Nghị định 148/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
8
download

Nghị định 148/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 148/2004/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 148/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 148/2004/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 148/2004/N -CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2004 V S A I, B SUNG KHO N 1 I U 7 NGHN NNH S 158/2003/N -CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2003 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG VÀ LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu giá tr gia tăng s 07/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung kho n 1 i u 7 Ngh nh s 158/2003/N -CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu giá tr gia tăng như sau: "1. M c thu su t 0% i v i: hàng hóa, d ch v xu t khNu, k c hàng gia công xu t khNu, hàng hóa, d ch v thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng xu t khNu. a. D ch v xu t khNu bao g m: d ch v ã ư c cung c p tr c ti p cho t ch c, cá nhân nư c ngoài và tiêu dùng ngoài lãnh th Vi t Nam; d ch v cung c p cho doanh nghi p ch xu t; b. Hàng hóa xu t khNu bao g m: hàng hóa xu t khNu ra nư c ngoài, hàng hóa xu t khNu vào khu ch xu t ho c hàng hóa xu t khNu cho doanh nghi p ch xu t và trư ng h p c th khác ư c coi là xu t khNu theo quy nh c a Chính ph ; c. Các trư ng h p sau không thu c i tư ng ch u thu giá tr gia tăng theo thu su t 0%: v n t i qu c t ; hàng hóa, d ch v cung ng tr c ti p cho v n t i qu c t ; d ch v du l ch l hành ra nư c ngoài; d ch v tái b o hi m ra nư c ngoài; tín d ng, u tư tài chính, u tư ch ng khoán ra nư c ngoài; s n phNm xu t khNu là tài nguyên khoáng s n khai thác chưa qua ch bi n quy nh t i kho n 26 i u 4 c a Ngh nh này thu c i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng". i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  2. i u 3. B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản