Nghị định 211/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
128
lượt xem
2
download

Nghị định 211/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 211/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục, chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 211/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. N ghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 211/2004/N§-CP ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2004 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¬ yÕu vÒ tiªu chuÈn trang phôc; chÕ ®é nghØ vµ thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých hµng n¨m ®èi víi ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh C¬ yÕu ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2001; Theo ®Ò nghÞ cña Trëng Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ, Bé trëng Bé Néi vô, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §iÒu 1. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ®iÒu chØnh 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¬ yÕu vÒ tiªu chuÈn trang phôc, chÕ ®é nghØ vµ thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých hµng n¨m ®èi víi ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu. 2. Ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy bao gåm nh÷ng ngêi ®ang c«ng t¸c trong ngµnh c¬ yÕu hëng l¬ng theo b¶ng l¬ng lùc lîng vò trang nhng kh«ng ph¶i lµ qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n. §iÒu 2. Nguån kinh phÝ C¨n cø ®Þnh møc, tiªu chuÈn hiÖn hµnh, Bé Tµi chÝnh bè trÝ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc ®Ó b¶o ®¶m nguån kinh phÝ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ng êi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
  2. 2 Ch¬ng II tiªu chuÈn trang phôc; chÕ ®é nghØ vµ thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých ®èi víi ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu Môc 1 tiªu chuÈn trang phôc §iÒu 3. Nguyªn t¾c b¶o ®¶m c¸c tiªu chuÈn trang phôc 1. B¶o ®¶m ®¸p øng c¸c nhu cÇu cho sinh ho¹t, c«ng t¸c th êng xuyªn, huÊn luyÖn, d· ngo¹i vµ s½n sµng phôc vô c¸c yªu cÇu c«ng t¸c ®ét xuÊt. 2. B¶o ®¶m phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô cña c«ng t¸c c¬ yÕu, víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi vµ kh¶ n¨ng ng©n s¸ch nhµ níc trong tõng giai ®o¹n. 3. Phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung vµ ®Æc trng cña tõng ®èi tîng cô thÓ. 4. Ph¬ng thøc b¶o ®¶m tiªu chuÈn b»ng tiÒn hoÆc ®îc cÊp ph¸t b»ng hiÖn vËt. 5. KhuyÕn khÝch sö dông tiÕt kiÖm, hîp lý trong viÖc b¶o ®¶m tiªu chuÈn. §iÒu 4. Tiªu chuÈn trang phôc cña ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu 1. Tiªu chuÈn trang phôc thêng xuyªn, trang phôc niªn h¹n vµ trang phôc chèng rÐt ®îc cÊp cho ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu. 2. Tiªu chuÈn trang phôc nghiÖp vô ®îc trang bÞ cho ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô huÊn luyÖn, phôc vô chiÕn ®Êu vµ phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n. §iÒu 5. Danh môc tiªu chuÈn trang phôc Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy danh môc tiªu chuÈn trang phôc cña ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu. §iÒu 6. §Þnh møc trang phôc C¨n cø vµo danh môc c¸c lo¹i trang phôc quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy, hµng n¨m Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ vµ Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ vÒ chñng lo¹i vµ chÊt lîng tõng lo¹i trang phôc cho phï hîp. Môc 2 chÕ ®é nghØ
  3. 3 § iÒu 7. C¸c chÕ ®é nghØ cña ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu 1. Ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®îc hëng c¸c chÕ ®é nghØ sau ®©y : a) NghØ hµng n¨m; b) NghØ lÔ, tÕt trong n¨m. 2. Trong thêi gian nghØ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, ng êi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®îc hëng nguyªn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp vµ ®îc thanh to¸n tiÒn tµu xe khi nghØ phÐp n¨m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng vµ chÕ ®é hiÖn hµnh. §iÒu 8. Quy ®Þnh nghØ hµng n¨m 1. ViÖc nghØ hµng n¨m cña ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch cña c¬ quan, tæ chøc sö dông c¬ yÕu. Tiªu chuÈn nghØ n¨m nµo nghØ trong n¨m ®ã, kh«ng céng dån sang n¨m sau, kh«ng nghØ kh«ng ®îc thanh to¸n b»ng tiÒn. Trêng hîp do yªu cÇu c«ng t¸c, c¬ quan qu¶n lý ng êi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu cã quyÒn yªu cÇu ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ho·n viÖc nghØ phÐp theo kÕ ho¹ch; yªu cÇu ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®ang nghØ phÐp ph¶i trë vÒ ®¬n vÞ lµm nhiÖm vô. Thêi gian nghØ hµng n¨m cßn l¹i cña ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®îc tÝnh tiÕp víi thêi gian nghØ hµng n¨m tiÕp theo hoÆc tiÕp tôc nghØ sau khi hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao. 2. Thêi gian nghØ phÐp n¨m cña ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®îc quy ®Þnh nh sau : a) Díi 15 n¨m c«ng t¸c ®îc nghØ 20 ngµy; b) Tõ 15 n¨m c«ng t¸c trë lªn, sè ngµy nghØ ®îc t¨ng thªm theo sè n¨m c«ng t¸c, cø 5 n¨m ®îc nghØ thªm mét ngµy. §iÒu 9. ChÕ ®é nghØ c¸c ngµy lÔ, tÕt trong n¨m Ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®îc nghØ nh÷ng ngµy lÔ, tÕt hµng n¨m theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng. Trêng hîp do yªu cÇu c«ng t¸c ph¶i lµm viÖc trong c¸c ngµy lÔ, ngµy tÕt th× ®îc nghØ bï vµo ngµy tiÕp theo. Môc 3 thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých hµng n¨m §iÒu 10. Ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong ®é tuæi tham gia lao ®éng c«ng Ých ®îc miÔn thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých hµng n¨m nh quy ®Þnh ®èi víi sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n t¹i kho¶n 1 vµ 2 §iÒu 10 Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých.
  4. 4 Ch¬ng III khen thëng, Xö lý vi ph¹m §iÒu 11. Khen thëng C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c b¶o ®¶m tiªu chuÈn ®èi víi ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu th× ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thi ®ua, khen thëng. §iÒu 12. Xö lý vi ph¹m Tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c b¶o ®¶m tiªu chuÈn ®èi víi ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu, tïy theo møc ®é, tÝnh chÊt vi ph¹m sÏ bÞ kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trêng hîp g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng IV ®iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 13. HiÖu lùc thi hµnh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c tiªu chuÈn ®èi víi ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005. B·i bá c¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy. 2. Häc sinh c¬ yÕu hëng chÕ ®é sinh ho¹t phÝ kh«ng thuéc Qu©n ®éi nh©n d©n, C«ng an nh©n d©n ®îc hëng tiªu chuÈn trang phôc nh quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi häc sinh c¸c trêng Qu©n ®éi. §iÒu 14. Tr¸ch nhiÖm híng dÉn Bé Néi vô chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh vµ Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn theo tõng møc cô thÓ cho tõng ®èi tîng ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu b¶o ®¶m phï hîp víi ®Æc thï cña c«ng t¸c c¬ yÕu. §iÒu 15. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng, c¬ quan, tæ chøc sö dông c¬ yÕu chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
  5. 5 danh môc tiªu chuÈn trang phôc cña ngêi ®ang lµm c«ng t¸c c¬ yÕu (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 211/2004/N§-CP ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ) TT Tªn trang phôc §¬n vÞ Sè lîng Niªn h¹n tÝnh A Trang phôc thêng xuyªn cÊp cho c¸ nh©n 1 Trang phôc ®«ng hoÆc hÌ bé 1 1 n¨m 2 ¸o Xu©n Thu c¸i 1 1 n¨m 3 ¸o lãt c¸i 2 1 n¨m 4 QuÇn lãt c¸i 2 1 n¨m 5 BÝt tÊt ®«i 2 1 n¨m 6 Kh¨n mÆt c¸i 2 1 n¨m 7 GiÇy da ®«i 1 1 n¨m 8 DÐp nhùa ®«i 1 1 n¨m 9 ChiÕu cãi c¸ nh©n c¸i 1 1 n¨m B Trang phôc niªn h¹n 1 D©y lng nhá c¸i 1 3 n¨m 2 ¸o m a c¸i 1 3 n¨m 3 Mµn c¸ nh©n c¸i 1 4 n¨m 4 ¸o Êm c¸i 1 3 n¨m 5 Vá ch¨n c¸ nh©n c¸i 1 4 n¨m 6 Gèi c¸ nh©n c¸i 1 3 n¨m 7 QuÇn ¸o Thu - §«ng bé 1 4 n¨m 8 Ba l« + tói lãt c¸i 1 3 n¨m C Trang phôc chèng rÐt Vïng rÐt 1 1 QuÇn ¸o vÖ sinh bé 1 3 n¨m 2 Ruét ch¨n b«ng 2,5 kg c¸i 1 3 n¨m 3 Mò b«ng c¸i 1 3 n¨m 4 §Öm n»m c¸i 1 4 n¨m Vïng rÐt 2 1 Ruét ch¨n b«ng 1,5 kg c¸i 1 3 n¨m 2 QuÇn ¸o vÖ sinh bé 1 3 n¨m D Trang phôc nghiÖp vô 1 ¸o blu c¸i 2 1 n¨m 2 CÆp nghiÖp vô c¸i 1 3 n¨m 3 QuÇn ¸o d· ngo¹i, huÊn luyÖn bé 1 1 n¨m 4 GiÇy da cao cæ ®«i 1 2 n¨m Ghi chó: Mét suÊt trang phôc §«ng gåm: 01 bé quÇn ¸o §«ng + 01 ¸o s¬ mi dµi tay.
  6. 6 Mét suÊt trang phôc hÌ gåm: 02 quÇn dµi + 01 ¸o s¬ mi ng¾n tay hoÆc 01 quÇn dµi + 02 ¸o s¬ mi ng¾n tay.
Đồng bộ tài khoản