Nghị định 35/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
111
lượt xem
51
download

Nghị định 35/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 35/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 35/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/2003/NĐ-CP Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 2003 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH M T S ĐI U C A LU T PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Xét đ ngh c a B trư ng B Công an, NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Ngh đ nh này quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy v phòng cháy, ch a cháy, t ch c l c lư ng phòng cháy và ch a cháy, phương ti n phòng cháy và ch a cháy, đ u tư cho ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy và trách nhi m c a y ban nhân dân các c p, c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Cơ quan, t ch c, h gia đình và cá nhân ho t đ ng, sinh s ng trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i tuân th các quy đ nh c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy và các quy đ nh c a Ngh đ nh này; trong trư ng h p đi u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh khác thì áp d ng theo quy đ nh c a đi u ư c qu c t đó. Đi u 3. Trách nhi m phòng cháy và ch a cháy c a ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c Ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c trong ph m vi qu n lý và nhi m v quy n h n c a mình có trách nhi m:
 2. 1. Ban hành các quy đ nh, n i quy và bi n pháp v phòng cháy và ch a cháy; 2. T ch c th c hi n các quy đ nh, n i quy, đi u ki n an toàn, bi n pháp v phòng cháy và ch a cháy và yêu c u v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy theo quy đ nh c a pháp lu t; 3. T ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, ki n th c phòng cháy và ch a cháy; hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy; xây d ng phong trào qu n chúng tham gia ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy; qu n lý và duy trì ho t đ ng c a đ i dân phòng, đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho c đ i phòng cháy và ch a cháy chuyên ngành; 4. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy; x lý ho c đ xu t x lý các hành vi vi ph m quy đ nh, n i quy v phòng cháy và ch a cháy; t ch c kh c ph c k p th i các thi u sót, vi ph m quy đ nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy; 5. Trang b phương ti n phòng cháy và ch a cháy; chu n b các đi u ki n ph c v ch a cháy; xây d ng và t ch c th c t p phương án ch a cháy; t ch c ch a cháy và gi i quy t kh c ph c h u qu cháy; 6. B o đ m kinh phí cho ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy; 7. T ch c th ng kê, báo cáo theo đ nh kỳ v tình hình phòng cháy và ch a cháy; thông báo k p th i cho cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy tr c ti p qu n lý nh ng thay đ i l n có liên quan đ n b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy c a cơ quan, t ch c mình; 8. Ph i h p v i các cơ quan, t ch c và h gia đình xung quanh trong vi c b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy; không gây nguy hi m cháy, n đ i v i các cơ quan, t ch c và h gia đình lân c n; 9. T ch c tham gia các ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy khi có yêu c u c a cơ quan có th m quy n. Đi u 4. Trách nhi m phòng cháy và ch a cháy c a ch h gia đình Ch h gia đình có trách nhi m: 1. Th c hi n các quy đ nh, n i quy, đi u ki n an toàn, bi n pháp, gi i pháp v phòng cháy và ch a cháy và yêu c u v phòng cháy và ch a cháy theo quy đ nh c a pháp lu t; 2. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy; đôn đ c nh c nh các thành viên trong gia đình th c hi n quy đ nh, n i quy, các đi u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy; kh c ph c k p th i các thi u sót, vi ph m quy đ nh an toàn v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy;
 3. 3. Mua s m phương ti n phòng cháy và ch a cháy; chu n b các đi u ki n ph c v ch a cháy; phát hi n cháy, báo cháy, ch a cháy và tham gia kh c ph c h u qu v cháy; 4. Ph i h p v i các h gia đình, cơ quan, t ch c xung quanh trong vi c b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy; không gây nguy hi m cháy, n đ i v i các h gia đình và cơ quan, t ch c lân c n; 5. Tham gia các ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy khi có yêu c u c a cơ quan có th m quy n. Đi u 5. Trách nhi m phòng cháy và ch a cháy c a cá nhân 1. Ch p hành quy đ nh, n i quy v phòng cháy và ch a cháy và yêu c u v phòng cháy và ch a cháy c a ngư i ho c cơ quan có th m quy n; th c hi n nhi m v phòng cháy và ch a cháy theo ch c trách, nhi m v đư c giao. 2. Tìm hi u, h c t p pháp lu t và ki n th c v phòng cháy và ch a cháy trong ph m vi trách nhi m c a mình; b o qu n, s d ng thành th o các phương ti n phòng cháy và ch a cháy thông d ng và các phương ti n phòng cháy và ch a cháy khác đư c trang b . 3. B o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy trong quá trình s d ng ngu n l a, ngu n nhi t, các thi t b , d ng c sinh l a, sinh nhi t và trong b o qu n, s d ng ch t cháy; k p th i kh c ph c các thi u sót, vi ph m quy đ nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 4. Tham gia các ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy nơi cư trú, nơi làm vi c; tham gia đ i dân phòng, đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho c đ i phòng cháy và ch a cháy chuyên ngành theo quy đ nh; góp ý, ki n ngh v i chính quy n đ a phương nơi cư trú, v i ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c nơi làm vi c v các bi n pháp b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 5. Ngăn ch n nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy và nh ng hành vi vi ph m quy đ nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 6. Báo cháy và ch a cháy k p th i khi phát hi n th y cháy; ch p hành nghiêm l nh huy đ ng tham gia ch a cháy và ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy khác. Đi u 6. Tiêu chu n v phòng cháy và ch a cháy 1. Tiêu chu n v phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam là tiêu chu n b t bu c áp d ng g m tiêu chu n Vi t Nam và tiêu chu n ngành có liên quan ho c chuyên v phòng cháy và ch a cháy. 2. Cơ quan nhà nư c có th m quy n trư c khi ban hành tiêu chu n Vi t Nam, tiêu chu n ngành có liên quan đ n phòng cháy ch a cháy ho c tiêu chu n chuyên v phòng cháy và ch a cháy ph i có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Công an.
 4. 3. Tiêu chu n nư c ngoài, tiêu chu n qu c t v phòng cháy và ch a cháy đư c phép áp d ng Vi t Nam trong các trư ng h p sau: a) Tiêu chu n nư c ngoài, tiêu chu n qu c t có quy đ nh trong các đi u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia; b) Tiêu chu n nư c ngoài, tiêu chu n qu c t có quy đ nh an toàn v phòng cháy ch a cháy phù h p ho c cao hơn so v i quy đ nh c a tiêu chu n Vi t Nam và đư c B Công an ch p thu n b ng văn b n; c) Khi Vi t Nam chưa có quy đ nh mà tiêu chu n nư c ngoài, tiêu chu n qu c t phù h p v i yêu c u th c t c a Vi t Nam và đư c B Công an ch p thu n b ng văn b n. 4. Đ i v i nh ng yêu c u v phòng cháy và ch a cháy mà trong tiêu chu n chưa quy đ nh ho c chưa có tiêu chu n quy đ nh thì th c hi n theo hư ng d n c a B Công an. Đi u 7. Chính sách đ i v i ngư i tham gia ch a cháy Ngư i tr c ti p ch a cháy, ngư i tham gia ch a cháy mà b hy sinh, b thương, b t n h i v s c kho thì đư c hư ng ch đ , chính sách theo quy đ nh c a pháp lu t. B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Công an quy đ nh và hư ng d n c th vi c th c hi n. Chương 2: PHÒNG CHÁY Đi u 8. Cơ s có nguy hi m v cháy, n Cơ s có nguy hi m v cháy, n quy đ nh t i kho n 4 Đi u 3 c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy g m nhà máy, xí nghi p, kho tàng, tr s làm vi c, b nh vi n, trư ng h c, r p hát, khách s n, ch , trung tâm thương m i, doanh tr i l c lư ng vũ trang và các công trình khác quy đ nh t i Ph l c 1 Ngh đ nh này. Đi u 9. Đi u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i cơ s 1. Cơ s đư c b trí trên m t ph m vi nh t đ nh, có ngư i qu n lý, ho t đ ng và c n thi t có phương án phòng cháy và ch a cháy đ c l p ph i b o đ m các đi u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy sau đây: a) Có quy đ nh, n i quy, bi n c m, bi n báo, sơ đ ho c bi n ch d n v phòng cháy và ch a cháy, thoát n n phù h p v i đ c đi m và tính ch t ho t đ ng c a cơ s ; b) Có quy đ nh và phân công ch c trách, nhi m v phòng cháy và ch a cháy trong cơ s ;
 5. c) Có văn b n đã th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đ i v i công trình thu c di n ph i thi t k và th m duy t v phòng cháy và ch a cháy; d) H th ng đi n, thi t b s d ng đi n, h th ng ch ng sét, nơi s d ng l a, phát sinh nhi t ph i b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy; đ) Có quy trình k thu t an toàn v phòng cháy và ch a cháy phù h p v i đi u ki n s n xu t, kinh doanh, d ch v ; e) Có l c lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ s đư c t ch c hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy và t ch c thư ng tr c s n sàng ch a cháy đáp ng yêu c u ch a cháy t i ch ; có phương án ch a cháy, thoát n n và đã đư c c p có th m quy n phê duy t; g) Có h th ng báo cháy, ch a cháy, ngăn cháy, phương ti n phòng cháy và ch a cháy khác, phương ti n c u ngư i phù h p v i tính ch t, đ c đi m c a cơ s , b o đ m v s lư ng, ch t lư ng và ho t đ ng theo quy đ nh c a B Công an và các tiêu chu n v phòng cháy và ch a cháy; có h th ng giao thông, c p nư c, thông tin liên l c ph c v ch a cháy t i cơ s theo quy đ nh; h) Có h sơ qu n lý, theo dõi ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy theo quy đ nh. 2. Đ i v i cơ s khác thì th c hi n đi u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy quy đ nh t i kho n 1 Đi u này phù h p v i quy mô, tính ch t ho t đ ng c a cơ s đó. 3. Đi u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy quy đ nh t i kho n 1 Đi u này ph i đư c t ch c th c hi n và duy trì trong su t quá trình ho t đ ng. Đ i v i các cơ s quy đ nh t i Ph l c 2 Ngh đ nh này trư c khi đưa vào ho t đ ng ph i đư c C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ho c Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy Công an c p t nh ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy. B Công an quy đ nh c th m u "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy", th t c c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy". Đi u 10. Đi u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i khu dân cư 1. Có quy đ nh, n i quy v phòng cháy và ch a cháy, v s d ng đi n, s d ng l a và các ch t d cháy, n ; có bi n c m, bi n báo, sơ đ ho c bi n ch d n v phòng cháy và ch a cháy, thoát n n phù h p v i đ c đi m c a khu dân cư. 2. Có thi t k và ph i đư c th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đ i v i khu dân cư xây d ng m i. 3. H th ng đi n ph i b o đ m tiêu chu n an toàn v phòng cháy và ch a cháy.
 6. 4. Có phương ti n phòng cháy và ch a cháy b o đ m s lư ng và ch t lư ng theo quy đ nh c a B Công an và các tiêu chu n v phòng cháy và ch a cháy; có gi i pháp ch ng cháy lan; có h th ng giao thông, ngu n nư c ph c v ch a cháy theo quy đ nh; có phương án ch a cháy, thoát n n và đã đư c c p có th m quy n phê duy t. 5. Có l c lư ng dân phòng đư c hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy và t ch c thư ng tr c s n sàng ch a cháy đáp ng yêu c u ch a cháy t i ch . 6. Có h sơ qu n lý, theo dõi ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy theo quy đ nh c a B Công an. Đi u 11. Đi u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i h gia đình 1. Nơi đun n u, nơi th cúng, nơi có s d ng ngu n l a, ngu n nhi t, thi t b sinh l a, sinh nhi t, h th ng đi n, thi t b s d ng đi n ph i b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 2. Tài s n, v t tư, ch t cháy ph i đư c b trí, s p x p, b o qu n và s d ng đúng quy đ nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 3. Có d ki n tình hu ng cháy, thoát n n và bi n pháp ch a cháy; có phương ti n ch a cháy phù h p v i đ c đi m ho t đ ng c a h gia đình và b o đ m v s lư ng, ch t lư ng theo hư ng d n c a B Công an. Đi u 12. Đi u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i phương ti n giao thông cơ gi i 1. Phương ti n giao thông cơ gi i t 4 ch ng i tr lên, phương ti n giao thông cơ gi i v n chuy n ch t, hàng hoá nguy hi m v cháy, n ph i b o đ m và duy trì các đi u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy sau đây: a) Có quy đ nh, n i quy, bi n c m, bi n báo, sơ đ ho c bi n ch d n v phòng cháy và ch a cháy, thoát n n phù h p v i đ c đi m, tính ch t ho t đ ng c a phương ti n; b) Quy trình v n hành phương ti n, h th ng đi n, h th ng nhiên li u, vi c b trí, s p x p ngư i, v t tư, hàng hoá trên phương ti n ph i b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy; c) Ngư i đi u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ph i đư c h c t p ki n th c v phòng cháy, ch a cháy trong quá trình đào t o c p gi y phép đi u khi n phương ti n; đ i v i ngư i đi u khi n phương ti n giao thông cơ gi i có ph c p trách nhi m và ngư i đi u khi n, ngư i làm vi c, ngư i ph c v trên phương ti n giao thông cơ gi i có t 30 ch ng i tr lên và trên phương ti n giao thông cơ gi i chuyên dùng đ v n chuy n các ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ph i có gi y ch ng nh n đã qua hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy c a cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có th m quy n;
 7. d) Có phương ti n ch a cháy phù h p v i yêu c u tính ch t, đ c đi m c a phương ti n, b o đ m v s lư ng, ch t lư ng và ho t đ ng theo quy đ nh c a B Công an và các tiêu chu n v phòng cháy và ch a cháy. 2. Phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy g m tàu th y, tàu h a chuyên dùng đ v n chuy n hành khách, v n chuy n xăng d u, ch t l ng d cháy khác, khí cháy, v t li u n , hoá ch t có nguy hi m cháy, n ph i đư c th m duy t v phòng cháy và ch a cháy khi ch t o m i ho c hoán c i và cơ quan đăng ki m ch c p ch ng ch đăng ki m sau khi C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ho c Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy Công an c p t nh xác nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy. 3. Phương ti n giao thông cơ gi i khi v n chuy n các ch t, hàng nguy hi m v cháy, n thu c lo i 1, 2, 3, 4 và 9 quy đ nh t i Ph l c s 1 Ngh đ nh s 13/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph ph i có "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " do B Công an c p. B Công an quy đ nh c th m u, th t c và th m quy n c p "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ". Đi u 13. Yêu c u phòng cháy và ch a cháy khi l p quy ho ch, d án xây d ng m i ho c c i t o đô th , khu dân cư, đ c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao Khi l p quy ho ch d án xây d ng m i ho c c i t o đô th , khu dân cư, đ c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ph i có gi i pháp thi t k v phòng cháy và ch a cháy b o đ m các n i dung sau: 1. Đ a đi m xây d ng công trình, c m công trình, b trí các khu đ t, các lô nhà ph i b o đ m ch ng cháy lan, gi m t i thi u tác h i c a nhi t, khói b i, khí đ c do đám cháy sinh ra đ i v i các khu v c dân cư và công trình xung quanh; 2. H th ng giao thông, kho ng tr ng ph i đ kích thư c và t i tr ng b o đ m cho phương ti n ch a cháy cơ gi i tri n khai các ho t đ ng ch a cháy; 3. H th ng c p nư c b o đ m vi c c p nư c ch a cháy; h th ng thông tin liên l c, cung c p đi n ph i b o đ m ph c v các ho t đ ng ch a cháy, thông tin báo cháy; 4. B trí đ a đi m xây d ng đơn v phòng cháy và ch a cháy khu v c trung tâm, thu n l i v giao thông, thông tin liên l c và có đ di n tích b o đ m cho các ho t đ ng thư ng tr c s n sàng chi n đ u, t p luy n, b o qu n, b o dư ng phương ti n ch a cháy theo quy đ nh c a B Công an; 5. Trong d án ph i có d toán kinh phí cho các h ng m c phòng cháy và ch a cháy.
 8. Đi u 14. Yêu c u v phòng cháy và ch a cháy khi l p d án và thi t k xây d ng công trình Khi l p d án và thi t k xây d ng m i, c i t o ho c thay đ i tính ch t s d ng c a công trình ph i có các gi i pháp thi t k v phòng cháy và ch a cháy b o đ m các n i dung sau: 1. Đ a đi m xây d ng công trình b o đ m kho ng cách an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các công trình xung quanh; 2. B c ch u l a hay m c đ ch u l a c a công trình phù h p v i quy mô, tính ch t ho t đ ng c a công trình; có gi i pháp đ m b o ngăn cháy và ch ng cháy lan gi a các h ng m c c a công trình và gi a công trình này v i công trình khác; 3. Công ngh s n xu t, h th ng đi n, ch ng sét, ch ng n c a công trình và b trí các h th ng, máy móc, thi t b v t tư b o đ m các yêu c u an toàn v phòng cháy và ch a cháy; 4. H th ng thoát n n g m c a, l i đi, hành lang, c u thang chung, c a, l i đi, c u thang dành riêng cho thoát n n, thi t b chi u sáng và ch d n l i thoát, thi t b thông gió và hút khói, thi t b c u ngư i, thi t b báo tín hi u b o đ m cho vi c thoát n n nhanh chóng, an toàn khi x y ra cháy; 5. H th ng giao thông, bãi đ ph c v cho phương ti n ch a cháy cơ gi i ho t đ ng b o đ m kích thư c và t i tr ng; h th ng c p nư c ch a cháy b o đ m yêu c u ph c v ch a cháy; 6. H th ng báo cháy, h th ng ch a cháy và phương ti n ch a cháy khác b o đ m s lư ng, v trí l p đ t và các thông s k thu t phù h p v i đ c đi m và tính ch t ho t đ ng c a công trình; 7. Trong d án và thi t k ph i có d toán kinh phí cho các h ng m c phòng cháy và ch a cháy. Đi u 15. Kinh phí phòng cháy và ch a cháy trong đ u tư, xây d ng 1. Kinh phí phòng cháy và ch a cháy trong đ u tư, xây d ng g m các kho n kinh phí cho h ng m c phòng cháy và ch a cháy quy đ nh t i Đi u 13 và Đi u 14 c a Ngh đ nh này và các kho n kinh phí khác ph c v vi c l p d án, thi t k , th m duy t, th nghi m, ki m đ nh, thi công, nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy. Kinh phí phòng cháy và ch a cháy trong đ u tư, xây d ng ph i đư c b trí ngay trong giai đo n l p d án quy ho ch, d án đ u tư và thi t k công trình. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Công an quy đ nh đ nh m c kinh phí phòng cháy và ch a cháy trong đ u tư và xây d ng. Đi u 16. Thi t k và th m duy t v phòng cháy và ch a cháy
 9. 1. D án, công trình hay h ng m c công trình (sau đây g i chung là công trình) quy đ nh t i Ph l c 3 Ngh đ nh này thu c m i ngu n v n đ u tư khi xây d ng m i, c i t o ho c thay đ i tính ch t s d ng ph i có thi t k v phòng cháy và ch a cháy do cơ quan có đ năng l c thi t k và ph i đư c th m duy t v phòng cháy và ch a cháy trư c khi thi công. Công trình không thu c danh m c quy đ nh t i Ph l c 3 Ngh đ nh này khi xây d ng m i, c i t o ho c thay đ i tính ch t s d ng v n ph i có thi t k b o đ m các yêu c u v phòng cháy và ch a cháy theo quy đ nh c a pháp lu t nhưng không b t bu c ph i th m duy t v phòng cháy và ch a cháy. Căn c vào tình hình phát tri n kinh t - xã h i trong t ng giai đo n, B Công an trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh b sung, s a đ i danh m c các d án, công trình thu c di n ph i thi t k và th m duy t v phòng cháy và ch a cháy quy đ nh t i Ph l c 3 Ngh đ nh này cho phù h p. 2. Cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có th m quy n ch u trách nhi m th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các d án quy ho ch, d án xây d ng và thi t k công trình quy đ nh t i kho n 1 Đi u này theo n i dung quy đ nh t i Đi u 15 Lu t Phòng cháy và ch a cháy và Đi u 13 ho c Đi u 14 c a Ngh đ nh này. Văn b n th m duy t v phòng cháy và ch a cháy là m t trong nh ng căn c đ cơ quan có th m quy n phê duy t d án, thi t k và c p phép xây d ng. B Công an quy đ nh phân c p th m duy t v phòng cháy và ch a cháy. 3. H sơ th m duy t v phòng cháy và ch a cháy g m: a) Văn b n đ ngh th m duy t v phòng cháy và ch a cháy c a ch đ u tư, trư ng h p ch đ u tư y quy n cho m t đơn v khác th c hi n thì ph i có văn b n y quy n kèm theo; b) B n sao gi y phép đ u tư và ch ng ch quy ho ch hay tho thu n v đ a đi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n; c) Các b n v và b n thuy t minh th hi n nh ng n i dung yêu c u v phòng cháy và ch a cháy quy đ nh t i Đi u 13 ho c Đi u 14 c a Ngh đ nh này. H sơ th m duy t v phòng cháy và ch a cháy g m 03 b , n u h sơ th hi n b ng ti ng nư c ngoài thì ph i có b n d ch ra ti ng Vi t kèm theo và h sơ ph i có xác nh n c a ch đ u tư. 4. Th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đư c ti n hành đ ng th i v i vi c th m duy t v xây d ng. Th i h n th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đư c tính k t khi nh n đ h sơ h p l và đư c quy đ nh như sau: a) Không quá 20 ngày làm vi c đ i v i d án quy ho ch, d án xây d ng;
 10. b) Không quá 30 ngày làm vi c đ i v i thi t k k thu t công trình nhóm A; không quá 20 ngày làm vi c đ i v i công trình thu c nhóm B, C. Phân nhóm d án công trình A, B, C t i đi m này th c hi n theo Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng hi n hành. 5. Kinh phí cho vi c th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đư c xác đ nh trong v n đ u tư c a d án, công trình. B Tài chính th ng nh t v i B Công an quy đ nh m c phí và l phí th m duy t v phòng cháy và ch a cháy. Đi u 17. Trách nhi m c a cơ quan thi t k , ch đ u tư, nhà th u xây d ng và cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy trong đ u tư, xây d ng công trình 1. Cơ quan thi t k v phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m: a) Thi t k b o đ m các yêu c u v phòng cháy và ch a cháy; ch u trách nhi m v ch t lư ng s n ph m thi t k trong th i gian xây d ng và s d ng công trình; b) Th c hi n giám sát tác gi trong quá trình thi công xây l p công trình; c) Tham gia nghi m thu công trình. 2. Ch đ u tư có trách nhi m: a) Trình h sơ th m duy t v phòng cháy ch a cháy theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 16 Ngh đ nh này; b) T ch c thi công xây d ng theo đúng thi t k đã đư c th m duy t. Trư ng h p có thay đ i v thi t k và thi t b phòng cháy và ch a cháy trong quá trình thi công thì ch đ u tư ph i gi i trình ho c thi t k b sung và ph i đư c th m duy t l i; c) T ch c ki m tra, giám sát thi công và nghi m thu công trình; d) B o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy, phòng n công trình trong su t quá trình xây d ng đ n khi nghi m thu bàn giao đưa công trình vào s d ng. 3. Nhà th u thi công xây d ng có trách nhi m: a) Thi công theo đúng thi t k đã đư c th m duy t; b) B o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy, phòng n thu c ph m vi qu n lý c a mình trong su t quá trình thi công xây l p đ n khi bàn giao công trình;
 11. c) L p h sơ hoàn công, chu n b các tài li u đ ph c v công tác nghi m thu công trình và tham gia nghi m thu công trình. 4. Cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m: a) Th m duy t các n i dung, yêu c u v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các d án, thi t k theo đúng tiêu chu n, quy đ nh c a pháp lu t và ph i b o đ m th i h n th m duy t quy đ nh t i kho n 4 Đi u 16 c a Ngh đ nh này; b) Ki m đ nh thi t b , phương ti n phòng cháy và ch a cháy trư c khi l p đ t; ki m tra vi c thi công, l p đ t thi t b phòng cháy và ch a cháy theo đúng thi t k đã đư c duy t; ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy trong quá trình thi công xây d ng và ki m tra nghi m thu công trình; c) Tham gia nghi m thu và ra văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các công trình ph i th m duy t v phòng cháy và ch a cháy. Đi u 18. Nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy Công trình xây d ng đã đư c th m duy t v phòng cháy và ch a cháy ph i đư c t ch c nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy trư c khi ch đ u tư ti n hành nghi m thu công trình. Nghi m thu v phòng cháy ch a cháy bao g m nghi m thu t ng ph n, t ng giai đo n, t ng h ng m c và nghi m thu bàn giao công trình; riêng đ i v i các b ph n c a công trình khi thi công b che khu t thì ph i đư c nghi m thu trư c khi ti n hành các công vi c ti p theo. Văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy là m t trong nh ng căn c đ ch đ u tư nghi m thu, quy t toán và đưa công trình vào s d ng. Đi u 19. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy 1. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy đư c ti n hành theo các n i dung sau đây: a) Vi c th c hi n đi u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy phù h p v i t ng đ i tư ng quy đ nh t i các Đi u 9, 10, 11, 12 và các đi u có liên quan c a Ngh đ nh này và các quy đ nh khác c a pháp lu t; b) Vi c th c hi n trách nhi m phòng cháy và ch a cháy phù h p v i t ng đ i tư ng quy đ nh t i các Đi u 3, 4, 5, các đi u có liên quan c a Ngh đ nh này và các quy đ nh khác c a pháp lu t; c) Vi c ch p hành các tiêu chu n và quy đ nh c a pháp lu t v phòng cháy và ch a cháy và các yêu c u v phòng cháy và ch a cháy c a ngư i ho c cơ quan có th m quy n.
 12. 2. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy đư c ti n hành theo ch đ ki m tra thư ng xuyên, ki m tra đ nh kỳ, ki m tra đ t xu t. 3. Trách nhi m ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy đư c quy đ nh như sau: a) Ngư i đ ng đ u cơ s , Ch t ch y ban nhân dân c p xã, ch phương ti n giao thông cơ gi i, ch r ng, ch h gia đình có trách nhi m t ch c ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy trong ph m vi qu n lý c a mình theo ch đ ki m tra quy đ nh t i kho n 2 Đi u này; b) Ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n tr lên có trách nhi m t ch c ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy theo ch đ ki m tra đ nh kỳ và đ t xu t trong ph m vi qu n lý c a mình; c) C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ nh kỳ hàng quý đ i v i các cơ s có nguy hi m v cháy, n và phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy; 6 tháng ho c m t năm đ i v i các đ i tư ng còn l i và ki m tra đ t xu t khi có d u hi u nguy hi m, m t an toàn v phòng cháy và ch a cháy ho c vi ph m quy đ nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy và khi có yêu c u b o v đ c bi t. 4. B Công an quy đ nh c th v th t c ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy. Đi u 20. T m đình ch , gia h n t m đình ch ho t đ ng c a cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia đình, cá nhân không đ m b o an toàn v phòng cháy và ch a cháy và ph c h i ho t đ ng tr l i 1. Các trư ng h p b t m đình ch ho t đ ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 29 Lu t Phòng cháy và ch a cháy đư c hi u như sau: a) Nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n là trong môi trư ng nguy hi m cháy, n xu t hi n ngu n l a, ngu n nhi t ho c khi đang có ngu n l a, ngu n nhi t mà xu t hi n môi trư ng nguy hi m cháy, n ; b) Vi ph m đ c bi t nghiêm tr ng quy đ nh v phòng cháy và ch a cháy là nh ng vi ph m n u không đư c ngăn ch n k p th i thì có th d n đ n nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c khi x y ra cháy, n có th gây h u qu đ c bi t nghiêm tr ng; c) Vi ph m nghiêm tr ng quy đ nh v phòng cháy và ch a cháy là vi ph m có th d n đ n cháy, n gây h u qu nghiêm tr ng đã đư c cơ quan qu n lý nhà nư c v phòng cháy và ch a cháy có th m quy n yêu c u kh c ph c và đã b x ph t hành chính mà không kh c ph c. 2. Vi c t m đình ch ho t đ ng c a cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia đình và cá nhân quy đ nh t i kho n 1 Đi u này ch gi i h n trong ph m vi nh nh t và theo nguyên t c nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n xu t hi n ph m vi nào ho c vi ph m
 13. quy đ nh v phòng cháy và ch a cháy ph m vi nào thì t m đình ch ho t đ ng trong ph m vi đó. Khi ho t đ ng c a b ph n ho c c a toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia đình và cá nhân b tác đ ng nh hư ng mà xu t hi n nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n thì cũng b t m đình ch ho t đ ng. 3. Th i h n t m đình ch ho t đ ng đư c xác đ nh căn c vào đi u ki n, kh năng lo i tr nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n , kh năng kh c ph c vi ph m v phòng cháy và ch a cháy nhưng không vư t quá 30 ngày. H t th i h n t m đình ch ho t đ ng mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n chưa đư c lo i tr ho c vi ph m quy đ nh v phòng cháy và ch a cháy chưa đư c kh c ph c thì đư c xem xét gia h n t m đình ch ti p nhưng không quá 30 ngày. Trư ng h p đ c bi t, khi h t th i gian gia h n t m đình ch ho t đ ng mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n chưa đư c lo i tr ho c vi ph m quy đ nh v phòng cháy và ch a cháy v n chưa đư c kh c ph c vì lý do khách quan thì ngư i ra quy t đ nh t m đình ch báo cáo c p trên có th m quy n xem xét quy t đ nh gia h n ti p ho c x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Trong th i h n t m đình ch ho t đ ng, n u nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n đư c lo i tr ho c vi ph m quy đ nh v phòng cháy và ch a cháy đã đư c kh c ph c thì đư c phép ph c h i ho t đ ng. 5. Quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng và quy t đ nh ph c h i ho t đ ng đư c th hi n b ng văn b n ho c b ng l i; trư ng h p ngư i có th m quy n ra quy t đ nh t m đình ch b ng l i thì trong th i gian ng n nh t ph i th hi n quy t đ nh đó b ng văn b n. Trư ng h p ngư i có th m quy n sau khi ra quy t đ nh t m đình ch b ng l i mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c vi ph m quy đ nh v phòng cháy và ch a cháy đư c lo i tr hay kh c ph c nhanh thì có th ra quy t đ nh ph c h i ho t đ ng b ng l i. Ngư i đ ng đ u cơ s , cơ quan, t ch c, ch h gia đình, ngư i đi u khi n ho c ch phương ti n giao thông cơ gi i và cá nhân khi nh n đư c quy t đ nh t m đình ch ph i ch p hành ngay và có trách nhi m lo i tr nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c kh c ph c vi ph m quy đ nh v phòng cháy và ch a cháy trong th i gian ng n nh t. 6. Th m quy n t m đình ch ho t đ ng, gia h n t m đình ch ho t đ ng và ph c h i ho t đ ng đư c quy đ nh như sau: a) B trư ng B Công an ho c ngư i đư c y quy n đư c quy n quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng c a b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia đình, ho t đ ng c a cá nhân trong ph m vi c nư c; trư ng h p đ c bi t thì báo cáo Th tư ng Chính ph quy t đ nh; b) Ch t ch y ban nhân dân các c p đư c quy n quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng c a b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia đình, ho t đ ng c a cá nhân thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a mình; c) C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy và Trư ng phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy trong ph m vi th m quy n c a mình đư c quy n quy t đ nh t m đình
 14. ch ho t đ ng đ i v i t ng b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia đình, ho t đ ng c a cá nhân; d) C nh sát ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy đư c quy n t m đình ch ho t đ ng đ i v i t ng b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia đình, ho t đ ng c a cá nhân khi đang có nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n và ph i k p th i báo cáo c p trên tr c ti p có th m quy n; đ) Ngư i có th m quy n ra quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng có quy n gia h n t m đình ch ho t đ ng và ph c h i ho t đ ng tr l i. 7. B Công an quy đ nh c th m u "Quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng", "Quy t đ nh gia h n t m đình ch ho t đ ng", "Quy t đ nh ph c h i ho t đ ng tr l i"; th t c t m đình ch ho t đ ng, gia h n t m đình ch ho t đ ng và ph c h i ho t đ ng tr l i. Đi u 21. Đình ch ho t đ ng c a cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia đình và cá nhân không đ m b o an toàn v phòng cháy và ch a cháy 1. Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia đình và ho t đ ng c a cá nhân b t m đình ch theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 20 c a Ngh đ nh này đã h t th i h n t m đình ch mà không kh c ph c ho c không th kh c ph c đư c và có nguy cơ cháy, n gây h u qu nghiêm tr ng thì b đình ch ho t đ ng. Vi c đình ch ho t đ ng có th th c hi n đ i v i t ng b ph n ho c toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia đình và ho t đ ng c a cá nhân. 2. Ngư i có th m quy n quy đ nh t i các đi m a, b và c kho n 6 Đi u 20 c a Ngh đ nh này có quy n t m đình ch ho t đ ng đ i v i đ i tư ng nào thì đư c quy n đình ch ho t đ ng đ i v i đ i tư ng đó. 3. B Công an quy đ nh m u "Quy t đ nh đình ch ho t đ ng" và th t c đình ch ho t đ ng. Chương 3: CH A CHÁY Đi u 22. Phương án ch a cháy 1. Phương án ch a cháy ph i b o đ m các yêu c u và n i dung cơ b n sau đây: a) Nêu đư c tính ch t, đ c đi m nguy hi m v cháy, n , đ c và các đi u ki n liên quan đ n ho t đ ng ch a cháy; b) Đ ra tình hu ng cháy l n ph c t p nh t và m t s tình hu ng cháy đ c trưng khác có th x y ra, kh năng phát tri n c a đám cháy theo các m c đ khác nhau;
 15. c) Đ ra k ho ch huy đ ng, s d ng l c lư ng, phương ti n, t ch c ch huy, bi n pháp k thu t, chi n thu t ch a cháy và các công vi c ph c v ch a cháy phù h p v i t ng giai đo n c a t ng tình hu ng cháy. 2. Ngư i đ ng đ u cơ s , đ c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, trư ng thôn, trư ng p, trư ng b n, t trư ng t dân ph , ch r ng, ch phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy ch u trách nhi m xây d ng phương án ch a cháy; trư ng h p phương án ch a cháy c n huy đ ng l c lư ng, phương ti n c a nhi u cơ quan, t ch c ho c nhi u đ a phương tham gia thì đ ngh cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy hư ng d n, ch đ o xây d ng phương án. Phương án ch a cháy ph i đư c b sung, ch nh lý k p th i khi có nh ng thay đ i v tính ch t, đ c đi m nguy hi m v cháy, n , đ c và các đi u ki n liên quan đ n ho t đ ng ch a cháy. 3. Th m quy n phê duy t phương án ch a cháy: a) Ch t ch U ban nhân dân c p xã, ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c phê duy t phương án ch a cháy thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a mình; b) Trư ng phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy phê duy t phương án ch a cháy có s d ng l c lư ng, phương ti n c a nhi u cơ quan, t ch c đ a phương; trư ng h p đ c bi t thì do Giám đ c Công an c p t nh phê duy t; c) Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t phương án ch a cháy có s d ng l c lư ng, phương ti n c a Quân đ i đóng đ a phương; d) C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy phê duy t phương án ch a cháy có s d ng l c lư ng và phương ti n c a nhi u cơ quan, t ch c, đ a phương; trư ng h p c n thi t trình B trư ng B Công an ho c ngư i đư c y quy n phê duy t; trư ng h p đ c bi t thì B trư ng B Công an trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Phương án ch a cháy đư c qu n lý và s d ng theo ch đ qu n lý, s d ng tài li u m t. Ngư i có trách nhi m xây d ng phương án ch a cháy quy đ nh t i kho n 2 Đi u này ch u trách nhi m t ch c lưu gi phương án và sao g i cho đơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy qu n lý đ a bàn. Cơ quan, t ch c có l c lư ng, phương ti n tham gia trong phương án đư c ph bi n nh ng n i dung liên quan đ n nhi m v c a mình. 5. Trách nhi m th c t p phương án ch a cháy: a) Ngư i có trách nhi m xây d ng phương án ch a cháy quy đ nh t i kho n 2 Đi u này ch u trách nhi m t ch c th c t p phương án. Phương án ch a cháy ph i đư c t ch c th c t p đ nh kỳ ít nh t m i năm 1 l n và th c t p đ t xu t khi có yêu c u;
 16. b) L c lư ng, phương ti n có trong phương án khi đư c huy đ ng th c t p ph i tham gia đ yđ . 6. Cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng, th c t p, qu n lý và s d ng phương án ch a cháy. 7. B Công an quy đ nh m u "Phương án ch a cháy", th i h n phê duy t và ch đ th c t p phương án ch a cháy. Đi u 23. Trách nhi m báo cháy, ch a cháy và tham gia ch a cháy 1. Ngư i phát hi n th y cháy ph i b ng m i cách báo cháy ngay cho ngư i xung quanh bi t, cho m t ho c t t c các đơn v sau đây: a) Đ i dân phòng ho c đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s t i nơi x y ra cháy; b) Đơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy nơi g n nh t; c) Chính quy n đ a phương s t i ho c cơ quan Công an nơi g n nh t. 2. Cơ quan, đơn v quy đ nh t i đi m a, b và c c a kho n 1 Đi u này khi nh n đư c tin báo v v cháy x y ra trong đ a bàn đư c phân công qu n lý thì ph i nhanh chóng đ n t ch c ch a cháy, đ ng th i báo cho các cơ quan, đơn v c n thi t khác bi t đ chi vi n ch a cháy; trư ng h p cháy x y ra ngoài đ a bàn đư c phân công qu n lý thì sau khi nh n đư c tin báo cháy ph i b ng m i cách nhanh chóng báo cho các cơ quan, đơn v qu n lý đ a bàn nơi x y cháy bi t đ x lý, đ ng th i báo cáo c p trên c a mình. 3. Ngư i có m t t i nơi x y cháy và có s c kho ph i tìm m i bi n pháp đ c u ngư i, ngăn ch n cháy lan và d p cháy; ngư i tham gia ch a cháy ph i tuân theo l nh c a ngư i ch huy ch a cháy. 4. L c lư ng công an, quân đ i, dân quân t v , cơ quan y t , đi n l c, c p nư c, môi trư ng đô th , giao thông và các cơ quan khác có liên quan có nhi m v ch a cháy và tham gia ch a cháy theo quy đ nh t i các kho n 2, 3, 4 Đi u 33 Lu t Phòng cháy và ch a cháy. Đi u 24. Huy đ ng xe ưu tiên, ngư i và phương ti n c a quân đ i, c a t ch c qu c t , t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam đ tham gia ch a cháy 1. Ngư i và phương ti n c a quân đ i khi không làm nhi m v kh n c p đ u có th đư c huy đ ng đ ch a cháy và ph c v ch a cháy. Ngư i ch huy đơn v quân đ i khi nh n đư c l nh huy đ ng l c lư ng và phương ti n đ ch a cháy và ph c v ch a cháy ph i ch p hành ngay ho c báo cáo ngay lên c p có th m quy n đ t ch c th c hi n. B Công an ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng hư ng d n chi ti t vi c huy đ ng ngư i và phương ti n c a quân đ i đ ch a cháy và ph c v ch a cháy.
 17. 2. Không huy đ ng các lo i xe sau đây đ ch a cháy và ph c v ch a cháy: a) Xe quân s , xe công an đi làm nhi m v kh n c p; b) Xe c u thương đang th c hi n nhi m v c p c u; c) Xe h đê, xe đang làm nhi m v kh c ph c s c thiên tai ho c tình tr ng kh n c p theo quy đ nh c a pháp lu t; d) Đoàn xe có xe c nh sát d n đư ng; đ) Đoàn xe tang; e) Các xe ưu tiên khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Ngư i và phương ti n c a t ch c qu c t , t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam đ u có th đư c huy đ ng đ ch a cháy và ph c v ch a cháy tr nh ng t ch c qu c t , t ch c cá nhân nư c ngoài đư c hư ng quy n ưu đãi, mi n tr theo quy đ nh c a pháp lu t. B Ngo i giao có trách nhi m thông báo cho B Công an v nh ng t ch c qu c t , t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam đư c hư ng quy n ưu đãi, mi n tr . Đi u 25. Th m quy n huy đ ng l c lư ng, phương ti n và tài s n đ ch a cháy 1. Th m quy n huy đ ng l c lư ng, phương ti n và tài s n đ ch a cháy đư c quy đ nh như sau: a) Ngư i ch huy ch a cháy là C nh sát phòng cháy và ch a cháy, ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c và Ch t ch y ban nhân dân c p xã tr lên đư c quy n huy đ ng l c lư ng, phương ti n và tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia đình và cá nhân trong ph m vi qu n lý c a mình; trư ng h p c n huy đ ng l c lư ng, phương ti n và tài s n ngoài ph m vi qu n lý c a mình thì ph i báo cho ngư i có th m quy n huy đ ng đ quy t đ nh; b) Trư ng phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy đư c quy n huy đ ng l c lư ng, phương ti n và tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia đình và cá nhân trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Sau khi huy đ ng thì thông báo cho ngư i có th m quy n qu n lý l c lư ng, phương ti n và tài s n đó bi t; c) C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy đư c quy n huy đ ng l c lư ng, phương ti n và tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia đình và cá nhân trong ph m vi c nư c. Sau khi huy đ ng thì thông báo cho ngư i có th m quy n qu n lý l c lư ng, phương ti n và tài s n đó bi t. 2. B Công an quy đ nh m u, ch đ qu n lý, s d ng "L nh huy đ ng l c lư ng, phương ti n và tài s n đ ch a cháy" và th t c huy đ ng.
 18. ư Đi u 26. Hoàn tr và b i thư ng thi t h i phương ti n, tài s n đư c huy đ ng đ ch a cháy Phương ti n, tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia đình và cá nhân huy đ ng đ ch a cháy và ph c v ch a cháy ph i đư c hoàn tr ngay sau khi ch a cháy; trư ng h p phương ti n, tài s n b m t mát, hư h ng; nhà, công trình b phá d theo quy đ nh t i các đi m c, d kho n 1 Đi u 38 c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy thì đư c b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Kinh phí b i thư ng đư c c p t ngân sách nhà nư c. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Công an hư ng d n chi ti t vi c b i thư ng. Đi u 27. Ưu tiên và b o đ m quy n ưu tiên cho ngư i và phương ti n đư c huy đ ng ch a cháy và tham gia ch a cháy 1. Các phương ti n xe, tàu, máy bay c a l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy khi đi ch a cháy và ph c v ch a cháy đư c s d ng tín hi u ưu tiên, quy n ưu tiên lưu thông và các quy n ưu tiên khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b c a cơ quan, t ch c và cá nhân đư c huy đ ng làm nhi m v ch a cháy đư c hư ng quy n ưu tiên quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u 36 Lu t Phòng cháy và ch a cháy và đư c ưu tiên qua c u, phà và đư c mi n phí lưu thông trên đư ng. 2. Ngư i đư c huy đ ng làm nhi m v ch a cháy khi xu t trình l nh huy đ ng thì ch phương ti n ho c ngư i đi u khi n phương ti n giao thông ho c nh ng ngư i có trách nhi m liên quan ph i gi i quy t đi ngay trong th i gian s m nh t. Đi u 28. Tín hi u ưu tiên, c hi u, bi n hi u và băng s d ng trong ch a cháy 1. Tín hi u ưu tiên dùng cho phương ti n ch a cháy giao thông cơ gi i đư ng b và đư ng th y g m có: a) Đèn phát sáng nh p nháy màu đ ho c màu xanh; b) Còi phát tín hi u ưu tiên; c) C hi u ch a cháy. 2. C hi u, bi n hi u và băng s d ng trong ch a cháy g m có: a) C hi u Ban Ch huy ch a cháy;
 19. b) Băng ch huy ch a cháy; c) Bi n báo, d i băng phân ranh gi i khu v c ch a cháy; d) Bi n c m qua l i khu v c ch a cháy. Quy cách tín hi u ưu tiên, c hi u, bi n hi u và băng s d ng trong ch a cháy quy đ nh t i ph l c 4 Ngh đ nh này. Đi u 29. Ngư i ch huy ch a cháy 1. Đ i v i l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy, ngư i ch huy ch a cháy ph i là ngư i có ch c danh t ch huy c p đ i C nh sát phòng cháy và ch a cháy tr lên. 2. Trong trư ng h p t i nơi x y ra cháy, l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy chưa đ n mà đám cháy lan t cơ s này sang cơ s khác ho c cháy lan t cơ s sang khu dân cư và ngư c l i thì ngư i ch huy ch a cháy c a cơ s và khu dân cư b cháy ph i có trách nhi m ph i h p trong ch huy ch a cháy. 3. Trư ng h p phương ti n giao thông cơ gi i b cháy trong đ a ph n c a cơ s , thôn, p, b n, t dân ph , khu r ng mà l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy chưa đ n thì ngư i ch huy ch a cháy phương ti n giao thông cơ gi i ph i ph i h p v i ngư i có trách nhi m ch huy ch a cháy s t i đ ch huy ch a cháy. 4. Khi ngư i có ch c v cao nh t c a đơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy đ n nơi x y ra cháy thì ngư i ch huy ch a cháy quy đ nh t i kho n 2 Đi u 37 Lu t Phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m tham gia Ban Ch huy ch a cháy và ch u s phân công c a ngư i ch huy ch a cháy thu c l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy. Đi u 30. Nhi m v ch huy, ch đ o ch a cháy 1. Nhi m v ch huy ch a cháy: a) Huy đ ng l c lư ng, phương ti n, tài s n, ngu n nư c và v t li u ch a cháy đ ch a cháy; b) Xác đ nh khu v c ch a cháy, đ ra và t ch c th c hi n các bi n pháp k thu t, chi n thu t ch a cháy; c) Đ ra các yêu c u v b o đ m giao thông, tr t t ; d) T ch c h u c n ch a cháy, ph c v ch a cháy và y t ; đ) T ch c thông tin liên l c ph c v ch a cháy; e) T ch c công tác chính tr tư tư ng trong ch a cháy;
 20. g) T ch c thông tin v v cháy; h) Đ xu t các yêu c u khác ph c v cho ch a cháy. 2. Nhi m v ch đ o ch a cháy là t ch c th c hi n vi c huy đ ng l c lư ng, phương ti n, tài s n, ngu n nư c và v t li u ch a cháy đ ch a cháy; b o đ m các đi u ki n ph c v ch a cháy như giao thông, tr t t , thông tin liên l c, h u c n ch a cháy, y t và công tác chính tr tư tư ng trong ch a cháy. 3. Khi l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy chưa đ n đám cháy, ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c, Ch t ch y ban nhân dân c p xã tr lên có trách nhi m th c hi n các nhi m v quy đ nh t i kho n 1 và 2 Đi u này. Khi l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy đ n đám cháy thì ngư i ch huy đơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy ch u trách nhi m th c hi n các nhi m v quy đ nh t i kho n 1 Đi u này; ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c, Ch t ch y ban nhân dân c p xã tr lên có trách nhi m tham gia ch huy ch a cháy và th c hi n các nhi m v ch đ o ch a cháy quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. Đi u 31. Tình th c p thi t đư c s d ng quy n quy t đ nh phá d nhà, công trình, v t chư ng ng i và di chuy n tài s n khi ch a cháy Ngư i ch huy ch a cháy đư c th c hi n quy n quy t đ nh phá d nhà, công trình, v t chư ng ng i và di chuy n tài s n quy đ nh t i đi m d kho n 1 Đi u 38 c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy trong nh ng tình th c p thi t sau đây: 1. Có ngư i đang b m c k t trong đám cháy ho c đám cháy đang tr c ti p đe d a tính m ng c a nhi u ngư i; 2. Đám cháy có nguy cơ tr c ti p d n đ n n , đ c; nguy cơ tác đ ng x u đ n môi trư ng; nguy cơ gây h u qu nghiêm tr ng v ngư i và tài s n; kh năng gây tác đ ng nh hư ng x u v chính tr n u không có các bi n pháp ngăn ch n k p th i; 3. Nhà, công trình, v t chư ng ng i c n tr vi c tri n khai ch a cháy mà không có cách nào khác đ ch a cháy đ t hi u qu cao hơn. Đi u 32. Ch a cháy tr s cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan đ i di n t ch c qu c t và nhà c a các thành viên các cơ quan này 1. L c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam đư c phép vào tr s c a các cơ quan sau đây đ ch a cháy khi có yêu c u ho c có s đ ng ý c a ngư i đ ng đ u ho c ngư i đư c y quy n c a các cơ quan đó: a) Tr s c a cơ quan đ i di n ngo i giao; b) Tr s c a cơ quan lãnh s c a nh ng nư c ký k t v i Vi t Nam hi p đ nh lãnh s trong đó có quy đ nh l c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam đư c phép vào đ
Đồng bộ tài khoản