Nghị định 44/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
98
lượt xem
12
download

Nghị định 44/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 44/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 44/2001/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ña ch Ý n h  p h ñ  S è  44/2001/N§­C P  n g µ y   02 th¸ng 8 n¨ m   2001  V Ò  viÖc s öa ® æ i,  æ   u n g  m ét sè ®i Ò u  cña  g h Þ  ® Þ n h   b s N sè 57/1998/N§­C P  n g µy  31 th¸ng  n¨ m  1998 cña C h Ý n h   h ñ   7  p q u y  ® Þ n h  chi tiÕt  thi µ n h  L u Ët T h ¬ n g  m ¹i v Ò  h o¹t ® é n g  x u Êt k h È u,   h n h Ë p   h È u, gia  n g   k c« vµ ®¹i lý  m u a  b¸n h µ n g  h o¸ víi íc n g o µi  n ch Ýnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Th¬ng    cø    m¹ingµy  th¸ng5  10    n¨m  1997; C¨n  NghÞ   cø  quyÕt ChÝnh phñ  05/2001/NQ­   sè  CP ngµy  th¸ng 5  24    n¨m   2001; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i, Ngh Þ   Þ nh: ® §iÒu  1. Söa  ®æi, bæ  sung mét sè ®iÒu  cña NghÞ  ®Þnh  sè  57/1998/N§­   CP ngµy  th¸ng 7  31    n¨m  1998  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh      chitiÕt thihµnh    LuËt Th¬ng      m¹i vÒ ho¹t®éng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, gia c«ng      vµ  ®¹ilýmua       b¸n hµng        ho¸ víi ngoµi, thÓ  sau: níc  cô  nh  1.§iÒu  söa  æi  sau:   1  ® nh  "§iÒu    1.Ph¹m    vi®iÒu  chØnh NghÞ  ®Þnh   nµy quy ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  LuËt Th¬ng      m¹i vÒ ho¹t   ®éng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng hãa;gia c«ng  ®¹ilýmua  hµng      vµ      b¸n  hãa  cña  ¬ng  th nh©n  îc thµnh  ®   lËp  ho¹t®éng  vµ    theo ph¸p    luËtViÖt Nam     ­   víith ¬ng nh©n    nícngoµi". 2.§iÒu  söa  æi  sau:   3  ® nh  "§iÒu    3.Hµng  hãa  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu TÊt  c¸c lo¹  c¶    i hµng hãa, trõ hµng      ho¸ thuéc Danh môc  hµng ho¸ cÊm   xuÊtkhÈu,cÊm       nhËp khÈu,®Òu   îcxuÊtkhÈu,nhËp    ®       khÈu".Hµng    hãa  cÊm   xuÊt khÈu, cÊm       nhËp khÈu, hµng    hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn,  thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu    i 4,§iÒu  NghÞ  5  ®Þnh nµy. 3.§iÒu  söa  æi  sau:   4  ® nh  "§iÒu    4.Hµng  hãa  cÊm   xuÊtkhÈu,cÊm       nhËp  khÈu 1. Danh    môc hµng hãa  cÊm  xuÊt khÈu, cÊm       nhËp khÈu  Thñ  íng do  t   ChÝnh phñ ban hµnh cho tõng    trªnc¬  ®Ò   thêikú    së  nghÞ cña  tr Bé  ëng Bé  Th¬ng    c¸cBé, ngµnh  ªnquan. m¹ivµ      li  
  2. 2 2. Hµng hãa thuéc Danh môc  hµng hãa  cÊm  xuÊt khÈu, cÊm  nhËp  khÈu chØ  îcxuÊt khÈu, nhËp  ®       khÈu trong tr   êng    Æc   hîp ® biÖtkhi® îcphÐp        cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ". 4.§iÒu  söa  æi  sau:   5  ® nh  "§iÒu    5.Hµng  hãa  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn 1.Hµng    hãa  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn  bao  gåm: a) Hµng    hãa  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  theo h¹n ng¹ch;     b) Hµng    hãa  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  theo giÊy phÐp      cña  Th¬ng  Bé  m¹i; c)Hµng    hãa  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  thuéc diÖn    qu¶n    lýchuyªn ngµnh;   d) Hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu theo quy ®Þnh riªng cña    Thñ íng t   ChÝnh phñ. 2. Danh    môc  hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn  nh÷ng  vµ  quy ®Þnh  xuÊtkhÈu,nhËp  vÒ      khÈu  hµng hãa thuéc Danh    môc  nµy  Thñ ­ do  t íng ChÝnh  phñ ban hµnh cho tõng    trªnc¬  ®Ò   thêikú    së  nghÞ cña  tr Bé  ëng  Bé Th¬ng    Bé  ëng  qu¶n    m¹ivµ  tr Bé  lýchuyªn ngµnh  ªnquan”.   li   5.§iÒu  söa  æi  sau:   7  ® nh  "§iÒu    7.T¹m  ngõng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  hµng  hãa Trong  êng    tr hîp cÇn thiÕt,  Thñ íng ChÝnh  t   phñ quyÕt ®Þnh t¹m ngõng  xuÊt khÈu, nhËp khÈu    víimét  thÞ  êng  tr nhÊt ®Þnh  hoÆc     víinh÷ng  Æt   m hµng nhÊt ®Þnh      ®Ó thùc hiÖn    quyÒn    theo  tù vÖ  ph¸p    th«ng  quèc  luËtvµ  lÖ  tÕ. Bé  Th¬ng    m¹i th«ng b¸o      chøc  víic¸c tæ  kinh tÕ    quèc        li   tÕ, c¸c níc cã  ªn quan theo  tôc ®∙  thñ    tháa  thuËn (nÕu      cã) khiThñ íng ChÝnh  t   phñ  quyÕt cã    ®Þnh  thÓ  viÖc  ngõng  cô  vÒ  t¹m  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu hµng  hãa". 6.§iÒu  söa  æi  sau:   8  ® nh  "§iÒu    8.Kinh  doanh  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu 1.§èivíi ¬ng        th nh©n  ViÖtNam:   Th¬ng nh©n  theo quy ®Þnh cña  ph¸p    îcquyÒn  luËt®   xuÊt khÈu      tÊtc¶  c¸c lo¹    i hµng hãa, kh«ng    phô thuéc ngµnh    nghÒ, ngµnh  hµng    ghitrong GiÊy    chøng  nhËn ®¨ng  kinh doanh,trõhµng    ký        ho¸ thuéc Danh    môc hµng    ho¸ cÊm   xuÊtkhÈu;® îcnhËp        khÈu  hµng hãa theo ngµnh    nghÒ,  ngµnh hµng    ghitrong   GiÊy  chøng nhËn ®¨ng  kinhdoanh. ký    §èivíihµng        ho¸ thuéc Danh    môc  hµng hãa, dÞch  th   vô  ¬ng    chÕ  m¹i h¹n  kinh doanh; Danh    môc   hµng ho¸, dÞch  th   vô  ¬ng  m¹i kinh doanh  ®iÒu  cã  kiÖn,th   ¬ng nh©n ph¶ithùc hiÖn      ®Çy  quy  ®ñ  ®Þnh  hiÖn hµnh cña ph¸p luËt     vÒ kinhdoanh      c¸chµng  hãa  tr     ®ã  íckhitiÕn hµnh    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. Chi nh¸nh  ¬ng  th nh©n   îc xuÊt  ®   khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ theo ñy  quyÒn cña  ¬ng  th nh©n. Riªng ®èi    víidoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t nícngoµi,c¸c Bªn        hîp doanh,  ngoµiviÖc    xuÊt khÈu    s¶n phÈm  cña m×nh,  îc xuÊt khÈu    i ®     c¸c lo¹ hµng    ho¸ kh¸c,trõhµng      ho¸ thuéc  Danh môc hµng  ho¸  cÊm  xuÊt khÈu  mét  lo¹    vµ  sè  i hµng    Bé  ho¸ do  Th¬ng    m¹iquy ®Þnh  cho tõng          thêikú.§èivíihµng    ho¸ thuéc  Danh  môc hµng    ho¸ xuÊtkhÈu  ®iÒu    cã  kiÖn,doanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tníc
  3. 3 ngoµi,c¸c Bªn        hîp doanh  thùc hiÖn    viÖc xuÊt khÈu    theo quy ®Þnh cña GiÊy  phÐp ®Çu    îc cÊp, LuËt  t®     §Çu     t níc ngoµi t¹    i ViÖt Nam   c¸c v¨n    vµ    b¶n quy  ph¹m ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.       li   ViÖc  nhËp khÈu  hµng ho¸ cña doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµi,   c¸c Bªn  doanh    hîp  thùc hiÖn    theo quy ®Þnh cña GiÊy phÐp ®Çu     îc cÊp, t®     LuËt §Çu       tnícngoµit¹    iViÖt Nam   c¸c v¨n b¶n    vµ      quy ph¹m ph¸p    luËtkh¸c cã    li   ªnquan. 2.§èivíi         nh¸nh  ¬ng  chi th nh©n    nícngoµit¹ ViÖtNam:    i   Chi nh¸nh  ¬ng    th nh©n    nícngoµit¹ ViÖt Nam     i     thùc hiÖn    viÖc  xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu  hµng  hãa theo quy ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh   45/2000/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 9  06    n¨m  2000 cña ChÝnh  phñ  V¨n  vÒ  phßng    ®¹idiÖn,Chi nh¸nh      cña  ¬ng  th nh©n    nícngoµivµ    doanh  nghiÖp  lÞch nícngoµit¹ ViÖtNam   du          i   vµ  c¸cv¨n b¶n      quy ph¹m ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.       li   3. Tríc khitiÕn        hµnh    ho¹t®éng  kinh doanh    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, c¸c     chñ  thÓ  kinhdoanh    quy  ®Þnh    t¹ kho¶n    §iÒu  i 1,2  nµy  ph¶i®¨ng  m∙  kinh   ký  sè    doanh xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    t¹ Côc    i H¶i quan tØnh,thµnh    phè. Tæng côc    H¶i quan  x©y dùng    hÖ thèng  sè      híng dÉn  m∙  nãitrªnvµ    viÖc  ®¨ng  m∙  kinhdoanh  ký  sè    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu". 7.§iÒu  söa  æi  sau:   9  ® nh  "§iÒu    9.XuÊt  khÈu,nhËp    khÈu  th¸c ñy  1. Th¬ng    nh©n, chinh¸nh  ¬ng      th nh©n quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  8  ®Þnh  nµy  îc ñy    nhËn  th¸cxuÊt khÈu, nhËp  ®   th¸cvµ  ñy        khÈu hµng  hãa theo ph¹m  viquy    ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  nµy.  C¸c  doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi,c¸c Bªn  t       hîp doanh  chi vµ    nh¸nh  ¬ng  th nh©n    níc ngoµit¹    iViÖt Nam   îc ñy      ®   th¸cxuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng hãa theo ph¹m      viquy  ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh nµy. 2. QuyÒn   nghÜa  cña    vµ  vô  Bªn  th¸c,Bªn  ñy    nhËn  th¸c xuÊt khÈu, ñy        nhËp khÈu  îc tháa  ®   thuËn  thÓ  cô  trong hîp    ®ång  th¸cxuÊt khÈu, nhËp  ñy        khÈu". 8.§iÓm   kho¶n  §iÒu  söa    b  1  15  ®æi  sau: nh  "b) NhËn   i   l¹ toµn  s¶n  bé  phÈm  gia c«ng; m¸y    mãc, thiÕtbÞ    cho  thuª   hoÆc   cho  în;nguyªn  m   liÖu,phô    liÖu,vËt  , phÕ     t  liÖu sau    khi thanh      lý hîp ®ång    gia c«ng    êng    îcphÐp  (trõtr hîp ®   xuÊt khÈu  i   t¹ chç,tiªuhñy,biÕu,tÆng            theo quy    ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  nµy)". 9.Kho¶n  §iÒu  bæ     1  15  sung  ®iÓm   nh  e  sau: "e)§îcxuÊtkhÈu  i       t¹ chç    s¶n phÈm     giac«ng;m¸y    mãc, thiÕtbÞ      cho    thuª hoÆc  cho  în;nguyªn liÖu,phô  m       liÖu,vËt td       thõa;phÕ    phÈm,  phÕ   liÖu theo  v¨n b¶n tháa thuËn cña    c¸c Bªn  li   cã  ªnquan, phï hîp          víic¸c quy ®Þnh  hiÖn  hµnh    vÒ qu¶n    lýxuÊt,nhËp    khÈu hµng  hãa tõng    vµ  thêikú  ph¶i thùc hiÖn      nghÜa  thuÕ  c¸c  vô  vµ  nghÜa  tµichÝnh  vô    kh¸c theo quy  ®Þnh   cña ph¸p   luËt". 10.Kho¶n  §iÒu  bæ     2  15  sung  ®iÓm   nh  e  sau:
  4. 4 "e)Lµm         thñ tôcxuÊtkhÈu      t¹ chç  i s¶n  phÈm     gia c«ng;m¸y    mãc, thiÕtbÞ      thuªhoÆc   în;nguyªn liÖu,phô    m       liÖu,vËt td       thõa;phÕ    phÈm,  phÕ    liÖu theo  ñy nhiÖm cña Bªn  Æt    ® giac«ng". 11.§iÒu  bæ     15  sung  kho¶n  nh  3  sau: "3.§iÒu    kiÖn xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    t¹ichç s¶n phÈm     gia c«ng; m¸y    mãc, thiÕt bÞ     thuª hoÆc   în; nguyªn    m   liÖu, phô    liÖu, vËt   d thõa; phÕ    t   phÈm, phÕ  liÖu: a) Ph¶i tu©n    thñ quy ®Þnh     vÒ hµng ho¸ nhËp khÈu, vÒ     thuÕ  c¸c vµ    nghÜa  tµichÝnh  vô    kh¸ctheo quy      ®Þnh  cña  ph¸p luËt;   b) Ph¶i cã    hîp ®ång mua  b¸n  gi÷a  ¬ng  ký  th nh©n    níc ngoµi víith     ¬ng  nh©n nhËp khÈu". 12.Kho¶n  §iÒu  söa    3  18  ®æi  sau: nh  "3.Sau      khikÕt  thóc hîp    ®ång    gia c«ng, m¸y    mãc,  thiÕtbÞ    thuª,m în     theo  hîp  ®ång;  nguyªn liÖu,phô    liÖu,vËt t d        thõa;phÕ     phÈm,  phÕ  liÖu  ® îc xö      lý theo  tho¶ thuËn  trong hîp ®ång  gia c«ng    phï hîp    víiquy ®Þnh  cña  ph¸p  luËt.Thñ    tôc    t¸ixuÊt, mua     b¸n, biÕu, tÆng,        tiªuhñy, chuyÓn    sang  thùc  hiÖn  hîp ®ång  gia c«ng  kh¸c  îc thùc  ®   hiÖn    quan    t¹ic¬  H¶i quan". 13.    Bæ sung  Ch¬ng  IV.1 "Thuª  ¬ng    th nh©n    níc ngoµi lµm        ®¹i lý b¸n  hµng      t¹ nícngoµi"nh  i   sau:   "Ch¬ng    IV.1Thuª  ¬ng  th nh©n    nícngoµilµm          ®¹ilýb¸n hµng      t¹ nícngoµi i §iÒu  26a.§iÒu    kiÖn    ¬ng  thuªth nh©n    nícngoµilµm      hµng  i     ®¹ilýb¸n  t¹ níc   ngoµi 1. Th¬ng nh©n  quy ®Þnh   i§iÒu  NghÞ   t¹  8  ®Þnh  nµy  îc thuª th ®     ¬ng  nh©n    nícngoµilµm          ®¹ilýb¸n hµng      t¹ nícngoµi. i 2. Th¬ng    nh©n  îcthuª®¹ilýb¸n  ®         hµng  i   t¹  ngoµitÊtc¶    i níc     c¸c lo¹  hµng  hãa, trõ hµng      hãa thuéc Danh  môc  hµng hãa cÊm  xuÊt khÈu. §èi víihµng          hãa thuéc Danh    môc  hµng hãa  xuÊtkhÈu  ®iÒu    cã  kiÖn,th   ¬ng  nh©n  chØ  îc ®   ký    hîp ®ång        ®¹ilýb¸n hµng      t¹ nícngoµitheo quy  i     ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 5  ®Þnh  nµy. 3. Th¬ng    nh©n        hµng  i   thuª®¹ilýb¸n  t¹  ngoµiph¶iký    níc     hîp ®ång      ®¹ilý víith   ¬ng  nh©n    nícngoµi;ph¶icã        tµikho¶n  i t¹  Ng©n  hµng    ®Ó nhËn tiÒn b¸n  hµng      ®¹ilýtheo híng dÉn      cña Ng©n  hµng Nhµ    nícViÖtNam.    4.Trêng      hîp nhËn tiÒn b¸n    hµng      ®¹ilýb»ng hµng hãa,th   ¬ng  nh©n  ViÖt  Nam   ph¶itu©n        thñ c¸cquy ®Þnh  hiÖn  hµnh cña ph¸p luËtvÒ      hµng  hãa  nhËp  khÈu. §iÒu  26b.NghÜa  vÒ    vô  thuÕ 1.Hµng    hãa thuéc hîp ®ång            ®¹ilýb¸n hµng      t¹ nícngoµiph¶ichÞu  i     thuÕ  vµ    c¸cnghÜa  tµichÝnh  vô    kh¸ctheo quy      ®Þnh  cña ph¸p luËtViÖtNam.       2. Th¬ng    nh©n ViÖt Nam   tr¸chnhiÖm     cã    ®¨ng      ký,kª khai,nép    i   c¸c lo¹  thuÕ  thùc hiÖn    vµ    c¸cnghÜa  tµichÝnh  vô    kh¸cli     ªnquan ®Õn     ho¹t®éng    thuª th¬ng nh©n    nícngoµilµm          ®¹ilýb¸n hµng      t¹ nícngoµi. i §iÒu  26c.Tr¶      l¹hµng i
  5. 5 1. Hµng    hãa  xuÊt khÈu    theo  ®ång      hîp  ®¹ilýb¸n  hµng  i   t¹  ngoµi® îc níc     nhËp khÈu      trël¹ViÖtNam   i   trong tr   êng    hîp kh«ng      îct¹ nícngoµi. tiªuthô ®       i 2. Hµng    hãa nhËp khÈu      trël¹ ViÖt Nam   t¹ kho¶n  §iÒu  i   nªu  i   1  nµy  kh«ng  ph¶ichÞu    thuÕ nhËp khÈu  ® îctho¸i   vµ      thuÕ  thu xuÊtkhÈu    (nÕu  cã). Bé    TµichÝnh  híng dÉn      c¸cquy  ®Þnh  thuÕ  t¹ kho¶n  vÒ  nªu    i nµy. §iÒu  26d.Thñ      tôcxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu Thñ   tôcxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  hµng hãa  thuéc hîp ®ång      hµng      ®¹ilýb¸n  t¹    i ngoµi,kÓ  tr níc   c¶  êng   hîp nhËp  khÈu hµng hãa      trël¹ ViÖt Nam   kh«ng  i   do  tiªuthô ® îct¹ nícngoµi,           i  thùc hiÖn    theo híng dÉn      cña Tæng  côc    H¶i quan". §iÒu 2. NghÞ   ®Þnh nµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy, kÓ     30    tõ ngµy    ký. C¸c ®iÒu kho¶n kh¸c cña    NghÞ  ®Þnh   57/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng  31  7  n¨m 1998    gi÷nguyªn hiÖu        lùcthihµnh. §iÒu    Th¬ng    tr×,phèihîp víi   quan  liªnquan  3. Bé  m¹ichñ          c¬  c¸c cã    h­ íng dÉn      thihµnh NghÞ  ®Þnh nµy. §iÒu 4. C¸c  tr   Bé  ëng, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh NghÞ  ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản