intTypePromotion=1

Nghị định 199/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:43

0
327
lượt xem
71
download

Nghị định 199/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 199/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 199/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh cña ChÝnh phñ Sè199/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004  v Ò   v i Ö c   B a n   h µ n h   Q u y   c h Õ   q u ¶ n   l ý   t µ i   c h Ý n h   c ñ a   c « n g   t y   n h µ  níc vµ qu¶n lý vèn nhµ níc ®Çu t  vµo doanh nghiÖp kh¸c ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   nµy   Quy   chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ  n íc vµ  qu¶n lý  vèn nhµ  níc ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c. §i Ò u   2.  NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c  quy  ®Þnh  tríc  ®©y  vÒ  qu¶n  lý  tµi chÝnh  vµ   h¹ch  to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc (nªu t¹i phô  lôc kÌm theo) vµ c¸c v¨n b¶n liªn quan kh¸c tr¸i víi NghÞ  ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. §i Ò u   3.   Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm h­ íng dÉn, kiÓm tra viÖc thi hµnh Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh  cña   c«ng   ty   nhµ   níc   vµ   qu¶n   lý   vèn   nhµ   níc   ®Çu   t  vµo  doanh nghiÖp kh¸c ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   4.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng; Héi  ®ång qu¶n  trÞ,   Tæng  gi¸m   ®èc,   Gi¸m   ®èc   doanh   nghiÖp  nhµ  n íc   ho¹t  ®éng kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
 2. 2 Q UY CH Õ Qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ níc vµ qu¶n lý  vèn nhµ níc ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 199/2004/N§­CP  ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ) Ch¬ng I NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông Quy chÕ  quy  ®Þnh viÖc qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi c«ng  ty nhµ níc, bao gåm c«ng ty nhµ níc ®éc lËp, tæng c«ng ty  nhµ   níc   (kÓ   c¶   c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp);  qu¶n lý vèn nhµ níc ®Çu t vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c thµnh  lËp vµ  ho¹t  ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp, LuËt §Çu t  níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam, LuËt Hîp t¸c x∙.   §i Ò u  2.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ 1. “Vèn do Nhµ  níc  ®Çu t  t¹i c«ng ty nhµ  níc" lµ  vèn  cÊp trùc tiÕp tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc cho c«ng ty nhµ  níc  khi thµnh lËp, trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng kinh doanh; vèn  nhµ  níc  ®îc tiÕp nhËn tõ  n¬i kh¸c chuyÓn  ®Õn theo quyÕt  ®Þnh cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn;  gi¸ trÞ  c¸c kho¶n  viÖn  trî, quµ biÕu, quµ tÆng; tµi s¶n v« chñ, tµi s¶n d«i thõa  khi kiÓm kª c«ng ty nhµ níc ®îc h¹ch to¸n t¨ng vèn nhµ n­ íc   t¹i   c«ng   ty   nhµ   níc;   vèn   bæ   sung   tõ   lîi   nhuËn   sau  thuÕ;   gi¸   trÞ   quyÒn   sö   dông   ®Êt   vµ   c¸c   kho¶n   kh¸c   ®îc  tÝnh vµo vèn nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. "Tµi s¶n cña c«ng ty nhµ  níc" bao gåm: tµi s¶n cè  ®Þnh (tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh, tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh,  c¸c kho¶n  ®Çu t  tµi chÝnh dµi h¹n, chi phÝ  x©y dùng c¬  b¶n dë dang vµ c¸c kho¶n ký cîc, ký quü dµi h¹n); tµi s¶n  lu  ®éng (tiÒn,  c¸c kho¶n   ®Çu  t  tµi chÝnh ng¾n  h¹n,  c¸c  kho¶n ph¶i thu, hµng tån kho, tµi s¶n lu ®éng kh¸c vµ chi  sù  nghiÖp) mµ  c«ng ty nhµ  níc cã  quyÒn chiÕm h÷u sö  dông  vµ ®Þnh ®o¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. “Vèn huy  ®éng cña c«ng ty nhµ  níc” lµ  sè  vèn c«ng  ty nhµ  níc huy  ®éng theo c¸c h×nh  thøc:  ph¸t hµnh  tr¸i  phiÕu, vay cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong, ngoµi níc vµ  c¸c h×nh thøc huy ®éng kh¸c mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm.
 3. 3 4. “B¶o toµn vèn nhµ níc t¹i c«ng ty nhµ níc” lµ viÖc  gi÷  nguyªn, kh«ng  ®Ó  th©m hôt sè  vèn nhµ  níc t¹i c«ng ty  nhµ níc trong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh.  5. Ban qu¶n lý   ®iÒu hµnh c«ng ty nhµ  níc cã  Héi  ®ång  qu¶n trÞ, bao gåm  Héi  ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m  ®èc (Tæng  gi¸m  ®èc vµ  c¸c Phã  tæng gi¸m  ®èc hoÆc Gi¸m  ®èc vµ  c¸c  Phã  gi¸m  ®èc);  ®èi víi c«ng ty nhµ  níc kh«ng cã  Héi  ®ång  qu¶n trÞ lµ Ban gi¸m ®èc. 6. "Doanh nghiÖp kh¸c" lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo  LuËt   Doanh   nghiÖp,   LuËt   §Çu   t  níc   ngoµi   t¹i   ViÖt   Nam,  LuËt Hîp t¸c x∙. 7. "Vèn nhµ  níc  ®Çu t  t¹i doanh nghiÖp kh¸c" lµ  vèn  do Nhµ  níc hoÆc c«ng ty nhµ  níc  ®Çu t  vµo doanh nghiÖp  kh¸c. 8.  "Ngêi  ®¹i diÖn  phÇn  vèn gãp  cña c«ng  ty nhµ   níc  t¹i doanh nghiÖp kh¸c" lµ  ngêi  ®îc chñ  së  h÷u, Héi  ®ång  qu¶n trÞ  hoÆc gi¸m  ®èc c«ng ty nhµ  níc kh«ng cã  Héi  ®ång  qu¶n trÞ  cö   ®Ó  øng cö  hoÆc tham gia vµo Ban qu¶n lý   ®iÒu   hµnh doanh nghiÖp kh¸c cã vèn gãp cña c«ng ty nhµ níc. §i Ò u   3.   C«ng   ty   nhµ   níc   tham   gia   ho¹t   ®éng   c«ng  Ých 1. C«ng ty nhµ  níc tham gia cung cÊp s¶n phÈm, dÞch  vô  c«ng  Ých trªn c¬  së   ®Êu thÇu hoÆc Nhµ  níc  ®Æt hµng,  giao   kÕ   ho¹ch   thùc   hiÖn   h¹ch   to¸n   kinh   tÕ   ®èi   víi   s¶n  phÈm, dÞch vô c«ng Ých theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých thùc hiÖn   theo ph¬ng thøc  ®Êu thÇu, c«ng ty nhµ  níc ph¶i tù  bï   ®¾p  chi   phÝ   b»ng   gi¸   trÞ   thùc   hiÖn   thÇu   vµ   tù   chÞu   tr¸ch  nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng nµy.  Khi thùc hiÖn cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých   theo  ®¬n  ®Æt hµng  hoÆc  nhiÖm vô  kÕ  ho¹ch Nhµ  níc giao,  c«ng ty nhµ níc sö dông sè tiÒn do Nhµ níc thanh to¸n vµ/ hoÆc do ngêi  ®îc hëng  s¶n  phÈm,  dÞch vô  c«ng  Ých thanh  to¸n  ®Ó  bï   ®¾p chi phÝ  ho¹t  ®éng c«ng  Ých vµ   ®¶m b¶o lîi   Ých cho ngêi lao  ®éng. Trêng hîp, sè  tiÒn  ®îc thanh to¸n  thÊp h¬n chi phÝ thùc tÕ hîp lý th× ® îc ng©n s¸ch nhµ níc  cÊp bï  chªnh lÖch theo sè  lîng hoÆc khèi lîng thùc tÕ  vµ  ®¬n gi¸ dù  to¸n. C«ng ty nhµ  níc ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n  riªng doanh thu vµ  chi phÝ  cho s¶n phÈm, dÞch vô  nµy. Sè  tiÒn bï  chªnh lÖch lµ  doanh thu cña c«ng ty nhµ  níc. KÕt  qu¶ kinh doanh cña c«ng ty nhµ  níc  ®îc x¸c  ®Þnh trªn c¬  së  tæng hîp kÕt qu¶ ho¹t  ®éng c«ng  Ých vµ  ho¹t  ®éng kinh  doanh.
 4. 4 § i Ò u  4.  Vèn nhµ níc ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c Vèn nhµ níc ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c bao gåm: 1. Vèn b»ng tiÒn, gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc tiÒn   thuª  ®Êt, gi¸ trÞ  nh÷ng tµi s¶n kh¸c cña c«ng ty nhµ  níc  ®îc c«ng ty nhµ níc ®Çu t hoÆc gãp vèn vµo c«ng ty kh¸c; 2. Vèn tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc  ®Çu t, gãp vµo c«ng ty  kh¸c giao cho c«ng ty nhµ níc qu¶n lý; 3. Gi¸ trÞ cæ phÇn t¹i c¸c c«ng ty nhµ níc ®∙ cæ phÇn  ho¸, bao gåm c¶ gi¸ trÞ  cæ phÇn nhµ  n íc cÊp cho ngêi lao  ®éng trong c«ng ty ®Ó hëng cæ tøc khi c«ng ty nhµ níc thùc  hiÖn cæ phÇn ho¸ giai  ®o¹n tríc ngày 14 th¸ng 7 n¨m 1998;  gi¸ trÞ vèn nhµ níc t¹i c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­ íc   mét   thµnh   viªn,   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhiÒu   thµnh viªn; 4. Vèn do c«ng ty nhµ níc vay ®Ó ®Çu t; 5. Lîi tøc vµ  c¸c kho¶n   ®îc chia khác  do Nhµ  níc hoÆc  c«ng ty nhµ  níc  ®Çu t gãp vèn vµo doanh nghiÖp kh¸c dïng  ®Ó t¸i ®Çu t t¹i c¸c doanh nghiÖp nµy;  6. C¸c lo¹i vèn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   5.   Cö   ngêi   ®¹i   diÖn   vèn   nhµ   níc   t¹i   doanh  nghiÖp kh¸c 1. C¸c tæ chøc lµ  chñ  së  h÷u,  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u,   c«ng ty nhµ  níc (gäi chung lµ   ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vèn)  thùc hiÖn qu¶n lý vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp kh¸c th«ng  qua viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ  nghÜa vô  cña  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vèn hoÆc cæ  ®«ng hoÆc ngêi gãp vèn vµ  viÖc cö  ngêi  ®¹i diÖn phÇn vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp kh¸c. 2. §èi víi trêng hîp Nhµ níc hoÆc c«ng ty nhµ níc n¾m  Ýt cæ phÇn t¹i doanh nghiÖp kh¸c th×   ®¹i diÖn chñ  së  h÷u  vèn quyÕt   ®Þnh  kh«ng cö  ngêi  ®¹i diÖn phÇn vèn nhµ  níc  ®Çu t  vµo doanh nghiÖp kh¸c. Trêng hîp nµy  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vèn ph¶i tæ chøc theo dâi sè  vèn  ®∙  ®Çu t  vµ  sè  lîi tøc  ®îc chia tõ  phÇn vèn  ®Çu t  t¹i doanh nghiÖp nµy  vµ  ph©n c«ng ngêi thùc hiÖn c¸c quyÒn cña cæ  ®«ng, ngêi  gãp vèn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ cña doanh nghiÖp kh¸c.
 5. 5 Ch¬ng II quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ níc Môc 1 QU¶N Lý Vµ Sö DôNG VèN t¹i  c«ng ty nhµ níc §i Ò u  6.  Vèn ®iÒu lÖ 1.   Vèn   ®iÒu   lÖ   cña   c«ng   ty   nhµ   níc   ®îc   ghi   trong  §iÒu lÖ  c«ng ty. Chñ  së  h÷u,  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u (sau  ®©y   gäi chung lµ   ®¹i diÖn chñ  së  h÷u) phª duyÖt vèn  ®iÒu lÖ  ban ®Çu, t¨ng vèn ®iÒu lÖ cña công ty sau khi cã  ý kiÕn cña  Bé  Tµi chÝnh. Bé  Tµi chÝnh híng dÉn ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh  vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty nhµ níc. a) §¹i diÖn chñ  së  h÷u cã  tr¸ch nhiÖm  ®Çu t  ®ñ  vèn  ®iÒu lÖ  cho c«ng ty nhµ  níc. §èi víi c«ng ty nhµ  níc míi  thµnh lËp,  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u cã  tr¸ch nhiÖm  ®Çu t  ®ñ  vèn  ®iÒu lÖ  trong thêi h¹n hai n¨m, kÓ  tõ  khi quyÕt  ®Þnh  thµnh lËp c«ng ty nhµ  níc. NÕu c«ng ty nhµ  níc míi thµnh  lËp ph¶i thùc hiÖn  ®Çu t vµ  x©y dùng th×   ®¹i diÖn chñ  së   h÷u ph¶i b¶o  ®¶m cÊp  ®ñ  vèn  ®iÒu lÖ  khi c«ng ty nhµ  níc  ®i vµo ho¹t  ®éng kinh doanh. Qu¸ thêi h¹n trªn,  ®¹i diÖn  chñ  së  h÷u kh«ng  ®Çu t  ®ñ  vèn th×  ph¶i  ®iÒu chØnh gi¶m  vèn   ®iÒu   lÖ   cña   c«ng   ty   nhµ   níc.   Trêng   hîp   kh«ng   ®iÒu  chØnh gi¶m vèn ®iÒu lÖ hoÆc kh«ng ®îc ®iÒu chØnh gi¶m vèn  ®iÒu lÖ  do vèn  ®iÒu lÖ   ®∙ b»ng møc vèn ph¸p  ®Þnh th×  tuú   t×nh h×nh cô  thÓ  ph¶i s¾p xÕp l¹i c«ng ty nhµ  níc theo  c¸c h×nh thøc: s¸p nhËp, hîp nhÊt, chuyÓn ®æi së h÷u c«ng   ty nhµ níc hoÆc chuyÓn ®æi ngµnh nghÒ kinh doanh; b) §èi víi nh÷ng c«ng ty nhµ níc ®∙ ®îc thµnh lËp tr­ íc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004 cã   ®ñ  tiªu chuÈn gi÷  l¹i lµ  c«ng ty nhµ  níc, cã  sè  vèn nhµ  níc  ë  thêi  ®iÓm NghÞ   ®Þnh  nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   thÊp   h¬n   vèn   ®iÒu   lÖ   th×   ®¹i  diÖn chñ së h÷u cã tr¸ch nhiÖm bæ sung ®ñ vèn cho c«ng ty   nhµ  níc tríc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2005. Sau thêi h¹n quy  ®Þnh,   nÕu   ®¹i   diÖn   chñ   së   h÷u   kh«ng   bæ   sung   ®ñ   sè   vèn  thiÕu th× xö lý nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm a trªn ®©y; c)   §èi   víi   c«ng   ty   nhµ   níc   kinh   doanh   nh÷ng   ngµnh  nghÒ  mµ  ph¸p luËt quy  ®Þnh vèn ph¸p  ®Þnh th×  vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng ty nhµ níc kh«ng ®îc thÊp h¬n vèn ph¸p ®Þnh.  2. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, ®¹i diÖn chñ së h÷u cã   quyÒn  quyÕt   ®Þnh   ®iÒu  chØnh   t¨ng   hoÆc  gi¶m   vèn   ®iÒu   lÖ   cña c«ng ty nhµ níc.  §¹i diÖn chñ së h÷u chØ ®îc rót vèn ®∙ ®Çu t t¹i c«ng  ty   nhµ   níc   khi   tæ   chøc   l¹i   c«ng   ty   nhµ   níc   hoÆc   ®iÒu  chØnh gi¶m vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng ty nhµ  níc. ViÖc rót vèn 
 6. 6 chØ ®îc thùc hiÖn nÕu vÉn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c  kho¶n nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty nhµ níc.  Bé Tµi chÝnh híng dÉn tr×nh tù, thñ tôc t¨ng gi¶m vèn   ®iÒu lÖ cña c«ng ty nhµ níc. 3. §èi víi c«ng ty nhµ  níc  ®îc thiÕt kÕ,  ®Çu t thµnh  lËp vµ   ®¨ng ký  kinh doanh  ®Ó  thùc hiÖn môc tiªu chñ  yÕu,  thêng xuyªn vµ æn ®Þnh lµ cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô c«ng  Ých do Nhµ  níc  ®Æt hµng giao kÕ  ho¹ch hoÆc  ®Êu thÇu  ®îc  ®¹i   diÖn   chñ   së   h÷u   ®Çu   t  bæ   sung   ®ñ   vèn   ®Ó   thùc   hiÖn  khèi lîng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých. §i Ò u  7.  Giao vèn nhµ níc ®Çu t cho c«ng ty nhµ níc 1. C¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn thùc hiÖn viÖc giao  vèn nhµ níc ®Çu t cho c¸c c«ng ty nhµ níc míi thµnh lËp.  2.   ViÖc   giao   vèn   ph¶i   ®îc   hoµn   thµnh   trong   vßng   60  ngµy, kÓ  tõ  ngµy c«ng ty nhµ  níc  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký kinh doanh. §èi víi c«ng ty nhµ n íc ph¶i ®Çu t vµ  x©y dùng th×  viÖc giao vèn thùc hiÖn trong vßng 60 ngµy,  kÓ tõ khi c«ng ty nhµ níc ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh. 3. Bªn giao vèn theo quy ®Þnh sau ®©y:  a) Bé Tµi chÝnh ®èi víi c¸c c«ng ty nhµ níc do Thñ t­ íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp;  b) Bé  qu¶n lý  ngµnh  ®èi víi c«ng ty nhµ  níc do Bé,  ngµnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp; c)   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh)  ®èi víi c¸c c«ng ty nhµ  níc do Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  quyÕt ®Þnh thµnh lËp. 4. Bªn nhËn vèn theo quy ®Þnh sau ®©y:  a) Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ ®èi víi c«ng ty nhµ níc  cã Héi ®ång    qu¶n trÞ; b) Gi¸m ®èc ®èi víi c«ng ty nhµ níc kh«ng cã Héi ®ång  qu¶n trÞ.    5. Nh÷ng c«ng ty nhµ  níc  ®∙ thµnh lËp tríc khi NghÞ  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh,  ®∙  ®îc giao vèn th×  kh«ng  tæ chøc giao vèn l¹i. §èi víi nh÷ng c«ng ty nhµ  níc nhËn  doanh nghiÖp kh¸c s¸p nhËp vµo, c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc  nhËn thªm doanh nghiÖp thµnh viªn th× kh«ng tæ chøc giao,  nhËn vèn l¹i mµ  chØ  ®iÒu chØnh vèn nhµ  níc t¹i c«ng ty  nhµ   níc   t¬ng   øng   víi   sè   vèn   cña   c¸c   doanh   nghiÖp   nµy  trong b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c c«ng ty nhµ  níc vµ  tæng  c«ng ty nhµ níc.
 7. 7 § i Ò u   8.   QuyÒn   vµ   nghÜa   vô   cña   c«ng   ty   nhµ   níc  trong viÖc sö dông vèn vµ quü do c«ng ty nhµ níc qu¶n lý 1. C«ng ty nhµ níc ®îc quyÒn chñ ®éng sö dông sè vèn  nhµ  níc giao, c¸c lo¹i vèn kh¸c, c¸c quü  do c«ng ty nhµ  níc qu¶n lý vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty nhµ níc.  C«ng ty nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ®¹i diÖn chñ së h÷u  vÒ  b¶o toµn, ph¸t  triÓn  vèn, hiÖu  qu¶  sö  dông  vèn;   ®¶m  b¶o quyÒn lîi cña nh÷ng ngêi cã liªn quan ®Õn c«ng ty nhµ  níc nh c¸c chñ nî, kh¸ch hµng, ngêi lao ®éng theo c¸c hîp  ®ång ®∙ giao kÕt. 2. Trêng hîp c«ng ty nhµ  níc sö  dông c¸c quü  do c«ng  ty qu¶n lý  kh¸c víi môc  ®Ých sö  dông quü   ®∙ quy  ®Þnh th×   c«ng ty nhµ  níc ph¶i  ®¶m b¶o  ®ñ  nguån  ®Ó   ®¸p øng nhu cÇu   chi cña c¸c quü   ®ã  khi cã  nhu cÇu sö  dông. ViÖc sö  dông  vèn,   quü   ®Ó   ®Çu   t  x©y   dùng   ph¶i   theo   c¸c   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng. 3.   §èi   víi   c«ng   ty   nhµ   níc   ®îc   thiÕt   kÕ   ®Ó   thêng  xuyªn æn ®Þnh cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých nhµ níc  ®Æt hµng giao kÕ  ho¹ch, ph¶i tËp trung vèn vµ  nguån lùc  cho viÖc s¶n xuÊt  s¶n  phÈm,  cung øng dÞch  vô  c«ng   Ých.  Khi cÇn thiÕt  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u  ®îc  ®iÒu  ®éng vèn gi÷a  c¸c c«ng ty nhµ  níc  ®îc thiÕt kÕ   ®Ó  thêng xuyªn, æn  ®Þnh  cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô  c«ng  Ých do nhµ  níc  ®Æt hµng  giao   kÕ   ho¹ch  theo   h×nh   thøc   ghi   t¨ng,   gi¶m   vèn.   Tr êng  hîp  ®iÒu  ®éng  vèn  cho  c«ng  ty kh¸c  Bé, ngµnh,  kh¸c   ®Þa  ph¬ng;  ®iÒu  ®éng vèn tõ  Bé, ngµnh Trung ¬ng vÒ   ®Þa ph¬ng  hoÆc ngîc l¹i th×   ®¹i diÖn chñ  së  h÷u tho¶ thuËn, quyÕt  ®Þnh sau khi cã   ý  kiÕn cña Bé  Tµi chÝnh. ViÖc  ®iÒu  ®éng  vèn   trªn   ®©y   ph¶i   b¶o   ®¶m   kh«ng   lµm   ¶nh   hëng   ®Õn   viÖc  cung øng s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých cña c«ng ty nhµ  níc  bÞ ®iÒu ®éng vèn. 4.  Trêng  hîp c«ng  ty  ®îc Nhµ   níc giao  nhiÖm  vô   ®Æc  biÖt th× ph¶i tËp trung vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c ®Ó hoµn  thµnh nhiÖm vô nµy. §i Ò u  9.  Huy ®éng vèn ViÖc   huy   ®éng   vèn   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   cña  kho¶n 1 §iÒu 17 LuËt Doanh nghiÖp nhµ n íc. ThÈm quyÒn phª  duyÖt hîp ®ång vay vèn ®îc thùc hiÖn nh sau: 1. Héi  ®ång qu¶n trÞ  quyÕt  ®Þnh hîp  ®ång vay vèn cã  gi¸ trÞ  lín h¬n vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng ty nhµ  níc. Trêng  hîp Héi  ®ång qu¶n  trÞ  ph©n  cÊp cho Tæng gi¸m  ®èc,  Gi¸m  ®èc quyÕt ®Þnh c¸c hîp ®ång vay vèn. C¸c hîp ®ång vay vèn  lín   h¬n   vèn   ®iÒu   lÖ   th×   møc   ph©n   cÊp   cô   thÓ   ph¶i   ghi   trong §iÒu lÖ cña c«ng ty nhµ níc;
 8. 8 2. §¹i diÖn chñ  së  h÷u c«ng ty nhµ  níc kh«ng cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ  quyÕt  ®Þnh hîp  ®ång vay vèn cã  gi¸ trÞ  lín  h¬n vèn ®iÒu lÖ;  3.   C¸c   hîp   ®ång   vay   vèn   kh¸c   cã   gi¸   trÞ   b»ng   hoÆc  thÊp   h¬n   vèn   ®iÒu   lÖ   do   Tæng   gi¸m   ®èc   (hoÆc   Gi¸m   ®èc)  c«ng ty nhµ níc quyÕt ®Þnh.   §i Ò u  10.  Qu¶n lý c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ §èi víi c¸c kho¶n  nî  ph¶i  tr¶,  c«ng ty nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm:  1. Më sæ theo dâi ®Çy ®ñ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ gåm c¶   c¸c kho¶n l∙i ph¶i tr¶;  2.   Thanh   to¸n   c¸c   kho¶n   nî   ph¶i   tr¶   theo   ®óng   thêi  h¹n  ®∙ cam kÕt. Thêng xuyªn xem xÐt,  ®¸nh gi¸, ph©n tÝch  kh¶ n¨ng thanh to¸n nî cña c«ng ty nhµ níc, ph¸t hiÖn sím  t×nh h×nh  khã  kh¨n  trong thanh  to¸n nî   ®Ó  cã  gi¶i  ph¸p  kh¾c phôc  kÞp  thêi  kh«ng  ®Ó  ph¸t sinh  c¸c  kho¶n  nî  qu¸  h¹n; 3. §èi víi c¸c kho¶n nî  ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ  c«ng  ty nhµ  níc ph¶i h¹ch to¸n toµn bé  chªnh lÖch tû  gi¸ ph¸t  sinh cña sè d nî ph¶i tr¶ vµo chi phÝ kinh doanh trong kú   ®Ó  t¹o nguån tr¶ nî. Trêng hîp h¹ch to¸n  chªnh  lÖch tû  gi¸ vµo chi phÝ lµm cho kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty bÞ   lç  th×  cã  thÓ  ph©n bæ mét phÇn chªnh lÖch tû  gi¸ cho n¨m   sau ®Ó c«ng ty kh«ng bÞ lç nhng møc h¹ch to¸n vµo chi phÝ  trong n¨m Ýt nhÊt còng ph¶i b»ng chªnh lÖch tû gi¸ cña sè  ngo¹i tÖ ph¶i tr¶ trong n¨m ®ã. §i Ò u  11.  B¶o toµn vèn nhµ níc t¹i c«ng ty nhµ níc C«ng ty nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vèn nhµ  níc  t¹i c«ng ty b»ng c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: 1.   Thùc   hiÖn   ®óng   chÕ   ®é   qu¶n   lý   sö   dông   vèn,   tµi  s¶n, ph©n phèi lîi nhuËn, chÕ   ®é  qu¶n lý  tµi chÝnh kh¸c  vµ chÕ ®é kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ níc; 2. Mua b¶o hiÓm tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. Xö  lý  kÞp thêi gi¸ trÞ  tµi s¶n tæn thÊt theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 20 Quy chÕ  nµy, c¸c kho¶n nî  kh«ng cã  kh¶  n¨ng   thu   håi   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   18   Quy   chÕ   nµy   vµ  trÝch lËp c¸c kho¶n dù phßng rñi ro sau ®©y: a) Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho; b) Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi;
 9. 9 c)  Dù  phßng  c¸c kho¶n  gi¶m  gi¸  c¸c kho¶n   ®Çu  t  dµi  h¹n; d) Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm, th«i viÖc.  4.   C¸c   biÖn   ph¸p   kh¸c   vÒ   b¶o   toµn   vèn   nhµ   níc   t¹i  c«ng ty nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5.  Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn  viÖc  trÝch  lËp vµ  sö   dông  c¸c kho¶n dù  phßng nµy vµ  ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh møc  ®é  b¶o  toµn vèn nhµ níc t¹i c«ng ty nhµ níc. §i Ò u  12.  §Çu t vèn ra ngoµi c«ng ty nhµ níc 1. C«ng ty nhµ  níc  ®îc quyÒn  sö  dông  vèn, tµi s¶n  thuéc quyÒn qu¶n lý cña c«ng ty nhµ níc ®Ó ®Çu t ra ngoµi  c«ng ty. ViÖc ®Çu t ra ngoµi c«ng ty nhµ níc cã liªn quan  ®Õn  ®Êt  ®ai ph¶i tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  ®Êt ®ai. ViÖc ®Çu t ra ngoµi c«ng ty nhµ níc ph¶i tu©n thñ c¸c  quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®¶m b¶o nguyªn t¾c cã hiÖu qu¶,  b¶o toµn vµ  ph¸t triÓn  vèn, t¨ng thu nhËp  vµ  kh«ng  lµm  ¶nh hëng ®Õn môc tiªu ho¹t ®éng cña c«ng ty nhµ níc. 2. C¸c h×nh thøc ®Çu t ra ngoµi c«ng ty nhµ níc: a) §Çu t thµnh lËp c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­ íc mét thµnh viªn;  b)   Gãp   vèn   ®Ó   thµnh   lËp   c«ng   ty   cæ   phÇn,   c«ng   ty  tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n,   c«ng   ty   hîp   danh,   c«ng   ty   liªn  doanh,  c«ng ty liªn kÕt; gãp vèn hîp  ®ång  hîp  t¸c  kinh  doanh kh«ng h×nh thµnh ph¸p nh©n míi; c) Mua cæ phÇn hoÆc gãp vèn t¹i c¸c c«ng ty cæ phÇn,  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty liªn doanh, c«ng ty  hîp danh; d) Mua l¹i mét c«ng ty kh¸c; ®) Mua c«ng tr¸i, tr¸i phiÕu ®Ó hëng l∙i; e)  C¸c h×nh  thøc  ®Çu t  kh¸c theo  quy  ®Þnh cña  ph¸p  luËt. 3. ThÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh dù  ¸n  ®Çu t   ra ngoµi c«ng  ty nhµ níc: a) ViÖc thµnh lËp c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n íc  mét thµnh viªn, gãp vèn  ®Ó  thµnh lËp c«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n nhµ níc nhiÒu thµnh viªn hoÆc c«ng ty cæ phÇn nhµ  níc: ­ NÕu c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn hoÆc   nhiÒu thµnh viªn, c«ng ty cæ phÇn ®ã ho¹t ®éng trong lÜnh   vùc, ngµnh nghÒ,  ®Þa bµn  ®îc phÐp thµnh lËp míi c«ng ty 
 10. 10 nhµ   níc   th×   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   (®èi   víi   c«ng   ty   cã   Héi  ®ång qu¶n trÞ) quyÕt ®Þnh hoÆc ph©n cÊp cho Tæng gi¸m ®èc   quyÕt   ®Þnh,  Gi¸m  ®èc c«ng  ty (®èi  víi  c«ng  ty kh«ng  cã  Héi ®ång qu¶n trÞ) quyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n theo møc quy ®inh  t¹i  ®iÓm c kho¶n nµy, vît møc  ®ã  ph¶i tr×nh  ®¹i diÖn chñ  së h÷u quyÕt ®Þnh. ­ NÕu c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh  viªn hoÆc nhiÒu thµnh viªn, c«ng ty cæ phÇn  ®ã  ho¹t  ®éng  ngoµi lÜnh vùc, ngµnh nghÒ,  ®Þa bµn    ®îc phÐp thµnh lËp  míi c«ng ty nhµ níc th× ngêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty  nhµ  níc lµ  ngêi quyÕt  ®Þnh phª duyÖt  ®Ò  ¸n gãp vèn thµnh  lËp míi c¸c doanh nghiÖp nµy. C¸c doanh nghiÖp thµnh viªn   tæng c«ng ty nhµ níc lµ tæ chøc gãp vèn th× ®Ò ¸n gãp vèn  do Héi ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty nhµ níc phª duyÖt. b) Gãp vèn ®Ó thµnh lËp c«ng ty liªn doanh cã vèn ®Çu  t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam,  ®Çu t hoÆc gãp vèn  ®Çu t thµnh  lËp c«ng ty ë níc ngoµi, mua c«ng ty thuéc thµnh phÇn kinh  tÕ  kh¸c th×  ngêi quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c«ng ty nhµ  níc phª  duyÖt ph¬ng ¸n. c) C¸c dù ¸n ®Çu t kh¸c: §¹i diÖn chñ së h÷u c«ng ty nhµ níc quyÕt ®Þnh c¸c dù  ¸n ®Çu t ra ngoµi c«ng ty cã gi¸ trÞ lín h¬n 50% tæng gi¸  trÞ  tµi s¶n trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty  ®îc c«ng  bè t¹i quý gÇn nhÊt hoÆc tû lÖ nhá h¬n ®îc ghi trong §iÒu  lÖ  c«ng ty  ®èi víi c«ng ty cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ; gi¸ trÞ   lín h¬n 30% tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n trªn b¸o c¸o tµi chÝnh  cña c«ng ty  ®îc c«ng bè  t¹i quý  gÇn nhÊt hoÆc tû  lÖ  nhá  h¬n ghi trong §iÒu lÖ  c«ng ty  ®èi víi c«ng ty kh«ng cã  Héi ®ång qu¶n trÞ. Héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m ®èc c«ng ty kh«ng cã Héi ®ång   qu¶n trÞ  quyÕt  ®Þnh c¸c dù  ¸n  ®Çu t  ra ngoµi c«ng ty cã  gi¸ trÞ  díi møc quyÕt  ®Þnh cña  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u c«ng  ty nhµ níc. d) §èi víi c«ng ty ®îc thiÕt kÕ ®Ó thùc hiÖn chñ yÕu,  thêng xuyªn, æn  ®Þnh c¸c s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých nÕu  ®Çu t vèn ra ngoµi c«ng ty ph¶i tr×nh ®¹i diÖn chñ së h÷u   quyÕt ®Þnh. 4. C«ng ty nhµ  níc kh«ng  ®îc  ®Çu t  hoÆc gãp vèn víi  c¸c doanh nghiÖp kh¸c mµ ngêi qu¶n lý, ®iÒu hµnh hoÆc ng­ êi së  h÷u  chÝnh  cña doanh  nghiÖp  nµy lµ  vî  hoÆc chång,  bè,   mÑ,   con,   anh,   chÞ   em   ruét   cña   thµnh   viªn   Héi   ®ång  qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Ban Gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng c«ng  ty ®ã.
 11. 11 Môc 2 Qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n t¹i c«ng ty nhµ níc §i Ò u  13.  Tµi s¶n cè ®Þnh ­ ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh 1. Tµi s¶n cè   ®Þnh cña c«ng ty bao gåm tµi s¶n cè  ®Þnh   h÷u   h×nh   vµ   v«   h×nh.   Bé   Tµi   chÝnh   quy   ®Þnh   tiªu  chuÈn x¸c ®Þnh tµi s¶n cè ®Þnh.  2. ThÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh dù  ¸n  ®Çu t, x©y dùng thùc  hiÖn theo quy ®Þnh díi ®©y: a)   §èi   víi   c«ng   ty   cã   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ:   Héi   ®ång  qu¶n trÞ  quyÕt  ®Þnh c¸c dù  ¸n  ®Çu t  cã  gi¸ trÞ  nhá  h¬n  hoÆc b»ng 50% tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n ghi trªn b¸o c¸o tµi  chÝnh   cña   c«ng   ty   ®îc   c«ng   bè   t¹i   quý   gÇn   nhÊt,   nhng  kh«ng qóa møc cao nhÊt cña dù ¸n nhãm B theo quy ®Þnh cña   ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t, x©y dùng. Møc ph©n cÊp  cho Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i ®îc ghi trong §iÒu lÖ cña c«ng  ty.  Héi  ®ång qu¶n trÞ  quyÕt  ®Þnh ph©n cÊp cho Tæng gi¸m   ®èc   hoÆc   Gi¸m   ®èc   c«ng   ty   quyÕt   ®Þnh   c¸c   dù   ¸n   ®Çu   t thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ. C¸c dù  ¸n lín h¬n møc ph©n cÊp cho Héi  ®ång qu¶n trÞ  th× ®¹i diÖn chñ së h÷u c«ng ty quyÕt ®Þnh hoÆc tr×nh cÊp  cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. b) §èi víi c«ng ty kh«ng cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ: Gi¸m  ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t cã gi¸ trÞ nhá h¬n  hoÆc b»ng 30% tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n ghi trªn b¸o c¸o tµi  chÝnh cña c«ng ty ®îc c«ng bè t¹i quý gÇn nhÊt, nhng kh«ng  qóa møc cao nhÊt cña dù  ¸n nhãm B theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t, x©y dùng. Møc ph©n cÊp nµy ®­ îc ghi trong §iÒu lÖ c«ng ty.  C¸c dù ¸n ®Çu t trªn møc quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc c«ng ty  do ®¹i diÖn chñ së h÷u c«ng ty quyÕt ®Þnh hoÆc tr×nh cÊp cã  thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh.  3.  Tr×nh  tù, thñ   tôc  ®Çu  t  thùc  hiÖn  theo quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t, x©y dùng. 4.   §èi   víi   c«ng   ty   nhµ   níc   ®îc   thiÕt   kÕ   ®Ó   thêng  xuyªn, æn  ®Þnh cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých, khi  cÇn thiÕt  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u  ®îc  ®iÒu  ®éng tµi s¶n cña  c«ng ty sang c«ng ty nhµ  níc kh¸c cïng lµm nhiÖm vô  t¬ng  tù   theo   ph¬ng   thøc   ghi   t¨ng,   gi¶m   vèn.   Trêng   hîp   ®iÒu  ®éng tµi s¶n cho c«ng ty nhµ níc kh¸c Bé, ngµnh, kh¸c ®Þa  ph¬ng;   ®iÒu  ®éng tµi s¶n tõ  Bé, ngµnh  Trung  ¬ng vÒ   ®Þa  ph¬ng   hoÆc   ngîc   l¹i   th×   ®¹i   diÖn   c¸c   chñ   së   h÷u   tho¶  thuËn,   quyÕt   ®Þnh   sau   khi   cã   ý   kiÕn   cña   Bé   Tµi   chÝnh.  ViÖc ®iÒu ®éng tµi s¶n trªn ph¶i b¶o ®¶m kh«ng lµm ¶nh h­
 12. 12 ëng ®Õn viÖc cung øng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých cña c«ng  ty nhµ níc bÞ ®iÒu ®éng tµi s¶n. §i Ò u  14.  KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh TÊt c¶ tµi s¶n cè   ®Þnh hiÖn cã  cña c«ng ty  ®Òu ph¶i   trÝch  khÊu  hao, gåm c¶ tµi s¶n cè   ®Þnh  kh«ng cÇn dïng,  chê  thanh lý, trõ  nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh thuéc c«ng tr×nh  phóc lîi c«ng céng, nhµ   ë. Tµi s¶n cè   ®Þnh  ®∙ khÊu hao  hÕt gi¸ trÞ  nhng vÉn  ®ang sö  dông vµo ho¹t  ®éng s¶n xuÊt  kinh doanh th× kh«ng ph¶i trÝch khÊu hao n÷a.  Bé   Tµi   chÝnh   quy   ®Þnh   møc   trÝch   khÊu   hao   tèi   thiÓu  cho tõng lo¹i  tµi  s¶n  cè   ®Þnh.  Tæng gi¸m  ®èc hoÆc  Gi¸m  ®èc   c«ng   ty   quyÕt   ®Þnh   møc   trÝch   khÊu   hao   cô   thÓ   nhng  kh«ng ®îc thÊp h¬n møc quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh.   §i Ò u  15.  Cho thuª, thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n 1. C«ng ty  ®îc quyÒn cho thuª, thÕ  chÊp, cÇm cè  tµi  s¶n cña c«ng ty theo nguyªn t¾c cã hiÖu qu¶, b¶o toµn, vµ  ph¸t triÓn vèn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. a)  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  hoÆc   ®¹i diÖn  chñ   së  h÷u (®èi  víi c«ng ty kh«ng  cã  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ) quyÕt   ®Þnh  c¸c  hîp ®ång cho thuª tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín h¬n møc vèn §iÒu   lÖ cña c«ng ty. C¸c hîp ®ång cã møc thÊp h¬n do Tæng gi¸m   ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh;  b) ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh sö dông tµi s¶n cña c«ng ty  nhµ níc ®Ó thÕ chÊp, cÇm cè ®Ó vay vèn thùc hiÖn theo quy   ®Þnh t¹i §iÒu 9 Quy chÕ nµy. 2.   §èi   víi   c«ng   ty   ®îc   ®Çu   t  ®Ó   thùc   hiÖn   thêng  xuyªn, æn  ®Þnh s¶n phÈm c«ng  Ých, khi cho thuª, cÇm cè,  thÕ  chÊp nh÷ng  tµi s¶n trùc tiÕp phôc  vô  nhiÖm  vô  c«ng  Ých ph¶i ®îc sù ®ång ý cña ®¹i diÖn chñ së h÷u. 3. ViÖc sö dông tµi s¶n ®Ó cho thuª, thÕ chÊp, cÇm cè  ph¶i tu©n theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh cña Bé  luËt D©n sù  c¸c  quy ®Þnh kh¸c cña Nhµ níc.
 13. 13 § i Ò u   16.   Thanh   lý,   nhîng   b¸n   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   vµ  c¸c kho¶n ®Çu t dµi h¹n 1. C«ng ty  ®îc quyÒn chñ   ®éng vµ  cã  tr¸ch nhiÖm nh­ îng b¸n, thanh lý  tµi s¶n cè   ®Þnh  ®∙ h  háng, l¹c hËu kü  thuËt, kh«ng cã  nhu cÇu sö  dông hoÆc kh«ng sö  dông  ®îc;  c¸c kho¶n  ®Çu t  dµi h¹n kh«ng cã  nhu cÇu tiÕp tôc  ®Çu t ®Ó thu håi vèn. 2. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc thanh lý, nhîng b¸n tµi  s¶n cè ®Þnh, c¸c kho¶n ®Çu t dµi h¹n: a)   §èi   víi   c«ng   ty   cã   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ:   Héi   ®ång  qu¶n trÞ  quyÕt  ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n thanh lý, nhîng b¸n c¸c  kho¶n  ®Çu t  dµi h¹n, tµi s¶n cè   ®Þnh cã  gi¸ trÞ  cßn l¹i  nhá  h¬n hoÆc b»ng 50% tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n trªn b¸o c¸o  tµi chÝnh cña c«ng ty  ®îc c«ng bè  t¹i quý  gÇn nhÊt; møc  cô  thÓ   ®îc ghi trong §iÒu lÖ  c«ng ty. Héi  ®ång qu¶n trÞ  ®îc quyÕt  ®Þnh uû  quyÒn hoÆc ph©n cÊp cho Tæng gi¸m  ®èc,   Gi¸m  ®èc c«ng ty quyÕt  ®Þnh nhîng b¸n tµi s¶n thuéc thÈm  quyÒn cña Héi ®ång qu¶n trÞ; C¸c ph¬ng ¸n lín h¬n møc ph©n cÊp cho Héi  ®ång qu¶n  trÞ, th× ®¹i diÖn chñ së h÷u c«ng ty quyÕt ®Þnh;  b) §èi víi c«ng ty kh«ng cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ: Gi¸m  ®èc c«ng ty quyÕt  ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n thanh lý, nhîng b¸n  c¸c kho¶n  ®Çu t  dµi h¹n, tµi s¶n cè   ®Þnh cã  gi¸ trÞ  cßn  l¹i nhá  h¬n hoÆc b»ng 30% tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n trªn b¸o  c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty  ®îc c«ng bè  t¹i quý  gÇn nhÊt.  Møc cô thÓ ®îc ghi trong §iÒu lÖ c«ng ty;  C¸c ph¬ng ¸n lín h¬n møc ph©n cÊp cho Gi¸m  ®èc c«ng  ty, th× ®¹i diÖn chñ së h÷u c«ng ty quyÕt ®Þnh; c) §èi víi c«ng ty nhµ  níc  ®îc thiÕt kÕ   ®Ó  thùc hiÖn  thêng xuyªn, æn  ®Þnh s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých, khi nh ­ îng b¸n tµi s¶n trùc tiÕp phôc vô  nhiÖm vô  c«ng  Ých ph¶i  ®îc sù ®ång ý cña ®¹i diÖn chñ së h÷u. 3. ViÖc nhîng b¸n tµi s¶n  ®îc thùc hiÖn th«ng qua tæ  chøc b¸n  ®Êu gi¸   hoÆc do c«ng ty tù  tæ chøc thùc hiÖn  c«ng khai theo  ®óng tr×nh tù, thñ  tôc quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n. Trêng hîp gi¸ trÞ  tµi s¶n  nhîng b¸n nhá, th× Tæng gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh   lùa chän b¸n theo ph¬ng thøc ®Êu gi¸ hoÆc tho¶ thuËn nhng  kh«ng  thÊp  h¬n gi¸ thÞ  trêng.  Møc cô  thÓ   ®îc ghi trong  §iÒu lÖ cña c«ng ty.
 14. 14 § i Ò u  17.  Qu¶n lý hµng ho¸ tån kho 1. Hµng ho¸ tån kho lµ  hµng ho¸ mua vÒ   ®Ó  b¸n cßn   tån kho, nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô  tån kho  hoÆc   ®∙   mua   ®ang   ®i   trªn   ®êng,   s¶n   phÈm   dë   dang   ®ang  trong  qu¸  tr×nh   s¶n   xuÊt,  s¶n  phÈm   hoµn   thµnh  nh ng   cha  nhËp kho, thµnh phÈm tån kho, thµnh phÈm ®ang göi b¸n. 2.  C«ng ty  cã  quyÒn  vµ  chÞu  tr¸ch  nhiÖm  xö  lý  ngay  nh÷ng hµng ho¸ tån kho kÐm, mÊt phÈm chÊt, l¹c hËu mèt,  l¹c hËu kü thuËt, ø ®äng, chËm lu©n chuyÓn ®Ó thu håi vèn.  ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xö lý theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu  16 NghÞ ®Þnh nµy. 3. Cuèi kú kÕ to¸n, khi gi¸ gèc hµng tån kho ghi trªn  sæ kÕ  to¸n cao h¬n gi¸ trÞ  thuÇn cã  thÓ  thu håi  ®îc th×  c«ng   ty   ph¶i   trÝch   lËp   dù   phßng   gi¶m   gi¸   hµng   tån   kho  theo quy ®Þnh. §i Ò u  18.  Qu¶n lý c¸c kho¶n nî ph¶i thu Tr¸ch   nhiÖm   cña   C«ng   ty   trong   qu¶n   lý   nî   ph¶i   thu  lµ: 1. X©y dùng vµ  ban hµnh quy chÕ  qu¶n lý  c¸c kho¶n nî  ph¶i thu,  ph©n  c«ng vµ  x¸c  ®Þnh râ  tr¸ch nhiÖm  cña tËp  thÓ, c¸ nh©n trong viÖc theo dâi, thu håi, thanh to¸n c¸c   kho¶n c«ng nî; 2. Më sæ theo dâi c¸c kho¶n nî theo tõng ®èi tîng nî;  thêng  xuyªn   ph©n   lo¹i  c¸c  kho¶n   nî   (nî   lu©n   chuyÓn,   nî   khã   ®ßi, nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi),  ®«n  ®èc thu håi  nî; 3. C«ng ty  ®îc quyÒn b¸n c¸c kho¶n nî  ph¶i thu theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, gåm c¶ nî  ph¶i thu trong h¹n, nî  ph¶i thu khã   ®ßi, nî  ph¶i thu kh«ng  ®ßi  ®îc  ®Ó  thu håi  vèn. Gi¸ b¸n c¸c kho¶n nî do c¸c bªn tù tho¶ thuËn. 4. Nî  ph¶i thu khã   ®ßi lµ  c¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n thanh  to¸n theo quy ®Þnh ghi trªn hîp ®ång hoÆc c¸c cam kÕt kh¸c   hoÆc cha  ®Õn h¹n thanh to¸n nhng kh¸ch nî  khã  cã  kh¶ n¨ng  thanh to¸n. C«ng ty ph¶i trÝch lËp dù  phßng  ®èi víi kho¶n  nî ph¶i thu khã ®ßi theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 Quy chÕ nµy. Nî   ph¶i   thu   kh«ng   cã   kh¶   n¨ng   thu   håi,   c«ng   ty   cã  tr¸ch nhiÖm xö  lý. Sè  nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi  ®îc  sau khi trõ  tiÒn båi thêng cña c¸ nh©n, tËp thÓ  cã  liªn  quan  ®îc bï   ®¾p b»ng kho¶n dù  phßng nî  ph¶i thu khã   ®ßi,  quü  dù  phßng tµi chÝnh. NÕu cßn thiÕu, th×  h¹ch to¸n vµo  chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty.  Nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi sau khi xö  lý  nh  trªn,  c«ng ty nhµ  níc vÉn ph¶i  theo  dâi trªn tµi kho¶n  ngoµi 
 15. 15 b¶ng c©n  ®èi kÕ  to¸n vµ  tæ chøc thu håi. Sè  tiÒn thu håi   ®îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp cña c«ng ty nhµ níc.   Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty cã   tr¸ch nhiÖm xö lý kÞp thêi c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi,  nî  kh«ng thu håi  ®îc. NÕu kh«ng xö  lý  kÞp thêi c¸c kho¶n  nî  kh«ng thu håi  ®îc theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n nµy th×  Héi  ®ång   qu¶n   trÞ,   Tæng   gi¸m   ®èc   hoÆc   Gi¸m   ®èc   chÞu   tr¸ch  nhiÖm nh b¸o c¸o kh«ng trung thùc t×nh h×nh tµi chÝnh cña   c«ng ty. NÕu v×  kh«ng xö  lý  kÞp thêi dÉn  ®Õn thÊt tho¸t  vèn cña Nhµ níc t¹i c«ng ty th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­ íc ®¹i diÖn chñ së h÷u. §i Ò u  19.  KiÓm kª tµi s¶n C«ng ty ph¶i tæ chøc kiÓm kª, x¸c  ®Þnh sè  lîng tµi  s¶n (tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n, tµi s¶n lu ®éng vµ  ®Çu t  ng¾n h¹n),   ®èi  chiÕu  c¸c kho¶n  c«ng  nî  ph¶i  tr¶,  ph¶i   thu   khi   kho¸   sæ   kÕ   to¸n   ®Ó   lËp   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh  n¨m; khi thùc hiÖn quyÕt  ®Þnh chia, t¸ch, s¸p nhËp, hîp  nhÊt, chuyÓn  ®æi së  h÷u; sau khi x¶y ra thiªn tai,  ®Þch  ho¹; hoÆc v×  lý  do nµo  ®ã  g©y ra biÕn  ®éng tµi s¶n cña  c«ng ty; hoÆc theo chñ tr¬ng cña Nhµ níc. §èi víi tµi s¶n  thõa, thiÕu, nî kh«ng thu håi ®îc, nî qu¸ h¹n cÇn x¸c ®Þnh  râ nguyªn nh©n, tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ngêi cã  liªn quan vµ  x¸c ®Þnh møc båi thêng vËt chÊt theo quy ®Þnh. §i Ò u  20.  Xö lý tæn thÊt tµi s¶n  Tæn   thÊt   vÒ   tµi   s¶n   lµ   tµi   s¶n   bÞ   mÊt   m¸t,   thiÕu   hôt, h  háng, kÐm mÊt phÈm chÊt, l¹c hËu mèt, l¹c hËu kü  thuËt, tån kho ø  ®äng trong kiÓm kª  ®Þnh kú  vµ  kiÓm kª  ®ét xuÊt. C«ng ty ph¶i x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ   ®∙ bÞ  tæn thÊt,  nguyªn nh©n, tr¸ch nhiÖm vµ xö lý nh sau: 1.  NÕu nguyªn  nh©n  do chñ  quan  th×  ngêi  g©y ra tæn  thÊt ph¶i båi thêng. Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Gi¸m ®èc (®èi   víi c«ng ty kh«ng  cã  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ) quyÕt   ®Þnh  møc  båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm   vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh.  2.   Tµi   s¶n   ®∙   mua   b¶o   hiÓm   nÕu   tæn   thÊt   th×   xö   lý  theo hîp ®ång b¶o hiÓm. 3. Gi¸ trÞ  tµi s¶n tæn thÊt sau khi  ®∙ bï   ®¾p b»ng  tiÒn båi thêng cña c¸ nh©n, tËp thÓ, cña tæ chøc b¶o hiÓm  nÕu thiÕu ®îc bï ®¾p b»ng quü dù phßng tµi chÝnh cña c«ng  ty. Trêng hîp quü  dù  phßng tµi chÝnh kh«ng  ®ñ  bï   ®¾p th×  phÇn thiÕu  ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ  s¶n xuÊt kinh doanh  trong kú.
 16. 16 4.   Nh÷ng   trêng   hîp   ®Æc   biÖt   do   thiªn   tai   hoÆc   do  nguyªn   nh©n   bÊt   kh¶   kh¸ng   g©y   thiÖt   h¹i   nghiªm   träng,  c«ng ty kh«ng thÓ  tù  kh¾c phôc  ®îc th×  Héi  ®ång qu¶n trÞ  hoÆc   Gi¸m   ®èc   (®èi   víi   c«ng   ty   kh«ng   cã   Héi   ®ång   qu¶n  trÞ) lËp ph¬ng ¸n xö  lý  tæn thÊt tr×nh  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vµ c¬ quan tµi chÝnh cã thÈm quyÒn. Sau khi cã ý kiÕn   cña   c¬   quan   tµi   chÝnh,   ®¹i   diÖn   chñ   së   h÷u   quyÕt   ®Þnh  viÖc xö lý tæn thÊt theo thÈm quyÒn.  5.  C«ng ty  cã  tr¸ch  nhiÖm  xö  lý  kÞp  thêi  c¸c kho¶n  tæn thÊt tµi s¶n, trêng hîp ®Ó c¸c kho¶n tæn thÊt tµi s¶n  kh«ng ®îc xö lý th× Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m   ®èc c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tríc  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u nh  trêng   hîp   b¸o   c¸o   kh«ng   trung   thùc   t×nh   h×nh   tµi   chÝnh   doanh nghiÖp. §i Ò u  21.  §¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 1. C«ng ty thùc hiÖn  ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n trong c¸c  trêng hîp sau: a) Theo QuyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; b) Thùc hiÖn chuyÓn  ®æi së  h÷u c«ng ty: cæ phÇn ho¸,  b¸n c«ng ty, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc së h÷u; c) Dïng tµi s¶n ®Ó ®Çu t ra ngoµi c«ng ty.  2. ViÖc  ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n ph¶i theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc. C¸c kho¶n chªnh lÖch t¨ng hoÆc gi¶m gi¸   trÞ do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n quy ®Þnh t¹i  kho¶n 1 §iÒu nµy  thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña nhµ níc ®èi víi tõng trêng hîp  cô thÓ.  Môc 3 DOANH THU, CHI PHÝ Vµ KÕT QU¶ ho¹t ®éng KINH DOANH §i Ò u  22.  Doanh thu 1. Doanh thu cña c«ng ty bao gåm doanh thu tõ  ho¹t  ®éng kinh doanh vµ thu nhËp kh¸c. 2.   Doanh   thu   tõ   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   gåm   doanh   thu  ho¹t  ®éng kinh doanh th«ng thêng vµ  doanh thu ho¹t  ®éng  tµi chÝnh: a) Doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh th«ng thêng lµ toµn  bé  sè  tiÒn ph¶i thu ph¸t sinh trong kú  tõ  viÖc b¸n s¶n  phÈm hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô cña c«ng ty. §èi víi c«ng  ty thùc hiÖn cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých, doanh  thu bao gåm c¶ c¸c kho¶n trî  cÊp cña Nhµ  n íc cho c«ng ty 
 17. 17 khi   c«ng   ty   thùc   hiÖn   cung   cÊp   s¶n   phÈm,   dÞch   vô   theo  nhiÖm vô Nhµ níc giao mµ thu kh«ng ®ñ bï ®¾p chi; b)   Doanh   thu   tõ   ho¹t   ®éng   tµi   chÝnh   bao   gåm:   c¸c   kho¶n thu ph¸t sinh tõ   tiÒn b¶n quyÒn, cho c¸c bªn kh¸c  sö   dông   tµi   s¶n   cña   c«ng   ty,   tiÒn   l∙i   tõ   viÖc   cho   vay  vèn, l∙i tiÒn  göi,  l∙i b¸n hµng tr¶ chËm,  tr¶  gãp,  l∙i  cho thuª tµi chÝnh; chªnh lÖch l∙i do b¸n ngo¹i tÖ, chªnh   lÖch tû  gi¸ ngo¹i tÖ; chªnh lÖch l∙i chuyÓn nhîng vèn vµ  lîi nhuËn  ®îc chia tõ  viÖc  ®Çu t  ra ngoµi c«ng ty (bao  gåm c¶ phÇn lîi nhuËn sau thuÕ  sau khi  ®Ó  l¹i trÝch c¸c  Quü   cña   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhà   níc mét   thµnh  viªn; lîi nhuËn sau thuÕ ®îc chia theo vèn nhµ níc vµ lîi  nhuËn sau thuÕ  trÝch lËp Quü  ®Çu t ph¸t triÓn cña c«ng ty  thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp). 3. Thu nhËp kh¸c gåm c¸c kho¶n thu tõ  viÖc thanh lý,  nhîng b¸n tµi s¶n cè   ®Þnh, thu tiÒn b¶o hiÓm  ®îc båi th­ êng c¸c kho¶n nî  ph¶i tr¶ nay mÊt chñ   ®îc ghi t¨ng thu  nhËp, thu tiÒn ph¹t kh¸ch hµng do vi ph¹m hîp ®ång vµ c¸c  kho¶n thu kh¸c. 4. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t  ®éng kinh doanh  ®Æc  thï nh ng©n hµng, b¶o hiÓm th× viÖc x¸c ®Þnh doanh thu ¸p  dông theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®iÒu chØnh  ®èi víi lÜnh  vùc kinh doanh nµy. 5.  Bé  Tµi chÝnh  quy   ®Þnh  ®iÒu kiÖn  vµ  thêi   ®iÓm   ®Ó  x¸c ®Þnh doanh thu.   §i Ò u  23.  Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh Chi   phÝ   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   cña   c«ng   ty   lµ   c¸c  kho¶n chi phÝ  ph¸t sinh liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng s¶n xuÊt  kinh doanh trong n¨m tµi chÝnh, bao gåm: 1. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh:  a) Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, ®éng lùc, b¸n   thµnh   phÈm,   dÞch   vô   mua   ngoµi   (tÝnh   theo   møc   tiªu   hao  thùc   tÕ   vµ   gi¸   gèc   thùc   tÕ),   chi   phÝ   ph©n   bæ   c«ng   cô,  dông cô  lao  ®éng, chi phÝ  söa ch÷a tµi s¶n cè   ®Þnh, chi  phÝ trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh. b)   Chi   phÝ   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   tÝnh   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 14 Quy chÕ nµy. c) Chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, chi phÝ cã tÝnh chÊt  l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng do Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc  Gi¸m   ®èc   (®èi   víi   c«ng   ty   kh«ng   cã   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ)  quyÕt  ®Þnh theo híng dÉn cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi.
 18. 18 d) Kinh phÝ  b¶o hiÓm x∙ héi, kinh phÝ  c«ng  ®oµn, b¶o  hiÓm y tÕ  cho ngêi lao  ®éng mµ  c«ng ty ph¶i nép theo quy   ®Þnh.  ®) Chi phÝ giao dÞch, m«i giíi, tiÕp kh¸ch, tiÕp thÞ,   xóc tiÕn th¬ng m¹i, qu¶ng c¸o, héi häp tÝnh theo chi phÝ   thùc tÕ ph¸t sinh.  e) Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c gåm:  + C¸c kho¶n thuÕ tµi nguyªn, thuÕ ®Êt, thuÕ m«n bµi; + TiÒn thuª ®Êt; + Trî cÊp th«i viÖc, mÊt viÖc cho ngêi lao ®éng;  + §µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, tay nghÒ cña ng­ êi lao ®éng;  +   Chi   cho   c«ng   t¸c   y   tÕ;   chi   nghiªn   cøu   khoa   häc,  nghiªn cøu ®æi míi c«ng nghÖ; + Thëng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn, thëng t¨ng n¨ng suÊt lao  ®éng, thëng tiÕt kiÖm vËt t vµ chi phÝ. Møc thëng do Tæng  gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh c¨n cø vµo hiÖu qu¶  c«ng viÖc  trªn  mang l¹i nhng kh«ng  ®îc cao h¬n sè  tiÕt  kiÖm chi phÝ do c«ng viÖc ®ã mang l¹i trong 01 n¨m; + Chi phÝ cho lao ®éng n÷;  + Chi phÝ cho c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng; + Chi phÝ ¨n ca cho ngêi lao ®éng;  +   Chi   phÝ   cho   c«ng   t¸c   §¶ng,   ®oµn   thÓ   t¹i   c«ng   ty  (phÇn chi ngoµi kinh phÝ  cña tæ chøc §¶ng,  ®oµn thÓ   ®îc  chi tõ nguån quy ®Þnh);  + C¸c kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c;  g)   Gi¸   trÞ   tµi   s¶n   tæn   thÊt   thùc   tÕ,   nî   ph¶i   thu  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu  18 vµ kho¶n 3 §iÒu 20 Quy chÕ nµy.  h) Gi¸ trÞ  c¸c kho¶n dù  phßng gi¶m gi¸ hµng ho¸ tån  kho, dù  phßng nî  ph¶i thu khã   ®ßi, dù  phßng trî  cÊp mÊt  viÖc lµm, th«i viÖc, trÝch lËp theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3  §iÒu 11 Quy chÕ nµy, chªnh lÖch tû gi¸ theo sè d  kho¶n nî  vay dµi h¹n b»ng ngo¹i  tÖ, chi phÝ  trÝch tríc b¶o hµnh  s¶n phÈm, c¸c kho¶n dù  phßng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ®Æc thï. i)   Chi   phÝ   ho¹t   ®éng   tµi   chÝnh,   bao   gåm:   c¸c   kho¶n  chi liªn quan  ®Õn  ®Çu t  ra ngoµi c«ng ty, tiÒn l∙i ph¶i  tr¶ do huy  ®éng vèn, chªnh  lÖch tû  gi¸ khi thanh to¸n,  chi phÝ  chiÕt khÊu thanh to¸n, chi phÝ  cho thuª tµi s¶n,  dù phßng gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t dµi h¹n. 
 19. 19 2. Chi phÝ kh¸c, bao gåm:  a) Chi phÝ nhîng b¸n, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh gåm c¶  gi¸ trÞ  cßn l¹i cña tµi s¶n cè   ®Þnh khi thanh lý, nhîng  b¸n;  b) Chi phÝ cho viÖc thu håi c¸c kho¶n nî ®∙ xo¸ sæ kÕ   to¸n;  c) Chi phÝ ®Ó thu tiÒn ph¹t;  d) Chi phÝ vÒ tiÒn ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång;  ®) C¸c chi phÝ kh¸c. 3.   Kh«ng   tÝnh   vµo   chi   phÝ   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   c¸c  kho¶n  ®∙ cã  nguån kh¸c  ®¶m b¶o hoÆc kh«ng liªn quan  ®Õn  s¶n xuÊt kinh doanh sau ®©y : a) Chi phÝ  mua s¾m x©y dùng, l¾p  ®Æt tµi s¶n cè   ®Þnh  h÷u h×nh, v« h×nh; b) Chi phÝ  l∙i vay vèn  ®îc tÝnh vµo chi phÝ   ®Çu t vµ  x©y dùng, chªnh lÖch tû  gi¸ ngo¹i tÖ  cña c¸c kho¶n  ®Çu t  x©y dùng ph¸t  sinh  tríc thêi   ®iÓm   ®a c«ng  tr×nh vµo sö  dông; c)   C¸c   kho¶n   chi   phÝ   kh¸c   kh«ng   liªn   quan   ®Õn   ho¹t  ®éng kinh doanh cña c«ng ty; c¸c kho¶n chi kh«ng cã chøng   tõ hîp lÖ; d)   C¸c   kho¶n   tiÒn   ph¹t   vÒ   vi   ph¹m   ph¸p   luËt   kh«ng   mang danh c«ng ty mµ do c¸ nh©n g©y ra. §i Ò u  24.  Qu¶n lý chi phÝ C«ng ty ph¶i qu¶n lý  chÆt chÏ  c¸c kho¶n chi phÝ   ®Ó  gi¶m chi phÝ  vµ  gi¸ thµnh  s¶n  phÈm  nh»m t¨ng lîi nhuËn  b»ng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý sau ®©y: 1. X©y dùng, ban hµnh vµ  tæ chøc thùc hiÖn c¸c  ®Þnh  møc kinh tÕ  ­ kü  thuËt phï  hîp víi  ®Æc  ®iÓm kinh tÕ  ­ kü   thuËt, ngµnh, nghÒ  kinh doanh, m« h×nh tæ chøc qu¶n lý,  tr×nh  ®é  trang bÞ  cña c«ng ty. C¸c  ®Þnh møc ph¶i  ®îc phæ  biÕn  ®Õn tËn ngêi thùc hiÖn, c«ng bè  c«ng khai cho ngêi  lao   ®éng   trong   c«ng   ty   biÕt   ®Ó   thùc   hiÖn   vµ   kiÓm   tra,  gi¸m s¸t. Trêng hîp kh«ng thùc hiÖn ®îc c¸c ®Þnh møc, lµm  t¨ng chi phÝ  ph¶i ph©n tÝch râ  nguyªn nh©n, tr¸ch nhiÖm   ®Ó  xö  lý  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. NÕu do nguyªn nh©n  chñ  quan ph¶i båi thêng thiÖt h¹i. ThÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh  møc båi thêng theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 20 Quy chÕ  nµy. 2. §èi víi c¸c c«ng ty kinh doanh trong lÜnh vùc  ®éc  quyÒn hµng n¨m ph¶i b¸o c¸o víi ®¹i diÖn chñ së h÷u vµ c¬   quan tµi chÝnh (Së Tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp ®Þa ph ­
 20. 20 ¬ng vµ  Bé  Tµi chÝnh  ®èi víi doanh nghiÖp trung  ¬ng) t×nh  h×nh thùc hiÖn chi phÝ  s¶n xuÊt kinh doanh. Néi dung b¸o  c¸o ph¶i ph©n  tÝch,  so s¸nh gi÷a thùc  hiÖn  vµ   ®Þnh  møc  c¸c lo¹i chi phÝ  khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh, chi phÝ  lao  ®éng tiÒn l¬ng, chi phÝ  nguyªn, nhiªn, vËt liÖu, chi phÝ   qu¶n   lý   doanh   nghiÖp   trong   ®ã   c¸c   kho¶n   chi   phÝ   qu¶ng  c¸o, tiÕp thÞ, giao dÞch, tiÕp kh¸ch, chi phÝ  kh¸c, x¸c  ®Þnh râ nguyªn nh©n, tr¸ch nhiÖm cña tËp thÓ, c¸ nh©n ®èi   víi viÖc thùc  hiÖn  vît  ®Þnh  møc.  Bé  Tµi  chÝnh  quy  ®Þnh  chÕ ®é b¸o c¸o nµy. 3. Ph¶i  ®Þnh kú  tæ chøc ph©n tÝch chi phÝ  s¶n xuÊt,  gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng kh©u  yÕu, kÐm trong  qu¶n lý, nh÷ng  yÕu  tè  lµm t¨ng  chi  phÝ,  gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. §i Ò u   25.  Gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ  dÞch vô  tiªu  thô 1. Tæng gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô  trong  kú  (hoÆc  gi¸ thµnh hµng  ho¸  b¸n  ra)  bao  gåm:  gi¸  thµnh s¶n phÈm, hµng ho¸ xuÊt tiªu thô trong kú (hoÆc gi¸   vèn hµng ho¸ b¸n ra); chi phÝ  qu¶n lý  c«ng ty ph¸t sinh  trong kú; chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong kú. 2. Chi phÝ dÞch vô tiªu thô trong kú gåm chi phÝ dÞch  vô  ph¸t sinh trong kú, chi phÝ  qu¶n lý  c«ng ty ph¸t sinh  trong kú, chi phÝ b¸n hµng, dÞch vô ph¸t sinh trong kú. 3. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh nguyªn t¾c vµ ph ¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô.   §i Ò u  26.  Lîi nhuËn thùc hiÖn 1. Lîi nhuËn thùc hiÖn trong n¨m cña c«ng ty lµ tæng  cña lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh vµ lîi nhuËn ho¹t ®éng   kh¸c.  2. Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm: a)   Chªnh   lÖch   gi÷a   doanh   thu   tõ   viÖc   b¸n   s¶n   phÈm  hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô víi tæng gi¸ thµnh toµn bé s¶n  phÈm,   hµng   ho¸   tiªu   thô   hoÆc   chi   phÝ   dÞch   vô   tiªu   thô  trong kú; b) Chªnh lÖch gi÷a doanh thu tõ  ho¹t  ®éng tµi chÝnh   víi chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh ph¸t sinh trong kú. 3.   Lîi   nhuËn   ho¹t   ®éng   kh¸c   lµ   chªnh   lÖch   gi÷a   thu  nhËp tõ  ho¹t  ®éng  kh¸c  víi chi phÝ  ho¹t  ®éng kh¸c  ph¸t  sinh trong kú.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2