi n thông v qu n lý tương thích i n t (EMC) i v i các thi t b , h th ng thi t b khi s d ng có t o ra năng lư ng i n t trong d i t n s t 03 Kilôhéc (03 KHz) n 3 nghìn Gigahéc (3.000 GHz) dùng trong các lĩnh v c công nghi p, xây d ng, giao thông v n t i, y t , nghiên c u khoa h c và các lĩnh v c khác gây nhi u có h i i v i: a) M ng vi n thông công c ng, m ng vi n thông dùng riêng và m ng vi n thông chuyên dùng; b) Kênh, t n s phát sóng phát thanh, truy n hình ho c thu, phát sóng vô tuy n i n khác. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i hành vi s d ng thi t b phát sóng vô tuy n i n không có gi y phép, không úng quy nh trong gi y phép ho c không úng các quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n gây nhi u có h i i v i: a) M ch vòng n i h t;
Đồng bộ tài khoản