Nghị định 210/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
162
lượt xem
3
download

Nghị định 210/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 210/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 210/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định

  1. N gh Þ   ®Þ nh  cña ChÝnh phñ Sè 210/2004/N§­CP ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2004  Quy ®Þnh vÒ chÕ ®é trî cÊp, phô cÊp u ®∙i ®èi víi  ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh u ®∙i ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, liÖt   sÜ  vµ  gia  ®×nh liÖt sÜ, th¬ng binh, bÖnh binh, ngêi ho¹t   ®éng kh¸ng chiÕn, ngêi cã  c«ng gióp  ®ì  c¸ch m¹ng ngµy 29   th¸ng 8 n¨m 1994; C¨n   cø   NghÞ   quyÕt   sè   17/2003/QH11   ngµy   04   th¸ng   11   n¨m 2003 "VÒ  dù  ¸n ng©n s¸ch nhµ  níc n¨m 2004" vµ  NghÞ   quyÕt sè 19/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 "VÒ nhiÖm   vô n¨m 2004 cña Quèc héi kho¸ XI"; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ   X∙ héi,  Ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u   1.  Quy ®Þnh møc chuÈn, c¨n cø x¸c ®Þnh chÕ ®é  trî cÊp, phô cÊp vµ møc trî cÊp, phô cÊp 1. Møc chuÈn  ®Ó  x¸c  ®Þnh c¸c møc trî  cÊp, phô  cÊp  u  ®∙i hµng th¸ng   ®èi víi ngêi cã  c«ng víi c¸ch  m¹ng  theo  quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy lµ 292.000 ®ång. 2. Møc chuÈn nµy ®îc ®iÒu chØnh t¬ng øng víi møc sèng  trung   b×nh   cña   x∙   héi   do   Tæng   côc   Thèng   kª   c«ng   bè   vµ  theo   lé   tr×nh   c¶i   c¸ch   trî   cÊp  u   ®∙i   ngêi   cã   c«ng   víi  c¸ch m¹ng. 3. Ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh nµy c¸c b¶ng møc trî  cÊp, phô cÊp u ®∙i hµng th¸ng ®èi víi tõng ®èi tîng ngêi cã  c«ng víi c¸ch m¹ng, bao gåm : ­ B¶ng møc trî  cÊp, phô  cÊp u  ®∙i hµng th¸ng  ®èi víi  ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng; ­ B¶ng møc trî cÊp th¬ng tËt ®èi víi th¬ng binh, ngêi  hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh; ­ B¶ng møc trî cÊp th¬ng tËt ®èi víi qu©n nh©n bÞ tai  n¹n lao ®éng.   
  2. 2 § i Ò u  2.  ChÕ ®é trî cÊp 1. Trî cÊp mai t¸ng phÝ Ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña Ph¸p   lÖnh ¦u ®∙i ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng, thuéc diÖn hëng chÕ  ®é  trî  cÊp, phô  cÊp  u  ®∙i  hµng   th¸ng   vµ   ngêi   ho¹t   ®éng  c¸ch m¹ng,  ho¹t  ®éng kh¸ng  chiÕn bÞ   ®Þch b¾t tï   ®Çy mµ  kh«ng thuéc diÖn hëng chÕ   ®é  b¶o hiÓm x∙ héi chÕt th×  c¸  nh©n hoÆc tæ  chøc lo viÖc mai t¸ng  ®îc nhËn mai t¸ng phÝ  møc 2.400.000 ®ång. 2. Trî cÊp mét lÇn sau khi tõ trÇn Ngêi cã  c«ng  víi  c¸ch m¹ng  quy  ®Þnh t¹i  §iÒu  1  cña  Ph¸p lÖnh  ¦u  ®∙i ngêi cã  c«ng víi c¸ch m¹ng, thuéc diÖn  hëng chÕ ®é trî cÊp, phô cÊp u ®∙i hµng th¸ng khi tõ trÇn  th×  th©n nh©n  ®îc nhËn trî  cÊp mét lÇn b»ng 3 th¸ng trî  cÊp, phô cÊp u ®∙i cña ngêi tõ trÇn. 3. Trî cÊp u ®∙i trong gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Häc sinh, sinh viªn nÕu kh«ng hëng l¬ng hoÆc sinh ho¹t  phÝ khi theo  häc kho¸ häc tõ mét n¨m trë lªn t¹i c¸c trêng  ®µo t¹o thuéc hÖ  thèng gi¸o dôc quèc d©n vµ  c¸c trêng phæ  th«ng d©n téc néi tró, nÕu thuéc mét trong c¸c trêng hîp  sau   th×   ®îc   hëng   chÕ   ®é   trî   cÊp   møc   292.000  ®ång/ng­ êi/th¸ng.   a) Anh  hïng  lùc lîng vò   trang,  Anh hïng  lao  ®éng;  th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh; b) Con cña liÖt sÜ, con cña ngêi ho¹t  ®éng c¸ch m¹ng  tríc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945; con cña Bµ mÑ ViÖt Nam  Anh hïng, con cña Anh hïng lùc lîng vò trang, con cña Anh  hïng lao ®éng; c) Con cña th¬ng binh, con cña bÖnh binh vµ  con cña  ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh bÞ mÊt søc lao ®éng tõ  61% trë lªn. §i Ò u  3.  Kinh phÝ thùc hiÖn Ng©n s¸ch nhµ  níc  ®¶m b¶o kinh phÝ  thùc hiÖn chÕ   ®é  trî cÊp, phô cÊp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  4.  HiÖu lùc thi hµnh 1. C¸c kho¶n trî cÊp, phô cÊp u ®∙i quy ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o.           
  3. 3 3.  C¸c quy  ®Þnh t¹i  NghÞ   ®Þnh nµy  thay  thÕ  c¸c  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3   §iÒu 1, §iÒu 2 cña NghÞ   ®Þnh sè  27/CP  ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993; §iÒu 66 vµ  kho¶n 1 §iÒu 76 cña   NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1995; kho¶n b §iÒu  1 cña NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 1997; kho¶n  4 §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh sè 175/1999/N§­CP ngµy 15 th¸ng 12   n¨m 1999; kho¶n 4 §iÒu 1 cña NghÞ   ®Þnh sè  77/2000/N§­CP  ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2000 vµ kho¶n 4 §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh   sè 03/2003/N§­CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003. §i Ò u  5.  Tr¸ch nhiÖm thi hµnh 1. Bé  trëng Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi chÞu  tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.  2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ ®Þnh nµy. BiÓu sè 1 møc trî cÊp, phô cÊp u ®∙i hµng th¸ng ®èi víi  ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 210/2004/N§­CP  ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ) §¬n   vÞ   tÝnh:   ngh×n  ®ång TT ®èi tîng ngêi cã c«ng Møc  Møc phô  trî  cÊp cÊp 01 Ngêi ho¹t  ®éng c¸ch m¹ng tríc n¨m 1945  (c¸n bé ''L∙o thµnh C¸ch m¹ng'') ­ DiÖn tho¸t ly 250 60/ 1  th©m  niªn ­ DiÖn kh«ng tho¸t ly 540 ­ Th©n nh©n cña c¸n bé  ''L∙o thµnh C¸ch  m¹ng'' tõ trÇn hëng trî cÊp tuÊt møc 292 ­ Th©n nh©n cña c¸n bé  ''L∙o thµnh C¸ch  m¹ng''   tõ   trÇn   nÕu   sèng   c«   ®¬n,   kh«ng  495 n¬i n¬ng tùa hëng trî cÊp tuÊt møc 02 Ngêi   ho¹t   ®éng   c¸ch   m¹ng   tríc   th¸ng   8  n¨m 1945 (c¸n bé ''TiÒn khëi nghÜa'') 292 03 Th©n nh©n liÖt sÜ ­ Trî  cÊp tuÊt  ®èi víi th©n nh©n cña 1  292 liÖt sÜ
  4. 4 ­  Trî  cÊp tuÊt  ®èi víi th©n nh©n cña 2  495 liÖt sÜ trë lªn ­   Trî   cÊp   tuÊt   ®èi   víi   th©n   nh©n   liÖt  sÜ c« ®¬n, kh«ng n¬i n¬ng tùa 495 04 Bµ mÑ ViÖt Nam Anh hïng 710 05 Anh   hïng   Lùc   lîng   Vò   trang,   Anh   hïng  Lao ®éng thêi kú kh¸ng chiÕn 250 06 ­   Th¬ng   binh,   ngêi   hëng   chÝnh   s¸ch   nh  th¬ng binh (xem BiÓu sè 2) +   Riªng   ngêi   mÊt   søc   lao   ®éng   tõ   81%  150 trë lªn +   Riªng   ngêi   mÊt   søc   lao   ®éng   tõ   81%  trë lªn cã vÕt th¬ng ®Æc biÖt nÆng 292 ­ Ngêi phôc vô  th¬ng binh, ngêi phôc vô  ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh + MÊt søc lao ®éng tõ 81% trë lªn 292 + MÊt søc lao  ®éng 81% trë  lªn cã  vÕt  380 th¬ng ®Æc biÖt nÆng ­   Th©n   nh©n   cña   th¬ng   binh,   ngêi   hëng  chÝnh   s¸ch   nh  th¬ng   binh   (mÊt   søc   lao  ®éng   tõ   61%   trë   lªn)   tõ   trÇn   hëng   møc  175 trî cÊp tuÊt ­   Th©n   nh©n   cña   th¬ng   binh,   ngêi   hëng  chÝnh   s¸ch   nh  th¬ng   binh   (mÊt   søc   lao  ®éng   tõ   61%   trë   lªn)   tõ   trÇn   nÕu   sèng  390 c«  ®¬n kh«ng n¬i n¬ng tùa hëng møc trî  cÊp tuÊt 07 ­ Qu©n nh©n bÞ  tai n¹n lao  ®éng (th¬ng  binh lo¹i B): xem BiÓu sè 3 +   Riªng   ngêi   mÊt   søc   lao   ®éng   tõ   81%  150 trë lªn +   Riªng   ngêi   mÊt   søc   lao   ®éng   tõ   81%  292 trë lªn cã vÕt th¬ng ®Æc biÖt nÆng ­ Ngêi phôc vô qu©n nh©n bÞ tai n¹n lao  ®éng (th¬ng binh lo¹i B) + MÊt søc lao ®éng tõ 81% trë lªn 292 + MÊt søc lao  ®éng 81% trë  lªn cã  vÕt  th¬ng ®Æc biÖt nÆng 380 ­   Th©n   nh©n   cña   qu©n   nh©n   bÞ   tai   n¹n  lao   ®éng   mÊt   søc   lao   ®éng   tõ   61%   trë  175 lªn tõ trÇn hëng trî cÊp tuÊt møc ­   Th©n   nh©n   cña   qu©n   nh©n   bÞ   tai   n¹n  lao   ®éng   mÊt   søc   lao   ®éng   tõ   61%   trë  390 lªn   tõ   trÇn   nÕu   sèng   c«   ®¬n   kh«ng   n¬i  n¬ng tùa hëng trî cÊp tuÊt møc 08 ­ BÖnh binh +   Riªng   ngêi   mÊt   søc   lao   ®éng   tõ   81%  150 trë lªn
  5. 5 +   Riªng   ngêi   mÊt   søc   lao   ®éng   tõ   81%  292 trë lªn cã bÖnh tËt ®Æc biÖt nÆng + MÊt søc lao ®éng tõ 61% ­ 70% 489 + MÊt søc lao ®éng tõ 71% ­ 80% 564 + MÊt søc lao ®éng tõ 81% ­ 90% 677 + MÊt søc lao ®éng tõ 91% ­ 100% 752 ­ Ngêi phôc vô bÖnh binh + MÊt søc lao ®éng tõ 81% trë lªn 292 + MÊt søc lao  ®éng 81% trë  lªn cã  bÖnh  380 tËt ®Æc biÖt nÆng ­ Th©n nh©n cña bÖnh binh tõ  trÇn hëng  175 trî cÊp tuÊt møc ­   Th©n   nh©n   cña   bÖnh   binh   tõ   trÇn   nÕu  sèng c«  ®¬n kh«ng n¬i n¬ng tùa hëng trî  390 cÊp tuÊt møc 09 Qu©n   nh©n   bÞ   bÖnh   nghÒ   nghiÖp   (bÖnh  binh 3) ­ MÊt søc lao ®éng tõ 41% ­ 50% 300 ­ MÊt søc lao ®éng tõ 51% ­ 60% 376 10 ­   Ngêi   cã   c«ng   gióp   ®ì   c¸ch   m¹ng   tríc  c¸ch m¹ng    th¸ng 8 n¨m 1945 + Trî cÊp hµng th¸ng 292 +   Trî   cÊp   ®èi   víi   ngêi   c«   ®¬n,   kh«ng  495 n¬i n¬ng tùa ­ Ngêi cã  c«ng gióp  ®ì  c¸ch m¹ng trong  kh¸ng chiÕn + Trî cÊp hµng th¸ng 175 +   Trî   cÊp   ®èi   víi   ngêi   c«   ®¬n,   kh«ng  390 n¬i n¬ng tùa 11 Trî  cÊp u  ®∙i hµng th¸ng trong gi¸o dôc  292 vµ ®µo t¹o
  6. 6 BiÓu sè 2  møc trî cÊp th¬ng tËt ®èi víi th¬ng binh,  ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 210/2004/N§­CP  ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ) §¬n   vÞ   tÝnh:   ngh×n  ®ång TT Tû lÖ mÊt søc  Møc trî  TT Tû lÖ mÊt søc  Møc  lao ®éng do  th­ cÊp lao ®éng  do  th­ trî  ¬ng tËt ­ % ¬ng tËt ­ % cÊp 01 21% 197 41 61% 573 02 22% 207 42 62% 583 03 23% 216 43 63% 592 04 24% 226 44 64% 602 05 25% 235 45 65% 611 06 26% 244 46 66% 620 07 27% 254 47 67% 630 08 28% 263 48 68% 639 09 29% 273 49 69% 649 10 30% 282 50 70% 658 11 31% 291 51 71% 667 12 32% 301 52 72% 677 13 33% 310 53 73% 686 14 34% 320 54 74% 696 15 35% 329 55 75% 705 16 36% 338 46 76% 714 17 37% 348 57 77% 724 18 38% 357 58 78% 733 19 39% 367 59 79% 743 20 40% 376 60 80% 752 21 41% 385 61 81% 761 22 42% 395 62 82% 771 23 43% 404 63 83% 780 24 44% 414 64 84% 790 25 45% 423 65 85% 799 26 46% 432 66 86% 808 27 47% 442 67 87% 818 28 48% 451 68 88% 827 29 49% 461 69 89% 837 30 50% 470 70 90% 846 31 51% 479 71 91% 855 32 52% 489 72 92% 865 33 53% 498 73 93% 874 34 54% 508 74 94% 884
  7. 7 35 55% 517 75 95% 893 36 56% 526 76 96% 902 37 57% 536 77 97% 912 38 58% 545 78 98% 921 39 59% 555 79 99% 930 40 60% 564 80 100% 940
  8. 8 BiÓu sè 3  m ø c   t r î   c Ê p   t h ¬ n g   t Ë t   ® è i   v í i   q u © n   n h © n   b Þ   t a i   n ¹ n  lao ®éng (th¬ng binh lo¹i B) (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 210/2004/N§­CP  ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ)    §¬n   vÞ   tÝnh   :   ngh×n  ®ång TT Tû lÖ mÊt søc  Møc trî  TT Tû lÖ mÊt søc  Møc  lao ®éng do th­ cÊp lao ®éng do  trî  ¬ng tËt ­ % th¬ng tËt ­ % cÊp 01 21% 158 41 61% 459 02 22% 165 42 62% 466 03 23% 173 43 63% 474 04 24% 180 44 64% 481 05 25% 188 45 65% 489 06 26% 195 46 66% 496 07 27% 203 47 67% 504 08 28% 210 48 68% 511 09 29% 218 49 69% 519 10 30% 225 50 70% 526 11 31% 233 51 71% 534 12 32% 240 52 72% 541 13 33% 248 53 73% 549 14 34% 255 54 74% 556 15 35% 263 55 75% 564 16 36% 271 46 76% 571 17 37% 278 57 77% 579 18 38% 286 58 78% 586 19 39% 293 59 79% 594 20 40% 301 60 80% 602 21 41% 308 61 81% 609 22 42% 316 62 82% 617 23 43% 323 63 83% 624 24 44% 331 64 84% 632 25 45% 338 65 85% 639 26 46% 346 66 86% 647 27 47% 353 67 87% 654 28 48% 361 68 88% 662 29 49% 368 69 89% 669 30 50% 376 70 90% 677 31 51% 383 71 91% 684 32 52% 391 72 92% 692 33 53% 398 73 93% 699 34 54% 406 74 94% 707 35 55% 414 75 95% 714 36 56% 421 76 96% 722 37 57% 429 77 97% 729
  9. 9 38 58% 436 78 98% 737 39 59% 444 79 99% 744 40 60% 451 80 100% 752
Đồng bộ tài khoản