Nghị định 170/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
52
lượt xem
3
download

Nghị định 170/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 170/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 170/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 170/2004/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 170/2004/N -CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2004 V S P X P, I M I VÀ PHÁT TRI N NÔNG TRƯ NG QU C DOANH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh vi c s p x p, i m i t ch c, cơ ch qu n lý và chính sách i v i các nông trư ng qu c doanh. 2. i tư ng áp d ng c a Ngh nh này bao g m: các nông trư ng qu c doanh, các doanh nghi p nông nghi p nhà nư c (trong Ngh nh này g i chung là nông trư ng qu c doanh) ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao t, cho thuê t s d ng vào m c ích chính là s n xu t nông nghi p. i u 2. M c tiêu s p x p, i m i nông trư ng qu c doanh 1. S d ng b n v ng và có hi u qu t ai, cơ s v t ch t - k thu t hi n có c a nông trư ng qu c doanh. 2. Nâng cao hi u qu s n xu t, kinh doanh và năng l c c nh tranh c a các nông trư ng qu c doanh; hình thành các vùng s n xu t nông s n hàng hoá t p trung, g n v i ch bi n và th trư ng tiêu th . 3. T o thêm vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i lao ng, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i, xoá ói, gi m nghèo, m b o an ninh, qu c phòng trên a bàn.
  2. i u 3. Nguyên t c s p x p, i m i nông trư ng qu c doanh. 1. S p x p, i m i nông trư ng qu c doanh ph i g n v i quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và quy ho ch, k ho ch phát tri n nông nghi p trên a bàn. 2. S p x p, i m i nông trư ng qu c doanh ph i b o m phân bi t rõ nhi m v s n xu t, kinh doanh và nhi m v công ích. a) Nh ng nông trư ng làm nhi m v kinh doanh là chính thì chuy n h n sang s n xu t, kinh doanh và h ch toán kinh doanh theo cơ ch th trư ng. b) Nông trư ng chuy n sang kinh doanh nhưng ph i m nh n m t ph n ch c năng xã h i và an ninh, qu c phòng thì Nhà nư c có chính sách h tr thích h p. c) Nông trư ng ư c giao nhi m v công ích là chính thì ho t ng theo quy nh t i i u 19 Lu t Doanh nghi p nhà nư c. Chương 2: S P X P NÔNG TRƯ NG QU C DOANH i u 4. Chuy n i các nông trư ng qu c doanh 1. Nh ng nông trư ng làm nhi m v s n xu t, kinh doanh chuyên canh cây lâu năm có k t c u h t ng tương i hoàn ch nh, kinh doanh có lãi ho c bù p ư c chi phí thì ti p t c c ng c và nâng cao hi u qu trên cơ s u tư thâm canh di n tích vư n cây ã tr ng g n v i u tư c i t o, nâng c p, m r ng cơ s ch bi n hi n có ho c xây d ng cơ s ch bi n m i theo hư ng huy ng các t ch c, cá nhân trong và ngoài nông trư ng tham gia góp c ph n; ch m r ng di n tích tr ng m i khi có d án th c s hi u qu . Di n tích t chưa s d ng ho c s d ng kém hi u qu thì chính quy n a phương thu h i s d ng theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 2. Nông trư ng làm nhi m v s n xu t, kinh doanh cây hàng năm và chăn nuôi ã khoán n nh, lâu dài cho ngư i lao ng; t o thành vùng s n xu t hàng hoá t p trung quy mô l n, cung c p nguyên li u cho ch bi n và nông s n hàng hoá cho xu t khNu; kinh doanh có lãi ho c bù p ư c chi phí thì ti p t c c ng c , t ch c l i s n xu t, làm u m i cung c p gi ng cây tr ng, v t nuôi, xây d ng mô hình ng d ng và chuy n giao ti n b k thu t, phát tri n ch bi n, tiêu th nông s n cho nông dân trong vùng. 3. Các nông trư ng s n xu t cây hàng năm và chăn nuôi không có cơ s ch bi n, s n xu t kinh doanh kém hi u qu , th c hi n khoán tr ng t ai cho công nhân thì ch gi l i m t ph n di n tích s n xu t, kinh doanh gi ng, xây d ng các mô hình ng d ng và chuy n giao ti n b k thu t cho nông dân trong vùng, ph n di n tích t ai còn l i chính quy n a phương thu h i theo quy nh c a pháp lu t v t ai giao ho c cho t ch c, cá nhân thuê s d ng theo m c ích khác có hi u qu hơn. 4. Gi i th các nông trư ng qu n lý y u kém, làm ăn thua l liên t c ba năm li n ho c thu nh p hi n t i c a nông trư ng ch y u d a vào ngu n thu t vi c cho thuê t.
  3. 5. Ti p t c gi l i ho c thành l p m i nh ng nông trư ng vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o có nhi u ng bào dân t c thi u s và có yêu c u ph c v nh canh, nh cư, an ninh - qu c phòng. Nông trư ng ch qu n lý m t ph n di n tích t phù h p s n xu t gi ng, xây d ng mô hình ng d ng, chuy n giao k thu t và xây d ng cơ s ch bi n ph c v ng bào trong vùng; k t h p ch t ch gi a nhi m v phát tri n kinh t - xã h i v i an ninh, qu c phòng. i u 5. Cơ ch ho t ng c a nông trư ng qu c doanh 1. Các nông trư ng qu c doanh 100% v n nhà nư c ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, khi chuy n thành công ty c ph n thì ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. 2. i v i nông trư ng qu c doanh th c hi n nhi m v ho t ng công ích: s n phNm, d ch v c a nông trư ng ư c nhà nư c t hàng, giao k ho ch ho c u th u theo giá ho c phí do nhà nư c quy nh. 3. Nông trư ng qu c doanh s n xu t - kinh doanh nhưng còn ph i m nh n m t ph n ch c năng xã h i và an ninh, qu c phòng t i vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, vùng chi n lư c qu c phòng, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, Nhà nư c có chính sách thích h p do Th tư ng Chính ph quy nh. Chương 3: CÁC GI I PHÁP TH C HI N i u 6. V t ai 1. Nông trư ng qu c doanh t rà soát, kê khai vi c s d ng t và báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có t và cơ quan c p trên là B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ng công ty nhà nư c theo n i dung hư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng. 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì ph i h p v i B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ng công ty nhà nư c ch o các nông trư ng qu c doanh xây d ng ho c i u ch nh quy ho ch s d ng t chi ti t c a nông trư ng ang qu n lý s d ng trên a bàn phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t c a a phương ã ư c phê duy t, quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương, án s p x p, i m i và phát tri n nông trư ng qu c doanh và k t qu rà soát l i qu t c a nông trư ng qu c doanh. N i dung quy ho ch s d ng t chi ti t ph i xác nh rõ di n tích t ng lo i t ư c gi l i s d ng, phương án s d ng t, th i h n s d ng t, di n tích t bàn giao cho a phương. 3. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xét duy t quy ho ch s d ng t chi ti t c a nông trư ng qu c doanh trên a bàn.
  4. 4. Căn c vào án s p x p, i m i và phát tri n nông trư ng c a a phương ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành vi c giao t, cho thuê t i v i nông trư ng qu c doanh. 5. Hình th c giao t, cho thuê t: a) Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t cho nông trư ng qu c doanh quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 5 Ngh nh này. b) Nhà nư c cho thuê t ho c giao t có thu ti n s d ng t i v i nông trư ng làm nhi m v s n xu t, kinh doanh. 6. i v i di n tích t ã th c hi n khoán n h công nhân và ngư i lao ng n u th c hi n úng h p ng, s d ng úng m c ích thì h nh n khoán ư c ti p t c s d ng t ai theo h p ng ã ký k t và có i u ch nh, b sung phù h p trách nhi m qu n lý t ai c a nông trư ng. Nh ng di n tích t khoán tr ng cho ngư i nh n khoán (th c ch t là cho thuê t), thì ph i làm th t c thu h i t và chuy n sang hình th c giao t, cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 7. i v i di n tích t c a nông trư ng b l n chi m, có tranh ch p, vi ph m thì U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o gi i quy t d t i m t ng trư ng h p c th theo quy nh c a pháp lu t. 8. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o th c hi n vi c xác nh c th ranh gi i, m c gi i s d ng t, o c, l p h sơ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho nông trư ng qu c doanh s d ng t. 9. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu h i di n tích nông trư ng không s d ng, s d ng không úng m c ích, s d ng không có hi u qu ; di n tích t ã cho thuê, ã chuy n như ng, ã cho mư n; di n tích t ã bán vư n cây; di n tích t c a nông trư ng ph i gi i th ; di n tích t ph i i u ch nh do thu h p nhi m v s n xu t kinh doanh ư c c p có thNm quy n phê duy t qu n lý, s d ng theo quy nh c a pháp lu t t ai. Các nông trư ng qu c doanh ph i bàn giao toàn b h sơ v qu t b thu h i cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có t. 10. Di n tích t ã thu h i ư c giao ho c cho thuê theo quy nh sau: a) Ưu tiên giao t cho h gia ình, cá nhân là cán b , công nhân viên c a nông trư ng có t b thu h i nay không còn làm vi c trong nông trư ng ó ho c do nông trư ng gi i th s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, làm mu i, nuôi tr ng th y s n. b) ưu tiên giao t cho ng bào dân t c thi u s , h nông dân ang sinh s ng t i a phương mà không có t s n xu t ho c thi u t s n xu t. Th i h n giao t, h n m c giao t nông nghi p cho các i tư ng quy nh t i i m a, b kho n này th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v t ai.
  5. c) Di n tích t nông trư ng qu c doanh ã giao khoán cho h gia ình, cá nhân thì h gia ình, cá nhân ư c giao t ho c thuê t. H n m c giao t ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v t ai. Th i h n s d ng t tính t ngày giao khoán. d) Ti p t c cho thuê t i v i di n tích t mà t ch c, h gia ình, cá nhân ang thuê t. Th i h n s d ng t tính t ngày thuê. ) Di n tích t mà nông trư ng ã liên doanh, liên k t v i các thành ph n kinh t khác thì giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t i v i i tác ã liên doanh, liên k t. Th i h n s d ng t tính t ngày h p ng ký k t. e) Di n tích t nông nghi p có vư n cây ã bán ho c t làm chu ng tr i chăn nuôi có àn gia súc ã bán thì cho thuê t i v i t ch c, h gia ình, cá nhân ã mua vư n cây ho c ã mua àn gia súc. Th i h n s d ng t tính t ngày mua vư n cây ho c chu ng tr i, àn gia súc. g) Di n tích t còn l i sau khi ã giao, cho thuê i v i các trư ng h p quy nh t i các i m a, b, c, d, , e, c a kho n này thì ư c giao, cho thuê cho i tư ng khác phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t c a a phương ã ư c xét duy t. h) T ch c h gia ình, cá nhân s d ng t quy nh t i i u này ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t sau khi ã hoàn thành th t c v giao t, cho thuê t và th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 11. t thì bàn giao cho U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh nơi có t qu n lý; trư ng h p ngư i s d ng t phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c phê duy t thì ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ph i th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. V v n, tài s n và tài chính 1. Các nông trư ng qu c doanh có trách nhi m ki m kê, phân lo i, xác nh các lo i v n, tài s n, công n hi n có; l p báo cáo tài chính n th i i m s p x p, i m i. 2. Nh ng nông trư ng qu c doanh th c hi n s p x p l i, gi i th ho c chuy n i s h u theo phương án ư c c p có thNm quy n phê duy t ư c xem xét, gi i quy t các t n ng v tài chính, tài s n, công n như i v i doanh nghi p nhà nư c. 3. Nông trư ng qu c doanh ti n hành bàn giao các tài s n g m: ư ng giao thông, công trình thu l i, trư ng h c, tr m xá do các nông trư ng u tư xây d ng, hi n ang qu n lý và s d ng ph c v nhu c u chung trên a bàn cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c các ơn v ư c u quy n qu n lý, s d ng; bàn giao h th ng i n do nông trư ng qu n lý, s d ng cho T ng công ty i n l c Vi t Nam qu n lý. Các tài s n trên ư c bàn giao nguyên tr ng c v tài s n và v n theo s li u th hi n trên s sách k toán t i th i i m bàn giao. Th i h n hoàn thành trư c ngày 31 tháng 12 năm 2004. 4. B Tài chính hư ng d n c th v cơ ch tài chính khi bàn giao gi a các nông trư ng và các bên liên quan.
  6. 5. Nông trư ng ư c l i ti n thanh lý vư n cây, r ng tr ng, àn gia súc, ti n trích kh u hao cơ b n, u tư cho thâm canh, tr ng l i vư n cây, mua s m thi t b , i m i công ngh , xây d ng cơ s h t ng theo quy ho ch, k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. 6. i v i các nông trư ng t i vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, vùng chi n lư c qu c phòng, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c b trí k ho ch u tư, duy tu b o dư ng, s a ch a cơ s h t ng kinh t - xã h i b ng ngân sách nhà nư c. 7. C ph n hoá các nhà máy, cơ s ch bi n, theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v c ph n hoá. Ti n hành thí i m c ph n hoá vư n cây g n v i cơ s ch bi n c a nông trư ng. Th c hi n bán c ph n ưu ãi cho ngư i s n xu t nguyên li u. i u 8. Chính sách lao ng. 1. Nông trư ng qu c doanh ti n hành rà soát l i s cán b , nhân viên và lao ng hi n có n th i i m s p x p, i m i; xây d ng phương án b trí cán b , công nhân viên, lao ng c a nông trư ng theo hư ng s d ng phù h p v i năng l c, s trư ng c a ngư i lao ng, báo cáo cơ quan có thNm quy n. 2. i v i ngư i lao ng trong quá trình s p x p, t ch c l i s n xu t c a nông trư ng qu c doanh không b trí ư c vi c làm, ư c gi i quy t ch theo qui nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 và Ngh nh s 155/2004/N -CP ngày 11 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph v chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p Nhà nư c. 3. i v i ngư i lao ng ư c giao khoán t c a nông trư ng qu c doanh n u th c hi n ch m d t quan h lao ng gi a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng thì không th c hi n theo ch quy nh t i Ngh nh 41/2002/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 và Ngh nh s 155/2004/N -CP ngày 11 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph mà ư c gi i quy t ch tr c p thôi vi c theo quy nh t i i u 42 c a B lu t Lao ng. 4. i v i cán b là Giám c, Phó giám c, K toán trư ng và các thành viên H i ng qu n tr (n u có) thu c di n dôi dư do s p x p l i t ch c ư c hư ng các chính sách theo quy nh t i Ngh quy t s 09/2003/NQ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung Ngh quy t s 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 c a Chính ph v vi c tinh gi n biên ch trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p. Ngu n chi tr t Qu h tr s p x p lao ng dôi dư theo Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 và Ngh nh s 155/2004/N -CP ngày 11 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph . 5. Cán b , công nhân nh n giao t khoán s n xu t, vư n cây, gia súc n tu i ngh hưu ư c ti p t c th c hi n h p ng khoán cho n h t th i h n ghi trong h p ng. Khi h t th i h n h p ng khoán, n u có nhu c u thì ư c ưu tiên nh n khoán ti p. 6. Cán b , công nhân nông trư ng nh n khoán t, khoán vư n cây, àn gia súc c a nông trư ng, hư ng lương theo thu nh p t k t qu s n xu t qua nh n khoán t, vư n cây, àn gia súc thì ph i th c hi n y các ch quy nh v h p ng lao
  7. ng; các kho n ti n lương, b o hi m xã h i, b o hi m y t , b o h lao ng ư c xác nh trong chi phí s n xu t và ư c th hi n trong h p ng khoán. 7. Ngư i lao ng nh n khoán n u v n hư ng lương theo c p b c, ch c v thì công vi c khoán ph i ư c th hi n trong n i dung c a h p ng lao ng theo quy nh hi n hành. Ti n công c a ngư i lao ng ư c tính vào k t qu khoán thì ph i ư c nêu rõ hình th c tr lương trong h p ng lao ng. 8. Lao ng ang làm vi c các cơ s c a nông trư ng khi bàn giao cho a phương qu n lý theo kho n 3 i u 7 c a Ngh nh này, a phương có trách nhi m ti p nh n, s p x p, gi i quy t ch cho ngư i lao ng theo quy nh hi n hành. i u 9. V khoa h c, công ngh 1. Các nông trư ng qu c doanh th c hi n Ny m nh tri n khai ng d ng các ti n b khoa h c và công ngh m i, công ngh cao vào s n xu t, ch bi n và b o qu n s n phNm sau thu ho ch. 2. Th c hi n các hình th c h p tác, liên k t gi a nông trư ng qu c doanh v i các Vi n, Trư ng, Trung tâm, cơ s nghiên c u khoa h c c a Trung ương, vùng, a phương trong vi c b o v ngu n gen, ch n l c, lai t o và s n xu t nh ng gi ng cây tr ng, v t nuôi có năng su t, ch t lư ng cao, có s c c nh tranh l n trên th trư ng. 3. Nông trư ng ph i tr thành trung tâm chuy n giao ng d ng ti n b khoa h c - công ngh , cung c p d ch v khuy n nông, khuy n lâm, thông tin th trư ng cho công nhân trong nông trư ng và nông dân trong vùng; Nhà nư c h tr m t ph n kinh phí t ngu n kinh phí khuy n nông hàng năm c a B , a phương th c hi n nh ng nhi m v này. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 10. Trách nhi m c a các B , ngành 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B liên quan hư ng d n th c hi n Ngh nh này. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B , ngành có liên quan hư ng d n vi c rà soát, quy ho ch, qu n lý, s d ng t ai trong các nông trư ng qu c doanh. 3. B Tài chính ch trì ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B K ho ch và u tư, U ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương hu ng d n vi c qu n lý, s d ng v n, tài s n, tài chính, các chính sách, ch liên quan và ngu n kinh phí h tr th c hi n s p x p, i m i nông trư ng qu c doanh.
  8. 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm nh các án s p x p, i m i nông trư ng qu c doanh c a các a phương và các T ng công ty trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 5. Các B : Qu c phòng, Công an thNm nh án s p x p, i m i và phát tri n nông trư ng qu c doanh, T ng công ty thu c B trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 6. Ban i m i, s p x p và Phát tri n doanh nghi p c a các B , a phương th c hi n nhi m v s p x p, i m i và phát tri n nông trư ng qu c doanh c a B , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 11. Trách nhi m c a U ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương 1. Xây d ng án v s p x p, i m i và phát tri n nông trư ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t xong trư c tháng 6 năm 2005 và t ch c ch o th c hi n. 2. Trên cơ s k t qu rà soát, i u ch nh l i t ai, xác nh ranh gi i và ra quy t nh giao t ho c cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho nông trư ng. 3. Ch o các ngành chuyên môn hư ng d n, ki m tra các nông trư ng qu c doanh xây d ng quy ho ch s d ng t, phương án i m i, s p x p nông trư ng. i u 12. Trách nhi m c a các T ng công ty nhà nư c 1. Xây d ng án s p x p l i nông trư ng qu c doanh hi n có trình Th tư ng Chính ph phê duy t ( i v i T ng công ty 91); trình B xem xét trình Th tư ng Chính ph phê duy t ( i v i T ng công ty 90) trư c tháng 6 năm 2005. án s p x p l i nông trư ng qu c doanh c a các T ng công ty ph i có s tho thu n c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i v i T ng công ty thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Ph i h p v i U ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương rà soát l i qu t ang qu n lý, s d ng và xây d ng ho c i u ch nh quy ho ch s d ng t c a nông trư ng trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. 3. Ch o các nông trư ng th c hi n vi c s p x p, i m i và phát tri n theo phương án ư c phê duy t. i u 13. Trách nhi m c a nông trư ng qu c doanh 1. Th c hi n vi c rà soát l i qu t ang qu n lý, s d ng và xây d ng ho c i u ch nh quy ho ch s d ng t c a nông trư ng trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. 2. L p báo cáo tình hình s n xu t, kinh doanh qua các năm, tình hình l , lãi, tình hình lao ng, tài s n, v t tư, ti n v n, công tác qu n lý c a nông trư ng; phương án s n xu t, kinh doanh, phương án i m i trình c p có thNm quy n phê duy t.
  9. 3. Tri n khai th c hi n phương án s p x p i m i nông trư ng sau khi ư c phê duy t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 14. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản